LEKVOLL GNR 14 (LEKVOLLEN)

Print Friendly, PDF & Email

I 1703 ble Albert Angell eier. Det er visstnok slik at landskyldeierne bygslet bort hver sin part i garden, da Finn Jonsen Lek­voll i 1713 fikk bygselbrev fra Hospitalet på 12 marklag. Den­ne Finn Johnsen kjøpte det halve av Angell-parten i garden, men mistet det igjen til Søren Bygbald, neste eieren av Angell-godset Angellparten ble i 1764 lagt til Th. Angells Stiftelser.

Det gamle Lekvolltunet lå ved vegen, nordvest for kirka, li­ke ved bustaden Solstrand, Etter at hopehavet med Nesto Fuglem begynte i de første 1800-åra, ble grensene mellom eien­dommene uklare, og i dag er det svært vanskelig å rekonstrue­re dem.

Brødrene Jon og Ola Finnssønner satt med hver sin halvpart av garden noen år omkring 1770, men delinga ble ikke varig. Den siste av Finnsfolket på Lekvoll ble Berit Olsdt. Slekta satt her fra de første 1600-åra, men i 1806 måtte hun og mannen Jon Jonsen ut fra garden. De var barnlause folk og bygslet en hus­mannsplass på Høyby, samtidig som søster hennes og mannen bygslet Høyby.

Lekvoll ble nå liggende øde for fastbuende. Det var folk bare på en husmannsplass her. Det var visstnok Anders Persen Fuglem, Nesto, som alt nå tok over gardsdrifta, I 1812 kjøpte han garden sammen med Anders Bersvensen Amdal. Samti­dig ga de Boletta Abigael Schultz en pantobligasjon for 2 000 rdr. Det var inflasjonstider og store tall den gangen. Karene hadde kjøpt garden på auksjon og halverte den slik at Anders Bersvensen tok over Lekvollparten i Amdal, så nær som en li­ten skogteig. Den ble holdt tilbake, sammen med Nermoen (den seinere Fuglemsmoen), av mannen på Nesto Fuglem da Jon Eriksen tok over Lekvoll. Skogteigen – gnr. 14/7 – ble sene­re solgt til Høyby og lagt til den garden, men ble i 1906 kjøpt av Ole Anderssen Amdal og lagt til Frampå-Jardet i Amdal, i 1918 ble Dragstsjøen II 14/14 utskilt fra denne eiendommen og solgt til Trondheim E.verk.

Dattera på Nesto Fuglem – Goro Andersdt. – og mannen Jon Eriksen flyttet til Lekvoll i 1815 og tok over drifta. De hadde vanskelig for å berge seg, mens far og bror hennes på Nesto Fuglem var stordrivere. Dette førte til at Goro og Jon måtte bryte opp og til en husmannsplass, mens brorsønnen hennes – Anders Persen – jorddrengen på Nesto Fuglem kom og busat­te seg på Lekvollen. Garden var nå svært redusert og for et småbruk å rekne.

Da Anders Persen ga fra seg garden til dattera Siri, ble den slått sammen med Høy by, da hun og mannen kjøpte den garden. Lekvoll var oppløst som sjølstendig bruk. Dattersønnen til Anders – Peder Olsen Høiby gikk fra eiendommene sine, og handelsmann Lorentz Eriksen på Fuglem kjøpte Lekvoll i 1906 for 3 300 kroner. Anders Torstensen Renå kjøpte stua og satte den opp til fjøs på bureisingsbruket Solhaug, mens Lorentz Er­iksen flyttet buret til Solstrand på Fuglem.

Handelsmann Lorentz Eriksen solgte fra husmannsplassen Lekvollrommet i 1911 og solgte hovedbruket til Ole Persen Fuglem i 1915 for 3 500 kroner. I 1951 tok sønnen Olaf Kristian Fulgem over Lekvoll.

Til Lekvoll førte holmen Almenningen ute på Selbusjøen. Navnet forteller at flere har hatt bruksrett her. Sagnet sier at Finn Jonsen den andre, bygselmann på Lekvoll i første halv­parten av 1700-åra, vant Almenningen etter et veddemål, ved å vade over til holmen. Ola Persen Høyby solgte Almenningen i 1884 til Fredrik Birch for 170 kroner, og den har senere hørt Birchfamilien til.

Brukerne på Lekvoll skattet i 1600- og 1700-åra både for slåtteng i kongens allmenning og for kvern, Kvernbruket stod tru­lig i Kvenndalen. I Spellmannsøyan ved Belløya hadde Lekvoll slåtteng. Den nyss nevnte Finn Jonsen skal ha vært spellmann og navnet er et minne om ham. I Gråsjøbakken lå Storslåtten der Lekvoll fora og sjølsagt i Lekvollslåtten nord for Høbbyslåtten oppe i fjellet. Ute i Amdal var det setret på Storvollen og Oksvollen.

I 1866 var det 42 mål dyrkajord og 36 mål naturlig eng på Lekvoll hos Anders Persen. Matrikkelkommisjonen mente at den årlige avlinga kunne settes til 2 1/2 t. bygg, 9 t. havre og 40 t. poteter på lnr. 16a, her 26 mål av dyrkajorda lå – og i forhold til dette på lnr. 16d, her det var 16 mål dyrka. Bruket hadde 6 lasseng markaslått, det halve avforet hvert år. Buskapen ble satt til 1 hest, 3 storfe og 14 småfe. Fra skogen kunne årlig bli utdrevet 2 tylfter planketømmer. Til i 1875 hadde Anders og Brynhlld tatt seg kår og bodde her for seg sjøl. Bruket ble dre­vet under Høyby, men de hadde 2 kyr og 6 sauer i fjøset, sådde 1 åtting bygg og satte 3 t. poteter.

Det er nå 20 da dyrket og 121 da skog på Lekvoll 14/1. Det som er utskilt fra den egentlige Lekvoll er: Almenningen (Birchholmen) 11/2 i 1884 til Paul Birch. Lekvolltrøa 14/9 i 1899 til husmannen Jon Anderssen. Solhaug 14/10 i 1908 til Anders Tomassen Renå. Lekvollrommet 14/11 i 1911 til husmannsdøtrene Berit og Ingeborg Guttormsdøtre. Halvmursremmet 11/1 1/2 i 1913. Oppheimsskogen 14/13 i 1917 til Peder Jonsen Fuglem.

Bakketun 14/21 (delvis) i 1944 til Oskar Anderssen Renå. Lekvollvollen 14/22 i 1951 til Peder H. Nuttudal og lagt til Nuttudalen. Bjørnebo I 14/25 i 1959 til Arnt T. Renå og slått sam­men med Bjørnebo 13/6. Høgstua 14/27 i 1962 til Peter Fugelheim. Åsevollen 14/35 i 1966 og lagt til Lekvoll nordre 14/11.

Brukere

-1646-1666- Finn Jonsen, f. ca. 1610, hadde visstnok disse bar­na:

 1. Jon, d.e., f. ca. 1649, tok over garden.
 2. Goro, f. ca. 1652, d. 1706.
 3. Jon, d.y. f. ca. 1659.
 4. Margret, f. ca. 1660, død på Svinås 1718.

-1701-1712 Jon Finnsen, f. ca. 1649, d. 1711, og kona Ingeborg Ivarsdt, f. ca. 1651, d. 1715.

Barn:

 1. Berit, f. ca. 1683, G. i m. Gunnar Pålsen Sandvik, I m, Einar Jonsen Størset, se Bellet.
 2. Finn, f. ca. 1688, tok over garden.

1713-1751 Finn Jonsen, f. ca, 1688, d. 1742. G. 1715 m. Berit Tomasdt. Stamnes fra Utigarden, f. ca. 1691, d. 1751.
Barn:

 1. Jon d.e., f. 1716, tok over garden.
 2. Kari, f. 1718, g.m. Arn Persen Høyby.
 3. Ingeborg, f. 1720, levde i 1742, men døde før 1752, ugift.
 4. Tomas, f. 1722, g.m. Ingeborg Olsdt. Fuglem, se Nordtrøa nedafor.
 5. Marit, f. 1725, G. i m. Ola Persen Stamnes d.y., Ustigarden, I m. enkmann Gunnar Torkjelsen Moen.
 6. Jon d.y., f. 1728, d. 1773, G. i m. Ingeborg Jonsdt. Sandvik, Ustigarden, f. 1726, d. 1763, husmannsfolk på Raustenen på Gullset, der hun døde. Jon flyttet da hit til Lekvoll med barna: Marit, f. på Aftret 1759, gift og bodde i Beitstaden i 1794, Jon, f. 1763, død ung, Jon d.y. ble g. I 1771 m. Mali Guttormsdt. Stamnes, f. 1733, som var G. i m. Ola Persen Stamnes d.y., Ustigarden, og III m. enkmann Torger Eriksen Svinås, Negarden. Barn: Ingeborg, f. på Stamnes 1771, d. 1773.
 7. Ola d.e., f. 1732, tok over garden.
 8. Ola d.y., f. 1734, død ved ei ulykke i 1767, da han fikk et lass over seg. G. 1759 m. Marit Tomasdt. Kjøsnes, Oppigarden, som ble g. I 1787 m. Torsten Olsen Berge, Framigarden. Ola og Marit drev en part av Lekvoll. Barn: I. Berit, f. 1760, bodde på Berge og hadde dottera Marit, f. 1795 (far: skomaker Tore Bing fra Trondheim), g.m. Halvard Haldorsen Liahaugen, se Velvesmoen. I. Goro, f. 1764, g.m. Anders Bardosen Aunemoen. Hun og mora Marit ble gift samme året. III. Tomas, f. 1766, død ung.

1752-1775 Jon Finnsen d.e., f. 1716, d. 1775, drev bruket sam­men med brødrene Litl-Jo og de to Olaene. Stor-Jo ble gift, men kona døde snart, barnlaus.

1768-1792 Ola Finnsen d.e. f. 1732, d. 1792. G. 1758 m. Inge­borg Olsdt. Grøtemsbakken fra plassen Sagbakken, f. ca, 1734, d. 1807.

Før de kom hit, satt de som husmannsfolk på heimplassen hennes. Lekvoll drev de sammen med brødrene hans.

Barn:

 1. Berit, f. 1758, tok over bruket.
 2. Maren, f. på Sagbakken 1766, g.m. Haldor Bersvensen Solemshaugen, se Høyby.

1793-1806 Berit Olsdt, f. 1758, d. 1829. G. 1781 m. Jon Jonsen Fuglem fra Nordsto, f. 1741, d. 1820.

Da de ga fra seg Lekvoll, fledførte de seg med Maren og Hal­dor som da tok over Høyby, slik at Berit og Jon fikk Sersjantplassen på Høyby som kårbruk. Barnlaust ekteskap.

1807-1814 ingen brukere.

1815-1834 Goro Andersdt. fra Nesto Fuglem, f. 1791, d. 1829. G. 1809 m. Jon Eriksen d.y. fra Balstad, f. 1776, druknet i Selbusjøen da han gikk gjennom 5.5. 1839 og ble ikke funnet igjen.

De flyttet hit fra Fuglem og tok over garden etter far hennes.
Barn:

 1. Goro, f. på Balstad 1809, død som spedbarn.
 2. Marit, f. på Balstad 1810, G. i m. Torstein Haldorsen Berge, Ustigarden, I m. Bjørn Jonsen Ner-Hårstad.
 3. Erik, f. på Fuglem 1813, d. 1814.
 4. Brynhlld, f. 1816, død som spedbarn.
 5. Brynhlld, f. 1818, g.m. Jon Olsen Fossan, se Yster Fossan.
 6. Goro, f. 1821, død som spedbarn.
 7. Anders, f. 1822, død som spedbarn.
 8. Anders,  f.  1824,  g.m.  Berit Andersdt.  Hårstadåsen,  se Lekvolltrøa 14/9.
 9. Erik, f. 1827, g.m. Magnhild Olsdt. Bårset, se plassen Enan under Uglan.

1835-1878 Anders Persen fra Nesto Fuglem, f. 1812, d. 1884. G. 1834 m. Brynhlld Persdt. Eidem fra Ustigarden, f. 1816, d. 1887, Barn:

 1. Berit, f. 1836, d. 1852.
 2. Siri, f. 1846, g.m. Ola Persen Balstadtrøen, se Høyby.
 3. Marit, f. 1852, g.m. Haldor Sjurdsen Garbergstrøen 34/4.
 4. 1879- Siri Andersdt. og Ola Persen flyttet til Høyby, se der.

1951-        Olaf Kristian Olsen Fuglem fra Nesto, f. 8.5. 1908.
G. 1937 m. Gjertrud Amalie Johnsdt. Sirum fra Sirum nordre 31/4, f. 10.12. 1912.

Barn:

 1. Kari Paula, f. 8.1.1938, g.m. Peder Johannes Norbye, Kvello 66/2.
 2. Ola, f. 11.5.1939, g.m. Mildrid Torine Kringhaug fra Hommelvik, f. 6.4. 1942. Barn: Geir Olav, f. 1963, Mari Helene, f. 1964, Ola Morten, f. 1967, Karin, f. 1978.
 3. Inga Johanne, f. 28.2. 1941, g.m. Hans Seternes, f. 1937, bor i Trondheim. Barn: Lena, f. 1973.
 4. Anne Grethe, f. 10.10. 1952, g.m. Lars Hansen, f. 1943, bor på Steinkjer. Barn: Linn, f. 1974.