GARBERG 35/..

Print Friendly, PDF & Email

GARBERG MELLOM GNR 35/1 (UTSTOGGO)

Mens Garberg mellom og østre var ett bruk i 1557, finner vi den senere todelingen i 1609, da vi igjen får opplysning om bru­kerne. Jon var da bruker i Utstoggo. Det er neppe samme mann som var bruker i 1557, for denne Jon satt med bruket til 1617 og må i så fall ha vært aktiv bruker i 90-100 årsalderen. Umulig er det likevel ikke. Bjørn i Ustigar’n Garberg må i så fall ha vært broren hans, og begge har de sønner som het Ola -etter bestefaren kjent fra 1548.

Ola brukte gården fra ca. 1620 og en 12-15 år framover. Han svarte i 1623 12 skjepper korn i tiende, mot 6-7 skjepper på de andre tre brukene i Garberg.

Fra 1634 finner vi Haftor Jonsen som bruker. Han var født omkring 1600 og kan være bror av Ola – den forrige brukeren. Han var gift med Anne, og de hadde sønnen Pål Haftorsen, f. 1663. Haftor døde i 1678, deretter drev enken Anne bruket til omkring 1690.

Pål Haftorsen f. 1663 overtok etter moren, senest i 1693.

Slik som Nigarden og Oppistoggo Garberg var halvparter av et eldre bruk, er også Utstoggo og Ustigarden det. Begge had­de samme eiere og like stor landskyld – 2 øre 15 marklag på hvert. De ble bygslet bort av Lektoratet ved katedralskolen, senere av biskopen, mens Frukirka hadde landskyld av 9 marklag fra hvert bruk, slik som fra Nigarden og Oppistoggo.

Gamle Utstoggofolket gikk fra bruket i 1868 og alle reiste til Amerika. Denne slekta hadde da hatt Utstoggo i minst seks ge­nerasjoner og kunne kanskje dra slektstrådene tilbake til 1500-tallet her på Garberg. De hadde basket seg gjennom økonom­iske kriser før, men trange tider hadde det vært. Bygselman­nen Per Pålsen døde i 1741 – i femtiårsalderen – og Mali Håvardsdt. satt igjen med seks barn, her tvillingene Goro og Eli var 15 år og eldst, mens veslegutten, den senere Haftord Sletne, så vidt hadde fått navn. Det var så dårlig stelt her at Mali måtte få tildelt fattigpenger.

Det ble holdt auksjon etter Per Pålsen for å klare utgiftene i buoppgjøret. I tillegg til motgang ellers, hadde det vært mis­vekst og ingen ville by på det elendige kornet lensmannen prøvde å avhende. Det var så skralt at «ei Brød deraf kunde blive uden Rugmeel deri blandes», og enda kunne det bli klent. Men rugmjøl var luksus som ingen av auksjonsfolket hadde råd til. Men buet ballanserte og viste et overskott på 17 rdr., da skatt og landskyld var oppgjort.

Enka Mali Håvardsdt. ble ikke gift igjen, som skikken var, men satt med bygselen til i 1760, da biskop Johan Ernst Gunerus ga brev på bruket til sønnen Pål Persen. Han drev det med hjelp av broren Håvard, som ble gående på Utstoggo hele sin tid. Pål var gift to ganger og fikk i alt fjorten barn, men to døde som spedbarn, og også tre andre i barnealderen. Jorddrengen Per ble gift til Fossan og dermed kom dette navnet bort her.

Den siste bygselmannen av gammelslekta, Pål Jonsen, døde i 1859. Enka Brynhild Gunnarsdt. var fra Oppistoggo, og det skulle være god støtte å få. Ellers var det en trufast dreng på Utstoggo i Jon Guttormsen Langli, og etter fire år som enke, giftet Brynhild seg med drengen sin. Men økonomisk raknet det. I 1862 hadde Brynhild Gunnarsdt. solgt seks skogteiger til sakfører Grabow, som også kjøpte skog på Nigarden Garberg og på flere garder i Innbygda. 320 spd. betalte Grabow for sko­gen han kjøpte på Utstoggo.

Det ble likevel tvangsauksjon på Garberg. Auksjonsskjøte ble gitt i 1871 til Jon Olsen fra Såsodden, som var gift med gardmannsjente Marit Olsdt. fra Jensgarden Uglem. De had­de flyttet til gards et par år før og hadde gitt 800 spd. for bru­ket.

Barna til Jon og Marit døde små eller unge. Det var tæring her. Den yngste – Kari – fikk skjøte i 1885, tolv år gammel. Jon Og andre kona, Ingeborg Larsdt., tok seg kår, men fire år sene­re døde han. Ingeborg og stedattera Kari ble igjen alene, og da Kari døde, ble bruket solgt på auksjon etter henne, i 1893. Det var Ola Persen Garberg, senere Avelsgård, som kjøpte for 2 725 kroner, men flere stod bak handelen. Bruket ble delt: En­ka Ingeborg Larsdt. fikk hovedbruket, mens Ola Persen sjøl tok over søndre parten 35/3 og la den til Avelsgarden 36/3. Garbergsbakken 35/4 ble et nytt bruk, kjøpt av Bjørn Tomassen Langsethaugen, mens Avelsgardsliin 35/5 ble kjøpt av Per Pålsen Garberg og lagt til Ustigarden, men av dattera hans, Ma­rit, i 1919 solgt til Henrik Jonsen Uglem og lagt til Eidemsjardet 56/6 og senere overtatt av Anton Tørum, Eidem 56/16.

Lars Larssen Moen fikk skjøte av enka Ingeborg Larsdt. på Utstoggo i 1915 for 2 000 kroner og kår til henne i 180 kroner år­lig verdi.

I 1723 er det gitt opp lik utsæd og krøttertall her som for Ni­garden, se der. I buet etter Per Pålsen i 1741 er det registrert 1 hest, 3 kyr, 4 ungnaut, 2 sauer og 4 geiter, som ser ut for å være bare halvparten av den buskapen som var vanlig. Det ble svart 12 skl. engeskatt fra bruket, både i 1661 og 1723, og i 1866 blir det opplyst at 20 høylass årlig kom fra markaslåtten, mens 30 lass ble foret på innmarka, 15 lass nede på Øyan og 10 lass på setervollene. I 1723 skulle høyavlinga ha vært 60 lass totalt. Av markaslått som hørte bruket til, kan vi nevne slætta ved Håmmårbekken innom Ånvatna og på Tømmerdalsbjørga. De samme tre setrene som Oppistoggo og Ustigarden hadde, ble også nyttet av Utstoggo. Det er senere setret på Vårvollen og Sommårvollen.

I 1866 var det 45 mål dyrkajord og 19 mål naturlig eng på Ut­stoggo Garberg. Avlinga ble satt til 12 t. bygg, 27 t. havre og 45 t. poteter. I 1875 har vi de virkelige talla: 1 hest, 2 okser, 3 kyr, 6 ungnaut, 13 sauer og 19 geiter og en utsæd l på  1/2 t. bygg, på 3/4 t. havre og 4 t. poteter.

Omkring 1955 var dyrkajorda her 25 da dyrkajord og krøttera 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 9 sauer og 2 griser, men som fortalt ble bruket i 1890-åra sterkt redusert. Det er 732 da produktivt skog­areal her, med en årlig tilvekst av 58 kbm.

Det som enka Brynhild Gunnarsdt. i 1862 solgte til sakfører Grabow, skulle gjelde bare skog, den på rot og den oppvoksende og ikke skoggrunnen. Men å handle eiendom med en sakfø­rer, var ikke greit. I 1875 ga Jon Olsen, som da eide Utstoggo, en erklæring der han tilkjennega at Grabow hadde full eien­domsrett til skogteigene. Denne Garbergskogen 35/9 ble sene­re solgt til A. Huitfeldt og Co., som fikk auksjonsskjøte i 1903. Lars Larssen Garberg kjøpte den i 1935 fra konkursbuet etter trelastfirmaet, og la den til Utstoggo igjen. Men før denne han­delen, hadde Magnus Langseth fått utskilt Tjennåsen 35/15, en part sønnen Mikal tok over i 1958. En annen part, Langkjølremmet 35/17, var også utskilt fra samme eiendommen, og solgt til Peder Olsen Avelsgård og lagt til bruket hans. Den fjerde parten av Garbergsskogen – Sletnåsen 35/16 – hadde Bardo Tomassen Garberg kjøpt fra konkursboet og lagt til Ni­garden 33/9. Broren Tomas gjorde i 1952 makeskifte med en part av den – 35/24 • med Tomas og Anne Eidem imot Børsjøåsen 36/21.

Sammen med Huitfeldteiendommen Garbergsskogen 35/9 kjøpte Lars Larssen Garberg i 1935 Ånvassstykket 33/29, som opphavlig hadde hørt Nigarden til.

I 1856 fikk husmann under Oppistoggo Garberg – Sivert Haldorsen – bygsle Kalkulet, som hørte Utstoggo til. Kalkulet grenser ikke til Garberg. Det ligger på andre sida av Garbergselva, mot Uglan og Knektaunet, mens elva skiller det fra Langset og Langli. Dette er første parten som ble utskilt fra Utstoggo. Alt i 1866 er Sivert Haldorsen Garbergstrøen blitt ei­er av den – 6 mål dyrkajord og 10 mål naturlig eng, her 8 lass høy kunne haustes årlig. Denne eiendommen har senere hørt Garbergstrøa 34/4 til.

Brukere

-1647-1666- Haftord Jonsen, f. ca. 1600. Barn:

 1. Pål, f. ca. 1661, tok over bruket.
 2. Mali, f. ca. 1662, g.I m. Ola Evensen Uglem, Bortigarden, g.I m. Fredrik Anderssen Sagmester.

-1701-1718 Pål Haftordsen, f. ca. 1661, d. 1719, og kona Goro, d. 1719.

Barn:

 1. Haftord, f. ca. 1685, døde trulig ung.
 2. Jon, f. ca. 1689, tok over bruket.
 3. Per, f. ca. 1692, tok over bruket.

1719-1725 Jon Pålsen, f. ca. 1689. G.1719 m. Mali Kvello.

Familien flyttet trulig ut av bygda.

Barn:

1. Haftord, f. 1719. 2. Dødfødt barn i 1721. 3. Goro, f. 1722. 4. Per, f. 1725.

1741-1759 Per Pålsen, f. ca. 1692, d. 1741. G.1719 m. Mali Håvardsdt. Kjelstad, død senest i 1761, da det var skifte etter hen­ne. Barn:

 1. Pål, f. 1724, død som barn.
 2. Goro, f. 1726, heime i 1762.
 3. Eli, tvilling, f. 1726, g.m. Ola Eriksen Langli d.y., Nygarden.
 4. Pål, f. 1729, tok over bruket.
 5. Håvard, f. 1733, bodde heime, død ugift 1799.
 6. Brynhild, f. 1737, g.m. Jon Olsen Alset, se Alsethaugen.
 7. Haftord, f. 1740, g.m. enke Brynhild Olsdt. Sletne og kom dit.

1760-1800 Pål Persen, f. 1729, d. 1800. G.I ca.1754 m. Gjertrud Nilsdt. Aunet fra Pigarden, f. 1727, d. 1769. G.I 1770 m. Mali Jonsdt. Fuglem fra Nordsto, f. 1745, d. 1814. Barn i 1. ekteskap:

 1. Per d.e., f. ca. 1745, g.m. Marit Olsdt. Fossan og kom dit.
 2. Kari, f. 1758, g.m. Even Persen Uglem, Bortigarden.
 3. Nils, f. 1761, g.m. Gjertrud Andersdt. Størsetmoen, se Yter Avelsgarden nedafor.
 4. Jon d.e., f. 1764, bodde på en plass under Rødde i Stjørdalen I 1801.
 5. Gunnar, f. 1769, g.m. enke Marit Olsdt. Setsåsodden og kom dit.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Gjertrud, f. 1771, død som spedbarn.
 2. Mali, tvilling, f. 1771, d. 1785.
 3. Gjertrud, f. 1775, d. 1779.
 4. Ingeborg, f. 1777, g.m. Nils Bardosen Liatrøen, Nirstrøa.
 5. Jon d.y., f. 1780, tok over bruket.
 6. Per d.y., f. 1784, g.m. Marit Jonsdt. Dyrdal, se Dyrdalslia.
 7. Gjertrud, tvilling, f. 1784, d. 1785.
 8. Mali, f. 1786, død som spedbarn.

1801-        Nils Pålsen og Gjertrud Andersdt. flyttet til husmannsplassen Avelsgarden.

1811-1842 Jon Pålsen d.y., f. 1780, d. 1866. G.1804 m. Ingeborg Einarsdt. Stamnes fra Utistoggo, f. 1783, d. 1866, fem dager etter at mannen døde.

Barn:

 1. Mali, f. 1804, bodde heime, d. 1857.
 2. Pål, f. 1817, tok over bruket.
 3. Einar, f. 1819, død som spedbarn.
 4. Ingeborg, f. 1827, bodde heime ennå i 1859. 1843-1859 Pål Jonsen, f. 1817, d. 1858.

G.1846 m. Brynhild Gunnarsdt. Garberg fra Oppistoggo, f.1824,

som var g.I m. Jon Guttormsen.

Barn:

 1. Jon, f. 1846, reiste til Amerika i 1869, gift s.å. med Berit Persdt. Kjøsnes, Nigarden, f. 1848, bodde i Canada. Barn: Michael, f. 1870, Hanna, f. 1872, Peder, f. 1874, Bergithe, f. 1876, Julia, f. 1878, Paul, f. 1880, Karen, f. 1882, Emelia, f. 1884, Betzy, f. 1886, Gunder, f. 1887, Hilmer, f. 1895.
 2. Ingeborg, f. 1848, g.m. Nils Gunnarsen Nervik, Brennhaug­en, reiste til Amerika, bodde i Sør-Dakota.
 3. Gunder, f. 1852, reiste til Amerika i 1872, g.1874 m. Gunhild Persdt. Kjøsnes, Nigarden, f. 1854, bodde i Minnesota. Barn: Pauline, f. 1874, Bergine, f. 1876, Hilde, f. 1879, g.m. Ole Olsen Slind, Peder, f. 1881, Peder Bergenius, f. 1882, Ai­da Bergine, f. 1884, Albert, f. 1886, Gustav Adolph, f. 1890, Edwin, f. 1893, Aida, f. 1894, Paul.
 4. Eva, f. 1856, reiste til Amerika i 1880, g.1882 m. Even Wolset, bodde i Wisconsin.
 5. Pål, f. 1858, reiste til Amerika i 1879, g.1883 m. Kari Jonsdt. Renåøyen, f. 1863, bodde i Minnesota. Barn: Bergine.

1860-1868 Brynhild Gunnarsdt, enke etter Pål Jonsen Gar­berg. G.I 1863 m. Jon Guttormsen Langli (se Gunnagarden), f. 1826, d. 1879, som kom her som dreng.

Barn:

 1. Marit, f. 1861, g.m. Andreas Andreassen Hårstad, Skulbakken, reiste til Amerika i 1882, bodde i Minnesota.
 2. Mali, f. 1864, reiste til Amerika, g.I m. Bernhard Lund, I m. Hans Henriksen, f. i Inderøy 1840.

1869-1914 Jon Olsen fra plassen Storbergsodden på Setsås, f. 1831, d. 1889. G.I 1855 m. Marit Olsdt. Uglem fra Jensgarden, f. 1833, død på barselsseng 1876. G.I 1880 m. Ingeborg Larsdt, Uglemsmoen, f. på Kåråhaugen på Knektaunet 1829, d. 19    , som var g.I.m. Kristen Kristensen Uglemsmoen.

Jon og Marit var husmannsfolk på en av Uglemsmoplassene i fem år før de kom hit til Garberg. Barn, alle i 1. ekteskap (de fem eldste født på Setsås):

 1. Ola, f. 1856, levde i 1881, men død før 1889.
 2. Ola, f. 1858, d. 1859.
 3. Ola, f. 1860, død som spedbarn.
 4. Ingeborg, f. 1861, d. 1883.
 5. Kari, f. 1863, d. 1868.
 6. Ola, f. 1867, død som spedbarn.
 7. Kari, f. 1868, d. 1873.
 8. Ola, f. 1871, d. 1873.
 9. Kari, f. 1873, fikk skjøte på bruket, men døde 1892. 1915-1953 Lars Larssen Moen fra Uglemsmoen, f. 1882, d.

3.12.1946, var sønnesønnen til Ingeborg Larsdt. her på Gar­berg. G.1908 m. Hansine Hansdt. Alset, f. 1887, d. 11.8.1969.
Barn:

 1. Anne, f. 17.11.1908, g.m. Kristian Olsen Svendgård, Uglan 49/18.
 2. Lars, f. 1910, tok over bruket.
 3. Hans, f. 31.1.1912, d. 1976, g.m. Dagrun Engen fra Hemne, f. 1910, bodde på Orkanger. Barn: Liv Hansine, f. 1947.
 4. Lilly, f. 3.7.1919, g.m. Sivert Borland, f. 1907, bor i Trond­heim. Barn: Rolf. f. 1958.
 5. Hilma Lovise, f. 30.5.1923, g.1948 m. Finn Schrøder i Trond­heim, f. 1921. Barn: Knut, f. 1950, Leif. f. 1951, Thor Kristian, f. 1954, Hans, f. 1959.
 6. Kåre, f. 12.9.1931, g.m. Borghild Annie Johnsdt. Kvennås, se Midttun 49/28 under Uglan.

1954-        Lars Larssen, f. 24.2.1910.

GARBERGSBAKKEN GNR 35/4

Etter auksjonen etter Kari Jonsdt. på Utstoggo Garberg i 1893, var det Bjørn Tomassen Langset som fikk denne parten av bruket. Kjøpesummen var 2 000 kroner. Bakken ble dermed et nytt Garbergsbruk, bygd opp på nye tufter. Omkring 1955 var det 1 hest, 5 naut, 4 sauer og 2 griser på bruket. Det er 66 da dyrkajord og 481 da produktiv skog med 51 kbm årlig tilvekst. Av skogen er Olemsremmet 34/23 utskilt fra Oppistoggo Garberg og utgjør fireparten av hele skogen.

Fra Garbergsbakken er utskilt: Granbybakremmet 35/10 i 1903 til Gunnar O. Hofsmo og lagt til bruket hans, 65/2 på Ner-Hårstad. Kråkstadremmet 35/11-12 i 1906 til Per O. Garberg og lagt til Svean 36/7. Garbergselva 35/21-23 i 1943 til Tr.heim E.verk. Kvennbakken 35/27 til Ole P. Langseth og lagt til Langsethaugen 38/2. Ånvassbu 35/28 til Kari P. Langseth. Solsenter 35/29 til Erling Christoffersen. Bjørkmoen 35/30 i 19    .

Brukere

1893-1929 Bjørn  Tomassen fra Langsethaugen, f.  1859,  d. 5.8.1934. G. 1885 m. Kari Persdt. fra Oppistoggo Garberg, f. 1862, d. 18.8.1925.
Barn:

 1. Tomas, f. 1885, d. 1949, reiste til Amerika i 1910, g. 1915 m. Helga P. Slind, f. i Canada 1897, d. 1964. Barn: Ali Karine, f. 1916, Bernhard Palmer, f. 1918, Hilma Telborg, f. 1920, Olive Gerda, f. 1927, Birger Roald, f. 1931, Theodor Henry, f. 1934, Cora Marie, f. 1937.
 2. Peder, f. 1888, g.m. Karen Olsdt. Garberg, se Langset­haugen 38/2.
 3. Olive, f. 1890, g.m. John Arntsen Teigen, Teigen 67/16 under Nesta, bodde på Løkken.
 4. Bergitte, f. 1893, d. 1922.
 5. Marit, f. 1896, bodde i Klæbu, død ugift 28.10.1938.
 6. Ole, f. 1898, tok over bruket.
 7. Karen Bertine, f. 1901, død ugift 29.5.1961.
 8. Kristine, f. 1904, d. 1976, g.m. enkmann Peder Jonsen Sand­vik, f. 1902, forpaktere her på Garbergsbakken, se ellers Litltrøa 20/11 under Sandvik.
 9. Gunnar, f. 1907, d. 1922.

1930-1972 Ole Bjørnsen Garberg, f. 1898, d. 11.1.1980, reiste til Amerika i 1917, kom heim etter fire år, reiste så til Canada, der han var i tre år. I 1949 bygde han seg hus på Øver-Hårstad Sol­fjell 64/54. O.B. Garberg var m.a. kjent politikker, stortingsvaramann for Johan Nygaardsvoll.

1973-       Ragnar Hammer, f. 19.1.1953.

 

AVELSGÅRD GNR 35/11 (YTER AVELSGARDEN)

Dette var husmannsplass under Utstoggo Garberg. Da bru­ket ble delt, kom plassen til å høre til bnr. 3, som ble lagt til Avelsgarden 36/3 og fra den parten ble Yter Avlsgarden utskilt i 1905 til husmannen Gunder Torstensen, som fikk skjøte for 600 kroner.

Bureiserne her, Nils og Gjertrud, hadde prøvd seg som gard­brukere før de måtte sette seg ned som husmannsfolk. De fikk ta over Utstoggo etter foreldra hans, men det gikk dårlig, og bror hans tok over der. Sønnesønnen Torsten og kona hadde 1875 1 okse, 1 ku, 4 sauer og 3 geiter på plassen, sådde vél ei halv tynne korn og satte 2 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera 2 naut og 6 sauer. Det er 10 da dyrkajord her.

Brukere

-1811-1826 Nils Pålsen fra Utstoggo Garberg, f. 1761, d. 1837. G. 1794 m. Gjertrud Andersdt. fra Størsetmoen, f. 1771, d. 1815. Barn:

 1. Gjertrud, f. 1794, g.m. Per Bersvensen Eidemsbrennan, Brennhaugen.
 2. Berit, f. 1796, g.m. Nils Jonsen Uglemsdalen.
 3. Pål, f. 1798, tok over plassen.
 4. Anders, f. 1802, g.m. Ingeborg Anna Bergersen, se Garbergssvean.

5.-7. Jon,f. 1807, Mali 1809, Jon 1810, alle døde som spedbarn. 8. Mali, f. 1812, g.m. Per Sjurdsen Pundshaugen, se Garbergsbjørga (Nyberget).

1827-1864 Pål Nissen, f. 1798, d. 1859. G. 1824 m. Mali Haldorsdt. Berge fra Ustigarden, f. 1800, d. 1880.
Barn:

 1. Nils, f. 1825, g.m. Brynhild Evensdt. Hårstadåsen, se Sirmoen.
 2. Gjertrud, f. 1827, g.m. Haldor Eriksen Kjøsnesnesset, Ereknesset.
 3. Haldor, f. 1830, g.m. Sofie Jonsdt. Nykkelmoen og kom dit.
 4. Goro, f. 1832, d. 1850.
 5. Marit, f. 1835, g.m. Sivert Olsen Kjøsnesnesset.
 6. Jon, f. 1838, g. 1861 m. Ingeborg-Anna Nilsdt. Lånkmoen fra Lånke, f. 1833, bodde på Værnes, mormonere, reiste til Amerika, bosatte seg i Utah. Barn: Martha, f. 1862, Inge­borg-Anna, f. 1866, Hanna, f. 1869.
 7. Torsten, f. 1840, tok over plassen.

1865-1906 Torsten Pålsen, f. 1840, d. 1893. G. 1864 m.  Siri Pålsdt. Hårstadengan fra Haftordsplassen på Ner-Hårstad, f. 1843, d. 19    .

Barn:

 1. Pål, f. 1864, d. 1865.
 2. Pål, f. 1865, d. 1880.
 3. Mali, f. 1867, bodde heime, død ugift 1913.
 4. Gurina, f. 1870.
 5. Per, f. 1873, d. 1876.
 6. Anne, f. 1876, død ung.
 7. Nils, f. 1879, d. 1882.
 8. Pauline, f. 1881, d. 1882.
 9. Paul, f. 1883, d. 1951, g.m 1910 m. Laura fra Nordland, f. 1874, d. 1956, bodde i Trondheim. Barn: Leif. f. 1910, d. 1927, Elsa Teodora Rebekka, f. 1912, Trygve, f. 1914.
 10. Gunder, f. 1887, tok over bruket.

1905-1966 Gunder Torstensen Garberg, f. 1887, d. 8.11.1974. G. 1909 m. Ragnhild Olsdt. Røssetsveen, f. 1878, d. 10.5.1967.
Barn:

 1. Signe, f. 24.11.1908, g.m. Arvid Opland, f. 1903, bor i Trolla i Trondheim. Barn: Reidun, f. 1928, Armann, f. 1929, Kjel­frid, f. 1932, Signy, f. 1936, Olav, f. 1939, Guri, f. 1947.
 2. Torstein, f. 1911, g.m. Karen Olsdt. Aunehaugen, se Jelheim 31/7 under Siran.

1967-        Torstein Gundersen og Karen Olsdt. Garberg.

HEGGSTAD GNR 35/18

Tomta er utskilt fra gnr. 35/3, den parten av Utstoggo som ble lagt til Avelsgarden 36/3, og er utskilt i 1940 til Olaus Ingebrigtsen Melan fra Nessmelan 116/3 i Flora, f. 1891, d. 3.3.1970, og kona Anna Torstensdt. Tuset fra Ustigarden i Flora, f. 1899 (se Langsetbakken 38/14), som bygde her d.å. De var gifte i 1921 og hadde to barn:

 1. Ragnhild, f.  19.9.1922, g.m. Magnus Haugan fra Lånke, f. 1920, bor i Trondheim. Barn: Grete, f. 1957, Atle, f. 1963.
 2. Inge, f. 18.5.1926, G. i m. Ingrid Moholt, f. 1926, I m. Gunvor Wåberg, f. 1915, bor i Trondheim. Barn: Olav André, f. 1953,

Anne Marie, f. 1955, Arne Nikolai, f. 1959.

KROKØ GNR 35/26 (ØYAN)

Slik som Heggstad er også denne tomta utskilt fra parten av Avelsgarden som er tillegg fra Utstoggo. Det var sønnen på Avelsgarden – Paul Pedersen Avelsgaard, f. 15.12.1925, – og kona Nelly Otelie Christoffersen fra Trondheim, f. 3.4.1943, som i 1962 bygde her. Barn: Morten, f. 1962, Svenn, f. 1965, Elin, f. 1972.

 

GARLI GNR 33/21 (GARBERGSTRØA)

Denne Trøplassen hørte Utstoggo Garberg til og lå på parten som Bjørn Tomassen Langsethaugen kjøpte – på gnr. 35/4. Plassen ble utskilt fra den i 1915 under navnet Garli, og hus­mannen Jon Jonsen fikk skjøte av Bjørn og Bardo Tomassen Garberg for 950 kroner. En part av bruket er altså utskilt fra Nigarden Garberg – gnr. 33/7. Bakgrunnen for dette er at hus­mannen Jon Jonsen Garbergstrøen i 1861 bygslet en gammel plass på Trøa av Per Tomassen Garberg, Nigarden, og la den­ne plassjorda til den opphavlige plassen sin. Dette er også grunnen til at Garli har gardsnummeret til Nigarden.

I 1875 er plassen kalt Garbergstrøa vestre og krøttera var 1 okse, 1 ku, 1 ungnaut, 5 sauer og 4 geiter og utsæden ei knapp tynne korn og halvanna tynne poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 3 griser på bruket, Det er 60 da dyrkajord på bruket.

Brukere

1833-1870 Jon Jonsen fra Bårsetplassen, f. 1790, d. 1870. G. 1832 m. Goro Tomasdt. fra Nigarden Garberg, f. 1802, d. 1875. De var bureisere her.
Barn:

 1. Jon, f. 1833, tok over plassen.
 2. Ingeborg, f. 1835, g.m. Ola Anderssen Hårstadbakken, Åsbakken på Ner-Hårstad.
 3. Marit, f. 1839, g.m. Tomas Persen Kallar, Kråkkå.
 4. Malena, f. 1842, g.m. Per Olsen Rønsberg, Dersto.
 5. Tomas, f. 1845, flyttet til Nordland i 1866, senere g.m. Ingeborg Svarva, f. 1838, og bodde på Bostad i Snåsa. Barn­laust ekteskap. Tomas var sammen med flere selbygger som reiste til Snåsa som stenhoggere.

 

1871-1889 Jon Jonsen, f. 1833, d. 19   . G. 1860 m. Soffi Jonsdt. Sessengsveen, f. 1837, d. 1892. Barn:

 1. Guru, f. 1861, g.m. Haldor Persen Siras.
 2. Jon, f. 1867, tok over bruket.
 3. Gurina, f. 1872, død som barn.
 4. Gurina, f. 1878, g.m. Sivert Aunet i Stjørdalen. 1890-1941 Jon Jonsen, f. 1867, d. 19   . G. 1890 m. Tina Persdt.

Garberg fra Nigarden 33/7, f. 1867, d. 19    . Barn:

 1. John, f. 1890, d. 1978, g.m. Hilda Resve fra Stjørdalen, f. 1891, bodde i Hommelvik. Barn: Jonne, f. 1916, Hjørdis, f. 1917, Olaf. f. 1919, Tormod, f. 1921, Ruth, f. 1924, d. 1945, Svanhild, f. 1929, d. 1947.
 2. Sofie, f. 1894, d. 1899.
 3. Peder, f. 1897, drept ved ulykke på Svalbard 17.3.1953, g.m. Kamilla Opland, f. 1902, d. 1967. Barn: Turid, f. 1923.
 4. Berit, f. 1899, d. 19    .
 5. Sofie, f. 1900, g.m. Lars Olsen Sletne, Sletnan 39/2.
 6. Marit, f. 1903, g.m. Sivert Persen Sandvik, Nordigarden 20/1.
 7. Tomas, f. 1906, tok over bruket.
 8. Gudrun, f. 1911, g.m. Gustav Bersvensen Hoem, se Espet 30/24 under Setsås.

1942-1973 Tomas Jonsen Garli, f. 22.7.1906. G.m. Petrine Torsteinsdt. Størseth fra Størsetmyra 37/4, f. 27.7.1906. Barn: Jon, f. 9.3.1939, d. 13.3.1958.

1974-      Jon Olav Hammer, f. 27.3.1960.