FLØNES

Print Friendly, PDF & Email

Flønes har det greieste gårdsvaldet i Selbu, omflødd av sjøen som det er på alle kanter. Bare over det halve kilometer brede eide mot Eidem har valdet landfast merke mot naboen i øst Eidem. Valdet har form som et hode som stikker vestover i sjøen med dyrkamarka på den sørligste delen av valdet. Gårdene ligger der de alltid har ligget på «halsen» lengst sørøst, menes «ansiktet» opprinnelig ble ryddet som plasser, nå små­bruk. Navnet Flønesaunet her indikerer at det kan ha vært et opphavelig gårdsbruk også her. Tvers over fra «haken» (Tangodden) til «issen» (Nessøra) er det hele tre kilometer, så valdet er anseelig av størrelse. Det nordligste av Flønesnesset tilhører de Angellske Stiftelse, som holdt det­te tilbake da gårdene ble solgt fra stiftelsene.

I 1723 ble Flønes sagt å ligge «i sollie, truelig vis til korn, vaadlendt, god til eng, maadelig til brugs». Gården hadde bekkekvern, seter og hustømmer til behov.

Flønesnavnet er ikke liketil å forklare. Uttalen er med klar æ-lyd. Den eldste skrevne formen er nesten som i dag «Fløenes» (1520), men ellers finner vi «Frønes» (1557), «Flynes» (1558), «Fløynnes» (1590) til Flønesformen blir vanlig på 1600-tallet. Oluf Rygh mener at det opprinneli­ge navnet kan ha vært «Fljødanes» med samme forledd som i Fløan i Skatval. Grunnordet er da «fljøta» som er gno. for flyte, men også å være full av væte. De må vel helst være den siste betydning vi i tillfelle har her, jfr. det som er sagt om våtlendet i 1723-beskrivelsen. Etterled-det -nes har klart betydning, men det er noe merkelig at gården som har fått navnet, ikke ligger på selve nesset, men på «halsen». Det kan igjen være et tegn på at vi må søke en nedlagt gård lenger ute på nesset, altså dagens Flønesaunet, som kan ha vært opphavsgården.

En av de eldste gjenstander vi har i Selbu, er funnet på Flønes. Det er en slipt spydspiss av skifer, meget pent utformet, men med spissen øde­lagt (avbildet bd. 1 s. 33). Slike tilhørte fangstfolket som levde i yngre stenalder (ca. 3000-1500 f. Kristus), og er altså av betydelig elde, men sier likevel ingenting om alderen på gården Flønes. Spydet kan ha blitt ødelagt eller tapt under jakt eller reise, flere hundre eller tusen år før Flønes ble ryddet.Naturnavn av typen Flønes gir heller ingen særlige

opplysninger om alderen på gården. En regner riktignok med av navn i ubestemt form (-nes i stedet for -nesset), er eldre enn de i bestemt form, men dette er en usikker faktor. Størrelse og sentral beliggenhet skulle imidlertid tilsi at gården ble ryddet atskillig tidlig, men er neppe så gam­mel som naboen Eidem. Skal vi antyde yngre jernalder (600-1000 e. Kr.) som den rimeligste rydningstid. Helt sikkert er det at Flønes ble ryddet senest tidlig i middelalderen. Om gården ble lagt øde etter Svartedøden (1350) er umulig å si, men når den er nevnt med en bruker i den eldste allmenne kilden vi har (1520), tyder det ikke på det, eller i alle fall at ødetida var ganske kort.

Utmarksressursene på Flønes er heller begrensete, naturlig nok etter­som gården ikke grenser til utmark på samme måte som de fleste andre Selbugårder. De hadde riktignok Flønesnesset, men østsida av dette er bratt og ulendt og det hele tilvokst med grov skog, så beite og slått var det mindre med. Sammen med Eidem og Strandgårder eide Flønes slåttland på Årsøya. Vårvoll hadde gårdene på Flønesvoll og Litjvoll’n i Tømmerdalen. Sommersetra var på Varghaugvollen med Stentjennslette (sammen med Kvello).

I 1790-åra setret de også på Sonbjørgvollen, men dette har ikke skjedd i manns minne. Kvern hadde gården tidlig i Kvennbekken (med Eidems tillatelse). I 1720-åra kjøpte de også, sammen med Bell, et større kvern­hus i Mølnåa.

Det gamle matrikkelnr. på Flønes var 679, landskyld 1 spann 2 øre. I 1838 var det blitt to bruk som fikk løbenr. 67 og 68 med en samlet skyld på 6 daler 2 ort og 22 skilling. I 1888 fikk bruka igjen ett gnr. (61) og tilsammen 16,36 skyldmark. Av dette beholdt stiftelsen 6,63 mark i Flønesskogen.

Leidangsskatten var gjennom hundreår 14 mark smør og 21 mark mel på hele Flønes. Husdyrbestanden:

hester

storfe

småfe

griser

1657

4

25

55

2

1723

3

15

18

1802

3

14

24

1866

4

30

84

2

Korntienden er oppgitt til 3 1/2 tønner i 1666. I 1723 er utsæden satt til \1/4 tønner, i 1802 til 16 tønner og i 1866 til 26 tønner. Høyavlinga var på 120 lass i 1723, 211 lass i 1866. Folketallet var 28 i 1801, 80 i 1855.

Eiere

I Trondhjem Domkapitels jordebok datert 1558 heter det under St. Bartolomei prebende: «Flynes oe Dynes y Selebo bygslet for 5 øre».

Dette er utvilsomt Flønes, som altså ble sentralkirkelig gods engang i middelalderen. Prebendsgodset var gods som lå til de ulike alter i Dom­kirken – i dette tilfellet viet til St. Bartolomeus – og som ble betjent av domkapitlets medlemmer.

Landskylda på Flønes var når vi får sikre data på 1600-tallet nettopp 5 øre, og leidangsytelsen i 1548 kan også tilsvare en slik størrelse. Det blir da ingenting igjen til «Dynes» som altså står oppført på samme linje som Flønes. Dette tyder på at dette er en «forsvunnen» gård – en som ble lagt øde etter Svartedøden og aldri tatt opp igjen. vi bør søke denne ødegården i nærheten av Flønes p.g.a. plasseringen i kilden. Prebendet eide også 2 spann i Uglan, men dette er ført på egen linje. Kanskje er Flønesaunet et minne om Dynesgården – det ligger jo «riktig» plassert på et ness. Det er antydet at dyet vi har i navnet er det samme vi har i Dyrdal, men det synes tvilsomt ut fra de topografiske forhold.

Etter 1558 ble mye kirkegods inndradd av kronen, også Flønes. På 1600-tallet blir gårdens landskyld brukt til avlønning av «Gaardtzschriffueren». Denne satt i kongsgården i Trondheim og var regnskapsfører for hele det store Trondhjems len. Denne stillingen falt bort ved de store forvaltningsreformene i 1660. Det er vel årsaken til at Rasmus Jensen fikk kjøpt Flønes av kongen i 1666, og gården blir slik den første i Selbu av krongodset som kommer i privat eie. Jensen var fogd i Selbu fra 1658, og Flønes ble nå fogdgård noen år til fogderiet ble slettet i 1670. Han satt med gården til ut i 1690-åra, da han solgte den til oppsitterens (enkens) unge sønn, Peder Tomassen Flønes, som pantsatte gården til Louritz Olsen, som igjen solgte den til kaptein Schultz i 1712.

Den andre halvparten av Flønes erhvervet borgeren Hans Glad senest i 1698, som solgte sin del videre til president Angell omkring århundre­skiftet. Uvanlig nok solgte Angell’ene for en gangs skyld jord, nemlig Angells enke Sara Hammon som skjøtet over halve gården til borger Anders Bredal i 1707. Men hvordan det nå enn var så falt gården tilbake til Angellfamilien senest i 1720-åra, da Saras (senere gift Bygbal) arvin­ger er ført som eier av halvdelen – i 1728 kaptein Magelsen. Senere kjøp­te Angell også denne halvdelen og ble eneeier av Flønes. I 1767 gikk den inn i stiftelsen for å bli der i fire mannsaldre.

Brukere

Flønes var en enbølt gård på 1500-tallet som den ble det igjen på 1700-

tallet. Den første mannen vi kjenner herfra, er Gunder som betalte 1 mark og 6 skilling i 1520, men det er ikke skatt av jordgods, som var mest vanlig. I 1548 var det Bård som betalte 15 mark smør og 12 mark mel i leidang – en uvanlig sum for det var brukelig å betale 50 prosenet mer i mel. Fra 1590 og utover er ytelsene 14 og 21 mark, som normalt for en gård av denne størrelsen. Fra 1500-tallet vet vi ellers bare at Jon svarte skipsskatt i 1557.

I 1636 blir gården delt i to like store bruk. Bersvend og Bård er bruke­re. I 1645 er begge ført med hustru, men ingen barn. I 1647 er Ola Jon­sen, født ca. 1605 bruker etter Bård. Han hadde sønnene Jon Olsen,

født 1642 og Bård Olsen, født 1650. Guttenes navn tyder på at Ola Jon­sen er svigersønnen på gården. I 1657 ble det brukerskifte også i nabo­gården. Da overtar Jon Bersvendsen, født 1633 – etter en annen kilde i 1615. Han er ført med sønnen Bård Olsen (!), født 1650, men det må være en feilskrivning.

I 1666 kjøpte fogden i Selbu, Rasmus Jensen Flønes av kronen, og for fem år var dette fogdgård til fogderiet ble slått sammen med Strinda. Rasmus Jensen fortsatte som eier (og bruker) til 1676, da han flyttet til Hitra.

 

Bind4-1-25

Tomas Pedersen, født 1642 bygslet nå Flønes av Rasmus Jensen. Han var sønn av tidligere lensmann Peder Olsen Eidem (Ustigar’n) og ble selv lensmann fra 1676 og en ti års tid framover. Han døde trolig i 1693. Året etter sitter sønnen, Peder Tomassen som eier av Flønes, men eier­forholdet ble av kort varighet. Peder som da var knapt 20 år gammel ble formelt ikke bruker før i 1708, da han fikk gå inn i morens bygselrett.

I de første 1700-åra eide Oluf Lauritzen i Trondheim og madam Sara Hammond hver sin halvpart av Flønes. Hun solgte sin i 1707 til Anders Bredal og Oluf Lauritzen sin i 1712 til kaptein Schultz. Søren Bygbald,

gift med enkemadam Sara Hammond, ble snart eier av Bredals halv­part, og før delinga av Flønes, var hele garden i Angell-familien, etter at offiseren Christian Brun i 1745 hadde solgt til Angell halvparten han hadde tatt over etter Schultz. Eierne av Flønes hadde bygselrett til hver sin halvpart og da garden ved midten av 1700-åra ble delt, fikk de to brukerne hver sin bygselherre. Peter Fredrik Suhm var eier av den sene­re Øvergarden, mens Thomas Angell hadde andre halvparten. Fra 1764 hørte hele Flønes til Th. Angells Stiftelser.

I 1741 døde Tomas Persen Flønes, som ennå ikke offisielt hadde tatt over garden etter faren. Enka Ingeborg Mikkelsdt. fra Renå ble tre år senere gift med Ola Jonsen Sandvik og det ble ordnet slik at de ble på Sandvik. Dermed ble det de to yngre sønnene her som tok over. Da ste­moren Ingeborg Olsdt. i 1746 døde, ble bygselen halvert og Ola og To­mas d.y. Perssønner tok over 2 øre 12 marklag hver. Under skiftet etter Ingeborg Olsdt. hausten 1746 ble det registrert 4 voksne hester, 10 kyr, 1 okse, 4 kviger, 4 årskalver, 16 sauer og 16 geiter med 6 killinger. Kornet stod ennå ute, men utsæden hadde vært 1 1/2 t. bygg og 10 t. havre. Det blir opplyst at buet eide halvparten av et kvernbruk i «Mølnaaen».

I 1831 ble første jordskiftet på Flønes holdt, med heimel i lov fra ti år tidligere. Det var Stiftelsen som eide begge bruka og det var trulig etter påtrykk fra brukerne Bardo Persen og Einar Olsen, eller fra den ene av dem, at skiftet ble utført. Eidendommen ble arrondert slik at hvert bruk fikk fem teiger. I tillegg kom Årsøya ved Neosen, som ikke var dyrkbar og «formedels elvebrudd» heller ikke kunne deles, og Varghaugan, her Flønesbruka og Negarden Eidem hadde to setrer og flere markaslætte som sameie. To av de fem teigene som ble utskiftet var heimgjerdet og skogmarka ved, og den tredje var indre parten av Flønesnesset, her det låg inngjerdet slått, trøer og husmannsplasser. Fjerde teigen låg på «Stjørdalsskogen». I den låg setra Litlvollen. På Selbuskogen låg femte teigen, og grenset mot Tømra og Setsåsgrensa. Raudkjølen og Blomlia nevnes i denne teigen og i den låg setra Storvollen og flere markaslætte, m.a. Vollbjørga.

Flønesbruka var med i jordskifte av Varghaugan-Langåsen-Stråsjøen i 1897-1906 og i Tømmerdalen i 1906-09.

Brukere

1675-1701 – Tomas Persen fra Ustigarden Eidem, f. ca. 1641, d. 1699. G.m. Gjertrud Tomasdt., d. 1719. Tomas var lensmann, slik som faren hadde vært, se bind 1 side 174. Den ene her, Tomas eller kona, var søs­ken med Ola eller Kirsti på Yster-Såsen.

Bind4-1-26

Barn:

 1. Per, f. ca. 1675, tok over garden.
 2. Ingeborg, f. ca. 1681, g.I m. Sven Halvardsen Vølset, II m. Bardo Olsen Mebost, se Ner Litl-Evja.
 3. Anne, g.m. Anders Fredriksen Uglem, Jensgarden.

-1708-1747 Per Tomassen, f. ca. 1675, d. 1759. G.I 1708 m. Mali Olsdt., d. 1719. G.II m. Ingeborg Olsdt. Rønsberg fra Nordigarden, f. ca. 1677, d. 1746. Per var også lensmann, slik som faren og farfaren, men bare få år. Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1709, g.I m. Ola Nilssen Bellaunet, II m. enkmann Jon Sjurdsen Sesseng, Nordigarden.
 2. Marit, f.1711, g.m. Bardo Jonsen Fossan.
 3. Tomas d.e., f. 1712, d. 1741, g. 1734 m. Ingeborg Mikkelsdt. Renå, Framigarden, f. 1708, som var g.II m. Ola Jonsen Sandvik, Ustpå-Jardet.
  Barn: Ingeborg, f. 1734, død som spedbarn, Mali, f. 1735, d. 1741, Per, f. 1736, se Ustpå-Jardet Sandvik, Mikkel, f. 1740, se Litltrøa under Sandvik.
 4. Ola, f. 1714, død som spedbarn.
 5. Ola, f. 1715, g.m. Kari Sjurdsdt. Slind, tok over halve garden, se Øvergarden nedafor.
 6. Tomas d.y., f. 1718, g.m. Siri Olsdt. Ner-Hoem, tok over halve garden, se Negarden nedafor.

FLØNES ØSTRE GNR 61/1 (ØVERGARDEN)

Husa på dette bruket ble bygd på nye tomter av Kristen Olsen i åra 1894-96. Men det var Per Bardosen som i midten av 1800-åra hadde flyt­tet husa ut fra det gamle fellestunet, som låg et par hundre meter sør for husa på Nergarden Flønes, på Fløneshaugen. Kristen Olsen og Mali Jonsdt. kom her som bygselfolk i 1891 og flyttet husa etter at handelen med Th. Angells Stiftelser var avtalt. De fikk skjøte i 1897 for 5 000 kro­ner. Den gamle slekta hadde da fått husmannsplassen Aunet som kår, og nå ble den og de to plassene på Flønesberget, og Aunhaugen og Nessøra utskilt og solgt av Stiftelsen til husmanns- eller bygselfolket. Per Persen, som måtte gi opp bygselen i 1891, hadde seks generasjoner av forfedre bak seg her da han flyttet til Flønesaunet som kårmann.

I 1866 var det 101 mål dyrkajord og 107 1/2 mål naturlig eng på Øvergarden, som altså var et av de største bruk i bygda, her 2 hester, 14 kyr, 30 småfe og 1 gris var høvelig buskap. Årlig avling var 18 t. bygg, 86 t. havre, 100 t. poteter og 70 lass høy, blir det opplyst i matrikkelarbeidet. Fra markaslåtten fikk de årlig 28 1/2 lass høy. Det var fire setrer i bruk på Flønes den gangen. Setrene som lengst har vært i bruk er Sonbjørga i Sona allmenning i Stjørdalen, Varghaugan og Storvollen i Tømmerdalen. I 1866 ble årlig uttak av tømmer satt til 3 tylfter.

I 1875 var det 2 hester, 1 okse, 5 kyr, 7 ungnaut, 13 sauer, 10 geiter og 1 gris på bruket og utsæden var 5 kvarter bygg, 4 t. havre og 8 t. poteter. Omkring 1955 var det 115 da dyrkajord, 1 hest, 10 kyr, 8 ungnaut, 10 sauer og 3 griser. Det er 760 da produktiv skog og 78 kbm årlig tilvekst.

Fra Øvergarden Flønes er utskilt: Berget vestre 61/3 i 1897 til husman­nen Ola Persen. Berget østre 61/4 så til husmannen Ola Tomassen. Aunehaugen 61/5 s.å. til husmannen Per Olsen. Aunet nordre 61/6 s.å. til Per Persen. Nessøra 61/7 s.å. til husmannen Jon Jonsen. Flønesskogen 61/8 på Flønesnesset s.å., 1400 da produktiv skog som Th. Angells Stiftelser holdt igjen, da bruka ble solgt. Tangen øvre 61/13 i 1899 til husmannen Per Olsen. Tangodden 61/14 i 1903 og slått sammen med 61/13. Flønes nordre 61/17\ 1925 til Peder Johan Flønes, igjenkjøpt av Kristen O. Flønes i 1961. (Fra den er utskilt Kullasen nordre 61/25). Granhytta 61/20 i 1942 til Paul Isdahl. Nea 61/23 (også fra 61/2) i 1922 til Trondheim E.verk.

Brukere

1748-1768 Ola Persen, f. 1715, d. 1791. G. 1746 m. Kari Sjursdt. Slind fra Testinngarden, f. 1714, d. 17    , søster til Jon Yster-Eidem. De tok over denne halvparten av heimgarden hans.

Barn:

 1. Per, f. «uekt» 1736.
 2. Ingeborg, f. 1746, tok over bruket.
 3. Sjurd, f. ca. 1757, d. 1765.

1769-1799 Ingeborg Olsdt., f. 1746, d. 1817. G. 1769 m. Per Bardosen Bårset, f. ca. 1740, d. 1828, militær tambur, kom til gards som dreng.

Barn:

 1. Mali, f. 1769, bodde heime, død ugift 1836.Barn: Per, f. 1800, d. 1818 (far: Haldor Estensen Eidem, Oppigarden).
 2. Anne, f. 1771, g.m. Ola Estensen Setsås, Yter-Såsen.
 3. Ola, f. 1773, druknet i en brunn i 1777.
 4. Bardo, f. 1776, tok over bruket.
 5. Kari, f. 1778, g.m. Jonas Olsen Øver-Solem, se Jonashåggån under Solem.
 6. Brynhild d.e., f. 1781, g.I m. Halvard Bardosen Lille-Evjen, Ner Litl-Evja, II m. Ola Tomassen Kallar, III m. enkmann Jon Tomassen Stor-Evjen.
 7. Ingeborg, f. 1783, g.m. Per Persen Setsås, Yster-Såsen lnr. 36.
 8. Ola, f. 1786, død som spedbarn.
 9. Ola, f. 1788, g.m. Gjertrud Estensdt. Langli, se Øvertangen neda­for.
 10. Brynhild d.y., f. 1791, g.m. Per Pålsen Punde, se Pundsåsan. 1800-1837 Bardo Persen, f. 1776, d. 1846. G. 1800 m. Marit Persdi. Grøtem fra Negarden, f. 1779, druknet i en bekk 28.8. 1856.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1801, g.m. Per Jonsen Bårsetplassen, se Flønesaunet nordre nedafor.
 2. Marit, f. 1803, g.m. Kristen Persen Langset, se Størset.
 3. Kari d.e., f. 1806, g.m. Ola Jenssen Uglem, se Nordpå-Jardet Uglan.
 4. Per d.e., f. 1809, tok over bruket.
 5. Kari d.y., f. 1813, g.m. Anders Eriksen Uglem, Solskjennet under Jensgarden.
 6. Per d.y., f. 1816, g.I m. Kari Jonsdt. Garberg, Nigarden, se Uthushalla, II m. enke Berit Olsdt. Renåøyan.
 7. Tomas, f. 1818, g.m. enke Mali Monsdt. Kvello, Nordigarden og kom dit.
 8. Anne, f.1822, g.m. Einar Jonsen Stamnes, Utistoggo.
 9. Marit, f. 1826, g.m. Jon Jonsen Langlismoen, se Roa under Knektaunet.

1838-1881 Per Bardosen, f. 1809, d. 1894. G. 1836 m. Siri Nilsdt. Aunet fra Pigarden, f. 1817, d. 1901, søster til Andreas Uglem, Ustigarden.

Barn:

 1. Marit, f. 1837, g.m. Ola Estensen Slindmoen, Midtimoen.
 2. Berit, f.  1840, reiste til Amerika i 1881, g.m. svensken William Black, bodde i Minnesota, barnlaust ekteskap.
 3. Ingeborg, f. 1842, reiste til Amerika i 1892.
  Barn: Peder, f. 1865 (far: Ola Persen Flønesberget, vestre), reiste til Amerika i 1893, bodde i Nord-Dakota.
 4. Per, f. 1846, tok over bruket.
 5. Nils, f. 1849, g. 1875 m. Marit Olsdt. Bjørklien fra Rennebu, f. 1852, reiste til Amerika i 1881, bodde i Wisconsin.Barn: Per, f. 1875, d. 1878, Sigrid, f. 1877, Anna, f. 1880, Peder, f. 1883, Oline, f. 1885, Minnie, f. 1891, Ole, f. 1897.
 6. Ole, f. 1852, d. 1925, flyttet til Henningsvær i Lofoten i 1874, g.I 1881 m. Inger Ovidie Kristine Olsen, f. i Berg i Trondenes 1855, d. 1891, bodde i Lekang i Hadsel i Nordland, II 1894 m. Antonene Oline Andreasdt., f. 1863.Barn: Olaf, f. 1881, Sigurd, f. 1884, Alma Eline, f. 1886, Signe Juvida, f. 1888, Johan Arne, f. 1891, Ellen Sofie, f. 1894, Sigrid Lovise, f. 1899.
 7. Sigrid, f. 1856, reiste til Amerika i 1882, g. 1887 m. Lars Thompson, bodde i Wisconsin.Barn: Peder.
 8. Anne, f. 1860, reiste til Amerika i 1881, g. 1889 m. Ole N. Carlson, f. i Valldal på Sunnmøre 1860, bodde i Minnesota, barnlaust ektesk.

1882-1890 Per Persen, f. 1846, d. 12.1. 1936. G. i Åre i Sverige 1880 m. Ragnhild Jonsdt. Østby, f. 1854, d. 1894, datter til tydalingene Jon Jenssen fra Jensgarden Østby og Ingeborg Karena Ingebriktsdt. fra Løvøya, som bosatte seg i Gråsjølien i Jåmtland. Per Persen var først noen år i Kvæfjord i Troms, og flyttet senere til Sverige. Da de gikk fra bruket, flyttet de til Flønesaunet.

Barn:

 1. Ingeborg Karena, f. i Sverige 1879, tok over Flønesaunet 61/6 etter faren.
 2. Sigrid, f. 1881, d. 1884.
 3. Peder, f. 1882, reiste til Amerika i 1902, bodde i Nord-Dakota, død ugift 1959.
 4. Marit, f. 1883, d. 1884.
 5. John, f. 1885, g.m. Ruth Bødtker, bodde i Oslo.Barn: Sverre.
 6. Sigrid, f. 1887, d. 1917.
 7. Anna. f. 1890, bodde heime på Flønesaunet, død ugift 1966.
 8. Oline, f. 1892, død ung.
 9. Barn som døde som spedbarn i 1894.

1891-1937 Kristen Olsen fra Punde, f. 1856, d. 26.2. 1944, var i Ameri­ka i tida 1881-1888. G. 1891 m. Mali Jonsdt. fra Siran, f. 1867, d. 29.5. 1957.

Barn:

 1. Ole, f. 1893, tok over bruket.
 2. Anne, f. 1894, g.m. Alfred Olsen Langli, se Hårstadhåggån 64/24 under Øver-Hårstad.
 3. John, f. 1896, d. 1979, g. 1925 m, Anne Andersdt. Kjeldstad, gnr. 44/1, f. 1901, bodde i Trondheim.Barn: Kristian, f. 1925, Tor, f. 1936.
 4. Ingeborg, f. 1899, g. 1934 m. Kristian Devik fra Harran, f. 1892, d. 1963, bodde på Namdalseid.Barn: Liv, f. 1936, Mali Ellen Lovise, f. 1941.
 5. Johanne, f. 1902, d. 1904.
 6. Peder Johan, f. 1906, bor heime.

1938-1960 Ole Kristensen Flønes, f. 1893. G. 1926 m. Marie Monsdt. Eidem fra Nordistoggo 56/1, f. 1898, d. 6.2. 1942.

Barn:

 1. Kristen, f. 1926, tok over bruket.
 2. Mons, f. 6.3. 1929, g.m. Gunvor Hansdt. Bråstad fra Ringebu, f. 1931, bor i Stjørdalen.
  Barn: Ingeborg, f. 1968, Marie, f. 1969.
 3. Oddmund, f. 22.11. 1932, g.m. Inger Olsdt. Stamnes, gnr. 26/6, f. 25.12. 1933, bor i Trondheim.
  Barn: Mari Ingeborg, f. 1963, d. 1964, Kristin, f. 1965, Elisabet, f. 1968, Ole Kristian, f. 1975.
 4. Mali, f. 25.7. 1937, g.m. Einar Sverresen Rognlan i Skogn, f. 1933.

Barn: Kjellaug Marie, f. 1961, Sverre, f. 1962, Eli, f. 1966.

1961-        Kristen Olsen Flønes, f. 24.10. 1926. G.m. Karen Emilsdt. Eidem fra Negarden 60/1, f. 7.6. 1921.

Barn:

 1. Mari, f. 19.6. 1951, g.m. Øystein Olavsen Myran fra Ålen, f. 1950.
 2. Målfrid, f. 1.5. 1954.
 3. Oddrun, f. 22.10. 1958.

FLØNESBERGET (FINNBERGET)

Husmannsplassen Finnberget, som hørte Øvergarden til, var opphavlig på 16 mælinger. Det er brukt Flønesaunet som navn på plassen i de eld­ste bygselbreva fra Th. Angells Stiftelser, men i folketellingene 1865 og 1875 blir den kalt Finnberget. Omkring 1870 ble Finnberget delt mellom halvbrødrene Tomas Olsen, som fikk austre parten og Ola Persen, som fikk vestre. I 1875 var det 1 kjøreokse, 2 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer og 6 geiter på de to Finnbergplassene. Utsæden var 3/8 t. bygg, 1 t. havre og 3 t. poteter.

Brukere

1831-1840 Ola Jonassen d.e. fra Jonashåggån på Øver-Solem, f. 1801, d. 1840, var søskenbarnet til gardmannen Bardo Persen Flønes, da mor hans, Kari var derifra. G. 1826 m. Kari Tomasdt. fra Frampå-Jardet på Slindan, f. 1806, d. 1884, som var g.II m. Per Olsen.

Barn:

 1. Jonas, f. på Slindan 1826, død som spedbarn.
 2. Kari, f. på Solem 1827, d. 1828.
 3. Kristen, f. på Solem 1829, død som barn?
 4. Tomas, f. 1833, g.m. Ingeborg Olsdt. Hoemshaugen, se Flønesberget 64/4 nedafor.
 5. Kari, f. 1836, d. 1841.
 6. Jonas, f. 1839, d. 1840.
 7. og 8. Oline og Marit, tvillinger, f. 1840, død som spedbarn.

1841-1870 Kari Tomasdt., enke etter Ola Jonassen Flønesberget. G.II

1842 m. Per Olsen Kjøsnes fra Bårdsgård, f. 1806, d. 1871.

Barn:

 1. Berit, f. 1843, d. 1848.
 2. Ola, f. 1845, g.I m. Ingeborg Andersdt. Uglemshallen, II m. Marit Jonsdt. Stor-Evjtrøen, se Flønesberget 61/3 nedafor.
 3. Ola, f. 1847, d. 1848.

FLØNESBERGET VESTRE GNR 61/3 (NEDPÅ BERGET)

Da Ola Persen på Finnberget ble gift, ble plassen delt mellom de nygif­te og halvbroren hans og kona. Her, Nedpå Berget, satt Ola som hus­mann til i 1897, da plassen ble utskilt fra Øvergarden Flønes og han fikk skjøte fra Th. Angells Stiftelser for 600 kroner. Da han ble enkmann an­dre gangen, ble det dattera Kari som måtte ta over som budeie og hus­mor og hun fikk skjøte fra far sin i 1919. Det er omkring 25 da dyrkajord på bruket. Ola kjøpte et slåtteng på Storøya – gnr. 67/27 – fra pre­stegarden Nesta.

Brukere

1871-1904 Ola Persen, f. 1845, d. 26.2. 1926. G.I 1869 m. Ingeborg Andersdt. Uglemshallen d.y., f. 1844, d. 1877. G.II 1880 m. Marit Jonsdt. Stor-Evjtrøen, f. 1837, d. 20.2 1904. Ola og Ingeborg tok over denne halvparten av heimbruket hans.

Barn:

 1. Peder, f. 1865 (mor: Ingeborg Persdt. Flønes, Øvergarden), reiste til Amerika i 1888, bodde i Nord-Dakota.
 2. Kari, f. 1869, tok over bruket.
 3. Per, f. 1873, d. 1875.
 4. Peder, f. 1875, reiste til Amerika i 1898.
  2. ekteskap var barnlaust.

1905-1938 Kari Olsdt., f. 1869, død ugift 11.11. 1955.

1939- Ole Estensen Flønesberget, f. 19.5. 1905, tok over bruket etter mor sin. G.m. Berit-Anna Hoff ha Orkdalen, f. 30.7. 1908, d. 13.12. 1978.

FLØNESBERGET ØSTRE GNR 61/4 (UTPÅ BERGET) Tomas Olsen fikk i 1878 bygselbrev fra Th. Angells Stiftelser på plas­sen Flønesberget eller Finnberget imot m.a. å svare kår til mor sin, Kari Tomasdt. Men da hadde han og Ingeborg Olsdt. vært gift i tjue år og drevet plassen, først sammen med mor og stefar hans, og fra 1870 halve Finnberget, mens halvbroren Ola Persen og kona hadde drevet andre halvparten. Halvbrødrene fikk plassene utskilt fra Øvergarden Flønes i 1897 og Tomas fikk skjøte på sin for 600 kroner, slik Ola fikk for sin for samme pris. Som nevnt var far til Tomas av gamle Flønesfolket, slik at ætta fortsatte på denne parten av garden.

Omkring 1955 var det 30 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris. Fra Flønesberget er utskilt hyttetomta Sjøberg 61/18 omkring 1938 til Inga Tuseth.

Brukere

1871-1902 Tomas Olsen, f. 1833, d. 19    . G. 1857 m. Ingeborg Olsdt. Hoemshaugen fra Øver-Hoem, f. 1827, d. 2.2. 1902. De tok over denne halvparten av heimbruket hans.

Barn:

 1. Kari, f. 1857, g.m. Ola Persen Sandvikstrøen, se Svinåstrøa.
 2. Ole, f. 1860, tok over bruket.
 3. Per, f. 1862, d. 1864.
 4. Mali, f. 1864, d. 1865
 5. Malena, f. 1873, g.m. Sivert Eriksen Eidem, Eidemsbotn 56/3.

1903-1936 Ole Tomassen, f. 1860, d. 1940. G. 1889 m. Mali Persdt. Røsetsveen (se Garberghaugen), f. 1860, d. 1956.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1888, g. 1907 m. Ole Olsen Stageberg i Hegra, f. 1878.
  Barn: Odd Rikard, f. 1907, Berta Amanda, f. 1909, Ola, f. 1910, Margit Bergitte, f. 1916, Ingrid Oline, f. 1919.
 2. Ingeborg-Anna, f. 1890, reiste til Amerika i 1910, g.m. Paul Olsen Kjøsnes, Lervika.
 3. Tomas, f. 1893, reiste til Amerika i 1914, d. 1916.
 4. Peder, f. 1895, d. 1927.
 5. Bernhard, f. 1898, d. 1974, g. 1919 m. Inga Olsdt. Punde, Pundsbakken 28/7, f. 1898, d. 1981, bodde på Søråsen ved Jonsvatnet.Barn: Anna, f. 1919, se Øvertangen 61/13 nedafor, Oddmund, f. 1921, Olav, f. 1925, Margit, f. 1927, Peder, f. 1929, Bjarne, f. 1933, Ingrid, f. 1939.
 6. Olina Marie, f. 1901, g.m. Ingebrigt Larssen Langli, Røet 40/1.
 7. Emil Gerhard, f. 1904, tok over bruket.

1937-1973 Emil Gerhard Olsen Flønes, f. 17.9. 1904. G. 1936 m. Inga Larsdt. Langli fra Langlishaugen, f. 30.6. 1905.

Barn:

 1. Ola, f. 1936, tok over bruket.
 2. Leif, f. 4.9. 1938, g.m. Gunvor Johnsdt. Velve, Nigarden 81/1, og bor der.

1974-        Ola
E. Flønes,
f. 19.10. 1936.

AUNHAUGEN GNR 61/5

Det offisielle navnet på denne husmannsplassen var Flønesaunet. Da sønnen på Øvergarden Flønes, Litj-Per Bardosen, i 1843 fikk bygselbrev fra Th. Angells Stiftelser, ble plassjorda gitt opp til å være 25 1/2 mæling. Men Litj-Per Bardosen byttet bustaden her med et bruk på Uthus, og det ble Ola Persen og Soffi Barodsdt., moslettinger, som ble bureisere på Aunhaugen, her etterkommere fortsatt bor. Bygselbrevet deres er da­tert 1852, men de var flyttet hit et par år før. Plassen ble utskilt fra Øvergarden i 1897, samtidig som fire andre husmannsplasser under det­te bruket ble det. Husmannen Per Olsen fikk skjøte fra Stiftelsen for950 kroner og kår til mor sin, Soffi Bardosdt., til 200 kroner i årlig ver­di.

 Folket på Aunhaugen ca. 1890. Fremst sitter fra v. Per, mora Soffi Bardosdt. og kona Kari og bak står Mons og Ola med søskenbarnet Sofie Jonsdt., mellom seg. Sofie ble oppfostret her


Folket på Aunhaugen ca. 1890. Fremst sitter fra v. Per, mora Soffi Bardosdt. og kona Kari og bak står Mons og Ola med søskenbarnet Sofie Jonsdt., mellom seg. Sofie ble oppfostret her

I 1875 var det 3 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer, 6 geiter og 1 gris i plassfjøset og en utsæd på 1/4 t. bygg, 1/16 t. blandkorn, 1 t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 40 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 5 kyr, 2 ung­naut, 10 sauer og 2 griser. Plassmannen Ola Persen kjøpte Kolsetøya 129/5 i 1873 som han drev sammen med Aunhaugen og denne eiendom­men har senere hørt til her. Det er nå 60 da dyrkajord.

Fra Aunhaugen er utskilt: Sautrøa 61/21 i 1946 til Ola Aasgaard. Åstun 61/26 i 1951 til sønnen her, Peder O. Aunehaugen.

Brukere 1850-1884 Ola Persen fra Nordigarden Uthus på Mosletta, f. 1817, d. 1884. G. 1836 m. Soffi Bardosdt. fra Bardogarden på Mogarden, f. 1817, d. 1904, søster til Brynhild Nordistoggo Yster-Eidem. De hadde først hatt heimbruket hans, men byttet med Litj-Pe Bardosen Flønes og kom hit som husmannsfolk.

Barn, (de seks eldste fødte på Uthus):

 1. Ingeborg, f. 1837, død som spedbarn.
 2. Per, f. 1839, d. 1848.
 3. Bardo, f. 1842, g.m. Ingeborg fra Beitstaden, f. 1843, bodde i Tromsø, der han drev som murer.
 4. Ola, f. 1845, skal ha druknet på sjøen, visstnok i Lofoten.
 5. Jon, f. 1847, skal ha druknet på sjøen, visstnok i Lofoten, g. 1871 m. Kari Persdt. Hårstad, Bønnplassen på Ner-Hårstad, f. 1847. Hun bodde her på Aunhaugen i 1875, men ble senere g.m. Halvard Sjurdsen Berge, Nordigarden.
  Barn: Sofie, f. 1871, g.m. Ole Gunnarsen Guldset, se Dyrdalslia.
 6. Ingeborg, f. 1849, heime i 1865.
 7. Per, f. 1853, tok over plassen.
 8. Arnt, f. 1856, g.m. Edvarda fra Beitstaden, f. 1865, bodde i Tromsø, der drev han som murer.Barn: Peder, f. 1877 (mor: Ingeborg Persdt. Stokke d.y., Yster-Stokkan). Olaf, f. 1881, Bernhard, f. 1885, Marie, f. 1892, Sverre, f. 1894, Trygve, f. 1896.
 9. Brynhild, f. 1860, d. 1861.

1885-1914 Per Olsen, f. 1853, d. 1920. G. 1881 m. Kari Monsdt. Moslettgjerdet, f. 1859, d. 1938.

Barn:

 1. Guttorm, f. 1874 (mor: Ingeborg Guttormsdt. Kjelstadlåven), g.m. Anne Arntsdt. Gressli, se Haugen 64/4 under Øver-Hårstad.
 2. Ole, f. 1881, tok over bruket.
 3. Sofie, f. 1883, død som spedbarn.
 4. Mons, f. 1885, d. 1905.

1915-1950 Ole Pedersen, f. 1881, d. 26.2. 1966. G. 1903 m. Magnhild Olsdt. Garberg fra Øyberget 34/13, f. 1883, d. 16.8. 1969.

Barn:

 1. Inga Sofie, f. 11.6.1903, g.m. Olaf Johnsen Stokke, Grøndal 119/5.
 2. Karen Marie, f. 3.7. 1907, g.m. Torstein Gundersen Garberg, se Jelheim 31/7 under Siran.
 3. Kristine Birgitte, f. 28.1. 1910, g. 1932 m. Olaf Olsen Venn i Mostadmarka, f.  1906.

Barn: Bergljot, f.  1932, Magnhild, f.  1934, se

Flønesaunet  61/11,   Ola,   f.   1936,  g.m.   Berit  Olavsdt.   Dahlø, Tømmerstranda, Oddrun, f. 1938, Kjell, f. 1939.

 1. Peder, f.1912, g.m. Helga Pedersdt. Stubbe, se Åstun 61/26 nedafor
 2. Olive, f. 14.4. 1915, g. 1942 m. Einar Iversen i Hommelvik, f. 1907, d. 1970.

Barn:

 1. Gunnar, f. 1946.
 2. Mons, f. 1918, tok over bruket.
 3. Margit, f. 1920, g.m. Martin Olsen Sveen, se Kullasen 61/24 under Nergarden Flønes.
 4. Arnt, f. 1926, g.m. Klara Johannesdt. Hammer, se Knausen 61/31 under Nergarden Flønes.

1951-        Mons Olsen Aunehaugen, f. 28.3. 1918. G. 1945 m. Sofie Johnsdt. Lien fra Ustigarden Ner-Lia 86/1, f. 22.9. 1922.

Barn:

 1. Olav, f. 23.1. 1946, g.m. Kari Oline Halvorsdt. Mjøen fra Kvikne, f. 1948, bor i Trondheim.Barn: Silje, f. 1979.
 2. Inga Johanne, f. 25.1. 1952, g.m. Sigmund Ottar Olsen Balstad, se Nybakken 24/22 under Svinas.

ASTUN GNR 61/26 Tomta er utskilt fra Aunhaugen i 1952 til sønnen der, Peder Olsen Au­nehaugen, f. 7.3. 1912, og kona Helga Pedersdt. Stubbe fra Brotigarden Uglem 51/1, f. 1.9. 1918, som bygde her året etter.

De ble gifte i 1938 og fikk fire barn:

 1. Magnhild, f. 1938, g.m. Sverre Arntsen Flønes, se Kullåsen 21/24 under Nergarden Flønes.
 2. Ola, f. 24.10. 1941, g.m. Inger Johanne Ingvaldsdt. Kjøsnes, Sol­haug 143/ , f. 7.4. 1943, bor i Trondheim.Barn: Pål, f. 1971, Kari, f. 1973.
 3. Mildrid, f. 19.10. 1945, g.m. Olav Lunden fra Naustdal i Sogn og Fjordane, bor på Toten.Barn: Hildegunn, f. 1970.
 4. Per, f. 30.9. 1956.

FLØNESAUNET NORDRE GNR 61/6

Første bygselbrevet på denne plassen er gitt av Th. Angells Stiftelser i 1826 til Per Jonsen og «tilkommende» kone. Situasjonen var den at Per

skulle bli måg på Øvergarden Flønes, og han og Ingeborg Bardosdt. skulle få Aunet som plassrom. Etterkommerne deres flyttet til Strinda og plassen ble overtatt av gardsmannsfolket da de mistet Øvergarden av økonomiske grunner. I 1897 fikk Per Persen den utskilt, men skjøtet ble ikke ordnet før i 1922, da Ingeborg Karena fikk det fra Stiftelsen. To år før hadde hun fått utskilt Hundkåsa 30/10, som var kjøpt fra Setsåsskogen.

I 1875 var plasskrøttera 2 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 5 geiter og utsæ­den 3/8 t. bygg, 3/4 t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 16 da dyrkajord på bruket, 4 kyr og 2 ungnaut.

Fra Flønesaunet er utskilt Gretestua 61/29 i 1956 til Kolbjørn Skjøstad.

Brukere

1826-1861 Ingeborg Bardosdt. fra Øvergarden Flønes, f. 1801, d. 1889. G.I 1827 m. Per Jonsen fra Øverplassen på Bårset, f. 1794, d. 1843, som kom til Flønes som dreng.

I 1849 forlot Ingeborg og døtrene plassen og flyttet til svogeren hennes på Størset, men kom igjen etter ett års tid.

Barn:

 1. Marit d.e., f. 1831, tok over plassen.
 2. Marit d.y., f. 1833, g.m. Per Persen Mogårdstrøen, se Kolsetbrauta. 1861-1887 Marit Persdt. d.e., f. 1831. G. 1859 m. Bersven Gunnarsen

Mosletplassen fra Rolvsplassen, f. 1837. De flyttet i 1887 til Haukåsen ved Jonsvatnet.

Barn: Gunnar, f. 1859, d. 1862, Ingeborg, f. 1865, Berit, f. 1867, d. 1868.

1891-1921 Per Persen, d. 1936, og Ragnhild Jonsdt., d. 1894, flyttet hit da de gikk fra bygselen på Øvergarden Flønes. Om denne familien se der.

1922-1965 Ingeborg Karena Persdt. Flønes, f. 1879, død ugift 3.4. 1965, tok over bruket etter far sin.

1966- Erna Marie Flønes, f. 4.9. 1921, tok over eiendommen etter fostermora Ingeborg Karena. G.m. Rolf Nergård, f. 7.5. 1924.

NESSØRA GNR 61/7
Også denne husmannsplassen hørte Øvergarden Flønes til, og ble sam­men med fire andre utskilt i 1897 og solgt av Th. Angells Stiftelser til

husmannsfolket. Jon Jonsen, den andre, fikk skjøte på Nessøra for 720 kroner. Plassen ble lagt øde da familien flyttet til Øver-Hoem og kom med dattera her, Johanna, under Baknesset på Eidem.

I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 2 ungnaut, 11 sauer, 9 geiter og 1 gris og utsæden 1/2 t. bygg, 1/2 t. hvare og 3 t. poteter.

Brukere

1849-1882 Jon Jonsen fra plassen Ytertrøa på Negarden Eidem, f. 1821, d. 1882. G. 1848 m. Marit Olsdt. fra Slindråa, f. 1823, d. 1899.

Barn:

 1. Anne, f. på Eidem 1848, d. 1852.
 2. Jon, f. 1850, tok over plassen.
 3. Ola, f. 1852, bodde heime, død ugift på Øver-Hoem 27.2. 1934.
 4. Mali, f. 1854, g. 1897 m. Peder Anderssen Børstad, se Børstad 78/4 under Røsset.
 5. Barn: John Andreas, f. 1880, d. 1967 (far: Johan Andressen Hagen fra Veøy i Romsdalen), g.m. Alfhild Bergliot Holum fra Oslo, f. 1888, d. 1968, bodde i Trondheim.
  Barn: Aage Martin, f. 1913, John Andreas, f. 1918, d. 1940.
 6. Anne, f. 1856, død ugift.
 7. Anders, f. 1858, d. 1859.

Anders, f. 1861, d. 1945, flyttet til Nordland, g.m. Arntine Rebekka Jakobsdt. Anderssen fra Evenes, f. 1856, d. 1944, bodde forskjellige steder, til sist på Utskarpen, sør for Mo i Rana.

Barn: Jentoft, f. 1892, Jon, f. 1894, død som spedbarn, Anna, f. 1895, Mali, f. 1900, død som spedbarn, Dagny, f. 1908.

1883-1926 Jon Jonsen, f. 1850, d. 7.1. 1928. G. 1876 m. Eli Ingebriktsdt. Pundsbakken, f. 1850, d. 1884. Jon og barna og bror hans, Ola, flyttet til Øver-Hoem i 1903.

Barn:

 1. Marit, f. 1877, g.m. Olaf Tomassen Flønesaunet, se Øver-Hoem 72/1.
 2. Malena, f.1879, g.m. Ole Tomassen Flønesaunet, Innpå. 61/12.
 3. Johanna, f. 1882, g.m. Ingebrigt Persen Baknes, Baknesset 60/10 under Eidem.

1927-1948 Johanna Jonsdt. og Ingebrigt Persen Baknes. 1949-        Per Johan Ingebrigtsen Baknes, f. 25.3. 1925, tok over bru­ket etter foreldra.

FLØNESTRØA GNR 61/8
Da Th. Angells Stiftelser solgte gardsbruk og husmannsplasser på Flønes, tok institusjonen igjen Flønesskogen 61/8 på Flønesnesset. Med i denne eiendommen var den gamle husmannsplassen Yter Flønestrøa, el­ler Flønesaunet som den offisielt var blitt kalt. Her ble nå planteskole oppbygd og med bustad for skogs forvalteren. Den første forvalteren som bodde her, var Ole Jonsen Stamnes, sammen med kona Helga Gunnarsdt. fra Hårstadlia. De gamle plasshusa stod oppe på åsen aust på ei­endommen. De hørte plassfolket til og Ellev Nilssen Flønestrøen skjøtet dem bort i 1891 til dattersønnen Nils Nilssen som flyttet dem til Halldo-plassen på Sandvik. Skogvoktere bodde her på Planteskolen til i 1955. Senere har husa stått tomme og jorda vært forpaktet bort.

I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 4 sauer og 5 geiter på plassen og utsæden 1/4 t. bygg, 1 t. havre og 2 1/2 t. poteter. Ellev Nilssen og Anne Jonsdt. døde begge i 1891 og plassen ble året etter bygslet bort av Stiftelsen til en Petter Ludvik Pedersen og kone, men de kan ikke ha oppholdt seg lenge her. De hadde en sønn, Ludvik, som i 1893 reiste til Amerika, 19 år gl.

Brukere

-1761 Kristoffer Hanssen fra en plass på Tronset, f. ca. 1682, d. ca.

1755, tjeneste på Slindan i 1701. G. 1721 m. Brynhild Olsdt. fra Øver-

Hoem, levde 1762.

Barn, (alle født på Hoem):

 1. Hans, f. 1722, skredder, død hos brorsønnen på Høyby 1794, g.m. Mali Olsdt., død ung.Barn: Kristoffer, f. på Moslett 1758.
 2. Ola, f. 1724, g.m. Siri Torgersdt. Mebost, se plass under Moslett.
 3. Anne, f. 1727, g.m. Ola Torgersen Mebost, Utsto.
 4. Torkjel, f. 1729, tok over plassen.

1762-1794 Torkjel Kristoffersen, f. 1729, d. 1800. G. 17     m. Marit Jonsdt. Engan fra Utistoggo, f. 1734, d. 1809, som flyttet til sønnen på Høyby.

Barn:

 1. Kristoffer, f. 1763, g.m. Kari Olsdt. Kleset, se Høyby.
 2. Jon, f. 1764, tok over plassen.
 3. Brynhild, f. 1768, g.m. Sjurd Jonsen Sæter, Nordigarden.
  1795-1827 Jon Torkjelsen, f. 1764, død på Strinda 1813. G. 1795 m. Berit Estensdt. Setsås fra Yter-Såsen, f. 1765, d. 1839.

Barn:

 1. Marit, f. 1796, død som spedbarn.
 2. Esten, f. 1797, d. 1820.
 3. Torkjel, f. 1799, d. 1827.
 4. Marit, f. 1802, tok over plassen.
 5. Berit, f. 1810, død som spedbarn.

1828-1839 Marit Jonsdt., f. 1802. G. 1828 m. Hans Sjurdsen Sessengsveen, f. 1797. Familien flyttet til Frosta i 1839, der den bosatte seg på plassen Galtviktrøa.

Barn:

 1. Torkjel, f. 1829, g. i Trondheim 1859 m. Josefine Marie Johannesdt. Tofte, f. 1840.
 2. Sivert, f. 1832, g. på Frosta 1858 m. Anne Sesilia Ravlo, f. ca. 1835.Barn: Anna, f. 1859, Ole, f. 1865.
 3. Berit, f. 1838, flyttet til Stjørdalen i 1852, g. der 1863 m. Enok Jens­sen Valstadsveet, f. ca. 1840.

1855-1891 Ellev Nilssen fra Pigarden Aunet, f. 1804, d. 1891, var bror til kona på Øvergarden Flønes. G. 1830 m. Anne Jonsdt. fra Ustigarden Sæter, f. 1809, d. 1891. De var først  husmannsfolk på Sæter, og der er barna født og brukte til dels det navnet.

Barn:

 1. Anne, f. 1830, død som spedbarn.
 2. Anne, f. 1831, død som spedbarn.
 3. Marit, f. 1833, d. 1897, flyttet til Bjørnør i 1851, g. i Roan 1855 m. Hans Petter Pedersen, f. i Strinda ca. 1830, d. 1875, bodde på plassen Myra på Kiran, men Marit kom til sist igjen til Selbu.
  Barn: Johan Brun, f. 1856, Elen Andrea, f. 1858, Nella Pauline, f. 1862, Hanna Margrete, f. 1865, Petter Nikolai, f. 1874.
 4. Nils, f. 1836, reiste til Amerika i 1857.
  Barn: Anne, f. 1857 (mor: Marit Persdt. Flønesaunet, nordre), g.m. Kristen Jonsen Mogård Bardogarden.
 5. Anne, f. 1838, d. 1840.
 6. Anne, f.1841, g.m. Ola Ingebriktsen Flønesaunet (gnr. 61/11).
 7. Jon, f. 1844, flyttet til Trondheim, senere til Namsos og så til Hammerfest. Visstnok druknet han på sjøen 25.2. 1872.
 8. Peder, f. 1846, flyttet til Finnmark i 1866, død under navnet Sæter i Tromsø 1878, g. i Tromsøysund 1874 m. Barbro Lorentine Pedersdt. Skidenelv, f. 1851. Peder drev som murer i Tromsø.Barn: Edvin Andreas, f. 1876, d. 1877.
 9. Berit, f. 1848, g.m. Nils Nilssen Flønes, Tangtrøa.

FLØNESTANGEN GNR 61/13 (ØVERTANGEN)

Det var sønnen på Øvergarden, Ola Persen, som det året han ble gift med Gjertrud Estensdt., begynte å rydde her, og bureiserne flyttet hit li­ke etter. Andre generasjonen fikk i 1897 utskilt plassen og skjøte fra Kristen Olsen for 900 kroner. Seks år senere ble Tangodden 61/14 ut­skilt fra samme bruket og Per Olsen ga 280 kroner for den.

I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut, 6 sauer og 5 geiter på plassen og utsæ­den 3/8 t. bygg, 3/4 t. havre og 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 23 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 2 sauer og 2 gris på bruket. Sene­re har eierne drevet Tangen og Trøa sammen, 50 da.

Brukere

1821-1857 Ola Persen fra Øvergarden Flønes, f. 1788, d. 1869. G. 1821 m. Gjertrud Estensdt. fra Ustgarden Langli, f. 1794, d. 1882.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1822, død som spedbarn.
 2. Per, f. 1826, tok over plassen.
 3. Berit, f. 1829, g.m. Even Pålsen Uglem, Bortigarden.
 4. Ingeborg, f. 1833, d. 1864.

1858-1904 Per Olsen, f. 1826, d. 22.12. 1907. G. 1858 m. Mali Jonsdt. Morset, f. 1827, d. 19.4. 1910.

Barn:

 1. Ole d.e., f. 1859, åndssvak, død ung.
 2. Jon, f. 1860, d. 1891.
 3. Esten, f. 1864, tok over bruket.
 4. Ole d.y., f. 1867, reiste til Amerika i 1891, men kom heim igjen, død ugift 16.9. 1903.
 5. Ingebrikt, f. 1872, død ugift 30.11. 1911.

1905-1937 Esten Persen, f. 1864, d. 23.8. 1947, reiste til Amerika i 1885, men kom heim igjen. G. 190 m. Ulrikka Tomasdt. Flønesaunet fra Innpå Aunet, f. 1873, d. 29.12. 1908. Etter at hun døde, kom søster hennes, Anne, som var enke, hit som husholder og fikk senere kår her, d. 12.6. 1948.

Barn:

 1. Ole Ingvald, f. 1905 (mor: Kari Olsdt. Flønesberget), se Flønesberget 61/3.
 2. Peder, f. 1905, tok over bruket.
 3. Mali, f. 1907, d. 1908.

1938-1949 Peder Estensen Tangen, f. 27.8. 1905.

1950-        Asbjørn Paulsen Holum, f. på Ranheim 17.6. 1911. G. 1943 m. Anna Bernhardsdt. Flønes fra Strinda, f. 22.3. 1919 (se Flønesberget 61/4).

Barn:

 1. Inger Sofie, f. 1943, d. 1946.
 2. Einar, f. 19.4. 1947.
 3. Sverre, f. 26.5. 1948.

FLØNES VESTRE GNR 61/2 (NERGARDEN)

På Øvergarden Flønes satt den gamle slekta helt opp til 1890, da den trakk seg tilbake til en husmannsplass. Her på Nergarden måtte de alt i 1840 vike bygselen på bruket og flytte til en husmannsplass på Flønesaunet. Flønes var reknet som særs gode og lettdrevne gardsbruk. Grunnla­get for økonomien skulle være bra og det var nok driftigheten det helst skortet på. Før den tid hadde Nergards-folket satt seg ned på Nertangen og hadde også ryddet Tangåsen og Tangtrøa. Det er overraskende hvor sterkt husmannsstanden ble rekruttert fra de to Flønes-bruka. Smått om senn ble de på hovedbruka armere, med mindre av velstandsfolk i om­gangsmiljøet. Det kom jamvel husmannsjente til gards som kone her på Nergarden. Både Nertangen og Tangåsen gikk inn i kåravtalen som Ei­nar Olsen i 1815 gjorde med foreldra Ola Tomassen og Ingeborg Jonsdt. og brødrene Jon og Sjurd.

Det ble en helt annen drift på bruket etter at nytt folk kom her. Bygsel-brevet til Ingebrigt Sesseng er fra 1840. I 1899 fikk sønnen Peder Kr. Flønes skjøte på bruket fra Th. Angells Stiftelser for 5 400 kroner og kår til mora verdsatt til 120 kroner årlig, et kår datter hennes, Gjertrud Ingebrigtsdt., skulle nyte etter henne. Her, slik som på Øvergarden, solgte Stiftelsen fra husmannsplassene samtidig som hovedbruket ble solgt.

Matrikkelarbeidet 1866 viser at Flønes hadde 136 mål dyrkajord og 97 1/2 mål naturlig eng den tid. Avlinga er gitt opp til å være 15 t. bygg, 96 t. havre, 144 t. poteter, 85 lass høy og buskapen 2 hester, 16 kyr, 54 småfe og 1 gris. Markaslåtten, setrene og skogen var likt med Øvergar­den Flønes. Begge bruka har hatt seter og slått i Sona allmenning. Så tidlig som i 1661 betalte Flønes-brukerne skatt for engslått i allmenning. Setrene som lengst var i bruk, var Sonbjørga, Varghaugen og Litlvollen i Tømmerdalen.

I 1875 var det 3 hester, 11 kyr, 6 ungnaut, 22 sauer, 19 geiter og 2 griser på bruket og utsæden 1 1/2 t. bygg, 2 1/2  t. havre og 6 t. poteter. Omkring

1955  var det 100 da dyrkajord her, 2 hester, 12 kyr, 12 ungnaut og 2 gri­ser. Det er 747 da produktiv skog her og 63 kbm. årlig tilvekst.

Fra Nergarden Flønes er utskilt: Flønesskogen 61/8 i 1897 (også fra

gnr. 61/1, se der) til Th. Angells Stiftelser. Flønesaunet søndre 61/10 s.å. til husmannen Jon Olsen. Flønesaunet mellom 61/11 s.å. til hus­mannsenka Anne Ellevsdt. Flønesaunet nordre 61/12 s.å. til husmannen Tomas Gunnarsen. Tangtrøa 61/15 i 1918 til husmannen Einar Nilssen. Nertangen 61/16 i 1919 til husmannen Sivert Olsen. Åsheim 61/19 i 1941 til Odd Stageberg. Nea 61/23 i 1922 (også fra gnr. 61/1) til Trond­heim E.verk. Kullasen 61/24 i 1950 til Martin Sveen. Smestua 61/27 i

1956   til Jakob Brekke Flønes. Odden 61/28 s.å. til Herman Flønes.
Knausen 61/31 i 1962 til Arnt O. Aunehaugen. Åsly 61/32 s.å. til Ha­
rald Weiseth. Persodden 61/34 i 1966 til Peder Kr. Flønes. Nybo 61/35 i
1975 til Margit Sveen.

Brukere

1748-1759 Tomas Persen d.y., f. 1718, d. 1759. G. 1748 m. Siri Olsdt. Ner-Hoem, f. 1720, d. 1771, som var g.II m. Einar Pålsen. De tok over denne halvparten av heimbruket hans.

Barn:

 1. Tomas, f. 1748, død som spedbarn.
 2. Ola, f. 1750, tok over bruket.
 3. Per, f. 1752, d. 1789.
 4. Tomas, f. 1754, g.m. Ingeborg Olsdt. Flønesaunet og kom dit.
  1760-1774 Siri Olsdt., enke etter Tomas Persen Flønes. G.II 1760 m.

Einar Pålsen Flakne, f. på Velve 1719, d. 1779, som var g.I m. Berit Kristensdt. Nesset, d. 1749, se Flaknan i Flora.

Barn:

 1. Berit, f. 1760, tjente hos morbroren Esten Setsås, senere på Hårstad og heime på Flønes, død ugift 1833.
 2. Tomas, f. 1866, losjerte i Lia og på Vølset, død ugift 1825.

1775-1811 Ola Tomassen, f. 1750, d. 18    (levde 1825). G. 1775 m.
In­geborg Jonsdt. Hårstadbrottet, f. 1751, d. 1829. Familien flyttet til kårbruket Nertangen da Einar tok over bruket.

Barn:

 1. Tomas, f. 1769 (mor: Ingeborg Mikkelsdt. Velve, Nordigarden), g.I m. enke Kirsti Persdt. Volset og kom dit. II m. enke Anne Sjurdsdt. Enan.
 2. Siri, f. 1776, d. 1789.
 3. Goro, f. 1778, g.m. Nils Tomassen Bell.
 4. Einar, f. 1780, tok over bruket.
 5. Jon, f. 1783, g.m. Ingeborg Estensdt. Stor-Evjen, seTangåsen neda­for.
 6. Kari, f. 1786, g.m. Mons Arnsen Kvello, se Roa under Knektaunet.
 7. Tomas, f. 1789, d. 1800.
 8. Sjurd, f. 1793, g.m. Gjertrud Tomasdt. Hårstadmoen, se Nertangen nedafor.
 9. Siri, f. 1795, g.m. Per Olsen Setsås, se Grindråa under Yster-Såsen.

1812-1840 Einar Olsen, f. 1780, d. 1854. G. 1812 m. Brynhild Olsdt.

Engan fra Ustistoggo, f. 1784, d. 1868. Da de måtte ut fra bruket, flyt­tet de til husmannsplassen Flønesaunet.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1812, g.m. Nils Nilssen Mean, se Tangtrøa nedafor.
 2. Siri, f. 1817, død som spedbarn.
 3. Ola, f. 1818, g.m. Berit Jonsdt. Stor-Evjen, se Flønesaunet søndre.
 4. Siri d.e., f. 1822, g.m. Bern Jonsen Morset.
 5. Siri d.y., f. 1829, g.m. Haldor Bersvensen Høyby.

1841-1894 Ingebrikt Ingebriktsen (se Nordigarden Sesseng), f. 1819, d. 1896, vokste opp hos lensmann Norbye på Kvello. Han var sjøl konsti­tuert lensmann ei tid og drev ellers som rekneskapsfører og bankkasse­rer m.m., se bind 2, side 96 og 230. G. 1841 m. Brynhild Larsdt. fra Krokstad, f. 1816, d. 1909, søster til Kari som var g.m. P.C. Norbye.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1841, d. 1843.
 2. Ingebrigt, f. 1843, g.I m. Mali Arnsdt. Kvello, II m. Anna Jakobsdt. Bø, se Oppigarden Eidem.
 3. Gjertrud, f. 1848, bodde heime, død ugift 1902.
 4. Peder Kristofer, f. 1857, tok over bruket.

1895-1921 Peder Kristofer Ingebriktsen, f. 1857, d. 26.3. 1938, offiser og bankkasserer, se bind 1, side 233. G. 1878 m. Gjertrud Ingebriktsdt. Kjeldstad fra gnr. 44/1, f. 1856, d. 16.8. 1930.

Barn:

 1. Brynhild, f.1878, g.m. John Jonsen Lien, Ustigarden Ner-Lia 86/1.
 2. Ingebrigt d.e., f. 1880, d. 1951, g.m. Marianne Johansen, f. 1889, d. 1967, bodde i Rissa.
 3. Barn: Ingebrigt, f. 1908, Peder Kristofer, f. 1914, tok over bruket her på Flønes, Marie, f. 1916, Ole Gunnar, f. 1920, tok over bruket, Gjertrud, f. 1925.
 4. Johanna, f.1883, g.m. Ole Estensen Sveen, se Flønesaunet 61/10.
 5. Ingebrigt (Inge), f. 1886, g. 1914 m. Ingebjørg Jokobsdt. Breche, f. i Verran 1890, bodde i Trondheim.Barn: Anna, f. 1915, Peder Krist

offer, f. 1916, død som spedbarn, Gjertrud, f. 1918, Tora, f. 1922, Jokob, f. 1925, Sverre, f. 1928.

 1. Ingeborg, f. 1889, g.m. Martin Olsen Eidem, Bakken, reiste til Amerika, bodde i Nord-Dakota.
 2. Herman Egedeus Gørrisen, f. 1892, d. 1956, g. 1923 m. Helga Johnsen fra Røros, f. i Ålen 1898, bodde i Trondheim.Barn: Gerd, f. 1923, Marit, f. 1928.
 3. Anne Kristine, f. 1895, g.m. Peder Pedersen Evjen, Nordigarden Evjjardet 83/2.
 4. Peder Kristofer Gerhard, f. 1901, g.I m. Kari Wiggen fra Orkdalen, II m. Jonetta Kvithyll fra Rissa, bodde i Orkdalen, senere i Melhus.Barn: Gjertrud, f. 1940, Brit, f. 1952.

1922-1942 forpaktere.

1943-        Ole Gunnar Ingebrigtsen Flønes, f, i Rissa 9.11. 1920. G. 1944 m. Jenny Pauline Olsdt. Aasan fra Rissa, f. 17.8. 1922.

Barn:

 1. Anne Marie, f. 1.4. 1944, g.m. Olav Hetle fra Strand i Rogaland, f. 1940, bor i Oslo.Barn: Marianne, f. 1970, Ketil Håvard Flønes, f. 1975.
 2. Ingebrigt, f. 29.10. 1946, bor i Bergen, tok over bruket i 1976.
 3. Oddlaug Johanne, f. 13.7. 1950, g.m. Thor Henrik Johnsen i Trond­heim, f. 1944.Barn: Gaute, f. 1974, Inge, f. 1976.

ÅSHEIM GNR 61/19

Tomta er utskilt fra Nergarden Flønes i 1941 til Odd Stageberg, f. 20.12. 1907, som bygde her et par år senere. Stageberg solgte eiendom­men i 1951 til Ingebrigt Olsen Sveen fra Flønesaunet 61/10 og kona An­ne Kristensdt. Garberg, se Garberg nedre 33/9.

I 1977 ble Elisabeth Helene Haugen, f. 8.3. 1940, eier av Åsheim.

Odd Olsen Stageberg, f. 20.12907, d. 13.2.1991, vokste opp hos besteforeldra på Flønesberget østre 61/4. (Se også bind 2, side 357). G.m. Ingeborg Anna Johansen fra Stjørdal, f. 24.4.1904. Familien bodde for det meste i Stjørdal, men også i mange år i Selbu.

Barn:

 1. Eli, f. 4.2.1930, g.m. Arne.
 2. Odd, f. 29.11.1931, g.m. Karen Overvik, se Stageberg 64/82 under Øver-Hårstad og Vikly 133/11 under Nervik.
 3. Per, f. 7.2.1933, g.m. Bjørg Overvik, se Bakkeli 143/21 under Overik.
 4. Brit, f. 27.    .1934, g.m. Per Brage Leinum på Leinstranda, f. 1932. Barn: Lars, f. 1956, Trine, f. 1959, Anne, f. 1966.

KULLASEN GNR 61/24

Tomta er to parseller, den ene – 61/24 – utskilt fra Nergarden Flønes og den andre – 61/25 – i 1949 til Martin Olsen Sveen fra Flønesaunet 61/10,

f. 25.2. 1915, d. 20.3. 1963, og kona Margit Olsdt. Aunehaugen fra gnr. 61/5, f. 10.1. 1920, som bygde her året etter. Enka Margit bygde Nybo 61/35 i 1978, på tomta utskilt fra Nergarden Flønes.

Barn: Georg, f. 2.4. 1944, g.I m. Eva Sannerhaugen, f. 1936, II m. Liv Tillerbakk fra Heimdal, f. 1952, bor i Klæbu. (Barn: Frode, f. 1964, Trude, f. 1973, Martin, f. 1975). I 1969 kjøpte Sverre Arntsen Flønes fra Flønesaunet 61/11, f. 10.2.

1933, og kona Magnhild Pedersdt. Aunehaugen fra Åstun 61/26, f.

14.10. 1938, eiendommen.

Barn: 1. Tove, f. 1960 (barn: Hege, f. 1979).

2. Alf Magne, f. 1966. 3. Per Helge, f. 1970.

KNAUSEN GNR 61/31

Tomta er utskilt fra Nergarden Flønes i 1962 til Arnt Olsen Aunehau­gen fra gnr. 61/5, f. 4.1. 1926, og kona Klara Johannesdt. Hammer fra Ogndalen, f. 10.9. 1933, som bygde her.

Barn: Jan Ove, f. 1961, Mor­ten, f. 1963, Anne Mari, f. 1964, Rune, f. 1966.

ASLY GNR 61/32 Tomta er utskilt fra Nergarden Flønes i 1962 til Harald Weiseth fra Klevodden 58/13 på Eidem, f. 21.10. 1925, og kona Gudrun Jacobsen fra Hvaler i Østfold, f. 11.7. 1924, som bygde her i 1960.

Barn:

 1. Karin Helene, f. 8.8. 1951, g.m. Gunnar Engen fra Støren, f. 1947.Barn: Hanne Grethe, f. 1972, Sigurd, f. 1977.
 2. Kans Kristian, f. 26.7. 1963.

TANGÅSEN GNR 61/9

Bureiser her var sønnen fra Nergarden, men denne greina av Flønes-folket døde ut med barna til Jon Olsen, ellers busatte slekta seg både på Nertangen og Flønesaunet, og gikk helt ut i plassfolk. Tangåsen ble ut­skilt i 1897 og husmannen Tomas Jonsen fikk skjøte fra Th. Angells Stiftelse for 500 kroner.

I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut, 3 sauer og 6 geiter på plassen og utsæ­den 1/2 t. bygg, 1 t. havre og 2 1/2  t. poteter. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 3 kyr, 3 sauer, 2 geiter og 1 gris. Det var 24 da dyrkajord. Fra Dyrdalsplassen er det lagt til bruket 163 da produktiv skog av Prestgards-skogen.

Brukere

1815-1841 Jon Olsen fra Nergarden Flønes, f. 1783, d. 1840. G. 1815 m. Ingeborg Estensdt. fra Nordigarden Evjjardet på Stor-Evja, f. 1789, d. 1851, som til sist ble sinnssjuk og kom på «galehus».

Barn:

 1. Ola, f. 1815, død ugift 1883.
 2. Ingeborg, f. 1821, losjerte hos folket sitt på Nertangen, død ugift 1888.

1842-1868 Jon Pålsen fra Jardet på Ner-Hårstad, f. 1807, d. 1864. G. 1836 m. Berit Jonsdt. fra Bortigarden Ner-Hårstad, f. 1815, d. 18    .de bodde på heimbruket hennes til de flyttet hit.

Barn:

 1. Ole, f. 1836, g.m. Petrine Olsen, se Negarden Svinas (Løvås).
 2. Pål, f. 1838, tok over plassen.
 3. Jon, tvilling, f. 1838, g.m. Brynhild Sjurdsdt. Sessengsveen, se Dyrdalsplassen. Sønnen Sivert tok over her på Tangåsen.
 4. Sigrid, f. 1842, jordmor, g. 1880 m. Morten Eliassen Grønning fra Stadsbygsda, f. 1856, døvelærer i Trondheim.
 5. Tomas, f. 1845, d. 1848.
 6. Marit, f. 1848, drev bruket sammen med brødrene, død ugift 1.10. 1947.
 7. Tomas, f. 1851, tok over plassen.
 8. Torkjel, f.1855, f. 1857.
 9. Torkjel, f. 1859, skomaker, drev bruket sammen med søskena, død ugift 19.12. 1935.
 10. Brynhild, tvilling, f. 1859, reiste til Amerika i 1881.

1869-1881 Pål Jonsen, f. 1838, reiste til Amerika, død ugift 1895.

1895-1924 Tomas Jonsen, f. 1851, d. 19 . G. 1892 m. Marit Bersvensdt. Dragsten fra Pigarden, f. 1847, d. 19 . barnlaust ektes­kap.

1925-1925 Torkjel Jonsen og søstera Marit.

1926-1928 Peder Olsen Krogstadmo.

1929-1971 Sivert Jonsen Dyrdal fra Dyrdalsplassen, f. 1893, d. 18.9. 1978, var brorsønnen til Torkjel og Marit. G. 1925 m. Olga Pedersdt. Emstad fra gnr. 60/5 på Eidem, f. 1896, d. 10.12. 1971. De tok over bruket etter at det var gjenkjøpt på auksjon.

Barn:

 1. Johan, f. 1930, tok over bruket.
 2. Peder Johannes, f. 23.7. 1934, g.m. Sigrid Ingeborg Olavsdt. Moslett, Haugen 123/3, f. 18.9. 1942, bor i Trondheim.Barn: Sven Ove, f. 1964, Jorid, f. 1965, Oddlaug, f. 1973.
 3. Bjarne, f. 14.3. 1937.

1972-        Johan Sivertsen Dyrdal,  f. 4.7.  1930.  G.m. Anna Ingmarsdt. Bakken fra Myrvoll 115/13 i Flora, f. 15.2. 1940.

Barn: Stei­nar, f. 1961, Ingulf, f. 1963, Oddbjørn, f. 1967, Marit Oddveig, f. 1971.

FLØNESAUNET SØNDRE GNR 61/10

Det skal ha vært det gamle Nergards-folket på Flønes som flyttet hit da de gikk fra bygselen på bruket sitt. Einar og Brynhild og de yngste døt­rene begynte her og senere kom sønnen Ola med familien flyttende hit, etter at han i 1849 hadde fått utvidet plassen med bygseljord fra Stiftel­sen. I 1875 hadde plassfolket 3 kyr, 7 sauer, 3 geiter og 1 gris, sådde 1/4 t bygg og 1 t. havre og satte 2 t. poteter,

I 1897 ble plassen utskilt fra Nergarden og husmannen Jon Olsen fikk skjøte fra T. Angells Stiftelser for 800 kroner. Slåttenget Storøya 67/3 er kjøpt fra Nesta og lagt til bruket. Omkring 1955 var det 30 da dyrkajord her, 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 1 gris. Det er nå 53 da dyrkajord her.

Brukere

1842-1854 Einar Olsen, d. 1854, og Brynhild Olsdt., d. 1868, se Ner­garden Flønes.

1855-1889 Ola Einarsen, f. 1818, d. 1894. G. 1846 m. Berit Jonsdt. Stor-Evjen fra Nistoggo, f. 1817, d. 1888. De var først husmannsfolk på Flønestrøa.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1846, g.m. enkmann Pål Olsen Kvellomyren.
  Barn: Ole, f. 1872, d. 1926 (far: Jon Haldorsen Hovsmoen), g. i Trondheim 1898 m. Agnes Marseline Svensdt. Årset, f. på Leka 1875, bodde på Lundamo i Horg, der de drev handel. Som enke flyttet Agnes til Sparbu, der døtrene Borghild og Ågot bodde.
 2. Einar, f. 1848, g. 1881 m. Martine Johansdt. Ågård fra Stiklestad, f. 1856, bodde i Trondheim, barnlaust ekteskap.
 3. Jon, f. 1852, tok over plassen.

1890-1915 Jon Olsen, f. 1852, d. 1915. G. 1890 m. Marit Estensdt. Overvikbakken, f. på Hårstadsvea 1851, d. 1916, som var g.I m. Jon Jonsen Overvikbakken. Barnlaust ekteskap.

1916-1949 Ole Estensen Sveen fra plassen Svea på Øver-Hårstad, f. 1876, d. 15.3. 1956, var bror til Marit Flønesaunet. G. 1907 m. Johanna Pedersdt. Flønes fra Nergarden, f. 1883, d. 2.6. 1949. De forpaktet heimbruket hennes i åra 1924-1943.

Barn:

 1. John, f. 1907, g.m. Jenny Mikalsdt. Haave, se Korsveien 67/8 under Nesta.
 2. Peder Kristofer, f. 26.9. 1908, g.m. Ragnhild Olsdt. Aas, se Elveglimt 84/15 under Stor-Evja.
 3. Egil, f. 1910, tok over bruket.
 4. Ingebrigt, f. 9.3. 1912, g.m. Anne Ingebrigtsdt. Garberg, se Garberg nedre 33/9.
 5. Martin, f.1915, g.m. Margit Olsdt. Aunehaugen, se Kullasen 61/24.
 6. Arnold, f. 22.5. 1919, g.m. Karen Kristensdt. Evjen, se Oppigarden Stor-Evja 83/1.
 7. Georg, tvilling, f. 1919, d. 4.8. 1937.
 8. Leif, f. 5.7. 1924, bor i Stjørdalen.

1950- Egil Olsen Sveen, f. 9.11. 1910. G.m. Hjørdis Larsdt. Furan, fra Sørli 65/20 på Ner-Hårstad, f. 31.1. 1915.

FLØNESAUNET MELLOM GNR 61/11

Dette er eldste husmannsplassen på Flønes. Før 1800 ble den kalt Tan­gen. Vi finn dette navnet første gangen i 1769, da Anders Ivarsen fikk bygselbrev imot å betale 16 rdr. 16 ski. for plasshusa. Den er kalt Tan­gen under skiftet etter Tomas Tomassen i 1790 og likens tre år senere da Per Jonsen fikk bygselbrev. I tillegg fikk han innhegne og rydde et styk­ke utmark, som var utvist «ved pladsen Aune i Flønesnesset». Det er mulig at husa på plassen etter dette ble flyttet. I 1802 er iallfall Per Jon­sen Flønestangen kalt P. J. Flønesaunet.

Kona Ingeborg var gift tre ganger, første gang med sønnen på Nergar­den, som døde heller ung. Ingen av karene hennes ble stort mer enn førti og sjøl døde hun femtitre år gammel som tredjegangs enke. Det var nære på at familien skulle dø ut og plassen lå øde noen år etter 1815, til yngste sønnen hennes, Ingebrikt, ble såpass at han kunne ta over. Nitten år gammel fikk han bygselbrev fra Th. Angells Stiftelser.

Etter delinga av Flønes, hørte plassen her Nergarden til, og fra den ble den i 1897 utskilt og solgt til husmannsfamilien. Enka Anne Ellevsdt. fikk skjøte for 700 kroner.

I 1875 hadde Ola og Anne Aunet 2 kyr, 5 sauer og 5 geiter, sådde 1/2 t. korn og satte 2 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 40 da og krøtte­ra 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 1 gris.

Fra Flønesaunet er utskilt Åshytta 61/22 i 1947, som nå eies av Birger Wilmann.

Brukere

1690- Anders Nilssen Jamt var en husmann på Flønes som det var skifte etter i 1690. Han var g.m. Olaug Nilsdt., som ble g.II m. Gunnar Olsen Overvik, Nordigarden. Ekteskapet var barnlaust og i tillegg til en­ka, var det søskena til Anders som arvet ham: Oluf Nilssen, som bodde på Strinda, og ?, Marit og Berit Nilsdøtre. Etter tilnavnet å dømme, måtte Anders være jemte. Det nevnes også en Lars Jamt i skiftet. -1701-        Per Jonsen, f. ca. 1645, en vanfør kar.

1713-1741 Bjørn Bjørnsen (Jonsen?), f. ca. 1668, d. 1741, ble gift un­der navnet Kvello. G. 1707 m. Kirsti Olsdt., ca. 1740.

Barn:

 1. Jon, f. på Kvello 1708, død som barn.
 2. Jon, f. på Kvelloringen 1710, gift og bodde på Tangvollen i Klæbu. Barn, begge født i Klæbu: Lisbet, f. 1744, Gjertrud, f. 1747.
 3. Sjurd, f. 1713, g.I m. Marit Bjørnsdt. Stor-Evjen, II m. enke Goro Olsdt. Volset og kom dit.
 4. Ola, f. 1715, tok over plassen.

1742-1751 Ola Bjørnsen, f. 1715. G. 1750 m. Helke Olsdt Eidem fra Negarden, f. 1717.

Barn: Ola, f. 1750, og en dødfødt gutt i 1751.

1762-1768 Ola Olsen, se Bellaunet, f. 1731, d. 17   , var sønnen til In­geborg Persdt. fra Flønes. G. 1757 m. Goro Arnsdt. fra Aftretsbrauten, f. 1728, d. 1803. De flyttet til plassen Dyrdalsåsen.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1758, død som barn?
 2. Ola, f. 1760, tjente på Bell og døde der i 1789.
 3. Ingeborg, f. 1762, g.m. Jens Anderssen Hårstadåsen, se Dyrdals­åsen.
 4. Ragnhild, f. 1766, død som spedbarn.

1769-1772 Anders Ivarsen fra Bårset og Berit Bardosdt. fra Fossan, sø­sterdatter til Ola Persen Flønes, flyttet til Fossen i Mostadmarka. De to sønnene deres, Ivar og Bardo, ble begge født her på plassen.

1790-        Tomas Tomassen fra Nergarden Flønes, f. ca. 1754, d.

1790. G. 1782 m. Ingeborg Olsdt. fra Enan på Berge, f. 1757, d. 1813, som senere ble gift to ganger.

Barn:

 1. Siri, f. 1785, bodde heime ennå i 1827.
 2. Kirsti, tvilling, f. 1785, død som spedbarn.
 3. Ola, f. 1787, d. 1790.

1791-1813 Ingeborg Olsdt., enke etter Tomas Tomassen Flønestangen. G.II 1791 m. Per Jonsen Hoemsengan fra Svartmoen på Ner-Hoem, f. ca. 1761, d. 1804, sønnen til Jon Sjurdsen Volset. Per hadde vært dreng på Engan på Stranda. G.III 1806 m. Ola Persen Balstadtrøen d.y. fra Skultrøa, f. 1769, d. 1810.

Barn:

 1. Jon, f. 1781, død som barn. (Dette var en gutt Per Jonsen hadde med Goro Persdt. Skultrøa).
 2. Tomas, f. 1793, d. 1815.
 3. Ragnhild, f. 1897, d. 1815.
 4. Ingebrikt, f. 1800, tok over plassen.

Tredje ekteskap var barnlaust.

1814-1818 Siri Tomasdt. tok over plassen etter mor sin.

1819-1859 Ingebrikt Persen, f. 1800, d. ca. 1843. G. 1824 m. Mali Olsdt. Kjøsnesnesset fra Litlnesset, f. 1799, d. 1859.

 1. Barn:
 2. Per, f. 1825, d. 1830.
 3. Marit, f. 1827, d. 1830.
 4. Ingeborg, f. 1830, død som spedbarn.
 5. Per, f. 1831, d. 1885, vervet seg soldat i garden i Stockholm i 1856, g. 1864 m. Marit Olsdt. Gullsetbruen, f. 1841, død som Emstad 3.3. 1929, som skal være den første som drev strikking med det senere kjente Selbumønster.  Barn:  Ingeborg,  f.   1862 (mor:  Brynhild Nilsdt. Flønestrøen, Tangtrøa), reiste til Amerika, gift Melum. Mali, f. 1864, se Emstad under Eidem, Ole, f. 1870.
 6. Ola, f. 1834, tok over plassen.
 7. Tomas, f. 1837, flyttet til Strinda i 1851.
 8. Ole, f. 1842, handelsmann i Trondheim.

1860-1902 Ola Ingebriktsen, f. 1834, død hausten 1882 etter et uhell under oppjekking av er hus. G. 1861 m. Anne Ellevsdt. Flønestrøen, f. 1841, d. 1902.

Barn:

 1. Ingebrigt, f. 1861, d. 1942, reiste til Amerika i 1891, g. 1884 m. Sigrid Haldorsdt. Grøtem, Nordigarden, f. 1859, d. 1901. Barn, alle oppfostret på Grøtem: Haldor, f. 1883, reiste til Amerika i 1902, Ole, f. 1886, reiste til Amerika i 1905, Anna, f. 1888, reiste til Amerika, g.m. Torsten Samstad.
 2. Anne, f. 1863.Barn: Anne, f. 1884 (far: Ole Persen Hårstad.
 3. Mali, f. 1866, tok over bruket.
 4. Johanna, f. 1873, bodde heime, død ugift 31.12. 1910.Barn: Oline, f. 1898 (far: Ingebrikt Sivertsen Grøtte, Myran 9/4), bodde på Ranheim.
 5. Ingeborg, f. 1877, flyttet til Trondheim.
 6. Eline, f. 1880, g. 1902 m. Bernhard Olai Knutsen Langset fra Kristiansund, f. 1879, bodde i Trondheim.

1903-1905 Johanna Olsdt., tok over bruket etter mor sin.

1906-1936MaliOlsdt., f. 1866, d. 13.1. 1960. G. 1891 m. Halvard Haldorsen Røssetmoen, f. 1868, d. 11.12. 1947. De hadde først drevet heimplassen hans i femten år sammen med foreldra hans før de kom her og tok over etter søster hennes.

Barn:

 1. Mali, f. 1891, død som spedbarn.
 2. Helga, f. 1892, d. 1908.
 3. Ole, f. 1895, d. 1909.
 4. Arnt, f. 1897, tok over bruket.
 5. Anton, f. 1899, død som spedbarn.
 6. Marit, f.1900, g.m. Anton Pedersen Moen, Mo-odden 27/9.
 7. Alfred, f. 1903, g.m. Anna Pauline Kristiansdt. Berg, se Granly 58/24 under Eidem.
 8. Helga Olive, f. 1910, død som spedbarn.
 9. Helga Ovedie, f. 1911, død som spedbarn.

1937-1964 Arnt Halvardsen Flønes, f. 14.5. 1897, d. 27.9. 1952. G. 1927 m. Marie Sivertsdt. Tangen fra Flønestangen 61/6, f. 30.4. 1904, d. 2.12. 1970.

Barn:

 1. Hilmar, f. 1927, tok over bruket.
 2. Mali, f. 1930, g.m. Magnar Emilsen Eidem, Negarden 60/1.
 3. Sverre, f. 1933, g.m. Magnhild Pedersdt. Aunehaugen, se Kullasen 61/24 nedafor. 1965-       Hilmar Arntsen Flønes, f. 28.11. 1927. G.m. Magnhild Olafsdt. Venn fra Mostadmarka, f. 9.1. 1934.

Barn:

 1. Arnt Olav, f. 22.7. 1955, g.m. Gunn Helen Selbakk fra Stavanger.Barn: Anne Helen, f. 1978.
 2. Terje, f. 1958.
 3. Mari Kristin, f. 1964.
 4. Roar, f. 1969.

FLØNESAUNET NORDRE GNR 61/12 (INNPÅ AUNET)

Bureisere her under Nergarden Flønes var Gunnar Estensen og Marit Olsdt. Han hadde vært dreng på Grøtem og blitt gift med ei jente fra Stranda som døde fra ham like etter bryllupet. Han ble gift igjen og i 1829 fikk han bygselbrev fra Th. Angells Stiftelser på plassjord her på Aunet. Plassen ble utskilt sammen med andre husmannsplasser på Flø­nes i 1897, da Stiftelsen skulle selge garden. Husmannen Tomas Gunnarsen fikk skjøte for 670 kroner. I 1875 hadde plassfolket 2 kyr, 1 ungnaut, 9 sauer og 5 geiter, en bra husmannsbuskap, slik som på andre Flønesplasser. Utsæden var  1/4 t. bygg, 1 t. havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut og 2 sauer på bruket. Dyrkajorda er om lag 30 da. Fra bruket er utskilt Vikebu 61/33 i 1964 til Magne Flønes.

Brukere 1829-1862 Gunnar Estensen fra Krokstadtjenna, f. 1797, d. 1862. G.I 1825 m. Ragnhild Persdt. Balstad fra Skultrøa, død på barselseng s.å. G.II 1828 m. Marit Olsdt. fra Sagbakken på Grøtem, f. 1797, d. 1900, 103 år.

Barn:

 1. Tomas, f. 1828, tok over plassen.
 2. Esten, f. 1831, flyttet til Fosslia i Mostadmarka i 1847 og senere til Nordland.
 3. Ola, f. 1836, død som barn.
 4. Ola, f. 1843, flyttet til Klæbu i 1864, g. der 1870 m. Ingeborg Cisilie Olsdt. Holte, f. i Trondheim 1841, bodde i Vollabakken i Trond­heim.Barn: Gunnar, f. 1871.

1863-1907 Tomas Gunnarsen, f. 1828, d. 23.4. 1904. G. 1856 m. Anne Olsdt. Setsåsbakken fra Skrabben, f. 1833, d. 19   .

Barn:

 1. Gunnar, f. 1857, flyttet til Stjørdalen i 1871, g. 1880 m. Bina Andreasdt. Strøm fra Velfjorden i Nordland, f. 1849, d. 1945, og bodde på Dønnesli i Velfjorden.Barn: Gyda, f. 1882, Viktor, f. 1884, Albin, f. 1887, Johan, f. 1891, Alvilde, f. 1895.
 2. Ola, f. 1859, g.m. Sigrid Persdt. Mobakken, Øver, og kom dit.
 3. Marit, tvilling, f. 1859, g.m. enkmann Ola Jonsen Eidemstrøen.
 4. Anne, f. 1862, g.m. Ole Ingebriktsen Pundsbakken.
 5. Ragnhild, f. 1865, død som barn.
 6. Ole, f. 1867, tok over bruket.
 7. Ragnhild, f. 1871, d. 1872.
 8. Ulrikka, f. 1873, g.m. Esten Persen Flønestangen, Øvertangen.
 9. Olaf, f. 1877, g.m. Marit Jonsdt. Flønes, Nessøra, se Øver-Hoem.

1908-1926 Ole Tomassen, f. 1867, d. 19    , var to ganger i Amerika,

1889-1897, 1902-       . G. 1908 m. Malena Jonsdt. Flønes fra Nessøra,

f. 1879, d. 19    .

Barn:

 1. Anne, f. 1908, g.m. Olav Sivertsen Tangen, Flønestangen 61/16.
 2. Thomas, f. 1910, tok over bruket.
 3. Eli, f. 23.9. 1911, d. 28.11. 1929.
 4. Johanne, f. 19.9. 1913, bor i Trondheim.
 5. Ulrikke, f. 22.1. 1915, g.m. Olav Olsen Haugen, se Bakkheim 74/4 under Berge.
 6. Marianne, tvilling, f. 1915, g. 1945 m. Olav Johannes Olsen Ekli i Strinda, f. 1906.Barn: Harald, f. 1944, Solveig, f. 1945, Sverre, f. 1947.
 7. John, f. 7.3. 1917, bor i Trondheim.
 8. Ole Martin, f. 1919, d. 1921.
 9. Magne, f. 1927 (fostersønn), g.m. Edel Karlsen fra Frøya, bor i Trondheim.Barn: Monika, f. 1972.

1927-         Thomas Olsen Flønes, 26.1. 1910.

TANGTRØA GNR 61/15 I 1831 ble Nils Nilssen Mean måg på Nergarden Flønes og samme året fikk han bygselbrev på 18 mæling jord som svigerfaren Einar Olsen av­stod av bruket. Nils og Ingeborg Einarsdt. begynte straks som bureisere her. Den gamle Nergards-slekta satt som husmannsfolk på Tangtrøa til i 1918, da den fikk plassen utskilt og skjøte for 2 050 kroner. I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer, 4 geiter og 1 gris i plassfjøset

til Nils og Berit, mens utsæden var knapt ei korntynne og et par tynner poteter. Omkring 1955 hadde bruket 35 da dyrkajord.

Brukere 1831-1866 Ingeborg Einarsdt. fra Nergarden Flønes, f. 1812, d. 1876. G. 1831 m. Nils Nilssen Mean, f. 1807, d. på Røros 14.2. 1870, da han fikk en «Malmmasse» over seg.

Barn:

 1. Einar, f. 1831, heime ennå i 1866, død i ei ulykke i Trondheim.
 2. Kari, f. 1834, flyttet til Klæbu i 1852, d. på Røros 1927, g.m. Ola Nilssen Bonesøyen fra Støren, f. 1839, bodde i Trondheim. Barn­laust ekteskap.
 3. Brynhild, f. 1836, bodde heime ennå i 1875, død ugift i Stjørdalen.Barn: I Ingeborg, f. 1862 (far: Per Ingebriktsen Flønesaunet, mellom), reiste til Amerika, gift Melum, bodde i Minneapolis. II. Einar, f. 1875, d. 1947 (far: Lars Persen Aftret, Landlaupet), g. 1902 m. Anna Antonsdt. Andersen, f. i Os i Østerdalen 1884, d. 1965, bodde i Stjørdalen under navnet Kilnes. III. Anne, f. 1883, d. 1977 (far: Arnt Florhaug fra Hegra), g. 1904 m. Olaf Sivertsen Hus-bymo, f. 1883, d. 1966, bodde i Stjørdalen under navnet Wold.
 4. Nils, f. 1841, tok over plassen.
 5. Marit, f. 1846, reiste til Amerika.

1867-1917 Nils Nilssen, f. 1841, d. 12.5. 1921. G. 1867 m. Berit Ellevsdt. Flønestrøen, f. 1848, d. 5.7. 1930.

Barn:

 1. Ingeborg,  f.   1865 (mor:  Brynhild Olsdt.  Sandvikmyren), g.m. Johan Kjempe, se under Sandviksmyra.
 2. Nils, f. 1867, g.m. Gjertrud Olsdt. Sandvik, se Halldoplassen under Sandvik.
 3. Anne,  f.   1869,  g.m.  Halvard  Olsen  Sletne,  bodde på Elverhammeren i Lånke.
 4. Ellev, f. 1872, d. 1896.
 5. Ingeborg, f. 1874, g.m. Peder Tomassen Stubbe, Stubbhaugen, bodde i Trondheim.
 6. Einar, f. 1876, tok over plassen.
 7. Brynhild, f. 1879, død ung.
 8. Marit, f. 1881, d. 1906.
 9. Peder, f. 1883, d. 1887.
 10. Ole, f. 1886, d. 1968, reiste til Amerika i 1906, g.m. Inga Olsdt. Maltum, f. i Amerika 1890.
  Barn: Betha, f. 1911, Anna, f. 1912, Eleanor, f. 1915, Nils Malwin, f. 1918, Bernard, f. 1921, Harold, f. 1922, Roy, f. 1925, Kenneth, f. 1928, Ronald, f. 1930, Dennis, f. 1933.
 11. Karl Peder, f. 1888, reiste til Amerika i 1906, g. 1910 m. Johanna Renaldsdt. Kleset, Bårdsplassen, f. 1885, d. 1960, bodde i Sør-Dakota.

Barn: Benda, f. 1911, d. 1922, Roy, f. 1912, Nina, f. 1914,
d. 1915, Nina, f. 1916, Gladys, f. 1918, Melwin, f. 1920, Harley, f.
1922, Bernard, f. 1924, Arnold, f. 1926, Carl Harold, f. 1930.

12.   Bernt Nikolai, f. 1890, d. 1970, drosjesjåfør, bodde i Trondheim.
1918-1963 Einar Nilssen
Flønes,
f. 1876, d. 15.1. 1963. G. 1900 m. Ma­-
rit Kristensdt. Hårstad
fra Håggåbakken 64/56, f. 1877, d. 21.9. 1953.
Barn:

 1. Bergitte, f. 1.10. 1900, d. 19    .
 2. Gudrun, f. 25.10. 1903, g. 1929 m. Arne Gulbrandsen Gråbak fra Flå, f. 2.4. 1900, bodde i Trondheim, Barnlaust ekteskap.
 3. Marie, f. 12.2. 1906, g.m. Peder Gundersen Storhaug, se Sjøgløtt 30/49 under Setsås.
 4. Nils, f. 1911, d. 1929.
 5. Birgitte, f. 1913, d. 1935.
 6. Kristian, f. 1914, d. 1929.
 7. Mina, f. 1916, d. 1929.

1964-1976 Gudrun Einarsdt. og Arne Gulbrandsen Gråbak.

1977 Mimmi Sesseng.

1978- Per Einar Johnsen Sesseng, se Negarden Grøtem 11/2, f. 2.2. 1957, tok over bruket etter mor sin, og er sjette generasjonen på Tangtrøa.

FLØNESTANGEN GNR 61/16 (NERTANGEN)

Her, slik som på Tangtrøa, er fortsatt den gamle Flønes-slekta, som kom til gards før 1700. Nertangen var plass under Nergarden, men var opphavlig kårbruk som Ola Tomassen og Ingeborg Jonsdt. tok igjen da de ga fra seg Nergarden. Sønnen Sivert fikk bygselbrev i 1834 og satt her som vanlig husmann. 11919 ble plassen utskilt og Sivert Olsen fikk skjø­te fra Peder Kr. Flønes for 2 200 kroner. Han hadde ti år før kjøpt Sandviksenget20/2 på Årsøya i Nea av Katrine Olsdt. Lundbekkplassen på Hårstad for 150 kroner. Dette var slåtteng som fra gammelt hadde hørt Nordigarden Sandvik til.

I 1875 var krøttera på Nertangen 1 kjøreokse, 1 ku, 1 ungnaut, 3 sauer og 4 geiter og utsæden 1/8 t. bygg, 7/81. havre og 2 t. poteter. Omkring

1955 var dyrkajorda 35 da og krøttera 1 hest, 4 kyr, 3 ungnaut, 4 sauer og 1 gris. Bruket har jord inne ved Bønnløken og skogteig på Børdalen.

Brukere

1827-        Ola Tomassen, død ca. 1827, og Ingeborg Jonsdt., d. 1829, hadde Nertangen som kårbruk, se Nergarden Flønes.

1828-1874 Sjurd Olsen, f. 1793, d. 1854, tok over plassen etter forel­dra. G. 1837 m. Gjertrud Tomasdt. Hårstad, f. på Prestgarden 1813, d. 1875, oppfostret på Hårstad og kom til Flønes som taus. Hun var datter til Tomas Jonsen Kvelloplassen og Goro Persdt. Hårstadmoen, taus på Prestgarden, død her på Nertangen 1861, 80 år.

Barn: Ola, f. 1838, tok over plassen.

1875-1900 Ola Sjurdsen, f. 1838, d. 19    . G. 1875 m. Mali Torstensdt. Kjelstadmyran, f. 1838, d. 19    .

Barn:

 1. Sivert, f. 1875, tok over bruket.
 2. Torsten, f. 1878, død som spedbarn.
 3. Gjertrud, f. 1879, drev bruket sammen med broren, død ugift 5.9. 1957.

1901-1941 Sivert Olsen, f. 1875, d. 28.8. 1942. G. 1901 m. Ingeborg Nilsdt. Morsetgjerdet, f. 1874, d. 24.8. 1906.

Barn:

 1. Olav, f. 1902, tok over bruket.
 2. Marie, f. 1904, g.m. Arnt Halvardsen Flønes, Flønestangen 61/11.
 3. Ingeborg, f. 11.8. 1906, d. 16.9. 1929.

1942-1975 Olav Sivertsen Tangen, f. 4.2. 1902, d. 15.6. 1972. G. 1933 m. Anne Olsdt. Flønes fra Flønesaunet 61/12, f. 4.10. 1908.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 16.1. 1934, g.m. Arnt Steinvik på Skatval.Barn: Sigurd Olav, f. 1964, Ivar Arne, f. 1965, Nora Astrid, f. 1967.
 2. Målfrid, f. 29.3. 1937, tok over bruket i 1976.