NEDRELIEN ØSTRE GNR 86/1 (USTIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Peder Olsen er første brukeren vi kjenner i Ustigarden, fra 1609 eller før til etter 1661, altså minst 52 år. Full bygsel fikk han ikke før i 1619, da mora opplot det siste halve spann til ham. Peder må ha vært født senest ca. 1580, for han hadde sønnene Ola Pedersen f. 1605, Simen f. 1611, Tomas f. 1613. Disse tre finnes i mannfallet fra 1665. Peder hadde også sønnen Esten Pedersen, utskrevet som knekt i 1644. I 1645 er Peder skattlagt bare for en sønn og en datter. Peder eide 1/2 øre odelsjord. I 1647 opplyses det at det lå i «Vadtzeng» og ble brukt av ham selv. Denne «Vassenga» kan ha ligget på Børdalen og var gammel ødejord.

I 1662 bygslet Ola og Simen Pedersønner Ustigard etter faren, som da var død. Ved manntallet i 1665 er også broren Tomas Pedersen oppført som medbruker. Simen er den eneste som hadde en sønn, Peder Simensen, f. 1666. I matrikkelverket som ble satt opp i slutten av 1660-åra, styret enka Ingeborg med Ustigarn. Ennå i 1680 er enka Ingeborg nevnt ved navn, deretter blir det bare «Enchen», fra 1691 «Peder och Enchen». Så sent som i 1691 citerte Ola Simensen, som da var regnet som husmann, en annen husmann, Jon Tomassen, for retten, for å ha «imod loven, tiltrænge sig den fattig Mand Olluf Simonsen Huusværelse». Ola mente at dette etter så mange års forløp ikke lenger kan «tollereris». Lensmannen og hans menn ble da også av domstolen pålegt å føre Jon Tomassen av gården.

I 1701 er Peder Mikkelsen bruker, f. 1651. Han hadde sønnen Mikkel, f. 1690, Jon, f. 1692, Peder, f. 1694.

I 1701 levde to enker som innerster i Liagardene; det er ikke godt å si hvor. Barbro hadde en sønn på 4 år, Ola Nilsen. Den andre var Sigri, som hadde tre sønner: Pål Jonsen, 14 år, tjener på gården, Simen, 11 år, tjener i Kallar og Jon, 6 år, hjemme.

De 12 marklag sjøleier- eier odelsjord i Ustigarden Ner-Lia var det Jon Pålsen Sandvik som eide til han døde i 1727, da brukerne her igjen ble eiere. Men det var Angell-familien som hadde bygselretten til hele eiendommen, 1 øre 18 marklag.

Slekta til Per Mikkelsen og Ingeborg Jonsdt., som kom til gards like før 1700, døde ut her i 1813, med Jon Persen, men familien fortsatte med stedatter hans, Soffi Kristensdt., og fra henne ætter de senere brukerne. På husmanns­plassen Liagrinda, som i 1899 ble sjøleierbruk, ha gamle Ustigards-slekta holdt fram til nåtida. I bygseltida var det her på Ustigarden en uvanlig stabil og god økonomi. Det er nokså sjelden å finne gjeldfrie bønder i 1800-åra. Buet etter Siri Bardosdt. Lien i 1864 ble verdsatt til 853 spd. og bare seksti gikk fra for å dekke omkostninger. Og dette var på et bruk der de ikke eide jord og hus sjøl.

I 1899 solgte Th. Angells Stiftelser Ustigarden til bygsleren Jon Jonsen for 4 400 kroner. Men skogmarka i Elvådalen ble holdt tilbake av selgeren og plassen Grinda ble solgt til husmannen. Skogmarka nord for Almabekken ble senere solgt til John J. Valli, Nordpå-Jardet Uglan 52/1, for 2 200 kroner.

John J. Lien for med hest i fjellet både sommer og vinter, og var en framifrå kjører. Dette er sommeren 1915 eller 1916.

John J. Lien for med hest i fjellet både sommer og vinter, og var en framifrå kjører. Dette er sommeren 1915 eller 1916.


John Johnsen Lien kjøpte i 1920 Nordigarden Ner-Lia for 32 000 kroner, da familien der flyttet ut. Men det ble vanskelig å råde med alt, da det store krakket kom. Han måtte selge Nordigarden i 1929 for 12 500 kroner. Nedgangstida førte til at familien også måtte gi slipp på heimbruket Ustigarden, men det ble igjenkjøpt tre år senere, etter at det var utskilt og solgt noe parter.

 

PEDER LIEN 1415

PEDER LIEN 1415

Det ble i 1723 gitt opp at bruket kunne vinterfø 2 hester, 89 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 12 geiter og at utsæden var 5 kvarter bygg og 7 t. havre og høyavl-inga 70 lass. Det hadde part i seter og bekk-kvern. Kverna stod nok i Liabekken, slik den senere gjorde.

I 1866 var det 89 mål dyrkajord og 22 1/2 mål naturlig eng på Ustigarden, som kunne fø 2 hester, 16 storfe og 30 sauer. Årlig avling er gitt opp til 11 t. bygg, 50 t. havre, 50 t. poteter, 55 lass høy og 71 lass markahøy.

I 1875 var husdyra 2 hester, 2 okser, 10 kyr, 6 ungnaut, 24 sauer og 1 gris, og utsæden 1 åtting rug, l1/2 t. bygg, 1/2 t. blandakorn, 3 t. havre og 5 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 70 da og husdyra 2 hester, 7 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer, 3 geiter og 4 griser. Det er 760 da produktiv skog på bruket.

Bruket hadde vårvoll i heimhaugene, nedlagt like før 1900, mens langsetra i Roltdal statsallmenning var felles med Nordigarden, her det ble setret til i 1949. I de første 1900-åra og utover til 1930 hadde Ustigarden vass-sag i Mølnåa, ikke langt fra Hersjøen, sammen med Oppigarden Stor-Evja og Mølnhus.

Fra Ustigarden Ner-Lia er utskilt: Liagrinda 86/2 i 1899 til husmannen Jens Persen. Elvådalsskogen 86/3 s.å. til Th. Angells Stiftelser. (Fra den er utskilt Garbergselva 86/6 i 1914 til Trondheim e.verk.) Lianesset 86/4 s.å. til Peder J. Mogård. (Denne eiendommen var i 1856 bygslet bort av Stiftelsen til Jon Renaldsen Mogård, Skreddarmoen 127/4, under navnet Kallarsnesset, og slik ble den nå solgt til Peder, sønnen til Jon). Vassdalsbjørga 86/5 i 1900 til John J. Valli. Hoemsenget 86/8 i 1930 til Henrik O. Korsvold. Livang 86/9 i 1932 til Anton K. Øras. Seienget 86/10 s.å. til Olav S. Engen, Seienget 91/5. Liheim 96/11 s.å. til Bernt J. Lien. Korntrøa 86/12 s.å. til H. Flønes, Holtly 86/13 s.å. til Ingeborg P. Evjen. Høgli 86/14 s.å. til John J. Lien og slått sammen med hovedbruket igjen.

Brukere -1647-1661- Per, død før 1664.

Barn:

 1. Ola, f.   1605, drev bruket sammen med broren Simen, men døde barnlaus.
 2. Simen, f. ca. 1609, tok over bruket.
 3. Tomas, f. ca. 1613, drev bruket sammen med brødrene ennå i 1665, men nevnes ikke året etter og døde barnlaus.
 4. Marit, f. ca. 1615, bodde heime, d. 1706.
 5. Anne, g.m. enkmann Ivar Olsen Bårset.
 6. Pål, levde 1694, men ikke med i manntallet 1701.
 7. Goro, levde i 1694.

1665-         Simen Persen, f. ca. 1609, drev bruket sammen med brødrene

Ola og Tomas, døde før 1694.

Barn:

 1. Marit, levde i 1694.
 2. Per, f. 1665, levde i 1694, men ikke med i manntallet 1701 -1701-1717 Per Mikkelsen, f. ca. 1651, d. 1717, var trulig innflytter. Kona hette

Ingeborg Jonsdt., død 1719.
Barn:

 1. Mikkel, f. ca. 1690, g.m. Ingeborg Jonsdt. Liagrinden og kom dit.
 2. Jon, f. ca. 1692, død på Røset 1721, g. 1720 m. Ingeborg Torkjelsdt., f. ca. 1684, som ble g.II m. Erik Persen Øver-Hoem.
  Barn: Per, f. 1721.
 3. Per, f. ca. 1694, tok over bruket.
 4. ? Mali, f. ca. 1694, g.m. Bjørn Arnsen Moslett, Storstoggo.

1718-1751 Per Persen, f. ca. 1694, d. 1764. G. 1716 m. Ingeborg Haldorsdt.

(Hoem), f. ca. 1682, d. 1751.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1717, g.m. Per Haldorsen Garberg, Oppistoggo.
 2. Goro, f. 1720, g.m. Bardo Sjurdsen Alset, se husmannsplass under Op­pistoggo Garberg.
 3. Per, f. 1723, tok over bruket.

4.  Eli, f. 1727, g.m. Grim Tomassen Rønsberg, Nordigarden.
1752-1790 Per Persen,  f.   1723, d.   1787. G.   1749 m. Ragnhild Jonsdt.

Rønsberg fra Listo, f. 1725, d. 1800.

Barn:

 1. Per, f. 1749, d. 1760.
 2. Jon d.e., f. 1752, bodde heime, død ugift 1827.
 3. Ingeborg d.e., f. ca.  1755, g.I m. Sjurd Jonsen Rolsetmoen, II m. enkmann Ola Gunnarsen Rolset, Ustigarden.
 4. Jon d.y., f. 1757, tok over bruket.
 5. Rolv, f. 1760, d. 1777.
 6. Per, f. 1763, d. 1764.
 7. Siri, tvilling, f. 1763, d. 1765.
 8. Ingeborg, d.y., f. 1768, d. 1788.

1791-1813 Jon Persen d.y., f. 1757, d. 1813. G. 1791 m. Brynhild Olsdt. Øver-Lien, f. på Slindan 1737, d. 1810, som var g.I m. Kristen Kristensen Øver-Lien, Nordsto.

Barnlaust ekteskap, men datter hennes fra første ekteskap tok over bruket.

1814-1845 Soffi Kristensdt., f. på Nordsto Øver-Lia 1780, d. 1853. G. 1806 m. Jon Tomassen Ner-Lien fra Nordigarden, f. 1784, d. 1877. De tok over bruket etter stefar hennes. Alle barna deres som vokste opp, så nær som eldste sønnen Jon, reiste til Amerika. I 1871 drog Jon Tomassen sjøl til Amerika, 87 år gammel, og døde der seks år senere.

Barn:

 1. Jon, d.e., f. 1807, tok over bruket,
 2. Kari, f. 1809, g.m. Halvard Halvardsen Stor-Evjen, Ustpå-Jardet.
 3. Tomas, f. 1812, g.I m. Ingeborg Persdt. Velvesmoen, plass under Bortistoggo Velve, og kom dit. II m. Ingeborg Jonsdt. Slind og reiste til Amerika.
 4. Brynhild, f. 1815, g.m. Ola Jenssen Uglem d.y., Jensgarden, reiste til Amerika.
 5. Ragnhild, f. 1817, g.m. Tomas Jonsen Kallar, Ustigarden.
 6. Kristen, f. 1819, død ung.
 7. Per, f. 1821, d. 1836.
 8. Mali, d. 1823, g.m. Jon Olsen Moslett. Litjstoggo.
 9. Jon d.y., f. 1826, g. 1855 m. Anne Fredriksdt. Røsethaugen, f. 1835, reiste til Amerika i 1857, bodde i Minnesota. De var av de første selbyg­ger som reiste og kjørte med hest over fjellet til Haltdalen og videre til Kristiania. Reisa tok bort imot fem måneder.
  Barn: Sofie, f. 1856, Anne f. 1858, John f. 1860, Berit, f. 1862, Fredrik, f. 1864, Karen, f. 1866.

1846-1875 Jon Jonsen, f. 1807, d. 1887. G.I 1835 m. Siri Bardosdt. Grøtem fra Uthusmyra i Flora, f. 1810, d. 1863, som var g.I 1832 m. Ola Tomassen Grøtem, Tåmåsgården, d. 1833. G.II 1864 m. Berit Torstensdt. Hegset fra Litj-Evjbakkan, f. 1804, død hos sønnen på Hegset 1891. Berit var g.I m. Per Bardosen Hegset i Flora.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Soffi, f. 1836, g.m. Halvard Olsen Bergsenan, se Ner-Hoem.
 2. Jon, f. 1839, tok over bruket.
 3. Ola, f. 1843, d. 1857.
 4. Ingeborg, f. 1848, d. 1851.
 5. Ingeborg, f. 1851, g.m. Jon Bjørnsen Bergeskroken, Ner Kroken.

1876-1882 Jon Jonsen, f. 1839, d. 1882. G. 1873 m. Kirsti Bernsdt. Morset, f. 1853, d. 6.1.1907, som var g.II m. Jon Jonsen Øras. Far hennes, Bern Jonsen Morset, bodde også her de siste åra sine.

Barn:

 1. og
 2. Sigrid, f. 1875, og Sigrid f. 1876, begge døde som spedbarn.
 3. Sigrid, f. 1877, d. 1892.
 4. John, f. 1880, tok over bruket.

1883-1898 Kirsti Bernsdt., enke etter Jon Jonsen Nerlien. G.II 1884 m. Jon Jonsen Øras fra Flora, f. 1858, d. 26.12.1925.

Barn:

 1. John, d. 1884, underoffiser, bodde i Trondheim, død ugift 1951.
 2. Ole, f. 1887, g.m. Gurina Halvardsdt. Evjemo, gnr. 84/8 under Stor-Evja, og kom dit.
 3. Bernt, f. 1890, g. 1921 m. Anbjørg Granlien fra Innset i Rennebu, f. 1895, bodde i Trondheim.
  Barn: John, f. 1924, Nils, f. 1925, Kirsten, f. 1926.
 4. Johannes, f. 1892, g.m. Berit Halvardsdt. Evjemo, se Storås 90/11 under Litj-Evja.
 5. Sigrid, f. 1895, død ugift i Trondheim 1975.
 6. Anne, f. 1897, g. 1926 m. Ola Iversen Kvernrød fra Singsås, d. 1893, bodde i Trondheim.
  Barn: Ivar, f. 1927, Kåre Johan, f. 1929, Ingrid, f. 1936.

1899-1948 John Jonsen d.e., f. 1880, d. 22.10.1949. G. 1904 m. Brynhild Pedersdt. Flønes fra Nergarden 61/2, f. 1878, d. 17.9. 1953.

Barn:

 1. Kristine, f. 16.5.1905, d. 10.3.1981.
  Barn: Johnny, f. 18.8.1939, g.m. Gjer­trud Henmo, se Rimini 63/124 under Granby, tok over bruket.
 2. John, f. 1907, tok over bruket.
 3. Gjertrud, f. 1909, g.m. John Jørgensen Berge, Ustigarden.
 4. Sigrid, f. 21.4.1911, g.m. Johan Johnsen Uthus, Nordigarden.
 5. Peder Kristoffer, f. 23.2.1913, g. 1947 m. Inger Jørgensen fra Trond­heim, f. 1913, og bor der.
  Barn: Jan og Are, f. 1949.
 6. Johanna, f. 1915, død som spedbarn.
 7. Ingebrigt, f. 5.6.1916, bor her heime.
 8. Johanna, f. 2.7.1918, bor på Hyttbakken.
 9. Jenny Bergitte, f. 14.6.1920, bodde i Kautokeino, men nå i Selbu.
 10. Sofie, f. 21.9.1922, g.m. Mons Olsen Aunhaugen, gnr. 61/5 under

Flønes. 1949-1983 John Johnsen Lien, f. 17.2.1907, d. 13.7.1985, drev bruket sammen med søskena Kristine og Ingebrigt.

1984-          Johnny Lien,   f.   18.8.1939,   og   kona   Gjertrud Henmo   fra

Bergsnesset 133/4 på Nervik, f. 18.3.1938, tok over etter morbror hans.

Barn:

 1. Kristin, f. 1962.
 2. Ole, f. 1963.

LIVANG GNR 86/9

Eiendommen, 6 da, ble utskilt fra Ustigarden Nerlia i 1932 til Anton Knutsen Øras, Ner Kyllo. I 1941 ble eiendommen solgt til Mikal Pedersen Velve fra Reinen 80/3, f. 6.4.1895, d. 9.10.1968, og kona Johanna Johnsdt. Ev-jemo fra Moheim 83/9, f. 27.10.1900, d. 31.10.1982, og de bygde her et par år senere.

Barn:

 1. Peder, f. 3.10.1924, druknet under bading 3.8.1944.
 2. Ingeborg, f. 26.7.1929, tok over eiendommen i 1973, g.m. Snorre Svenkerud fra Renå, f. 1935, bor på Deset i Åmot i Hedmark.
  Barn: In­grid Velve, f. 10.3.1967.

LIHEIM GNR 86/11

Tomta er utskilt fra Ustigarden i 1932 til Bernt Johnsen Lien fra Liahaugen nordre, f. 1889, f. 31.8.1979 og Anne Andersdt. fra Almåhaugen på Uglan, f. 1898, d. 17.2.1973, som flyttet husa fra Liahaugen og bygde dem opp her i 1934. Bernt drev som skredder. Han og Anne var g. 1918 og barna var:

 1. Ola, f. 1.7.1919, g.m. Rebekka Larsdt. Stuedal, se Almåhaugen 50/5 under Uglan.
 2. John Ingvald, f. 24.5.1921, død som spedbarn.
 3. Ingeborg, f. 1923, g.m. Nils Johnsen Mosleth, Nordgarden Mebost 96/1.
 4. John Ingulf, f. 24.4.1927, g.m. Milda Marie Lauritsdt. Ødegård, Svebakk 120/8 under Stokkan, f. 30.8.1931, tok over eiendommen bor i Trondheim.
  Barn: Bjørn, f. 1956, Steinar, f. 1962.
 5. Brynhild Anbjørg, f. 18.10.1930, g.m. Leif Margido Småland fra Frosta, f. 1931, og bor der.
  Barn: Karl, f. 1962, Astrid, f. 1964, Randi, f. 1966. Familien har tatt over Liheim etter bror til Brynhild.

GRINDEN GNR 86/2 (LIAGRINDA) Grinda var husmannsplass under Ustigarden Nerlia. I tjufem år fra 1780 eide husmannen her en part av markagarden Øverdalen, se Rønsberg. Husmannen Jon Gunnarsen fikk i 1885 bygsle et tillegg slik at plassen ble større. I 1899 ble den utskilt fra Ustigarden og husmannen Jens Persen fikk skjøte fra Angellske Stiftelser for 450 kroner, I 1875 hadde plassfolket 2 kyr og 1 ungnaut, 9 sauer og 1 geit. Utsæden var 1 åtting bygg, litt blandakorn, 1/2 t. havre og 1 t. poteter. Omkring 1955 var det 30 da dyrkajord på bruket, 1 hest 3 kyr, 2 ungnaut, 15 sauer og 1 gris. Det er nå 35 da dyrkajord og 178 da produktiv skog her.

Brukere

-1701-        Jon, død før 1700, og Siri Olsdt., f. ca. 1651, d. 1747. En av dem

må ha vært av folket på Ustigarden Ner-Lia, der også navna Pål og Simen fantes.

Barn:

 1. Gjertrud, f. ca. 1683, g.m. Torger Olsen Mebost, Uststo.
 2. Ingeborg, f. ca. 1684, tok over plassen.
 3. Pål, f. ca. 1686, g.m. enke Dordi Torkjelsdt. Bårset og kom dit.
 4. Simen, f. ca. 1690, oppfostret på Kallar, død på Stor-Evja 1718.
 5. Jon, f. ca. 1695, g.m. Marit og hadde sønnene Haldor, f. 1723, (se Ustigarden Rønsberg) og Simen, f. 1726, begge født på Rolset. Jon nevnes i 1735 som husmann. Sønnen Simen ble g.m. Berit Svensdt. og losjerte ei tid på Hårstad, men flyttet ut.
  Barn: Marit, f. 1751, Gjertrud, f. 1757, og Siri, f. 1760.

-1719-1758 Ingeborg Jonsdt., f. ca. 1684, f. 1752. G. 1713 m. Mikkel Persen Ner-Lien fra Ustigarden, f. ca. 1690, d. 1764, som var smed og sagmester ved Børå-saga på Børdalen.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1714, g.m. enkmann Erik Nilssen Rønsbergsplassen.
 2. Jon d.e., f. 1716, g.I m. Kari Jonsdt. Mebost, Oppistoggo, og kom dit. II m. enke Ingeborg Olsdt.
 3. Per, f. 1719, d. 1720.
 4. Siri, f. 1722, g.m. Per Nilssen Stokkmoen, Svennsan.
 5. Per, f. 1725, tok over plassen.
 6. Jon d.y., f. 1728, g.I m. Kirsti Gunnarsdt. Einan, II m. enke Randi Kristensdt. Nesset, se Rolsetbakkan vestre.

1759-1792 Per Mikkelsen, f. 1725, d. 1804, var sagmester på «Stiftelsens sag«, slik som faren. G. 1759 m. Ingeborg Eriksdt. Kleset fra Ustigarden, f. 1727, d. 1810.

Barn:

 1. Erik, f. 1757, tok over plassen.
 2. Mikkel, f. 1759, d. 1765.

1793-1813 Erik Persen, f. 1757, d. 1813, var tredje generasjon som var sagmester på «Stiftelsens sag«. G.I 1779 m. Berit Gunnarsdt. Rønsberg fra Nordigarden, f. ca. 1754, druknet i Rotla 1.8.1792 sammen med det 17 veker gamle barnet sitt. Berit var setertaus i Roltdalen og skulle ri på hest over den flomstore elva med barnet i fanget. Hesten snublet og Berit og barnet druknet. G.II 1793 m. Anne Halvardsdt. Lille-Evjen, nedre, f. 1750, d. 1823.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Per, f. 1780, g.I m. Berit Pålsdt. Havernesset, II m. enke Berit Nilsdt. Lille-Evjtrøen og kom dit.
 2. Gunnar, f. 1784, tok over plassen.
 3. Ingeborg, f. 1792, druknet sammen med mor sin, 17 veker gl.

1814-1846 Gunnar Eriksen, f. 1784, d. 1862. G. 1811 m. Kari Jonsdt. Stokk-moen, f. 1791, d. 1874.

Barn:

 1. Erik, f. 1812, g.m. Ingeborg Olsdt. Kjelstadhaugen og kom dit.
 2. Jon, f. 1814, tok over plassen.
 3. Per, f. 1816, flyttet til Nordland.
 4. Berit, f. 1819, g.m. Pål Jonsen Garbergstrøen, Skomakerhaugen.
 5. Anne, f. 1822, g.m. Tomas Persen Øver-Lien, se Liahaugen nordre.
 6. Ola, f. 1824, g.m. Gjertrud Olsdt. Rønsbergsbakken, se Litj-Evjtrøa.
 7. Anned.y., f. 1827, d. 1856.
 8. Per, f. 1829, g.m. Berit Fredriksdt. Røsethaugen, se Bergskroken nedre.

1847-1883 Jon Gunnarsen, f. 1814, d. 1896. G. 1842 m. Ingeborg Bårdsdt. Klesetmoen, f. 1818, d. 10.1.1905.

Barn:

 1. Kari, f. 1842, g.m. Haldor Grimsen Rønsbergs-Markåen, se Linløken under Stor-Evja.
 2. Mali, f. 1844, g.m. Pål Olsen Hårstad, se Kvellomyra (Pålplassen).
 3. Ingeborg, f. 1847, g. 1873 m. Jon Iversen Reistad fra Gausdal og reiste s.å. til Amerika.
  Barn: Johan Ingvald, Bernhard, Georg Teodor, Anna Marie, Martinus, Anna Marie, Ida Julie, Inga Cornelia, Carl Johan.
 4. Brynhild, f. 1851, g.I m. Torsten Halvardsen Kjelstadmyra, II m. Per Kristensen Flønesaunet, III m. enkmann Ola Guttormsen Kjelstadlåven.
 5. Berit, f. 1854, tok over plassen.
 6. Anne, f. 1858, g. 1879 m. Jon Olsen Morset, f. 1859, reiste til Amerika i 1882.
  Barn: Ole, f. 1880, Martin, Georg, Alfred, Henry, Sina og Clara.
 7. Gurina, f. 1862, reiste til Amerika i 1888, gift s.å. med Ole Ingebriktsen Kvelloaunet.
 8. Gunnar, f.  1867 (sønnen til Mali Jonsdt. Liagrinden) og Pål Olsen Kvellomyren, reiste til Amerika i  1889, g.   1895 m. Betzy Jonsdt. Garberg, f. 1873, se Skomakerhaugen under Garberg.

Barn: John, f. 1897. 1884-1910 Berit Jonsdt, f. 1854, d. 4.12.1940. G. 1881 m. Jens Persen Velve fra Renå, f. 1843, d. 5.9.1933, som drev både som skredder og skinnfellmaker etter at han helt til i 1914 drev i kvernfjellet.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1872 (mor: Kari Bardosdt. Lille-Evjtrøen, Grøtemsbren-nan), reiste til Amerika.
 2. Ingeborg, f. 1877 (far: Grim Tomassen Marstad), reiste til Amerika, g. 1897 m. Gunder Ingebriktsen Kvelloaunet, Kåråhaugen.
 3. Peder, f. 1883, tok over bruket.
 4. Marit, f. 1889, d. 1969, reiste til Amerika i 1914, g. 1921 m. Martin Bush, f. i Nederland 1891, d. 1965, bodde i Nord-Dakota, barnlaust eksteskap.

1911-1952 Peder Jenssen Lien, f.  1883, d.  15.3.1967. G.  1910 m. Ingrid Johnsdt. Velve fra Nigarden, f. 1886, d. 18.1.1916.

Barn:

 1. Ingeborg Emilie, f. 1907 (far: Johannes Augdal i Skogn), g.m. John
 2. Johnsen Tuset, Nordistuggu i Flora. (Sønnen Peder Ingar tok over bruket her).
 3. Jens, f. 1911, tok over bruket.

1953-1973 Jens Pedersen Lien, f. 26.2.1911.

1974-        Peder Ingar Johnsen Tuseth, f. 15.12.1939, tok over bruket etter morbroren Jens Lien.