MEBOST MELLOM (NORDGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email
I 1609 var Jon bruker av denne gården, som senere i hundreåret ble delt. Han eide 1/2 øre jord, men vi vet ikke hvor. I kildene finner vi nå Jon sam­menhengende t.o.m. 1657, men mest trolig er det to mann. Fra 1623 kalles han nesten konsekvent Jon Gundersen. Han ble i 1645 skattlagt for kone, to sønner og to tauser. En av sønnene kan ha hett Gunder, for en Gunder Jonsen var soldat i 1644. Naboen het det samme, men han som bygslet Nygarn ti år før, må ha vært i eldste laget til å være nyutskrevet soldat.

Bardo Jonsen bygslet i 1658 hele Nordgarn, som faren opplot frivillig. Han er trolig den Bardo som er skattlagt som husmann i Mebost fra 1645 og ennå i 1657. Nå må gården ha blitt i delt i Nordgarn og Nepåjare, for i 1660 får Jon Jonsen bygsel på halvparten, 1/2 øre 6 mrkl. Disse er ikke brødre, for i førstebygsellista opplyses det at enka opplot denne bygselen, og det er ikke enka etter Bardo, for disse to føres som sambrukere de kommende åra.

Bardo var yngst av disse to, f. 1621, Jon Jonsen f, 1617. Mens Bardo ikke er ført med sønner i 1665/66, har Jon to: Bjørn Jonsen 1657 og Gunder f. 1662. Begge døpenavna vitner om slektskap med den gamle familien. De to sambrukerne var sannsynligvis svogre. De finnes begge i kildene ennå i 1680, Bardo alene i 1686. Det siste er likevel tvilsomt, for i matrikkelen i 1683 og ennå i 1691 føres enka Marit som bruker av det hele. Hun er helst enka etter Jon.

1701 er det ene bruket øde og det andre drives av enka. Det er ikke samme enka, for hun hadde en sønn, Haldo Estensen f. 1694.

I 1665 var det en husmann her, Hans Mikkelsen svenske. Alderen er oppgitt til 30 og 40 år. Hvis han som så mange østfra var rømling fra krigen på 1640-tallet, må helst det siste være riktig.

 

JON GUNDERSEN MEBUST  1652

JON GUNDERSEN MEBUST 1652

MEBOST MELLOM GNR 96/1 (NORDGARDEN)

Norgarden og Nygarden hadde like stor skyld – 2 øre 9 3/4 marklag på hvert bruk – og begge kom inn i Th. Angells Stiftelser. Nordgarden er et av de gardsbruk her i bygda som har vært i samme slekt helt fra 1600-åra. Det kom også bergmannsblod i årene, med Jørn Hanssen Hyttknekt. Sønnesønnen, som også bar navnet Jørn Hanssen, døde barnlaus i 1821, men sytningen Hans Haldorsen var alt i gang med gardsdrifta. Med ham gikk Hans-navnet ut, slik som Jørn-navnet før.

Det gikk lang tid før det kom i stand handel med Th. Angells Stiftelser. Først i 1912,ble bruket kjøpt av bygsleren Ragnhild Jonsdt., for 2 700 kroner. En trepart av skogteigen Mebostbjørga 95/3, som ble utskilt fra Mebost da Nygarden i 1897 ble solgt av Stiftelsen, var fra Nordgarden. Dessuten solgte Stiftelsen fra et par parter før bygsleren fikk kjøpe hovedbruket.

Da Hans Haldorsen i 1828 lånte 50 spd. av Ola Håkonsen Røddesvollen i Lånke, pantsatte han buskapen sin – 2 hester, 5 kyr og 10 småfe. I 1866 var det 35 1/2 mål dyrkajord og 14 mål naturlig eng på Nordgarden. Årlig avling er gitt opp til 8 t. bygg, 20 t. havre, 30 t. poteter, 20 høylass heime og 49 lass fra utslåttene. Setrene til Nordgarden var Seljåsen, Heståsen og Blekvollen. Både her og på Nygarden ble det reknet med ei årlig tømmerav-virkning på 1 tylft.

I 1875 var det 1 hest, 1 okse, 3 kyr, 4 ungnaut, 10 sauer, 6 geiter og 1 gris på bruket og utsæden 1/2 t. bygg, 2 1/2 t. havre og 4 t. poteter. Omkring 1955 var det 55 da dyrkajord, 1 hest, 5 kyr, 4 ungnaut, 11 sauer, 2 geiter og 1 gris på bruket. Det er nå 82 da dyrkajord og 1010 da produktiv skog.

Det første jordskiftet på Mebost etter at lova kom i 1821 var ei grov skog-eller utmarksdeling to år senere, og slik var grensene til i 1895. I 1930-åra var det et mer omfattende skifte. Det var innmarksskifte i 1877.

Fra Nordgarden Mebost er utskilt: Brovold 96/2 i 1912 til Per P. Mebuståsen. Mølnårommet 96/3 og slått sammen med Mølna 95/2. Brustad 96/4 i 1926 til John J. Stokke. Solvang 96/5 i 1928 til Ingeborg G. Moslet. Stenli 96/6 i 1958 til sønnen her, John J. Mebust.

Brukere

-1647- Jon Gunnarsen, død før 1665. Enka ble g.II m. Bardo Jonsen.
Barn:

 1. Bersven, f. ca. 1641, se Øver Litj-Evja.
 2. Gunnar, f. ca. 1644, død ugift og uten etterkommere hos broren på Litj-Eva, senest i 1696, da det var skifte etter ham.
 3. Ola d.e., f. ca. 1650, tok over bruket.
 4. Eli, g.m. Ola Torstensen Rolset, Utigarden.
 5. Ola d.y., død før 1696. Enka Berit losjerte i 1701 på Mosletta sammen med sønnen Bersven, f. ca. 1684, se Markåa, plass under bruket.

-1661-1666- Bardo Jonsen, f. ca. 1621, var g.m. enka etter Jon Gunnarsen.

Ola Jonsen Mebost døde senest i 1696, da det var skifte. Det kom ny slekt til gards, da Kari Olsdt., neste bruker, ikke er dattera. Heller ikke Jon Lille-Evjen er herifra. Ola og Gunhild Larsdt. hadde fire barn som vokste opp: Bardo, Ingeborg, Jon og Ola.

-1680-16     Ola Jonsen d.e., f. ca. 1650, død før 1701. Enka Gunhild Larsdt., d. 1716, losjerte på Kyllo sammen med barna i 1701.
Barn:

 1. Jon d.e., f. ca. 1678, g.m. Brynhild Olsdt., se Øver Litj-Evja.
 2. Kari, f. ca. 1681, tok over bruket.
 3. Bardo, f. ca. 1684, g.m. enke Ingeborg Tomasdt. Lille-Evjen, Ner Litj-Evja, og kom dit.
 4. Ingeborg, levde i 1701.
 5. Jon d.y., f. ca. 1687, heime på Kyllo i 1701, se Listo Rønsberg.
 6. Ola, f. ca. 1689, tjente på Kyllo i 1701.

1701-        Bruket øde og drevet av Halvard Tomassen på Mølnhus.

1711-1750 Kari Olsdt., f. ca. 1681, d. 1737. G.I 1709 m. Jon Arnsen Velve fra Nigarden, f. ca. 1679, d. 1717. G.II 1719 m. Jørn Hanssen Hyttknekt, f. ca. 1681, d. 1751, en arbeider som nettopp var kommet til smelthytta i Mølnåa og som kanskje var fra Nordfjord.
Barn i 1. ekteskap:

 1. Berit, f. 1710, g.m. Hans Bersvensen Tronset.
 2. Ola, f. 1712.
 3. Am, f. 1716, g.m. Gjertrud Tomasdt. Kallar, se Nigarden Velve.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Jon, f. 1720, g.m. Anne Larsdt., se Markåa, plass under bruket.
 2. Hans, f. 1723, tok over bruket.
 3. Berit, f. 1727, d. 1729.

1751-1788 HansJørnsen, f. 1723, d. 1789. G. 1751 m. Berit Olsdt., f. ca. 1726, d. 1810, som var i slekt med Helke Bårsetplassen.
Barn:

 1. Jørn, f. 1751, tok over bruket.
 2. Marit d.e., f. ca. 1754, g.m. Haldor Tomassen Øver-Lien, se Liahaugen søndre. Sønnen Hans tok over bruket her på Mebost.
 3. Kari, f. ca. 1756, g.m. Per Persen Bårdsgards-Markåen.
 4. Helke, f. 1757, g.m. Per Estensen Gullset, Orsgarden.
 5. Ingeborg, f. 1760, d. 1766.
 6. Ola, f. ca. 1762, g.I m. Katrina Jokomsdt. Stormoen, II m. Sara Hansdt. Stordalen, se Pe-Persrommet nedafor.
 7. Marit d.y., f. 1765, bodde heime, død ugift 1829.

1789-1809 Jørn Hansen, f. 1751, d. 1821. G. 1792 m. Gjertrud Bardosdt. Mogård fra Bardogarden, f. 1760, d. 18    . De hadde et dødfødt barn i 1796.

1810-1844 Hans Haldorsen fra Liahaugen, f. 1782, d. 1854, underoffiser, kom her som sytning til morbroren Jørn Hanssen og tok over drifta. G. 1810 m. Soffi Persdt. Røsset fra Ustigarden, f. 1786, d. 1851.

Barn:

 1. Jørn, f. 1811, d. 1813.
 2. Marit, f. 1814, g.m. enkmann Jon Olsen Langlishaugen.
 3. Per, f. 1816, d. 1818.
 4. Hans, f. 1819, d. 1826.
 5. Haldor, f. 1823, tok over bruket.
 6. Marit, f. 1827, d. 1829.

1845-1888 Haldor Hanssen, f. 1823, d. 1896. G. 1845 m. Ragnhild Olsdt. Svinås fra Oppigarden, f. 1824, d. 29.7.1914.
Barn:

 1. Hans, f. 1845, d. 1846.
 2. Softe, f. 1855, tok over bruket.
 3. Ole Jonsen, f. 1862 (fostersønn).

1877-1911 Sofie Haldorsdt, f. 1855, d. 8.4.1906. G. 1877 m. Jon Arnsen Lille-Evjen, f. 1853, d. 19    .
Barn:

 1. Haldor, f. 1877, d.
 2. Ragnhild, f. 1878, tok over bruket.
 3. Haldor, f. 1886, d. 13.4.1906.
 4. Arnt, f. 1890, reiste til Amerika i 1911.
 5. Karen Johanna, f. 1896, tok over bruket.
 6. Helga Sofie, tvilling, f. 1896, d. 1975, bodde heime.

1912-1921 Ragnhild Jonsdt, f. 1878, død ugift 16.3.1921.

1922-1925 Karen Johanna Jonsdt. Mebust, f. 1896, d. 15.6.1924. G. 19    m. John Nilssen Mosleth fra Hafella, f. 1886, d. 19    , som var g.II m. Ingeborg Bardosdt. Lien.
Barn:

 1. John, f. 1916 g.m. Mathilde Andersdt. Nyheim se Stenli 96/6 nedafor.
 2. Nils, f. 4.6.1920, g.m. Ingeborg Liheim, bor i Trondheim.

1926-19     John Nilssen Mosleth, enkmann etter Karen Johanna Jonsdt. Mebust. G.II 1926 m. Ingeborg Bardosdt. Lien fra Konntrøa 85/3, f. 1894, d. 1971.
Barn:

 1. Kåre, f. 1931, tok over bruket.
 2. Ingfrid, f. 7.3.1933, g.m. Per Stugudal.
 3. Bjarne, f. 2.2.1937, g.m. Mali Kjøsnes fra Kjøsnesnesset 151/10, f. 28.10.1942, bor i Trondheim.

19    –      Kåre Johnsen Mosleth, f. 24.2.1931, og kona Ella Olsdt. Renå fra Renåøya 161/2, f. 4.1.1928.

Barn:

 1. Jon Ingvar, f. 7.9.1951, g.m. Kjellaug Bjørgård fra Ålen, f. 1939.
  Barn: Joar, f. 1984.
 2. Dagrun Otelie, f.  16.6.1956, g.m. Per Arve Aalberg, f.  1954, bor i Trondheim.
  Barn: Lena, f. 1982, Marthe, f. 1988.
 3. Kjell Einar, f. 11.3.1963.

BROVOLD GNR 96/2

Omkring 4 da jord ble i 1912 ble utskilt fra Nordgarden Mebost til Per Persen Meboståsen. Det var Th. Angells Stiftelser som solgte og Per ga 1 000 kroner for eiendommen. Dette gikk for seg samtidig som Stiftelsen solgte Nordgarden. Datter til Per, Anne, solgte Brovold i 1940 til Sigrid Tomasdt. Rønsberg. Til bruket hører et stykke på Meboståsen og litt skog på Blekvollmarka, ca. 40 da produktiv.

Brukere

1912-1928 Per Persen og Mali Persdt., se Markåa (Pe-Persrommet) nedafor.

1929-1939 Anne Persdt., f. i Markåa 1870, død ugift 19 , tok over eiendom­men etter foreldra.

1940- Sigrid Tomasdt. Rønsberg fra Bardogarden på Mosletta, f. 1889, d. 19 , var enke etter Kristen Estensen Rønsberg, Ustigarden, som døde like etter at de ble gift i 1918. Bror hennes, Trygve Tomassen Mogård, f. 1904, bodde også her.

BRUSTAD GNR 96/4

Tomta er utskilt fra Nordgarden Mebost i 1926, etter at John Jonsen Stokke hadde kjøpt den for 325 kroner. Han hadde bygd forretningsgård her i 1923 og drev landhandel. Om familien til John se Brustad 97/3 under Mebost. Sønnen Olav Stokke, f. 15.12.1916, tok over eiendommen i 1949. G. 1948 m. Alma Pedersdt. Langseth fra Utigarden 38/1, f. 23.11.1922.

Barn:

 1. Jon Ivar, f. 16.6.1950, g.m. Marit Kjærland fra Odda, f. 1956, bor i Bærum.
  Barn: Anne, f. 1976.
 2. Gerd Marit, f. 23.6.1954, bor i Singsås.
Ved Moslettbrua, Brustad og Markå-landet.

Ved Moslettbrua, Brustad og Markå-landet.

SOLVANG GNR 96/5

Tomta er utskilt fra Nordgarden Mebost i 1928 til Ingeborg Gundersdt. Moslet fra Storstoggo 124/1, f. 1882, død ugift 19    . Hun kjøpte tomta av John Nilssen Mosleth Mebust for 400 kroner og bygde her. Arvingene solgte Solvang i 1969 til Helga G. Evjen, f. 1906, og Marit B. Berge, f. 1912.

STENLI GNR 96/6

Tomta er utskilt fra Nordgarden Mebost i 1958 til eldste sønnen der, John Johnsen Mebust, f. 8.12.1916, og kona Mathilde Ingebjørg Andersdt. Nyheim fra gnr. 99/4 på Mebost, f. 19.1.1912, d. 1972, som bygde her.
Barn:

 1. Gjertrud, f. 19.11.1937, g.m. Ola Evensen Østbyhaug i Tydalen, f. 1931.
  Barn: Eva Mari, f. 1957, Jan Egil, f. 1958, Odd Georg, f. 1959, Even, f. 1972.
 2. Karen Johanne, f. 1942, g.m. Iver Person, bor i Harstad.
  Barn: Marianne, f. 1969, Cesilie, f. 1976.
 3. Anders, f. 21.3.1945, g.m. Solfrid Kulseth, Tronset 128/1, f. 11.10.1943.
  Barn: Jon Jarle, f. 1965, Arnstein, f. 1968, Tore, f. 1967, Morten, f. 1980.
 4. May Jorid, f. 25.1.1953, g.m. Einar Børset, f. 1954, bor i Trondheim.
  Barn: Mona, f. 1978, Rune, f. 1982.

MARKÅA (PE-PERSROMMET)

Denne Markå-plassen, som hørte Nordgarden Mebost til, ble visstnok lagt øde etter at Per Persen og Mali Påsldt. i 1889 bygslet Meboståsen og flyttet dit. I 1875 hadde husmannsfolket på Pe-Persrommet 1 okse, 2 kyr, 13 sauer og 4 geiter og utsæden var 1 åtting bygg, 1 åtting blandkorn og 2 1/2 t. poteter. Den var altså en av de større plassene. Siste bygselbrevet på Markåa ble gitt av Th. Angells Stiftelser til Per og Mali i 1881.

Her på Nordgards-Markåen stod i siste halvpart av 1700-åra ei stue der Jens Jonsen Markåen, f. ca. 1717, d. 1795, bodde. Han var belgmaker ved smelthytta i Mølnåa. Alle mannfolk i Markåa i den tid var knytt til kop­perverket.

Pe-Persrommet låg ved sida av Pe-Orsrommet i Markåa, ovafor vegen, mens Nirsplassen og Ol-Orsrommet låg på nedsida, mellom Bårdsgards-Markåa og Kritdalen, men alle ble fraflyttet etter jordskiftet i 1870-åra.

Brukere

-1723-1727- Bersven Olsen Kolbrennar, f. ca. 1684, var sønnen til Litj-Ola Mebost, Nordgarden og var oppfostret på Uthus på Mosletta. Bersven og kona Gunhild flyttet til Markåa og her er barna født:

 1. Brynhild, f. 1723.
 2. Anne, f. 1726.
 3. Malena, f. 1727.

I 1737 bodde en Erik i Markåa, som hadde en sønn som ble gravlagt, Bersven, 22 veker. Kan hende var Erik gift med enka etter Bersven Kolbren­nar. En Henning Bersvensen Markåen og kona Anne Jonsdt. hadde i 1750 dat­tera Berit til dåpen. Alt tyder på at disse familiene flyttet ut fra bygda.

-1760-1793 Jon Jørnsen fra Nordgarden Mebost, f. 1720, d. 1760. G. 1745 m. Anne Larsdt., f. ca. 1720, d. 1799, trulig innflytter.
Barn:

 1. Marit d.e., f. 1745, g.m. Jørn Pålsen Tronsetåsan.
 2. Anne, f. 1746, heime i 1762, død før mor sin, uten etterkommere.
 3. Jørn, f. 1748, d. 1773.
 4. Kari, f. 1750, tjente på Mogarden, død ugift 1807.
 5. Lars, f. 1751, tok over plassen.
 6. Jon, f. ca. 1754, levde i 1799, men «fraværende».
 7. Dordi, f. ca. 1756, tjente på Tronset i 1801.
  Barn: Anne, f. på Prestgarden 1792 (far: Bersven Ellevsen i Stjørdalen).
 8. Marit d.y., f. 1758, losjerte på Mebost, død ugift 18 .
  Barn: Jon, f. 1796 (far: Torger Jonsen Mebost, Uststo), se Kroken under Framigarden Berge.

1794-1801- Ola Hanssen fra Nordgarden Mebost, f. 1762, var smelthyttarbeider og flyttet til Meråker da det ble slutt ved Mølnåa. G.I 1787 m. Katrina Jokumsdt., f. ca. 1761, d. 1789, se Klarastoggo under Mølnhus. G.II 1794 m. Sara Hansdt. Stordal fra Meråker, f. ca. 1773. Ola Hanssen brukte i 1821 navnet Sagbakken. Det gamle husmannsfolket, som ikke hadde bygselbrev på plassen, måtte vike for Ola Hanssen, sønnen på Nordgarden, men kom her igjen da Ola og Sara flyttet.
Barn:

 1. Berit, f. i 1. ekteskap 1788, tjente på Nordgarden Mebost, der hun også var oppfostret, g.I m. Jon Sjurdsen Rønsbergs-Markåen, Sjurdan, II m. Jon Jonsen Hoem.
 2. Katrina, f. 1795.
 3. Hans, f. 1798, g. i StjørdÅlen 1823 m. Berit Eliasdt. Gudåmoen fra Meråker, f. ca. 1793.
 4. Kirsti, f. 1801.

-1811-1825 Lars Jonsen, f. 1751, d. 1812. G. 1787 m. Berit Henningsdt. Bjørken fra Flora, f. 1750, d. 1837. De er i 1801 ført som husmannsfolk under Nedpå-Jardet Mebost, men kom senere hit til heimplassen hans. Berit var taus på Rolset før hun giftet seg.
Barn: Anne, f. 1784, og Anne, f. 1790, begge døde som spedbarn. På plassen hos Lars og Berit losjerte i lang tid Barbro Olsdt., f. på Flønes 1749, død ugift 1826. Hun hadde i unge år tjent på Hårstad og senere i mange år på Mebost.

1826-1860 Per Persen fra Markåa, plass under Nedpå-Jardet, f. 1794, d. 1861. G. 1824 m. Ingeborg Sjurdsdt. fra Bårdsgards-Markåa, f. 1799, d. 1880. De kom som sytninger hit til Berit Henningsdt.
Barn: Kari, f. 1824, tok over plassen.

1861-1880 Kari Persdt., f. 1824, død på Meboståsen 12.11.1907. G. 1846 m. Per Jonsen Stokkmoen, yster, f. 1818, død på Uthus i Flora våren 1891, da han fikk en kvernsten over seg.
Barn:

 1. Per, f. 1847, g.m. Mali Pålsdt. Rønsbergsbakken, se Meboståsen.
 2. Jon, f. 1859, d. 1861.

1881-1888 Per Persen og Mali Pålsdt. tok over plassen, men flyttet til Meboståsen.