MEBOST MELLOM GNR 97/1 (NEDPÅ-JARDET)

Print Friendly, PDF & Email

Det var samme eierforhold på alle de tre nordre bruka på Mebost -Nygarden, Nordgarden og her Nedpå-Jardet. Men sistnevnte var i lang tid utlagt til bergskriverne ved Selbu kobberverk. Både Peder Lemche, Fredrich Zeufthen og Gert Busch hadde inntektene av bruket, mens Halsten Røyem hadde fast tilhold her. Lemche drev også bruket et tiår, men i tida 1730-1790 var det fastboende her, på vanlige bygselvilkår, til at Røyem-familien flyttet inn.

Etter Røyem kom igjen ordinære bygslere, Ola Estensen Rønsberg og kona Kari Persdt. satt på tinglyst bygselbrev fra Th. Angells Stiftelser. Mens Ola og Kari var velvørdte gardmannsfolk, så måtte neste generasjonen ut her, og nærmest tigge føda. Bygselen gikk til husmannsgutten Ola Sandhaugen, søn­nesønnen til Ola og Kari. Han var gift med gardmannsdatter. Slik kom slekta som kom til gards i 1804, til å fortsette.

Helt til i 1920 var bruket på bygsel. Dette året fikk John Pedersen Uglem skjøte fra Stiftelsen for 5 310 kroner og kår til svigerfaren Peder til 1 750 kroner i femårlig verdi. I 1897, da Stiftelsen solgte Nygarden, ble det tatt ig­jen fellesskog som hørte alle tre nordre Mebost-bruka til. Den ble reknet som 1/3 fra hvert. Nå, da Nedpå-Jardet ble solgt, fikk kjøperen igjen en part av denne skogen, Gammelvollremmet 95/8, fordi det på Nedpå-Jardet var min­dre (land-)skyld enn på de andre to bruka.

I 1866 var det 39 1/2 mål dyrkajord og 6 1/2 mål naturlig eng på bruket. Under matrikkelarbeidet ble årlig avling satt til 8 t. bygg, 20 t. havre, 30 t. poteter, 16 lass høy på innmarka og 32 lass fra utslåttene. Av dette kunne de vinterfø 1 hest, 6 storfe og 10 småfe. Mebust-bruka hadde fire setrer. Nedpå-Jardet setret på Seljåsvollen, Blekvollen, Heståsen og på langsetra Ramnfjellvollen i RoltdÅlen statsallmenning.

I 1875 var det 1 okse, 3 kyr, 5 ungnaut, 10 sauer, 8 geiter og 1 gris hos Ola og Berit Mebost og utsæden var 1/2 t. bygg, 1 kvarter blandkorn, 1 ½ t. havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 27 da dyrkajord, 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 2 geiter på bruket. Det er nå 66 da dyrkajord og 805 da produktiv skog.

Fra Nedpå-Jardet er utskilt: Sandhaugen 97/2 i 1920 til husmannen Ole G. Mebust. Brustad østre 97/3 i 1932 til John J. Stokke. Kjølseth 97/4 i 1933 til Esten A. Nyheim

Brukere

-1661-1666- Jon Jonsen, f. ca. 1617.

Sønner:

 1. Bjørn, f. ca. 1655, se nedafor.
 2. Gunnar, f. ca. 1662, se Bakken i Flora.

-1701-        Esten Haldorsen fra Uthus på Mosletta, f. ca. 1647, d. 1701, var

visstnok gift med dattera her på Mebost.
Barn:

 1. Haldor, f. ca. 1694, d. 1718.
 2. Goro, f. ca. 1697, g.m. Per Bjørnsen Garberg, Ustigarden.
 3. Ingeborg, f. 1701, g.m. Per Grimsen Rønsberg, se Markåa under Oppistoggo Mebost.

-1719 Bjørn Jonsen, f. ca. 1655, d. 1724.
Barn: Berit, g. 1722 m. Erik Jamt.

1720-1730 Bergskriver Peder Lemche, se Hyttplassen under Mølnhus.

1731-1767 Torkjel Olsen fra Jørngarden Slindan, f. 1704, d. 1783. G. 1736 m. Johanna Estensdt. Stor-Evjen fra Evj-jardet, f. 1706, d. 1779.
Barn:

 1. Ola, f. 1737, død som spedbarn.
 2. Anders, f. ca. 1738, d. 1742.
 3. Esten, f. 1742, d. 1743.
 4. Berit, f. 1744, tok over bruket.
 5. Esten, f. 1747, død som spedbarn.

1768-1791 Berit Torkjelsdt., f. 1744, d. 1786. G. 1767 m. Per Anderssen Størset, f. 1746, som ble g.II 1789 m. Gjertrud Persdt. Eidem fra Negarden, f. 1751, og flyttet til en av Kvitl-plassene på Mosletta, se der.
Barn:

 1. Kirsti, f.  1768, g.m. Lars Persen Ner-Lien, se Velvansmoen under Nigarden Velve.
 2. Torkjell, f. 1769.
 3. Anders, f. 1771.
 4. Berit, f. 1775.
 5. Per, f. i 2. ekteskap 1790, se Moslettkvitla.

1792-1803 Halsten Nikolai Røyem, f. på Rønning i Singsås 1748, var bergskriver ved kopperverket. G.m. Anna Catrina Graa fra Innset, f. ca. 1750. De bodde på Hyttplassen ennå i 1792, men flyttet så til gards. Hos familien bodde også søster hans, jomfru Gisken Petronella Røyem, f. i HaltdÅlen 1757, som var oppkalt etter foreldra, offiseren Peter Jacob Røyem eller Røyen, død i HaltdÅlen 1756, 44 år, og kona Gisken Evenea Hals, død i barselseng 1757, 33 år. Familien flyttet ut da det ble stans ved kopperverket.

Barn: Martha Nicoline, f. 1787, Peter Jacob, f. 1789, Catrina Sara Marie Bang, f. 1791.

1804-1829 Ola Estensen fra Ustigarden Rønsberg, f. 1766, d. 1846. G. 1794 m. Kari Persdt. fra Nordigarden Ner-Lia, f. 1770, d. 1853. De hadde først drevet halve heimbruket hans.
Barn:

 1. Esten, f. 1795, tok over bruket.
 2. Per d.e., f. 1798, g.m. Ingeborg Jonsdt. Mebost se Sandhaugen nedafor. Sønnen Ola tok over Nedpå-Jardet, se nedafor.
 3. Siri, f. 1800, g.m. Renald Jonsen Krokstad, Nordigarden.
 4. Ola, f. 1802, g.m. enke Helke Jensdt. Uglem, Ustpå-Jardet, og kom dit.
 5. Kari, f. 1805, g.m. Jon Jonsen Stokke, Litj-Stokkan.
 6. Per, f. 1809, d. 1811.
 7. Per d.y., f. 1812, g.m. Olaug Svensdt. Slindbrauten, se Tellhaugen søn­dre under Slindan.

1824-1851 Esten Olsen, f. 1795, d. 1869. G. 1824 m. Berit Bårdsdt. Kolset-moen fra Utistoggo, f. 1803, død i Hegra 1888. Da familien måtte ut fra bruket, flyttet Esten og Berit med de yngste barna til Rønsberg, der de los­jerte i mange år. Esten og Berit kom senere til dattera på Kallarsøya, og der døde Esten.
Barn:

 1. Kari, f. 1825, g.m. Nils Olsen Overvik, Vikaåsen.
 2. Kirsti, f. 1827, g.m. Pål Jonsen Kallar, se Kallarsøya (Påløya).
 3. Gisken, f. 1829, g.m. Jon Olsen Gullset, se Stigledet under Gullset.
 4. Siri, f. 1831, flyttet til StjørdÅlen i 1854.
 5. Marit, f. 1836, død som spedbarn.
 6. Ola, f. 1839, tjente først fem år i Stjørdalen, flyttet til Trondheim i 1860, g.I 1865 m. Marit Knutsdt. Bolsøy fra Bolsøya i Møre og Romsdal, f. ca. 1835, II 1873 m. Anne Aslaksdt. Lonset fra Bolsøya, f. 1843.
 7. Marit, f. 1842, g.m. Halvard Sjurdsen Kolset, Bortigarden.
 8. Berit, f, 1845, død på Rønsberg 1857.

1852-1876 Ola Persen fra plassen Sandhaugen på Mebost, f.  1822, d. 11.3.1915. G. 1846 m. Berit Olsdt. fra Yster-Stokkan, f. 1824, d. 9.4.1904. De tok over bruket etter farbror hans, Esten, og Berit Bårdsdt.
Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1848, tok over bruket.
 2. Kari, f. 1851, g.m. Haldor Larssen Fosstrøen, reiste til Amerika i 1879.
 3. Per, f. 1855, sinnssjuk, d. 1885.
 4. Ingeborg d.y., f. 1857, g.m. Anders Olsen Uglem, Skogan 50/22.
  Barn: Ole, f. 1882, d. 1885 (far: Peder Hanssen Røset).
 5. Ole, f. 1860, heime i 1878.
 6. Brynhild, f. 1862, reiste til Amerika i 1885. (?)
 7. Ole, f. 1867, d. 1868.
 8. Kari, f. 1869, d. 1873.

1877-1920 Ingeborg Olsdt. d.e., f.  1848, d. 20.5.1919. G 1872 m. Peder Persen Stokke fra Yster-Stokkan, f. 1851, d. 27.1.1929.
Barn:

 1. Berit, f. 1872, død ugift 24.9.1906.
 2. Ingeborg, f. 1874, reiste til Amerika, i 1898.
 3. Kari, f. 1876, reiste til Amerika i 1920.
 4. Ole, f. 1878, d. 1896.
 5. Peder, f. 1881, død som spedbarn.
 6. Petrine, f. 1882, død som spedbarn.
 7. Peder, f. 1883, g. 1905 m. Olive Hansdt. Alset, f. 1872, reiste til Amerika i 1912, bodde i Montana.
  Barn: Peder Olaf, f. 6.6.1905, Hans, f. 19.1.1907, Einar, f. 17.7.1908, Olav Birger, f. 10.8.1911, Lilly, f. 1913.
 8. Johanna, f. 1886, tok over bruket.
 9. Petrine, f. 1889, g. 1925 m. Peder Larssen Sætran i Hegra, f. 1880, d. 1938.

1921-19     Johanna Pedersdt., f. 1886. G. 1917 m. John Pedersen Uglem fra Ustpå-Jardet (Perstrøa), f. 1896.

Barn:

 1. Bergljot Mebust, f. 5.2.1907 (far: Arnt Jonsen Lilleevjen), se Nerheim 72/4 under Hoem.
 2. Ingeborg, f. 1919, g.m. Ole Tomassen Røset, Nordigarden 77/1.
 3. Inga Otelie, f. 1920, g.m. Peder Pedersen Stokke, se Maurstad 90/12 under Litj-Evja.
 4. Gunbjørg, f. 20.10.1921, g.m. Ingvald Skogan i Hegra.
 5. Paula, f. 1923, g.m. Ole Tomassen Rønsberg, Kråkkå 92/3 under Kallar.
 6. Petrine, f. 1.3.1924, g.m. Peder Gulseth, Kolset 129/8.
 7. Per Ingemann, f. 1926, tok over bruket
 8. Peder Ingolf, f. 24.6.1927, d. 22.11.1927.

19    –       Per Johnsen Uglem, f. 8.1.1926, og kona Brynhild Edvardsdt.

Uthus, nordre 126/3 på Mosletta, f. 14.2.1927.
Barn:

 1. Solveig, f. 26.11.1949, g.m. Gunnar Tørum, Eidemsmoen 56/14, bor på Stjørdal.
  Barn: Arild, f. 1971, Roar, f. 1973, Line, f. 1974.
 2. Jon Erik, f. 27.3.1952.
 3. Janne Karin, f. 11.9.1954, g.m. Jan Kjell Kulset, f. 1952, bor i Trond­heim.
  Barn: Espen, f. 1975, Torill, f. 1979.
 4. Arne Morten, f. 8.3.1956.
 5. Per Ingolf, f. 5.4.1957.
 6. Asbjørn, f. 29.8.1960, g.m. Brit Janne Megård, f. 1958, bor på Stjørdal.
  Barn: Kristin, f. 1984, Morten, f. 1988.

SANDHAUGEN GNR 97/2

Nesteldste sønn på Nedpå-Jardet, Per Olsen, fikk bygsle plassjord nede på Sandhaugen, her han og Ingeborg Jonsdt. ble bureisere. De fikk tinglyst bygselbrev fra Th. Angells Stiftelser i 1832. Sju år senere døde Per og det ble Ingeborg og senere dattera Marit som fortsatte her. I 1875 var det 1 okse,

1. ku, 1 ungnaut, 5 sauer og 4 geiter i plassfjøset og utsæden 3/8 t. bygg og 2  t. poteter.

Da Stiftelsen i 1920 solgte Nedpå-Jardet, ble Sandhaugen utskilt og solgt til bygselmannen Ole Gunnarsen for 450 kroner. Men da familien her flyttet til Meboståsen, ble bruket solgt til naboen John J. Stokke, Brustad østre 97/3, og slått sammen med den eiendommen. I 1921 hadde Ole Gundersen kjøpt en skogteig av Th. Angells Stiftelser, Sandhaug remmet 95/7, utskilt fra Nygarden Mebost, for 1 450 kroner og lagt til Sandhaugen. Det er ca. 200 da produktiv skog på Sandhaugen.

Brukere

1832-1855 Per Olsen fra Nedpå-Jardet Mebost, f. 1798, d. 1839. G. 1820 m. Ingeborg Jonsdt. fra Oppistoggo Mebost, f. 1792, d. 1864. De losjerte på heimbruket hans til de flyttet hit. Ingeborg flyttet dit igjen da sønnen Ola tok over der, og fikk kår av bruket.

Barn:

 1. Kari, f. 1820, død som spedbarn.
 2. Ola, f. 1822, g.m. Berit Olsdt. Stokke, se Nedpå-Jardet Mebost.
 3. Brynhild, f. 1826, g.m. Arn Jonsen Rolsetbakkan, se Mo-odden på Selbustranda.
 4. Kari, f. 1830, fikk kår av Nedpå-Jardet og flyttet dit da broren tok over, død ugift 1871.
 5. Marit, tvilling, f. 1830, tok over plassen.

1856-1894 Marit Persdt., f. 1830, d. 1896. G. 1856 m. Ola Estensen Stokk-gjerdet, f. 1821, d. 1875.

Barn:

 1. Anne, f. 1856, tok over plassen.
 2. Per, f. 1861, d. 1885.

1895-1919 Anne Olsdt., f. 1856, d. 19 , ble i 1879 g.m. Gunnar Olsen, f. 1856, d. 1883, og flyttet til heimplassen hans, Grindhaugen på Uglem. Hun kom som enke heim til Sandhaugen sammen med sønnen Ole, f. 1879, tok over bruket.

1920-1929 Ole Gunnarsen Mebust og kona Oline Eriksdt. bodde på Luddu-moen 56/14 på Eidem og på Meboståsen 98/3, se under disse bruka.

BRUSTAD ØSTRE GNR 97/3

Bruket er utskilt fra Nedpå-Jardet Mebost i 1932 til John J. Stokke, som drev handel like ved, se Brustad 96/4 under Nordgarden Mebost. Han hadde kjøpt eiendommen, 57 da, tre år tidligere og bygde her i midten av 1930-åra. Omkring 1955 var det 13 da dyrkajord på bruket, 3 kyr og 3 ungnaut. Det er nå 30 da dyrkajord. Sandhaugen 97/2 hører også her til.

Brukere

1929-1956 John Jonsen Stokke fra Grøndal (Stokkfætta) 119/5, f. 1888, d. 19    . Begynte som handelsmann her ved Moslettbrua i 1923 og var først handelsbestyrer i Øverbygda og i Os. G. 19     m. Ingeborg Jonsdt. Stokkmo fra Stokkmoen 119/3, f. 1893.
Barn:

 1. Olav, f. 1916, g.m. Alma Gustavsdt. Langseth, tok over forretninga, se Brustad 96/4.
 2. Minnie, f. 1922, tok over bruket.

1957- Minnie Johnsdt. Stokke, f. 4.6.1922, og mannen Alfred Johnsen Hegge, f. i Lånke 1919.
Barn: John f. 1959, g.m. Berte Foslund fra Otterøy, f. 1959, bor i Namsos.
Barn: Alf Ivar, f. 1981, Mathias, f. 1984.

KJØLSETH GNR 97/4

Bruket Kjølseth ved Hersjøen ble utskilt fra Nedpå-Jardet Mebost i 1933 til Esten Anderssen Nyheim, som kjøpte det for 1 600 kroner. Han og kona Marie ble bureisere her. Tjue år senere var det 35 da dyrkajord på Kjølseth.

Brukere

1933-1952 Esten Anderssen Nyheim fra gnr. 99/4 på Mebost, f. 11.12.1903, d. 1981. G. 1930 m. Marie Nikoline Eriksdt. Uthus fra gnr. 126/3 på Mosletta, f. 24.6.1907, d. 1986. De flyttet senere til Fjelltun 63/87 og Evjsvea 84/13.
Barn:

 1. Gunvor, f. 1931, g.m. John Berntsen Evjen, Ustpåjardet 84/4.
 2. Arne, f. 1932, tok over bruket.
 3. Eldbjørg, f. 12.10.1933, g.m. Ola Tung, f. 1922, bor i Trondheim.
  Barn: Turid, f. 1958, Tove, f. 1961, Arild, f. 1966.
 4. Kristine, f. 19.8.1937, g.m. Svein Erik Fogderud, f. 1940, bor i Trond­heim.
  Barn: Nina Janette, f. 1972, Jens Erik, f. 1974.
 5. Margrethe, f. 1938, g.m. Odd Georg Lundemo, se Sveum 84/13 under Stor-Evja.

1953-         Arne Estensen Kjølseth, f. 4.4.1932. G.m. Tordis Sverkmo, f.

1935.
Barn: Elinor, f. 1956, Solrunn, f. 1958, Eystein Olav, f. 1959.

MARKÅA

Til Nedpå-Jardet Mebost hørte også en av Markå-plassene, men trulig hadde husmennene her bare hustomter – iallfall hadde Per Persen og Ola Ben-diksen bare hus uten jord. De var alle knytt til kopperverket og da det stilnet ved smelthytta, flyttet folket.

Den første vi finner på plassen var Tomas Halvardsen Mølnhus, f. ca. 1689, d. 1761, som kom her kring 1730. Både han og sønnene var lensmenn, se bind 1, side 314. Det er nokså enestående at lensmannen satt på en plass og så av­sides til. Men far til Tomas hadde også vært lensmann. Bestillinga var i slekta til i 1775, da Ola Tomassen ble avsatt.

Tomas Halvardsen var g. 1716 m. Ingeborg Olsdt. Eidem fra Ustigarden, f. ca. 1690, d. 1760. De hadde drevet Mølnhus sammen med foreldra hans før de flyttet til Markåa.
Barn:

 1. Marit d.e., f. ca. 1716, g.m. Ola Anderssen Markåen, Yster.
 2. Marit d.y., f. 1721, g.m. Per Bjørnsen Bårdsgards-Markåen.
 3. Ola,  f.   1724,  g.m.   Ragnhild Jørnsdt.,  se Yster StangdÅlen under Stokkan.
 4. Anne, f. 1727, d. 1728.
 5. Halvard, f.  1728, g.m. Sessil Persdt. Slind, se Bergsnesset under Nervik.
 6. Anne, f. 1732.

Ola Tomassen bodde her på Markåa sammen med søstera Stor-Marit, som tidlig ble enke, til at hun døde og han sjøl giftet seg og flyttet til StangdÅlen som husmann.

Per Persen fra Bårdsgards-Markåa, f. 1757, d. 18 , og kona Kari Hansdt. fra Nordgarden Mebost, f. ca. 1756, d. 1833, hadde ei stue her i Markåa,

på grunnen til Nedpå-Jardet. De ble gift i 1793 og hadde ett barn: Per, f. 1794, g.m. Ingeborg Sjurdsdt. Bårdsgards-Markåen, se Markåa under Nord­garden Mebost.

I ei anna stue på samme tid og under samme bruket, bodde Ola Bendiksen Rønning, f. ca. 1745, som drev som gruvearbeider. Han var innflytter, men kom hit fra Flora, der han var g. 1794 m. Soffi Torkjelsdt. Flakne, f. på Utigarden Rolset 1758. De flyttet senere ut.

Barn:

 1. Marit, f. på Flaknan 1790, oppfostret på Utigarden Rolset, gikk som tjener på gardene i Flora til at hun i 1840 flyttet sammen med sønnen Per til Holstvollen i Trondheim.
  Barn: I. Tørres, f. på Nesset 1815 (far: Per Tørressen Enbakken i Flora), flyttet til StjørdÅlen i 1837, II. In­geborg, f. på Tuset 1823 (far: Per Persen Heggset), død på Tuset 1836. III. Per, f. på Nesset 1827 (far: Per Persen Uthusplassen), flyttet til Holstvollen i Trondheim i 1840.
 2. Ingeborg, f. på Bjørka 1794, visstnok død ung.
 3. Berit, f. på Velvesmoen 1797, oppfostret på Utigarden Rolset, g.I m. Ola Olsen Markåen, Ol-Orsrommet, II m. Anders Simensen Moslett-kammen.
 4. Ragnhild, f. 1801, død som spedbarn.