MEBOST VESTRE GNR 98/1 (OPPISTOGGO)

Print Friendly, PDF & Email

Første brukeren i Oppistoggo var Tosten, i 1609. Vi finner ham bare i den ene kilden. I 1611 var «Torre» bruker, senere vanligvis kalt Torger. Han var f. 1575 og levde ennå ved manntallet i 1665 og var altså 90 år. I manntallet året etter er han ikke med og var vel da død. Torger er i 1645 skattlagt for kone, en sønn og to døtre.

Det er ikke denne sønnen som overtar etter ham i 1666, for han, Torkild Torgersen var f. 1645 eller 1646. Torkild styrte ennå i 1697, og far og sønn altså tilsammen i 87 år – som må være rekord.

Torger Torkildsen f. 1665 sitter som tredje skudd på stammen da et nytt hundreår opprant. Han hadde sønnene Jon f. 1695 og Torkild f. 1699.

Samme slekta hadde vært bygselfolk på Oppistoggo Mebost i minst ti generasjoner da bruket omkring 1890 ble halvert mellom sønnene her, Peder og John Eliassønner. Brukerne hadde svart landskyld til Lektoratet eller Bispestolen av 1 øre 9 marklag, slik som tvillingbruket Utstu. I 1882 fikk Elias Persen kongeskjøte på bruket for 3 000 kroner og årlig jordavgift til biskopen på 2 hkl. og 21,5, liter såbygg.

Som også nevnt under Uststo Mebost, ble det holdt jordskifte her i 1823, forlangt av brukerne på vegne av Trondhjems bispestol. Det som ble krevd utskiftet, var det som blir kalt heimhaugene og innmarka. Skiftet ble gjen­nomført slik at hvert av de to bruka fikk åker og eng konsentrert i tre teiger. Oppistoggo fikk en teig ved husa og en som støtte til Nea, i vest mot Uststo og Nordgarden og i aust til Bårdsgarden, Nedpå-Jardet og Utsto. Tredje teigen lå nede i øyene ved elva og grenset til Bårdsgardsøya, Kallarsøya og Uststoøya. Utmarka ble fra nå to teiger, også likt med Uststo. Grensa for teigen nærest til gikk ut fra Kalvhuskammen og etter korshogde tre til Bondevegledet, så i søraust til Kalvtrø-utgarden og til ei korshogd gran nord for husmannsplassen Åsen, så til Markåbekken, og til fremste Markåøyan, så til Skjetndalsmyra og til Bårdsgardsmerket. I denne skogteigen låg husmannsplassen Åsen, der Jon Jonsen bodde. Den andre utmarksteigen låg ved Seljåsvollen, seter der alle Mebost-bruka hadde part i.

I 1883 ble det holdt minnelig jordskifte mellom Oppistoggo og Utstu av skogen i Atollen, KråssådÅlen og Heståsen.

I 1723 er det oppgitt at Oppistoggo Mebost kunne fø 1 hest, 5 kyr, 3 ungnaut, 5 sauer og 3 geiter og høyavlinga var 30 lass og utsæden 6 skjepper bygg og 4 t. havre. Det var seter, mens kvernskatt er ikke ført opp. Senere har både Oppistoggo og Utstu hatt kvern i Mølnåa. Begge bruka betalte 8 ski. engskatt for slått i kongens allmenning.

I 1866 var det 69 ½ mål dyrkajord og 11 1/2 mål naturlig eng på Oppistoggo. Årlig avling er satt til 10t. bygg, 40 t. havre, 40t. poteter, 30 lass høy heime og 55 lass i makaslåtten og husdyra til 2 hester, 12 kyr og 15 sauer. Det var fire setervoller i sameie med Uststo – Kråssåvollen og Heståsvollen og på RoltdÅlen Limstenvollen og Brattslåttvollen.

I 1875 var det 1 hest, 2 okser, 7 kyr, 4 ungnaut, 10 sauer, 10 geiter og 1 gris på bruket og utsæden 1 t. bygg, 4 t. havre og 4 t. poteter. I 1890 tok Elias Persen og halverte Oppistoggo mellom to av sønnene. Den eldste var blind og det ble de to neste – Jon d.y. og Per – som fikk hver sin part for til sammen 1 600 kroner og kår til foreldra og den blinde Jon for 500 kroner i årlig verdi. Våren 1894 ble det holdt offentlig deling. De to nye bruka skulle hvert ha det halve av setervoller, slåtter og andre rettigheter.

Brukere

-1647-1665 Torger, f. ca. 1576, d. 1665.

1666-16     Torkjel Torgersen, f. ca, 1641, død før 1700, tok over bruket etter faren. Kona hette trulig Dordi. Sønner:

 1. Torger, f. ca. 1665, tok over bruket.
 2. ? Knut, f. ca. 1667, se Listo Rønsberg.
 3. Jon, f. ca. 1669, se Uthus vestre i Flora.

16    -1720 Torger Torkjelsen, f. ca. 1665, død før 1723. G.m. Kari Gut-tormsdt., f. ca. 1666, d. 1742.
Barn:

 1. Jon, f. ca. 1695, tok over bruket.
 2. Tor, f. 1699, d. 1720.
 3. Gunhild, f. 1702.
 4. Guttorm, f. 1705, d. 1724.
 5. Dordi, f. 1709.

1721-1754 Jon Torgersen, f. ca. 1695, d. 1765. G. 1721 m. Gjertrud Jonsdt., f. ca. 1688, d. 1777.
Barn:

 1. Marit, f. 1718.
 2. Kari, f. 1722, tok over bruket.
 3. Torger, f. 1726, d. 1728.

1745-1767 Kari Jonsdt.,  f.   1722, d.   1767.  G.   1745 m. Jon Mikkelsen Liagrinden d.e., f. 1716, d. 1792, som ble g.II m. Ingeborg Olsdt.
Barn
:

 1. Jon, f. 1746, d. 1748.
 2. Ingeborg, f. 1749, g.m. Jon Persen Stokkmoen, Persan.
 3. Jon d.e., f. 1751, tok over bruket.
 4. Mikkel, f. ca. 1754, g.m. Ingeborg Jonsdt. Uthus, se Uthusmoen på Mosletta.
 5. Torkjel, f. 1758, d. 1764.
 6. Jon d.y.,   1763, g.m. Goro Ingebriktsdt.  Stormoen, se Meboståsen nedafor.
 7. Gjertrud,  f.   1766,  g.m.  Ola Bårdsen Kolsetmoen,  se Klesetengan (Bårdsan).

1768-1787 Jon Mikkelsen, enkmann etter Kari Jonsdt. Mebost. G.II 1770 m. Ingeborg Olsdt., f. 1721, d. 1787, som var g.I m. ? Barnlaust ekteskap.

1778-1798 Jon Jonsen d.e., f. 1751, d. 1798. G. 1777 m. Brynhild Jonsdt. Hårstadbrottet, f. ca. 1756, d. 1841, som var g.II m. Ivar Knutsen.

Barn:

 1. Kari, f. 1777, d.  1778.
 2. Kari d.e., f. 1779, g.m. Jon Olsen Eidem, Mølnhus, se Seiget II under Nesta.
 3. Kari d.y., f. 1782, g.m. Erik Halvardsen Stugudal, se Kallarstrøa (Erektrøa).
 4. Goro, f. 1784, g.m. Jon Mikkelsen Rolsetbakkan d.e.
 5. Jon d.e., f. 1787, tok over bruket.
 6. Jon d.y., f. 1789, d. 1821, g. 1821 m. Marit Persdt. Røset, Ustigarden (som ble g.II 1823 m. Guttorm Gunnarsen Langli).
 7. Ingeborg, f. 1792, g.m. Per Olsen Mebost, se Sandhaugen under Nedpå-Jardet Mebost.
 8. Brynhild, f. 1794, g.I m. Ola Jonsen Marstad, II m. Jon Mikkelsen Rolsetbakkan d.y. Hun hadde først dattera Marit, f. 1817 (far: Ola Olsen Markåen), se Yster Rønsbergstrøa.

1799-1815 Brynhild Jonsdt., enke etter Jon Jonsen Mebost. G.II 1801 m. Ivar Knutsen Kyllohaugen fra Knuthaugen, f. 1762, d. 1848, som var g.I m. Marit Persdt. Hove.
Barnlaust ekteskap.

1816-1841 Jon Jonsen d.e., f. 1787, d. 1876. G. 1816 m. Berit Olsdt. Kyllo, f. 1786, d. 1863.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1817, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1822, g.I m. Ola Jonsen Uthus, Skogan i Flora, II m. Jon Persen Punde (som ble g.II m. Berit Eliasdt. herifra).

1842-1889 Brynhild Jonsdt., f. 1817, d. 21.3.1901. G. 1841 m. Elias Persen fra Nistoggo Aunet i Vikvarvet, f. 1816, d. 1896.
Barn:

 1. Marta, f. 1841, tjente i grenda, død ugift 3.1.1903.
 2. Jon d.e., f. 1843, blind helt fra ungdommen av, død ugift 6.1.1908.
 3. Berit, f. 1846, g.m. enkmann Jon Persen Uthus, Skogan, i Flora (som var g.I m. morsøster hennes).
 4. Jon d.m., f. 1848, g.m. Brynhild Larsdt. Krokstad, se Krokstad 121/5.
 5. Per; f. 1849, tok over halve bruket, men døde ugift tre år senere, i 1893.
 6. Jon d.y., f. 1852, g.m. Brynhild Persdt. Rønsbergsgjerdet, tok over halve bruket, se Ustpå-Jardet Mebost 98/2.
 7. Ola, f. 1855, død ugift 1936.
 8. Brynhild, tvilling, f. 1855, g.m. Halvard Svensen Stokkmoen, Svensan.
 9. Iver, f. 1859, g.m. Anne Jonsdt. Nervik, tok over halve bruket, se Oppistoggo Mebost 98/1 nedafor.

MEBOST ØVRE GNR 98/1 (OPPISTOGGO)

Da Oppistoggo Mebost i 1890 ble delt, tok Per Eliassen over ene halvparten, men tre år senere døde han, og det ble broren Iver som samme året fikk skjøte fra arvingene, dvs, foreldra, for 800 kroner. Han tok også over halvparten av kåret som foreldra og den blinde broren Jon hadde fått i 1890.1 1893 ble det holdt offentlig deling og eieren av denne halvparten fort­satte på de gamle Oppistoggo-tuftene, mens den andre flyttet til nye.

Beret Anna Mebust legger øverste kornbandet på stauren.

Beret Anna Mebust legger øverste kornbandet på stauren.


Omkring 1955 var det 35 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer, 2 geiter og 1 gris på bruket. Det er senere dyrket jord slik at arealet er 50 da. Den produktive skogarealet er 430 da.

 

Iver Eliassen og Ane Jonsdt. Mebust.

Iver Eliassen og Ane Jonsdt. Mebust.

Fra bruket er utskilt: Elvetun 98/4 i 1947 til Kristian J. Uthus. Fehaugen 98/8 i 1984 til dattera her, Kaja Synnøve Svenkerud.

Brukere

1890-1893 Per Eliassen tok over halvparten av heimbruket, men døde ugift tre år senere.

1894-1928 Iver Eliassen, f. 1859, d. 14.9.1936. G. 1893 m. Anne Jonsdt. Kvellohaugen, f. 1869, f. 14.12.1940.
Barn:

 1. Brynhild, f. 1893, d. 7.8.1910.
 2. Elias, f. 1895, tok over bruket.
 3. Ingeborg, f. 1897, g.m. Ole Anderssen Rønsberg, Sløgda 101/6.
 4. Inga Petrine, f. 1905, g.m. Halvor Bardosen Lilleevjen, se Granli 91/11 under Litj-Evja.
 5. Johan Alfred, tvilling, f. 1905, g.I m. Brynhild Jonsdt. Kyllotrø, II m. Borghild Andersdt. Bjerken, se Uststo Mebost 99/1.

1929-1980 Elias Iversen Mebust, f. 3.2.1895, d. 26.5.1979 og kona Berit Anna Johnsdt. Uthus, fra Nordigarden 126/1, f. 21.1.1905, var barnlause.

1981-        Anna J. Mebust fra Uststo 99/1, f. 31.7.1933, er brordatter til

Elias. G.m. Kristian Svenkerud fra Åmot i Østerdalen, f. 7.5.1932. De bodde på Renå før de i 1967 flyttet til Selbu.
Barn:

 1. Bjørg Janne, f. 1957.
 2. Kaja Synnøve, f. 1959, g.m. Ole Jonny Østby, se Fehaugen 98/8.
 3. Inger Oddveig, f. 1961.
 4. Arne Kjetil, f. 1962.
 5. Mariann, f. 1968.

ELVETUN GNR 98/4

Tomta er utskilt fra Oppistoggo Mebost i 1947 til Kristian Johnsen Uthus fra Nordigarden 126/1, f. 3.7.1911, d. 1969, som hadde bygd her fire år tidligere. Han var bror til Berit-Anna Mebust, Oppistoggo, og det ble hun og mannen som tok over eiendommen etter Kristian. Leieboere var Harald Gun­nar J. Uthus fra gnr. 126/5, f. 6.4.1943, og kona Gerd Oline O. Uthus fra UthusdÅlen 126/6, f. 5.5.1947, og barna Jan Ove, f. 1970, og Ole Ivar, f. 1974.

I 1981 flyttet Berit Anna Mebust hit.

FEHAUGEN GNR 98/8

Tomta er utskilt fra Oppistoggo Mebost i 1984 til dattera der, Kaja Synnøve Svenkerud, f. 1.9.1959, og mannen Ole Jonny Østby fra Tydalen, f. 30.1.1955, som bygde her.
Barn: Linn Veronica, f. 1979, Tommy, f. 1984.

MEBOST ØSTRE GNR 98/2 (USTPÅ-JARDET)

Etter offentlig deling av opphavlige Oppistoggo Mebost våren 1894, ble husa på dette bruket bygd på nye tufter, men nær det gamle tunet. Halveringa av Oppistoggo hadde skjedd tre år tidligere og det var Jon Eliassen d.y. som tok over denne halvparten av bruket.

Det var omkring 1955 35 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 3 sauer, 2 geiter og 2 griser. Det er omkring 300 da produktiv skog på bruket. Det er nå 72 da dyrkajord.

Fra bruket er utskilt: Åsvang 98/3 i 1914 til Ole G. Mebust og slått sammen med Åsen 99/5.

Brukere

1890-1922 John Eliassen d.y., f. 1852, d. 9.10.1934. G. 1893 m. Brynhild Persdt. Rønsbergsgjerdet, f. 1868, d. 12.11.1895.
Barn:

 1. Elias, f. 1893, tok over bruket.
 2. Marit, f .1895, død som spedbarn.

1923-1962 Elias Johnsen Mebust, f. 1893, d. 5.11.1975, G. 1915 m. Karen Grimsdt. Evjen fra Linløken på Stor-Evja, f. 1893, d. 12.8.1987.
Barn:

 1. John, f. 13.12.1915, d. 11.6.1976, g. 1937 m. Margit Nilsdt. Rønsberg, Rønsbergstrøa 103/5, f. 12.9.1907, d. 13.8.1980.
  Barn: Norvald Egil, f. 1938, d.s.å., Einar, f. 1942, g.m. Liv Hessen, bor i Trondheim.
 2. Georg, f. 1917, g.m. Anna Nilsdt. Rønsberg, se Linløken 84/17 under Stor-Evja.
 3. Emil, f. 1918, tok over bruket.
 4. Bjarne, f. 1921, g.m. Gudrun Ludviksdt. Mosleth, se Rønsbergsjardet 103/2.
 5. Brynhild, f. 28.1.1927, g.m. Trygve Ingebrigtsen Haarstad, Øver-Hårstad 64/3, se Svetun 64/70.

1963-1985 Emil Eliassen Mebust, f. 27.12.1918, og kona Petrine Tomasdt. Mosleth fra Kammen 123/2, f. 18.2.1924.
Barn:

 1. Egil, f. 23.3.1950, bor på Ås.
  Barn: Erlend, f. 1975.
 2. Kjellrun, f. 30.1.1953, g.m. Egil Tjernvoll, f. 30.8.1953, bor i Malvik.
  Barn: Kari, f. 1982, Eva, f. 1987.
 3. Terje, f. 1957, tok over bruket.

1985-         Terje Mebust, f. 28.2.1957, og Agnes Vollan, f. 16.11.1961.
Barn:

Silje Iren, f. 1985.

MEBOSTÅSEN

Det var to plasser i Meboståsen som hørte Oppistoggo til. Begge var ryddet av slekta på bruket, og begge er lagt øde. Den eldste ble lagt ned etter at Kari Jonsdt. og Ola Apsalonsen sist i 1860-åra kom i legd. På andre plassen bodde sønnen Jon og kona Marit Olsdt. De hadde i 1875 et par naut, noen sauer og et par geiter på plassen, sådde ei halv tynne korn og satte halvanna tynne poteter. Men familien drog til Amerika og plassen ble øde.

Plass I

-1811-1830 Jon Jonsen d.y. fra Oppistoggo Mebost, f. 1763, d. 1830. G. 1797 m. Goro Ingebriktsdt. fra Stormoen, f. 1767, d. 1838, som kom til Mebost som taus. De satte seg ned som husmannsfolk under heimbruket hans.
Barn:

 1. Kari, f. 1796, tok over plassen.
 2. og
 3. 3. Berit, f. 1798, og Jon, f. 1800, døde som spedbarn.
 4. Berit, f. 1801, g.m. enkmann Grim Persen Rønsbergs-Markåen, Ustpå.
 5. Ingeborg, f. 1805, g.m. enkmann Jon Jonsen Mogård.
 6. og 7. Tvillinger, en dødfødt gutt og Mali, f. 1810, heime i 1825.

1831-1865- Kari Jonsdt., f. 1796, død i legd 1872. G. 1824 m. Ola Ap­salonsen Rønsbergsplassen d.y., f. 1800, død i legd 1883, som hadde tjent på Rolset.

Barn:

 1. Jon, f. 1824, se plass II nedafor.
 2. Ingeborg, f. 1827, reiste til Amerika, gift Andersson og bodde i Min­nesota.
 3. Goro, f. 1830, tjente i grenda, losjerte hos broren Jon, seinere på Rønsberg, til i 1882 da hun reiste til Amerika.
  Barn: I. Kari f. 1858 (far: Lars Olsen Rolsetbakkan d.y.). II. Ole, f. 1870 (far: enkmann Ingebrikt Haldorsen Rønsberg, Sløgda), fulgte mora til Amerika.
 4. Mali, f. 1832, flyttet til Strinda.
 5. Siri, f. 1836, død som spedbarn.

Plass II

 1849-1880 Jon Olsen fra plass I ovafor, f. 1824, d. 1903. G. 1849 m. Marit Olsdt. fra Kjelstad, f. 1826, d. 1917, var datter til Gisken Larsdt. fra Rolset­bakkan. Familien reiste til Amerika i 1881 og bosatte seg i Minnesota.
Barn:

 1. Ola, f. 1850, d. 1851.
 2. Ola, f.   1852, reiste til Amerika i 1879, g.   1880 m. Dordi Olsdt.

Krokstadækren, f. 1855, bodde i Minnesota.
Barn: Johan, Oscar, Lina, Ida.

 1. Kari, f. 1856, g.m. Ola Jonsen Sesseng, Ustigarden, bodde i Minnesota.
 2. Gisken, f. 1859, d. 1870.
 3. Ole, f. 1862, g. 1894 m. Nora Anderson, f. i Gøteborg, bodde i Min­nesota.
  Barn: Oscar, Olga Marie, Doris.
 4. John, f. 1865, g.m. Sarah Stone, bodde i Minnesota.
  Barn: Arthur, f. 1897, John Douglas, f. 1899.
 5. Sigrid,   f.   1870,   g.   1889   m.   Christopher  Johansen   Langley   fra Gullhaugen på Langli, bodde i Minnesota.

MARKÅA (NIRSPLASSEN)

Denne Markå-plassen hørte Oppistoggo til. Det skulle være skifte etter Marit og Halvard hausten 1844, men buet viste 8 rdr. i underskott. Det var 4 rdr. i landskyld til Jon Jonsen Mebost som ikke var oppgjort.

Brukere

-1737-1762- Per Grimsen fra Nordigarden Rønsberg, f. 1703. G. 1728 m. In­geborg Estensdt. fra Nedpå-Jardet Mebost, f. 1701. De bodde her så tidlig som i 1737, men bygslet Eidemsbrennan i 1755. I 1762 losjerte de i Markåa.
Barn:

 1. Marit, f. 1725.
 2. Marit, f. 1729, se nedafor.
 3. Arn, f. 1731, d. 1737.
 4. Malena, f. 1734, g.m. Per Persen Velvesmoen, plass under Bortistoggo.
 5. Arn, f. 1737, heime i 1762, bodde på Nustad i Meråker i 1783.
 6. Berit, f. 1740.
 7. Berit, f. 1743, g.m. Ingebrikt Larssen Stormoen d.y.
 8. Marit, f. 1747, heime i 1762.

-1752-1792 Per Persen d.e. fra Sessengsvea, f. 1721, d. 1768. G. 1748 m. Marit Persdt. Markåen, f. 1729, d. 1808, datter til Per Grimsen, men det er visstnok ikke den plassen som hun og Per drev.
Barn:

 1. Ingeborg, f. 1749, g.m. Per Eriksen Bårset, se Bårsetplassen.
 2. Per, f. 1752, heime på Markåa i 1783.
 3. Malena, f. 1757, g.m. Per Olsen Punde d.e., se Pundsbakken.
 4. Ingeborg, f. 1761, g.m. Ola Gunnarsen Setsås, Yster-Såsen.
 5. Maria, f. 1764, g.m. Anders Estensen Gullset, se Gullsetglenna.
 6. Halvard, f. 1767, tok over plassen.

1793-1843 Halvard Persen, f. 1767, gikk gjennom isen på Nea 24.2.1844, fantes igjen i mai. G.I 1800 m. Ingebrg Estensdt., f. ca. 1770, d. 1814, taus på Rønsberg, vistnok søster til Anne, g. m. Tomas Mann på Ner-Hårstad. G.II 1815 m. Marit Estensdt. Gullset fra Andersgarden, f. 1770, d. 1838, som i tjue år hadde tjent hos søster sin på Tuset. Disse var søstrer til Anders som var g.m. Maria Markåen.
Barn:

 1. Gunnar, f. 1794, d. 1795 (mor: Ingeborg Gunnarsdt. Nøvelbakken på Stor-Evja).
 2. Malena, f. 1800, d. 1803.

1843-1864 Nils Halvardsen fra Stokkmoen (Svennsan) og Marit Olsdt. fra Stokkmelen, som var datter til Brynhild Jonsdt. Mebost, Oppistoggo. De flyttet til Rønsbergstrøa, men barna er født her på Markåa.