GNR 111

Print Friendly, PDF & Email

SKOGAN GNR 111/1

I 1723 er det under Skogan ført opp at det på eiendommen var «9 Huusmænd af Wærchets folch», men plassrommene ble alle lagt øde igjen, så vidt vi kan forstå. Husmennene var forresten verksfolk uten jord, de «saaer iche». En av disse var Kojplassen. På en annen bodde Jørn Smed, som ble gift med dattera på bruket, Brynhild, og senere flyttet til Slindan i Vikvarvet.

Skogan var bygselbruk til i 1825, da Jon Olsen fikk skjøte fra Trondhjems Hospital for 533 spd. Selgeren fikk en pantobligasjon pålydende kjøpesum­men. Senere fikk også Esten Rolvsen Røset en pantobligasjon på 100 spd. i Skogan. I tillegg til kjøpesummen kom årlig kornrente til Hospitalet.

Siste bygselmannen, Jon Olsen, var femte generasjonen av slekta på bruket, men kanskje var Ola Simensen eller kona Ingeborg, som kom her før 1700, av den eldre slekta på Skogan. Slekta spredde seg til mange husmannsplasser – Uthusplassen, Uthushaugen, Heggsetbrautan, Apsalonsplassen på Rønsberg og Uthushåggån. Ei av konene på bruket, Siri Apsalonsdt., har u-kjent opphav. I allfall så var faren ikke selbygg. I mangel på døtrer, ble på Rønsberg en gutt kalt Sefrin etter Siri, og på denne måten ble et nytt navn skapt i bygda. Dette hermet de etter her på Uthus også, da de skulle kalle opp Siri Apsalonsdt.

Jon Olsen og Ingeborg Bardosdt., som var fra Heggset, de første sjøleiere på bruket, satt lenge med Skogan. Etter gardkjøpet slet de i lang tid med gjeld. Sønnen Ola ble ingen gammel mann og døde i 1855 og etterlot seg enke og fire barn. To år senere ble enka Marit Jonsdt. gift igjen og det ble hun og nymannen Jon Persen som i 1857 fikk skjøte på bruket. Yngste søn­nen, Bardo Jonsen, var også gift og bodde på Skogan ennå, men hadde et par år tidligere fått arvefeste på husmannsplassene Haugen og Myra, dit familien snart flyttet.

Året før Marit Jonsdt. og Jon Persen giftet seg og tok over bruket, hadde Jon Olsen vært nødt til å selge to skogteiger. Det var særlig gjeld og avgift til Hospitalet og en panteobligasjon til «de Nødlidendes Legat i Selbu» som tynget. Det første som Jon Persen gjorde etter å ha tatt over, var å gi kjøperen, proprietær Thonning Owesen, skjøte på skogen ved Usma. Kjøpesummen var 390 spd. omtrent samme sum som Jon Persen og Marit tok over Skogan for, i tillegg til kåret de gamle skulle ha. Jon Olsen tok for­kjøpsrett i bruket, ettersom det nå egentlig gikk ut av slekta.

Med skogen som Owesen kjøpte, gikk det slik at den i 1895 ble solgt fra dødsbuet etter ham til Th. Angells Stiftelser. I 1874 gjorde Jon Persen sam­men med naboene Ola Olsen og Jon Sakariassen Tuset en skoghandel med de svenske oppkjøperne Gustaf Ericson og E. Hedmann, som fikk skogen i GarddÅlen til uthogst i en 25-årsperiode, for til sammen 275 spd. Kontrakten ble i 1887 transportert til Arild Huitfeldt.

Samme år som uthogstkontrakten ble gitt, solgte også Jon Persen resten av skogen på sørsida til Nea. Kjøper var Johannes Middelfart, som fikk full eiendomsrett til eiendommen. Prisen var 700 spd. I 1882 ble denne eiendom­men, Asskogen, offentlig utskilt, til Th. Angells Stiftelser, som da hadde kjøpt den.

Bruket ble altså mye redusert i siste halvparten av 1800-tallet. Sønnen til Jon Persen i første ekteskapet, Ole, tok over Skogan etter faren i 1889, men klarte seg ikke her og faren kjøpte igjen bruket og delte det mellom de yngre søn­nene, Elias og John. Det var i 1903. Tretti år senere ble det holdt offentlig deling og jordskylda ble halvert. Elias fortsatte nede på Skogan, mens broren bygde opp hus på nye tufter.

I 1723 er utsæden på Skogan gitt opp til 1 t. bygg og 5 t. havre og krøttera til 1 hest, 6 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 2 geiter. Bruket hadde seter og det ble betalt skatt for årsgangskvern og engskatt for slått i kongens allmenning.

I 1866 var det 52 mål dyrkajord og 69 1/2 mål naturlig eng på bruket. Årlig avling er satt til 20 t. bygg, 40 t. havre, 65 t. poteter, 45 lass høy heime og 105 lass i utslåttene. Det kunne fø 2 hester, 21 storfe og 40 småfe. Det var 6 setervoller. Årlig avvirkning i skogen er gitt opp til 12 tylfter tømmer, og 3 tylfter fra skogen ved Usma som Thonning Owesen eide.

I 1875 var det 2 hester, 1 okse, 12 kyr, 7 ungnaut, 17 sauer, 20 geiter og 1 gris på Skogan og utsæden 1 1/2 t. bygg, like mye havre og 5 t. poteter. Sen­ere ble bruket halvert og omkring 1955 hadde gnr. 111/1 50 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut og 3 sauer. Det er nå 78 da dyrkajord og 1175 da pro­duktiv skog.

Fra Skogan er utskilt: Skogen ved Usma 111/3 i 1857 til Thonning Owesen. Åsskogen 111/2 i 1882 til Th. Angells Stiftelser. Drivøya 111/4 i 1894 til Ola G. Drivvold og lagt til gnr. 112/8. Skogås 111/5 i 1933 og Skogan øvre 111/6 s.å. til sønnen her, John J. Skogan. Bakken 111/7 i 1936 til husmannen John Pettersen. Ulset 111/8 s.å. til Ole A. Uthus. Haugen 111/9 i 1954 til husmanns­enka Brynhild Jonsdt.

Brukere -1701-1713 Ola Simensen, f. ca. 1658, d. 1713, og kona Ingeborg, f. ca. 1662, d. 1718.

Barn:

 1. Bardo, f. ca. 1691, tok over bruket.
 2. Sjurd, f. ca. 1693.
 3. Simen, f. ca. 1695, g.m. Berit Olsdt., se Plassen under Uthus vestre.
 4. Brynhild, f. 1700, g.m. Jørn Smed, se Jørngarden Slindan.
 5. Jon, f. 1704, død som spedbarn.
 6. Mali, f. 1707, d. 1719.

1714-1762  Bardo  Olsen,   f.   ca.   1691,   d.   1765.   G.   1714  m.   Ingeborg Halvardsdt. Rolset, f. ca. 1691, d. 1767.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1716, g.m. Erik Henningsen, se Uthushaugen nedafor.
 2. Dødfødt barn i 1719.
 3. Halvard, f. 1720, død som spedbarn.
 4. Marit, f. 1722, g.I 1751 m. Ola Bjørnsen (Heggset), f. ca. 1723, død på Uthus 1759, bodde heime som enke til hun i 1768 ble g.II m. enkmann Henning Halvardsen Bjørken, og ti år senere g.III m. enkmann Håvard Pålsen Rønsberg, Dersto.
  Barn: Ingeborg, f. 1752, Bardo, f. 1759.
 5. Ola, f. 1726, tok over bruket.
 6. Mali, f. 1729, «er dum og har iche menisklig forstand», d. 1763.
 7. Berit, f. 1731, «nomen og tosked» (1743), død ca. 1755.
 8. Halvard, f. 1735, g.m. Brynhild Olsdt. Tuset, se Heggsetbrautan.

1763-1776 Ola Bardosen, f. 1726, d. 1796. G.I 1750 m. Siri Apsalonsdt., f.

ca. 1722, d. 1775, som kom her som taus. Som kårmann ble Ola g.II 1778 m. enke Anne Kristensdt., f. på Nesset 1729, d. ca. 1794, som var g.I m. Torkjel Persen.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Bardo, f. 1751, f. 1756.
 2. Ingeborg, f. 1752, g.m. Ola Olsen Tuset, Ustigarden.
 3. Ola, f. ca. 1753, tok over bruket.
 4. Apsalon, f. 1756, g.m. Ingeborg Eriksdt. Rønsbergs-Markåen, se Apsalonsplassen under Rønsberg.
 5. Bardo, f. 1757, g.I m. Metter Hansdt. Ås, II m. Brynhild Deriksdt. Bak­ken, se Uthushaugen nedafor.
 6. Jon, f. 1759, tjente på Velve, senere på Prestgarden.
  Barn: I. Siri, f. 1791

(mor: Dordi Sjurdsdt. Heggsetbrautan), II. Ivar, f. på Stubbe 1794 (mor: Marit Andersdt. Tronset), se Røsetmoan (Børstad).

 1. Sjurd, f. 1761, g.m. Berit Sjurdsdt. Uthushagen og kom dit.
 2. Ingrid, f. 1764, d. 1788.

1777-1818 Ola Olsen, f. ca. 1753, d. 1810. G. 1776 m. Malena Olsdt. Rolsetmoen fra Brumoen, f. ca. 1755, d. 1827.

Barn:

 1. Ola d.e., f. 1777, g.m. Ingeborg Ingebriktsdt. Stor-Evjen, se Nordpå Kjøsnes.
 2. Ola d.y., f. 1779, g.m. Gjertrud Estensdt. Stor-Evjen, Nordigarden Evj-jardet, og kom dit.
 3. Bardo, f. 1785, g.m. Ingeborg Ingebriktsdt. Sesseng, se Uthusmyra nedafor.
 4. Jon, f. 1790, tok over bruket.
 5. Sefrin, f. 1793, g.m. Gunhild Olsdt. Bakken og kom dit.
 6. Simen, f. 1796, d. 1797.

1819-1856 Jon Olsen, f. 1790, d. 1864. G. 1819 m. Ingeborg Bardosdt. Hegg­set, f. 1795, d. 1875.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1816 (mor: Kirsti Tomasdt., f. på Sessengsvea 1788), opp­fostret her hos faren, g.m. Jon Persen Sæter, se Sesstoppen under Seter i Vikvarvet.
 2. Malena, f. 1820, død som spedbarn.
 3. Malena, f. 1821, g.m. enkmann Gunnar Persen Nervik, Tåmmåshaugen.
 4. Ola, f. 1824, tok over bruket.
 5. Bardo, f. 1826, g.m. Brynhild Olsdt. Flakne, se Uthushaugen nedafor.

6.   Berit, f. 1831, g.m. Ola Sefrinsen Bakken d.y., se Bakkhaugen.
1844-1855 Ola Jonsen, f. 1824, d. 1855. G. 1844 m. Marit Jonsdt. Mebost

fra Oppistoggo, f. 1822, d. 1881, som var g.II m. Jon Persen. Ola og Marit

drev bruket sammen med foreldra hans.

Barn:

 1. Jon, f. 1844, d. 1845.
 2. Jon d.e., f. 1846, g.m. Anne Didriksdt. Heggset, Øver-Heggset, og kom dit.
 3. Ingeborg, f. 1848, g.m. Petter Pettersen Nessmelen, se Uthusbakken nedafor.
 4. Jon d.y., f. 1850, g.m. Brynhild Jonsdt. Flakne, se Flaknklevan.
 5. Berit, f. 1853, g. 1894 m. enkmann Bernt Pålsen Stamnesåsen på Selbustranda.
  Barn: Ola, f. 1880 (far: Ola Olsen Bakken), se Stamnesåsen.

1856-1881 Marit Jonsdt., enke etter Ola Jonsen Skogan. G.II 1857 m. Jon Persen Pundsbakken, f. 1832, d. 17.3.1913, som var g.II m. Berit Eliasdt.

Barn:

 1. Ola, f. 1858, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1861, g.m. Per Jonsen Tuset, Nordistuggu, bodde i Meråker.
 3. Per, f. 1863, reiste til Amerika i 1888, men kom heim igjen, d. 1891. 1882-1888 Jon Persen, enkmann etter Marit Jonsdt. Skogan. G.II 1882 m.

Berit Eliasdt. Mebost fra Oppistoggo, f. 1846, d. 9.10.1928, søsterdatter til

første kona.

Barn:

 1. Mikal, f. 1883, f. 1884.
 2. Marit, f. 1884, g.m. Kristen Larssen Uglem, se Uglemsfletten 49/6.
 3. Elias, f. 1887, tok over halve bruket.
 4. John, f. 1889, g.m. Anne Tomasdt. Hegset, tok over halve bruket, se Skogan øvre 111/6.
 5. Brynhild, f. 1891, d.  19.1.1919.

1889-1902 Ola Jonsen, f. 1858, d. 1938. G. 1885 m. Marit Pålsdt. Berge fra Enan,  f.   1863,  d.   1946.   Familien flyttet til  Sætran  i  Skjelstadmarka i Stjørdalen.

Barn:

 1. Berit, f. 1885, død som spedbarn.
 2. John, f. 1887, d. 13.2.1901.
 3. Paul, f. 1889, g. 1918 m. Sigrid Gunnarsdt. Hofstad i Stjørdalen, f. 1889, og bodde der.
  Barn: Gunnar, f. 1918, Ole, f. 1921, Målfrid, f. 1922, Ing­vald, f. 1923, John, f. 1925.
 4. Marit, f. 1892.
 5. Ole, f. 1894.
 6. Brynhild, f. 1897, g. 1926 m. Sivert Pettersen Karthaug i Hegra, f. 1898, og bodde der.
  Barn: Agnes, f. 1930.
 7. Peder, f. 1900.
 8. Johanna, f. 1902, g. 1927 m. Aksel Torstensen Nygård fra Hegra, f. 1904, og bodde der.
  Barn: Torstein, f. 1929.
 9. Ingeborg, f. 1905.
 10. Olga Marie, f. 1908.

1903-1946 Elias Jonsen Skogan, f. 1887, d. 22.2.1947. G. 1920 m. Ingeborg Pedersdt. Aune fra Aunbakken 139/3 i Vikvarvet, f. 1888, d. 14.11.1973.

Barn:

 1. John, f. 1920, tok over bruket.
 2. Anlaug, f. 1923, g.m. Bjarne Jonassen Sørflakne, se Sørflakne 116/6.
 3. Borghild, f. 8.5.1927, g.m. Tolger Robert Torsteinsen Tuset i Trond­heim, se Nordistuggu Tuset, f. 1921, d. 1977.
  Barn: Ingrid, f. 1960, Ter­je, f. 1967.
 4. Peder, f. 13.10.1929, g.m. Turid Oddrun Guttvik fra Jøssund i Bjugn, f. 1939, bor i Trondheim.
  Barn: Per Terje, f. 1962, Else Iren, f. 1963, Hege Elin, f. 1978.

1947-        John E. Skogan, f. 1.7.1920, og kona Borgny Nilsen fra Trond­heim, f. 18.7.1923.

Barn:

 1. Eli, f. 8.3.1954, g.m. Jon Granviken, f. i Oslo 1954, bor i Trondheim.
  Barn: Fredrik, f. 1980, Hanne, f. 1984.
 2. Hilde, f. 29.6.1965.

SKOGAN ØVRE GNR 111/6

I 1903 fikk ungguttene Elias og John Jonssønner skjøte tilsammen på Skogan. Ikke før i 1933 ble bruket delt mellom brødrene. Til da hadde de drevet i lag. John fikk nå utskilt partene Skogås bnr. 5 og Skogan øvre bnr. 6 og han og Anne Tomasdt. ble bureisere her oppe. Husa ble bygd i 1933-34. Omkring 1955 var det 50 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 1 gris på bruket. Det er 610 da produktiv skog.

Brukere 1933-1969 John Johnsen Skogan, f. 1889, d. 6.8.1975. G. 1924 m. Anne Tomasdt. Hegseth fra Solbakken 114/7, f. 1888, d. 16.8.1982.

Barn:

 1. John Birger, f. 1924, tok over bruket.
 2. Bjarne Teodor, f. 25.8.1927, g.m. Irene Kaspersen fra Vevelstad i Nordland, bor i Porsgrunn.
  Barn: Joar, f. 1965, Rune, f. 1967, Arve, f. 1973.
 3. Johan Alfred, f. 15.2.1930, g. i Lånke m. Hildur Johanne Leren, fra Lånke, bor i Tønsberg.
  Barn: Jon Olav, f. 1957, Kjell Arne, f. 1962.

1970-        Johan Birger Skogan, f. 2.9.1924, og kona Jenny Fævelen fra

Stemshaug på Nord-Møre, f. 4.2.1924.

Barn:

 1. Anne Audhild, f. 1959, g.m. Knut Bersås fra Trondheim, f. 1958, bor i Børsa.
  Barn: Kjell Arild, f. 1980.
 2. Jorun Kristin, f. 1961.
 3. Berit Johanne, f. 1967.

HAUGEN GNR 111/9 (UTHUSHAUGEN)

Det var lenge bare en husmannsplass under Skogan, og den var gammel. Tre ganger har det hendt at et av barna på bruket fikk plassen Haugen. Slik var plassfolket alltid sterkt knytt til gardsfolket, og la ned storparten av arbeidstida på Skogan, i pliktsarbeid og som vanlige tjenere. Skogan hadde sikker arbeidskraft herifra og plassfolket kunne ofte være glad de hadde slektningene på Skogan å ty til.

I 1855 fikk sønnen på Skogan, Bardo Jonsen, arvefeste på plassene Haugen og Myra, plassen like ved som farbroren Bardo Olsen dette året døde fra. Senere har disse plassene vært ett. Bardo Jonsen tok på seg å forsørge enka etter Bardo Olsen. Et arvefeste gikk automatisk over til et av barna til festeren eller bygsleren, når han døde eller ga seg på drifta. Slik fungerte det på Haugen helt til i 1954, da enka Brynhild Jonsdt. fikk kjøpe, og jorda ble ut­skilt fra Skogan.

I 1875 var husdyra her 3 kyr, 1 ungnaut, 11 sauer og 5 geiter og utsæden  3/4 t. bygg og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 17 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris. Det er nå 20 da dyrkajord og 100 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt Løvlia 111/11 til Harald Jensås.

Brukere

1743-1768 Ingeborg Bardosdt. fra Skogan på Uthus, f. 1716, død i legd 1796. G. 1739 m. Erik Henningsen, f. ca. 1712, d. 1768, som trulig var bror til Bersven Rønsbergs-Markåen, og Per som døde på Heggset i 1780, 60 år gl. Faren hette altså Henning og mora trulig Dordi. Hvor brødrene kom fra, vet vi ikke.

Barn:

 1. Bersven, f. 1736, d. 1737 (mor: Dordi Bersvensdt.)
 2. Henning, f. 1740, tok over plassen.
 3. Ingeborg, f. 1743, d. 1746.
 4. Dordi, f. 1745, tjente på Nesset, d. 1768, og gravlagt sammen med de nyfødte tvillingene sine, Per og Erik (far: Bardo Halvardsen Lille-Evjen).
 5. Ingeborg, f. 1747, d. 1749.
 6. Ingeborg, f. 1750, g.m. Jens Estensen Sør-Flakne.

7.   Bardo, f. 1753, ihelslått på gruva ved vådeskott i 1791, ugift.
1769-1778- Henning Eriksen, f. 1740, d. 1821. G.I 1761 m. Marit Persdt.

Kolset fra Ustigarden, f. 1735, d. 1783. De flyttet omkring 1780 til Heggsetplassen som husmannsfolk, der Henning ble g.II 1784 m. Marit Eriksdt.

Barn:

 1. Erik, f. 1762, g.m. Gjertrud Persdt. Prestgarden, losjerte på Tuset, husmannsfolk på Nessmoen, flyttet til Mebonden, se Stormyråsen under Øver-Hårstad.
 2. Mali, f. 1765, g.I m. Petter Persen Hilmo, se Tusetplassen, II m. enkmann Jens Ingebriktsen Jensås, III m. Lars Markus Vang.
 3. Dordi, f. 1768, død på Tuset 1788.
 4. Per, f. 1771, d. 1778.
 5. Bardo, f. 1776, g.m. Marit Jonsdt. Stormoen, tok over Heggsetplassen etter foreldra hans.

-1795-1838 Bardo Olsen fra Skogan på Uthus, f. 1757, d. 1831, drev som gruvearbeider, og bodde visstnok utabygds før han kom heim og giftet seg. G.I 1795 m. Mette Hansdt. Storeng fra Kvikne, f. ca. 1760, d. 1800, som nå kom fra Yster-Aunet i Tydalen, men var av Hals-slekta på Kvikne, slik som Røyem på Mebost. Hun var oppkalt etter farmora Mette Kristensdt. Ålborg, og var også i slekt med Joris Norbye på Øver-Hårstad. Bardo var g.II 1801 m. Brynhild Deriksdt. Bakken, f. 1760, d. 1838, og de hadde i 1805 ei dødfødt jente.

Barn:

 1. Kirsti, f. 1792 (ei datter Mette hadde med Per Knutsen Rolset, Brumoen).
 2. -4. Siri, f. 1795, Hans 1797, og Siri 1799, døde som spedbarn.

1855-1887 Bardo Jonsen fra Skogan, f.   1826, d. 8.7.1900. G.   1852 m.

Brynhild Olsdt. fra Flaknan, f. 1827, d. 28.3.1924. Plassen lå øde da de flyttet

hit.

Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1852, g.m. Ola Olsen Moslett, se Nytrøa under Flaknan.
 2. Jon, f. 1855, tok over plassen.
 3. Ingeborg d.y., f. 1857, g.m. enkmann Ola Haldorsen Vølset.
 4. Berit, f. 1859, g.m. Kristen Jonsen Evjtrøen, Huset, reiste til Amerika.
 5. Brynhild, f. 1862, g.m. Bersvend Olsen Mogård, Fredreksmoen, reiste til Amerika.
 6. Ole, f. 1864, g.m. Serine Olsdt. Bakken, se Øvermo 116/16 under Nesset.
 7. Ole, f. 1867, d. 1868.
 8. Mali, f. 1869, g.m. Arnt Olsen Tusetåsen, se Ulset nedafor.
Brynhild Olsdt. Uthushaugen, her inne i siste leveåret sitt, var jordmor i Flora for flere generasjoner.

Brynhild Olsdt. Uthushaugen, her inne i siste leveåret sitt, var jordmor i Flora for flere generasjoner.

1888-1919 John Bardosen, f. 1855, d. 1.4.1933. G. 1887 m. Gunnhild Nilsdt. Fuset fra Nordigarden, f. 1855, d. 18.11.1911.

Barn:

 1. Johan, f. 1878 (mor: Sofie Johansdt. Krokstadjelan).
 2. Nils, f. 1885 (far: Anders Hanssen Heksem i Haltdalen, som reiste til Amerika), g.m. Anne Løvås fra Skatval, f. 1893, bodde i Lånke.
  Barn: Olav, f. 1915, John, f. 1917, Gustav, f. 1918, Magnar, f. 1920, Borghild, f. 1922, Bjarne, f. 1923, Mali, f. 1924, Olav, f. 1927, Norun, f. 1929.
 3. Brynhild, f. 1888, tok over plassen.
 4. Anne, f. 1890, g.m. Ole Olsen Rolseth, Oppijardet, reiste til Amerika.
 5. Bardo, f. 1893, d. 4.6.1919.
Folket på Haugen omkr. 1910: John Bardosen og Gunhild Nilsdt. og mor hans, jordmora Brynhild, og bak står barna Bardo, Anne og Brynhild.

Folket på Haugen omkr. 1910: John Bardosen og Gunhild Nilsdt. og mor hans, jordmora Brynhild, og bak står barna Bardo, Anne og Brynhild.

1920-1961 Brynhild Johnsdt. Uthus, f. 1888, d. 8.2.1971. G. 1920 m. Ole Olsen Hegset fra Brautbakken, f. 1879, d. 18.2.1944, som i 1903 reiste til Amerika og var der noen år.

Barn:

 1. Gudrun, f .7.5.1922, g.m. Edvin Bråttvik fra Tingvoll, f. 1918, bor på Sunndalsøra.
  Barn: Inger Bodil, f.  1956, Tor Olav, f. 1958.
 2. John, f. 1925, tok over bruket.
 3. Borghild, f. 1933, g.m. Einar Uthus, se Granmo 115/28 under Bakken.

1962-       John Olsen Haugen, f. 28.9.1925.

LØVLIA GNR 111/11

Tomta er utskilt fra Haugen 111/9 til Harald Jensås fra Ålen, f. 31.1.1946, og kona Gunvor Aune fra Tuset østre 112/3, f. 17.12.1948, som bygde her i 1980.

Barn: Toril, f. 1967, Arne, f. 1971.

UTHUSMYRA

Denne plassen under Skogan ble i 1855 bygslet bort til sønnen på bruket, Bardo Jonsen, og slått sammen med Uthushaugen, se ovafor. Den var ryddet av Bardo Olsen fra Skogan, f. 1785. d. 1855, og klokkardattera fra Nor-digarden Sesseng – Ingeborg Ingebriktsdt., f. på Brurok i Bratsberg 1786, d. 1867. Merkelig at Bardo ikke tok over Skogan da far hans døde. Det ble den yngre broren som gjorde det og Bardo og Ingeborg ble bureisere på Myraplassen. Til sist ble Ingeborg Ingebriktsdt. igjen for seg sjøl på plassen, men fikk kår av Bardo Jonsen og Brynhild Olsdt. da de flyttet til Uthushaugen og tok over plassene. Like etter fikk Ingeborg slag og ble lam på ene sida. Hun døde på Uthushaugen som «kårenke».

Bardo Olsen og Ingeborg Ingebriktsdt. var g. 1809 og hadde barna:

 1. Siri, f. 1810, g.I m. Ola Tomassen Grøtem, Tåmmåsgården, d. 1833, II m. Jon Jonsen Ner-Lien, Ustigarden.
 2. Ingebrikt, f. 1817, d. 1.2.1853, g. 1843 m. Brynhild Haldorsdt. Slind, Nedpå-Garden, f. 1812, d. 27.1.1853, bodde her på plassen.
  Barn: I. In­geborg, f. 1844, g.m. Anders Olsen Alsethaugen, se Roa under Kvelloaunet. II. Brynhild, f. 1845, d. 1846. III. Brynhild, f. 1847, g.m. Ola Anderssen Uglem, Almåhaugen. IV. Bardo, f. 1849. g.m. Gjertrud Persdt. Aftret, se Ner Kåråhaugen under Kvelloaunet. V. Haldo, f. 1852, oppfostret hos morsøstera på Ækra på Nervik, reiste til Amerika, g.m. Johanna Sivertsdt. Volsetsveen.
 3. Goro, f. 1821, g.m. Ola Jonsen Krokstadmoen.

BAKKEN GNR 111/7 (UTHUSBAKKEN)

I bygselbrevet til bureiserne fra 1876 er plassen kalt Trøhaugen, men i folketellinga fra året før er navnet Bakken, som også ble det offisielle. Her som på Haugen var det avkommet på Skogan som fikk utlagt plass, og ordn­inga var som der, at plassen var arvefeste. Plassene under Skogan ble sent fraskilt. Bruka som låg til Stiftelsen fikk plassene utskilt da bruka ble solgt. Skogan derimot var sjøleierbruk og Bakken ble ikke solgt til bygsleren før i 1936. Plasshusa eide husmannen sjøl og de hadde John Pettersen tatt over etter far sin i 1920 for 1 000 kroner og kår. Som nybrottsfolk hadde Ingeborg og Petter i 1875 ennå bare to sauer på plassen og sådde 1/2 t. bygg og satte 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 16 da dyrkajord, 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 1 gris på bruket. Det er 50 da produktiv skog.

Brukere

1874-1906 Ingeborg Olsdt. fra Skogan på Uthus, f. 1848, f. 1892. G. 1872 m. Petter Pettersen fra Nessmelan, f. 1843, d. 17.9.1934.

Barn:

 1. Peder Olaf, f. på Nessmelan 1875, reiste til Amerika i 1896, kom igjen, g.m. Gunhild Marta Olsdt. Venn i Mostadmarka og bodde der under navnet Molund. Sønnen Paul Oskar ble g.m. Anne Johnsdt. Nessmo, gnr. 116/2. Videre hadde de barna Ida, Alma, Ilmar, Karen, Margit, Peder, John, Gunda, Arnold, Sigvard, Kåre.
 2. John„d.e., f. 1874, tok over plassen.
 3. Kari, f. 1876, g.m. Johannes Torkjelsen Tuset, Viengtrøa, bodde i Skogn.
 4. Ole, f. 1878, g.m. Ragnhild Gunnarsdt. Uthushaugan, se Sandmo 116/8 under Nesset.
 5. Marit, f. 1880, reiste til Amerika i 1906.
 6. Emil, f. 1883, død i arbeidsulykke på Røros Verk 18.6.1903, da han falt over en elektrisk ledning.
 7. John d.y., f. 1886, d. 1970, g. 1909 m. Ingeborg Olsdt. Flakne, f. 1887, d. 1958, bodde på Gullbrekka på Hilmo i Tydalen.
  Barn: Petter, f. 1909, Ole, f. 1911, Ivar, f. 1915, g.m. Guri Johnsdt. Kallar, Nordigarden, Jon, f. 1923. (De tok navnet Gullbrekken).
 8. Serine, f. 1888, reiste til Amerika, g.m. John Knutsen Ørås d.e.

1907-1943 John Pettersen Uthus, f. 1874, d. 24.9.1953. G. 1907 m. Anne Pedersdt. Sørflakne, f. 1881, d. 29.10.1961.

Barn:

 1. Petter, f. 30.5.1907, reiste til Amerika i 1928, d. 1985, g.m. Sylvia Lauden.
  Barn: Judy, Linda Ruth.
 2. Petra, f. 1.7.1908, g.m. Ole Gundersen Megård i Hegra, f. 1904.
  Barn: John, f. 1929, g.m. Berit Krogstadmo, Bakkli 115/18, Gunnar, f. 1933, Ola, f. 1936, Solveig, f. 1944.
 3. Peder, f. 1909, tok over bruket.
 4. Ingmar, f. 1912, g.m. Gurina Johnsdt. Evjen, se Myrvoll 115/13 under Bakken.
 5. Ole Martin, f. 1914, se Høgmo 116/22 under Nesset.
 6. Ingeborg, f. 9.9. 1921, g.m. John Nessimo i Hegra, f. 1918.
  Barn: Inger, f. 1944, Per, f. 1948, Anne, f. 1949, Jostein, f. 1954, Jan Inge, f. 1964.
 7. John Alfred, f. 24.8.1925, d.   1977, g.m. Signe Plein fra Sauda i Rogaland, f. 1932, bor i Oslo.

Barn: Jon Petter, f. 1961, Åse Borghild,

f. 1964.

1944-        Peder Johnsen Bakken, f. 19.9.1909, og kona Gunhjørg, f. Røkke

Stjørdalen 29.10.1921.

BAKKEN ØSTRE (KONG-PE-ROMMET)

Per Persen d.e. fra Pundsåsen, f. 1827, d. 25.3.1910, kom til Flora som dreng til broren Jon på Skogan. Han ble g. 1866 m. Mali Persdt. fra Uthusplassen, f. 1833, d. 18.12.1909, og bodde lenge på heimplassen hennes. De hadde to barn, Per, f. 1850, og Per, f. 1855, men begge døde som spedbarn. Per og Mali drev Uthusplassen sammen med bror hennes og hadde både hest, ku, et par sauer og et par geiter. Han drev kjøring for folk. Tidlig i 1880-åra flyt­tet de hit til Bakken, plass under bruket til bror hans, en plass som ble nedlagt da Per og Mali døde.

ULSET GNR 111/8

Tomta er utskilt fra Skogan 111/1 til OleArntsen Uthus, f. 1893, d. 30.9.1967, som bygde her i 1930 og flyttet hit sammen med mor sin Mali Bardosdt. og søstera Anna Marie Arntsdt. Uthus, f. 3.1.1900, d. 3.2.1975. Mali var fra Uthushaugen, f. 1869, d. 14.1.1931, og var enke etter Arnt Olsen Tusetåsen. Hun og barna hadde lenge bodd på Stortrøa på Flaknan, der også søster hen­nes, Ingeborg, bodde. Mor deres var fra Flaknan.

UTHUSHÅGGÅN

Dette var husmannsplass under Skogan og det var sønnen der, Sjurd Olsen, som ryddet her i siste halvparten av 1790-åra, mens han tjente på Ustigarden Tuset. Da han og Berit Sjurdsdt., taus på Bjørka giftet seg, flyttet de hit. I 1823 døde de begge og det ble holdt skifte på plassen «Uthushagen», som senere ikke er nevnt.

Her skal vi ta med foreldra til Berit Sjurdsdt.: Sjurd Olsen fra Nordigarden Tuset, f. ca. 1739, d. 1785 ved et «ulykkelig skud i Kvernfj eldet», og Øllegård Persdt., f. ca. 1728, død her på Uthushåggån 1805, som var fra Kolbotn i Ålen og kom til Heggset som taus. De ble g. 1765 og losjerte på Tuset her barna ble født:

 1. Berit, f. 1765, død som spedbarn.
 2. Berit, f. 1768, se nedafor.
 3. Dordi, f. 1769, tjente på Mølnhus i 1792, på Bårdsgård i 1801, «til huse» på Rønsbergshaugen i 1811, trulig død før 1825.
  Barn: Kari, f. 1791 (far: Bersven Jonsen Tronsaunet i Haltdalen).
 4. Ola, f. 1777, død som spedbarn.

Sjurd Olsen fra Skogan, f. 1761, d. 1823, var g. 1799 m. Berit Sjurdsdt., f. 1768, d. 1823, og hadde et dødfødt barn samme året. Senere fikk de to barn:

 1. Siri, f. 1801, g.m. Jon Jenssen Nessmoen.
 2. Sjurd, f. 1809, død før 1823.

KOJA (KOJPLASSEN)

Verksfolk var husmenn under Uthus så tidlig som i 1723, men trulig uten jord. En Jon Kojen nevnes som arbeider ved verket. Dette er visstnok den Jon Kojen og kona Ingeborg Persdt., f. ca. 1676, d. 1750, som hadde sønnene Tomas, f. 1701, og Per, f. 1704. De var visstnok selbygger. En Per Persen Ko­jen ble i 1702 g.m. Lisbet Persdt.

Fra 1802 bodde Jon Persen fra Øråsplassen, f. 1763, d. 1819, på Kojplassen. G. 1802 m. Gjertrud Ivarsdt., f. 1768, som i 1825 losjerte som enke (hos broren?) på Vonhella på Mogarden og døde i 1847. Hun tjente på Rolset før hun giftet seg. Jon og Gjertrud hadde ett barn: Per, f. 1802, d. 1803.