MOGARDEN

Print Friendly, PDF & Email

Som deler av den opprinnelige gården Mostad ble Mogård og Moslett helt til omkring midten av 1600-tallet ført om hverandre i kildene og det er derfor som oftest umulig å skille gårdene fra hverandre. Derfor vil det meste om Mogård i eldre tid finnes under Moslett.

Gårdsnavn som ender på -gård regner en som yngre navn. Den eldste skriftfestningen er fra 1548, der de to formene »Mogaardtt« og »Moffgaardt« finnes i samme kilde ved siden av »Moffstedt«. Forleddet er vel helst av »moda« i det opphavelige »Modastadir« som betyr elv. På denne tiden, midten av 1500-tallet, kan det hende at denne betydningen er fortrengt av »mo« i vår mening av ordet, altså slette – det passer jo med terrengforholdene.

Andre gamle skriftformer er »Mougordt« (1590), »Mougaard« (1626), »Moeegaard« (1668), senere oftest »Mogaard«. Dialektuttalen er »mogarn«, i dativ »i mogara«.

I 1723 da det var to atskilte bruk, er beskrivelsen av Guttorm Mogårds bruk: »I Baglie, mislig til Korn, god til eng, lætvunden, tager skade af Elve- og Beckebrud. Gaarden kand for dens anførte beskaffenhed icke taale paalæg. Til Huustømmer, gaardsbehov og Setter«. Om Baro Mogårds bruk heter det: »I Baglie, mislig til Korn, steenig jord, god til eng, maadelig til brugs«.

Hopehavet mellom de to bruka i Mogara og mellom disse og Moslett, for­resten også med Uthus, hadde gjennom tidene vært tett. Gårdstuna må ha lig­get tett opptil hverandre; vi kan i ettertid, etter utskiftningene ikke si hvor tett – mest trolig lå de nærmest i klynge.

I setermarka hadde gårdene imidlertid atskilte setre, skjønt det ikke var lan­ge avstander mellom dem. Mogårdssetrene var imidlertid mest på de samme vollene. Vårvoll hadde alle tre bruk hatt på Mogårdsvollen, ikke mer enn en kilometer opp for jordene på Tronset. Alle hadde lagt ned her i 1934. Sommerseter hadde de også sammen på Skogsvollen under Bringen, litt sør for Kolsettjennå. Denne var i bruk til krigen. Vårvollen hadde Barogarn på Heg­gen ved Østrungen, mens Mogård vestre, Framistoggo og Nordigarn, hadde sin vårvoll på Mogårdsvollen litt lenger opp i lia øst for Østrungen. Disse var også i bruk.

I de eldste matrikler hadde Mogård vestre matrikkelnummer 797 og østre 798 og var hver på ½ spann. Ved ommatrikuleringen i 1838 ble rekkefølgen byttet om: østre fikk løbenummer 122 og vestre 124, mens Uthus kom imellom de to. Samlet skyld ble 5-«-19 skylddaler. I 1888 fikk gårdene gårdsnum­mer 125 (Barogarn) og 127, med en samlet skyld på 13,39 skyldmark.

Leidangsskatten var gjennom hundreår på 10 mark smør og 14 mark mel på Mogård.

Husdyrbestanden

 

hest

storfe

småfe

gris

1657

3

18

14

0

1723

2

15

18

1802

    3

18

30

1866

4

32

70

0

Korntienden er oppgitt til 2 1/2 tønner i 1666. I 1723 er utsæden oppgitt til 9 tønner, i 1802 til 9 tønner og i 1866 til 14 tønner. Høyavlinga var på 74 lass i 1723, 228 lass i 1866. Folketallet var 44 i 1801, 52 i 1855.

Eiere

Mogård var selveierbruk eller odelsgårder. I 1647, når vi første gang får opplysninger om eiendomsforholda, satt de to brukerne hver med en øre i bruket eller  2/3 av skylda og var følgelig begge bygselrådig. En  1/2 øre i den senere Barogarn (østre) tilhørte Selbu prestebol (altså embetet), mens en til­svarende halv øre i vestre lå til Selbu kirke. Disse skyldpartene stammer tro­lig fra middelalderen.

Dette geistelige godset i Mogård ble liggende i gården til det i likhet med annet benefisert gods ble innløst av odelseierne noe før midten av forrige år­hundre.

Brukere

De første brukerne i Mogara kan en ikke skille fra de som satt i Moslett, så for 1500-tallet er de ført sammen under den gården.

MOGARDEN ØSTRE GNR 125/1 (BAROGARDEN)

I 1609 satt Jon i det senere Mogård østre – en Jon satt i Nygarn Moslett også, men Jon her var eier av  1/2 øreodelsjord. I 1620 har Ola overtatt. I 1629 er både han og naboen Anders Mogård ført med 3 skjepper havre i tiende. Ola satt trolig med gården til omkring 1630, da Enken kommer inn som skattyter. Hun blir i 1645 ført med en sønn og fire døtre i koppskatt. Året før ble en Elling Jonsen Mogård rulleført som soldat. Denne kan teoretisk være enkens sønn fra et eventuelt første ekteskap. Elling minner ellers om det sjeldne nav­net Erland vi fant for Mogård/Moslett i 1559 – sjeldne for Selbu.

Resonnementet om en omattgifting for enkens vedkommende styrkes av at Jon Jonsen overtar etter henne noe etter 1650, og med eiendomsretten til odelsjorda – så sønn eller svigersønn må det være. I en kilde ved manntallet i 1665 kalles han Jon Jonsen, født 1602, i en annen riktignok Jon Ellingsen, født 1605. I begge tilfeller er han ført med sønnen Ola Jonsen, f. 1650 eller 1653, noe som viser hvor upålitelig disse gamle kildene var med hensyn til alderen, selv for barn. I tre kilder føres i manntallet husmannen Jon, født noe før 1615, i en av dem også husmannen Mons, født 1605.

Senest i 1683 må Baro Bjørnsen, født 1645 ha overtatt etter Jon Jonsen -også odelen. Slektskapsforholdet er det ikke mulig å utrede, men det må ha vært nært. Sannsynligvis er det denne karen som er opphavet til bruksnavnet Barogarn. Selv om gården i skattesammenheng hadde vært delt i flere tiår før dette, er det ikke sikkert at den fysiske oppdeling i to bruk har skjedd før sist på 1600-tallet.

Baro Bjørnsen hadde i 1701 sønnene Peder (1683), Bjørn (1686), Peder (1690) og Torkil (1695).

Fra Bardo Bjørnsen og Ingeborg Persdt. som var brukere her omkring 1700, stammer de senere brukerne eller eierne på bruket som nå blir kalt Bardogar­den. Et eldre navn var Ustigarden. Gardsnavnet er i 1700-åra for det meste skrevet Moslett og i matrikkelen, både i de gamle og den nye, er Bardogarden plassert like etter Moslett-bruka, framafor Uthus, mens Mogarden vestre kommer etter Uthus.

Brukerne på Bardogarden fortsatte som sjøleiere, slik de hadde vært før 1700. Det var ikke alltid god økonomi her heller. Det var underskottsbo etter Bjørn Bardosen og Gjertrud Bjørnsdt. i 1751. Men en av sønnene ble kjent velstandskar, sjøl om han levde som husmann. Det var Stor-Jo Bønsa på Rønsbergsbakken. Han lånte bort penger og hadde m.a. stående 500 rdr. mot pant i Storstoggo Moslett og i 1803 måtte brorsønnen Jon Bardosen pantsette Bardogarden for et lån på 300 rdr. fra Stor-Jo. For å innfri dette lånet til Ola Bjørnsen Rønsbergsbakken, måtte den neste Jon Bardosen ta opp et lån i Norges Bank for 300 spd. Det var i 1839, da Jon og Mali fikk skjøte fra forel­dra hans til den pris.

I brukertida til Jon og Mali Persdt., som var fra Mølnhus, ble økonomien styrket, og det var et gjeldfritt bruk de etter tretti år skjøtet fra seg til sønnen Bardo for 360 spd. og kår til 57 spd. i årlig verdi. I skjøtet nevnes spesielt at kvernbruket på Krokstad er med. I dag er det ellevte og tolvte generasjo­nen som har Bardogarden.

I 1723 er det reknet med at Bardogarden kunne fø 1 hest, 5 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 5 geiter og at utsæden var 3 kvarter bygg og 41 t. havre og høyavlin-ga 32 lass. Bruket hadde seter og part i kvern.

I 1866 var bruket på 70 mål dyrkajord og 39 mål naturlig eng. Årlig avling var 12 t. bygg, 55 t. havre, 86 t. poteter, 37 lass høy heime og 69 lass fra marka. Bruket kunne fø 2 hester, 16 kyr og 30 sauer og hadde tre setrer felles med nabobruk. Avvirking i skogen kunne være 4 tylfter tømmer årlig. I 1875 får vi mer realistiske tall. Det var 2 hester, 1 okse, 9 kyr, 6 ungnaut, 19 sauer, 12 geiter og 1 gris her og utsæden var l 1/2 t. bygg, 3 t. havre, 3 åttinger havre til grønfor og 7 t. poteter.

Omkring 1955 var det 1 hest, 5 kyr, 3 ungnaut, 5 sauer og 1 gris og 60 da dyrkajord på bruket. Dyrkajorda er nå utvidet til 160 da og det er 2 286 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Movollen 125/2 i 1935 til sønnen her, Hilmar T. Mo-gård. Langtrøa 125/3 i 1951 til Bernhard Trondseth. Nytrøhaugen 125/4 i 1960 til Thomas I. Mogård. Hovang 125/5 i 1972 til sønnen her, Bjørn Thoralf Aune. Bogstad 125/6 s.å. til sønnen her, Gunnar Malvin Aune.

Brukere

-1683-1714 Bardo Bjørnsen fra Øver-Lia, f. ca. 1645, d. 1729. G.m. Inge­borg Persdt., f. ca. 1650, d. 1730. Barn:

 1. Per d.e., f. ca. 1683, g.m. Mali Jonsdt. Øver-Lien, Nordsto, og kom dit.
 2. Bjørn, f. ca. 1685, tok over bruket.
 3. Per d.y., f. ca. 1690, bodde heime, d. 1757, trulig ugift.
 4. Torkjel, f. ca. 1694, bodde heime, d. 1740, trulig ugift.

1715-1750 Bjørn Bardosen, f. ca.  1685, d.   1750. G.   1715 m.  Gjertrud Bjørnsdt. Ner-Hårstad, f. ca. 1696, d. 1751.

Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1714, g.m. Ola Olsen Krokstad, se Ustigarden Krokstad.
 2. Siri, f. 1716, d. 1719.
 3. Bardo, f. 1720, tok over bruket.
 4. Siri, f. 1725, g.I m. Renald Olsen Krokstad, II m. Per Larssen Ner-Lien, se Nordigarden Krokstad.
 5. Per, f. 1727, g.m. Mali Reiersdt. Kolset, se Ustigarden Kolset.
 6. Jon d.e., f. 1730, g.I m. Berit Rolvsdt. Rønsberg, II m. Gjertrud Jonsdt. Mebost, se Bønnsbakken under Rønsberg.
 7. Ingeborg d.y., f. 1734, g.m. Ola Persen Overvik, Ustistoggo.
 8. Marit, f. 1737, g.m. Halvard Olsen Kolset, Bortigarden.
 9. Jon d.y., f. 1740, død ugift 1806, var en kjent mann, Litj-Jo Bønnsa, se »Sagn og fortellinger« av J.P. Sand. I ungdommen tjente han i kongens livgarde i København og senere losjerte han heime på Bardogarden.

1751-1780 Bardo Bjørnsen, f. 1720, d. 1780. G.I 1749 m. Siri Torkjelsdt. Moen fra Selbustranda, f. 1730, d. 1763. II 1765 m. Ingrid Olsdt., visstnok innflytter, f. ca. 1735, d. 1768.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Jon, f. 1749, død som spedbarn.
 2. Jon, f. 1751, død som barn.
 3. Eli, f. ca. 1754, g.m. Per Bersvensen Slind, Nedpå-Garden.
 4. Jon, f. 1757, tok over bruket.
 5. Gjertrud, f. 1760, g.m. Jørn Hanssen Mebost, Nordgarden. Barn i 2. ekteskap:
 6. Dødfødt gutt i 1766.
 7. Siri, f. 1767, d. 1768.

1781-1814 JonBardosen, f. 1757, d. 1834. G. 1778 m. Mali Bersvensdt. Slind fra Nedpå-Garden, f. ca. 1755, d. 1804.

Barn:

 1. Siri, f. 1779, g.m. Jon Monssen Øver-Hoem.
 2. Bardo, f. 1781, tok over bruket.
 3. Ola, f. 1785, g.m. Brynhild Olsdt. Kyllo, se Litjstoggo Moslett.

1803-1841 Bardo Jonsen, f. 1781, d. 1842. G. 1803 m. Brynhild Kristensdt.

Øver-Lien fra Nordsto, f. 1784, d. 1841.

Barn:

 1. Jon, f. 1805, tok over bruket.
 2. Mali, f. 1807, g.m. Jon Rolvsen Moslett, Nygarden.
 3. Brynhild, f.  1809, g.m. Anders Eriksen Eidem, Nordistoggo Yster-Eidem.
 4. Ragnhild, f. 1812, g.m. Lars Larssen Krokstad, Ustigarden.
 5. Siri, f. 1814, g.m. Tomas Bårdsen Kolset, Nordigarden.
 6. Soffi, f. 1817, g.m. Ola Persen Uthus, Nordigarden, se Aunhaugen under Flønes.
 7. Marit, f. 1820, g.m. Jon Jonsen Uglem, se Vølset.
 8. Gjertrud, f. 1825, g.m. Elias Svensen Uthus, se Eliasplassen under Uthus.

1833-1858 Jon Bardosen, f. 1805, d. 1890. G. 1833 m. Mali Persdt. Mølnhus, f. 1811, d. 1858.

Tomas Bardosen og Kirsti Johannesdt. Mogård og de seks eldste barna. Til høgre sitter mor til Tomas.

Tomas Bardosen og Kirsti Johannesdt. Mogård og de seks eldste barna. Til høgre sitter mor til Tomas.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1833, g.m. Per Olsen Tronset.
 2. Bardo, f. 1838, tok over bruket.
 3. Per, f. 1842, g. 1866 m. Brynhild Jonsdt. Moslett, Litjstoggo, f. 1849, reiste til Amerika i 1866, bodde i Minnesota. Barn: John, f. 1870, omkom i tornado i 1879, Joseph Martin, f. 1872, John Micha­el, f. 1874, Peder Cornelius, f. 1877, John, f. 1879, Bernt Julius, f. 1882, Simon Bernhard, f. 1885, Carl Martinus, f. 1887, d. 1888, Pauline Berntine, f. 1889, Henry Timan, f. 1893.
 4. Jon d.e., f. 1845, d. 1888, reiste til Amerika i 1866, g.m. Milla Ol­sen, barnlaust ekteskap.
 5. Jon d.y., f. 1847, heime i 1875.
 6. Ingebrikt, f. 1851, g.m. Johanna Olsdt. Stokke, se Krokstadækra.
 7. Kristen, f. 1854, d. 1886, g. 1878 m. Anne Nilsdt. Kolsetbrauten, f. 1857, d. 1898, reiste til Amerika i 1878 (der hun ble g. II m. Knut Moen). Barn: Oline, f. 1878 (mor: Ingeborg Olsdt. Nessmelen, Larsrommet i Flora), reiste til Amerika, John, f. 1879, Mali, f. 1881, d. 1893, Martin, f. 1884, d. 1903, Alfred, f. 1886, d. 1894.
 8. Mikkel, f. 1858, d. 1861, oppkalt etter mor sin.

1859-1898 Bardo Jonsen, f. 1838, d. 1.4.1899. G. 1860 m. SiriArnsdt. Kvello fra Nordigarden, f. 1838, d. 25.1.1930.

Barn:

 1. Jon, f. 1862, d. 1886.
 2. Tomas, f. 1867, tok over bruket.

1899-1933 Tomas Bardosen, f. 1867, d. 11.2.1957. G. 1889 m. Kirsti Johannesdt. Mogård, se Nordigarden, f. 1867, d. 8.2.1956.

Barn:

 1. Sigrid, f. 1889, g.m. Kristen Estensen Rønsberg, se Brovold 96/2 under Mebost.
 2. Mali, f. 1891, g.m. Tomas Pedersen Moslet, se Kammen 123/2.
 3. Bardo, f. 1894, tok over bruket.
 4. Mikal, f. 1895, d. 13.6.1965.
 5. John, f. 1898, g. 1920 m. Gurina Hansdt. Rønsberg, Brubakken 103/6, f. 1901. Barn: Kristine, f. 1921, død som spedbarn, Thomas, f. 1922, Solveig, f. 1924, Kirsten, f. 1926, d. 1933, Hans, f. 1929.
 6. Anne Marie, f. 1900, g.m. Edvard Eriksen Uthus, nordre 126/3.
 7. Olaf Hilmar, f. 1902, g.m. Borghild Pedersdt. Mogård, se Movollen 125/2.
 8. Trygve Kristian, f. 1904, bor på Brovold 96/2 under Mebost.
 9. Peder, f. 15.3.1904, bodde i Nærbø i Hå i Rogaland, d. 1954.
 10. Bjarne, f. 1908, d. 1909.

1934-1963 Baro Tomassen Mogård, f. 1894, d. 1.8.1968. G. 1919 m. Beret Hansdt. Korsvold fra Litj-Evja 91/3, f. 1892, d. 13.11.1986. Barn: Kristine, f. 1921, tok over bruket.

1964-1980 Kristine Barosdt. Mogård, f. 12.2.1921. G. 1943 m. Even Gunnarsen Aune fra Aunbakken 139/3, f. 10.6.1921.

Barn:

 1. Signe, f. 1937, g.m. Per Johnsen Kulseth, Grimsplassen 131/7 under Kleset.
 2. Bjørn Thoralf, f. 1943, tok over bruket.
 3. Gunnar Malvin, f. 1945, g.m. Ingfrid Jorunn Eggen, se Bogstad 125/6 nedafor.

1981-        Bjørn Aune, f. 7.8.1943, og Oddrun Kjelfrid Sæther fra gnr. 136/1,

f. 27.4.1946, er ellevte generasjonen fra Bardo Bjørnsen Lien, som kom til gards i slutten av 1600-tallet. Barn: Eivind, f. 1970, John Oddstein, f. 1975.

HOVANG GNR 125/5

Tomta er utskilt fra Bardogarden til sønnen der, Bjørn Aune, og kona Odd­run Kjelfrid Sæther, som bygde her i 1972. Om denne familien se Bardogar­den 125/1.

BOGSTAD GNR 125/6

Tomta er utskilt fra Bardogarden til sønnen der, Gunnar Aune, f. 9.7.1945, og kona Ingfrid Jorunn Eggen, Egga 158/1 i Sjøbygda, f. 26.9.1948, som byg­de her i 1975. Barn: Kirsti, f. 1971, Ingunn, f. 1974.

MOVOLD GNR 125/2 (SKOLLVOLLEN)

Den gamle husmannsplassen Skollvollen ble utskilt fra Bardogarden i 1935 til sønnen der, Hilmar Thomassen Mogård. Den hadde da noen år ligget øde. Plasshistoria går tilbake til 1700-åra. Bureiserne, Ola og Siri, satte seg ned som husmannsfolk under Nordigarden og plassen hørte til Nordigardsbruka til jordskiftet i midten av 1880-åra.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 9 sauer og 5 geiter i plassfjøset og utsæden var 1 kvarter bygg, 3 kvarter havre og 1 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 2 kyr, 2 sauer og 2 geiter på bruket. Det er nå 44 da dyrkajord og den produktive skogen 227 da.

Brukere

-1792-1805 Ola Kristoffersen fra Flønestrøa, f.  1724, død hos sønnen på Såmstadhaugen 1803. G. 1748 m. Siri Torgersdt. fra Uststo Mebost, f. 1727, d. 18    . De var først bureisere på Kamen på Moslett, men kom hit til Skoll­vollen fra Stokkmoen (Svennsan).

Barn:

 1. Brynhild, f. 1749, heime som enke i 1792.
 2. Torger, f. 1753, g.m. Kari Estensdt. Rolset, se Rolsetjardet.
 3. Kristoffer, f. ca. 1755, g.m. Maren Olsdt. Slind, se Slindtrøa (Jetvadet).
 4. Pål, f. 1761, g.m. Siri Bardosdt. Aunmoen, se Såmstadhaugen.
 5. Gjertrud, f. 1765, d. 1768.
 6. Hans, f. 1769, død på Slindan 1793.
 7. Ola, f. 1772.

1806-1843 Ola Olsen d.e. fra Ustigarden Krokstad, f. 1774, d. 18    , var un­deroffiser (korporal). G. 1800 m. Mali Persdt. fra Stokkfætta, f. 1776, d. 1843. De flyttet hit fra Stokkan, der de hadde losjert.

Barn:

 1. Ola, f. 1799 (mor: Anne Bersvensdt. Krokstadsveen), g.I m. Marit Jonsdt. Klesetmoen og kom dit. II m. Kirsti Jonsdt. Klesetmoen, III m. enke Gjertrud Jonsdt. Hoemsengan.
 2. Per, f. på Krokstad 1800, g.m. Goro Olsdt. Moslettgjerdet, se Bårdsgardstrøa.
 3. Ingeborg, f. 1803, g.m. Ingebrikt Olsen Bellgjerdet på Selbustranda.
 4. Kirsti, f. 1806, tok over plassen.
 5. Ola, f. 1811, død som spedbarn.
 6. Marit, f. 1813, g.m. Ola Persen Krokstadsveen, se plassen Uthuslia.
 7. Anne, f. 1816, g.m. Pål Anderssen Rønsbergsbakken, Masingbakken.

1830-1866 Kirsti Olsdt., f. 1806, d. 1865. G. 1830 m. Haldor Olsen Nykkel

moen, f. 1807, d. 1900. De drev fra først plassen sammen med foreldra

hennes.

Barn:

 1. Ola, f. 1830, d. 1841.
 2. Ola d.e., f. 1835, g.m. Mali Sjurdsdt. Uthusgjerdet og kom dit.
 3. Mali, f. 1839, bodde heime, død ugift 26.3.1917. Barn: Kirsti, f. 1867 (far: Johannes Ingebriktsen Mogård, Nordigarden), g.m. Tomas Bardosen Mogård, Bardogarden.
 4. Ola d.y., f. 1842, tok over plassen.

1867-1897 Ola Haldorsen d.y., f. 1842, d. 1894, var skredder. G. 1867 m. Mali Tomasdt. Kolset fra Nordigarden, f. 1843, død hos sønnen på Såmstad 17.3.1931.

Barn:

 1. Haldor, f. 1867, død som spedbarn.
 2. Kirsti, f. 1868.
 3. Haldor, f. 1871, g.m. Berit Jonsdt. Uthus, se Stigen 138/19 under Såmstad.
 4. Tomas, f. 1873, reiste til Amerika.

1898-1926 Haldor Olsen og Berit Jonsdt. flyttet til Såmstad.

1934-          Olav Hilmar Thomassen Mogård fra Bardogarden  125/1, f.

17.8.1902. G. 1935 m. Borghild Johanna Pedersdt. Mogård, se Åbakk 122/11, f. 13.10.1907.

Barn:

 1. Kirsten, f. 28.5.1935, g.m. Ole O. Bergemo, gnr. 76/10.
 2. Anna, f. 1939, g.m. Rolf Ingdal, se Åbakk 122/11 under Moslett.
 3. Milda, f. 17.5.1944, d. 14.2.1967.
 4. Tomas, f. 1945, tok over bruket.
 5. Gerd, f. 13.5.1952, g.m. Oddvar Hårstad, Bergly 63/75 under Bell.

1900-         Tomas Mogård, f. 28.11.1945, og Ingfrid Kari Hoem fra Såmstad

138/1, f. 6.1.1950. Barn: Milda, f. 1971, Hans Tore, f. 1973, Bjørnar, f. 1982, Ingebjørg, tvilling, f. 1982.

NYTRØA

Slik som andre husmannsplasser på Mogarden, var også denne i sameie, og slik fikk f.eks. Bersven Persen i 1830 bygselbrev fra både Bardo Jonsen og Nordigards-brukerne på Nytrøa. Men fra omkring 1870 hørte plassen Bardogarden til. I 1877 ble siste bygselbrevet gitt, fra Bardo Jonsen til Anders Per­sen og Brynhild Olsdt. Plassen eksisterte til opp i 1900-tallet, men ble aldri utskilt som sjølstendig bruk. Men det var en stor plass og i 1875 var krøttera 1 kjøreokse, 3 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 8 geiter og utsæden 3 åttinger bygg, 1 t. havre og 3 t. poteter.

Brukere

1790-1827 Per Anderssen, f. ca. 1756, d. 1827, ble gift under navnet Mogård, men var kanskje innflytter. G.I. 1790 m. Goro Persdt., f.ca. 1760, d. 1815, visstnok søster til Marit Bårsetplassen. G.II 1817 m. Berit Jonsdt. Øver-Lien, f. 1782, d. 1872, taus på Mebost, som ble g. II m. Bersven Persen. Berit var tvillingsøster til Mali Skreddarmoen. Barn i 1. ekteskap:

 1. Anne, f. 1790, død som spedbarn.
 2. Per, f. 1792, g.m. enke Marit Jørnsdt. Tronsetåsan og kom dit.
 3. Marit, f. 1796, g.m. enkmann Per Ellevsen Sessengsveen. Barn i 2. ekteskap:
 4. Goro, f. 1817, tok over plassen.
 5. Brynhild, f. 1820, g.m. enkmann Bersven Olsen Samstadberget.

1829-1864 Berit Jonsdt., enke etter Per Anderssen Nytrøen. G.II 1829 m.

Bersven Persen Alsethaugen, f. 1801, d. 1864. Barnlaust ekteskap.

1836-1868 Goro Persdt., f. 1817, d. 18     (levde i 1875). G. 1836 m. Per An­derssen Rønsbergsbakken fra Masingbakken, f. 1810, d. 1875.

Barn:

 1. Per, f. 1837, g.m. Marit Persdt. Flønesaunet, se Kolsetbrauta.
 2. Anders, f. 1849, tok over plassen.

1869-1923 Anders Persen, f. 1849, d. 10.9.1923. G. 1869 m. Brynhild Olsdt. Nervik fra Ækra, f. 1844, d. 29.3.1936.

Barn:

1.  Peder d.e., f. 1869, reiste til Amerika i 1890, g. 1893 m. Sofie
Jonsdt. Mogård, se Nordigarden, f. 1875. Barn: Alfred, f. 1894,
Clara, f. 1895, d. 1896, Johnnie, f. 1896, Clara, f. 1899, Ingebrigt,

f. 1901, Betzy, f. 1903, Selma, f. 1905, Bennie, f. 1907, Ole, f. 1909, Emma, f. 1911, d. 1912, Edwin, f. 1913.

 1. Ole, f. 1873, g.m. Ragnhild Olsdt. Kjøsnesnesset, se Ækra under Nervik.
 2. Peder d.y., f. 1876, reiste til Amerika i 1893, g. 1906 m. Anne Jonsdt. Mogård, se Nordigarden, f. 1888. Barn: Alwin, f. 1907, Jo­hnnie, f. 1908, Benda, f. 1912, Christine, tvilling, f. 1912.
 3. Ingebrigt, f. 1880, død som spedbarn.
 4. Gurina, f. 1881, d. 24.7.1905.
 5. Ingeborg, f. 1884, reiste til Amerika i 1901, g. 1905 m. Theodore Holstein, f. i Sør-Dakota. Barn: Mayme, f. 1911.

MOGARDSMOEN

Denne husmannsplassen under Bardogarden eksisterte fra omkring 1780 til midten av 1800-åra, men lenge var enka Berit Andersdt. for seg sjøl her. Plassen hadde opphavlig tillagt jord, men til sist må Berit ha hatt bare stue, som ble revet etter hennes dager.

Brukere

-1781-1791 Sven Kristensen fra Kallarstrøa, f. 1743, d. 1798, hadde i ungdom­men tjent på Kyllo. G. 1772 m. Ingeborg Andersdt. fra Haverneset, f. 1747, d. 18    .De tre eldste barna er født på Hårstad, men hit til Mogarden kom de fra Stokkan. De flyttet til Uthus og der døde Sven.

Barn:

 1. Kristen, f. 1773, g.m. Kirsti Persdt. Hårstad, Nystoggoplassen, og kom dit.
 2. Anders, f. 1775.
 3. Bersven, f. 1778.
 4. Berit, f. 1781, d. 1787.
 5. Ingeborg, f. 1784. Barn: Sven, f. 1821, d. 1823 (far: Knut Hanssen Telebond fra Røros).
 6. Bardo, f. på Mogarden 1787, g.m. Kari Olsdt. Grøtemsplassen, Bru plassen, se Evjtrøa (Huset) under Stor-Evja.
 7. Halvard, f. 1790.

1792-1850 Per Persen, f. ca. 1756, d. 1814. G.ca. 1792 m. Berit Andersdt. fra Sessengsvea, f. 1767, d. 1851. De tjente begge på Tronset før de giftet seg, og i 1801 er de ført som husmannsfolk der. Men det er mulig at det var sam­me plassen.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1790 (far: Jon Sjurdsen Slind, Bortistoggo), g.m. Bardo Anderssen Samstadhaugen, drev plassen her i tida 1815-1820, men flyttet til Aunbakken (Bardoplassen), se der.
 2. Per, f. 1793, levde i 1801.

MOGÅRD VESTRE (NORDIGARDEN)

Anders var eier og bruker i Mogård vestre i 1609 og satt sammenhengende der til 1643 – de siste årene riktignok kategorisert som ødegårdsmann, noe som oversatt til vår virkelighet nærmest må sammenlignes med pensjonist. Året etter overtok Sjur Tostensen, født ca. 1607 eller deromkring. Sjur ble i 1668 ført som leilending under Tosten Rønsberg, sikkert faren. Her må det sikkert ha eksistert et slektskapsforhold til Mogårdsslekten. Odelen ble sen­ere i Sjurs eie. Sjur hadde i 1665 sønnene Jon, født ca. 1650 og Ola, et par år yngre. På gården var også husmannen Simen Jonsen, født omrking 1605 og hans sønn Jon, født 1661.

Sjur levde ennå i 1688, men kort tid etter må sønnen Jon Sjursen ha overtatt. Jon var død i 1693, og på skiftet etter ham ble 4 marklag jord utlagt til enken Birgitte Jonsdatter, mens barna Jon Jonsen og Brynhild Jonsdatter hver arvet 5 marklag. Barna var umyndige. Jons søstre Marit og Ingeborg Sjurdøtre fikk hver utlagt verdien av 7 marklag, som de eide i gården, mens Mons klokker på Kyllo fikk for 8 marklag.

Etter Jon kom Guttorm Torkilsen, født 1663 hit som oppsitter da han giftet seg med enken. Guttorm hadde i 1701 sønnen Jon, født 1698 og stesønnen Jon Jonsen, født 1693.

Også her på Mogarden var brukerne sjøleiere. Selbu kirke hadde landskyld av 8 marklag. Den siste eier av den gamle slekta, var Jon Jonsen som døde i 1749. Enka Anne Olsdt. fikk kår da Nordigarden ble solgt og dattera Berit og mannen bodde her til i 1760-åra, da de flyttet til Selbustranda, der etter­kommere fortsatte i husmannsstanden.

Noen år etter at Jon Jonsen døde, ble Nordigarden kjøpt av Jon Jonsen Stok­ke, som drev bruket til han døde i 1792. Han var en av de mest velholdne i bygda den tid. Da andre kona, Mali Olsdt., døde i 1789, ble det holdt skifte og det totale boet var på 1817 rdr. i verdi. Jon eide Nordigarden Mogarden, 18 marklag i Midti-Stokkan, Ustigarden Kleset og 7 marklag i Berge. Men det var ikke barn i dette ekteskapet og halvparten av arven, til en verdi av 688 rdr., gikk ut fra Mogarden, til Kolset-folket.

Jon Jonsen, som den tid satt som husmann under Stokkan, kom og tok over Mogarden da faren var død, men delte med broren Stor-Ola, som den tid bodde på Berge. Hvert bruk ble på 18 marklag, medreknet de 4 marklag som hørte kirka til.

I 1723 ble det reknet med at Nordgarden kunne fø 1 hest, 5 kyr, 2 ungnaut, 3 sauer og 4 geiter. Utsæden var 6 skjepper bygg og 4 t. havre. Det er reknet med ei årlig høyavling på 42 lass og i tillegg kom markaslåtten. Brukerne svarte 8 skl. engskatt for slått i allmenning. Bruket hadde seter og kvern.

Brukere

-1693 Jon Sjurdsen, f. ca. 1648, død senest 1693, da det var skifte etter ham. Enka Berit Jonsdt., f. ca. 1651, d. 1726, ble g. II m. Guttorm Torkjelsen.

Barn:

 1. Berit, levde i 1693.
 2. Jon, f. ca. 1693 (trulig oppkalt etter faren), tok over bruket.

1694-1720 Berit Jonsdt., enke etter Jon Sjurdsen Mogård. G.II m. Guttorm

Torkjelsen Vølset, f. ca. 1660, d. 1728. Barn: Jon, f. ca. 1698, g.m. Helke og hadde barna: Guttorm, f. 1721, Jon, f. 1723, Brynhild, f. 1725, Arn, f. 1728.

1721-1749- Jon Jonsen, f.ca. 1693, d. 1749. G. 1721 m. Anne Olsdt., f.ca. 1692, d. 1776.

Barn:

 1. Berit, f. 1729, død som spedbarn.
 2. Ola, f. 1730, d. 1742.
 3. Berit, f. 1732, g.m. Ola Jonsen Evjen, se Nordigarden Grøtem.

-1758-1793 Jon Jonsen fra Midti-Stokkan, f. 1726, d. 1792. G.I 1752 m. Ag­nete Olsdt. fra Rolvsplassen på Morset, f. 1727, d. 1784. G.II 1784 m. Mali Olsdt. Slind fra Bortigarden Kolset, f. 1735, d. 1789, som var g.I m. Ola Per­sen Slind, Nedpå-Garden, G.III 1789 m. Mali Nilsdt. Rolsetmoen fra Stokkfætta, f. 1757, d. 1807, som var g.I m. Ola Olsen Smed på Brumoen og III 1794 m. Jon Olsen Stokke og flyttet til Midti-Stokkan. Første gangen var Jon Mogård enkmann i fire måneder og andre gangen i en måned. Tredje kona giftet seg for tredje gang som enke med brorsønnen til andre mannen sin! Også han ble gift igjen som enkmann. Jon Jonsen Mogård var i sin tid kan­skje den rikeste mann i bygda.

Barn:

 1. Jon, f. 1753, g.m. Gollaug Persdt. Hilmo, tok over halve bruket, se Framistoggo nedafor.
 2. Ola d.e., f. ca. 1756, g.I m. Berit Arnsdt. Velve, II m. Agnis Jonsdt Klesetplassen, tok over halve bruket, se Nordigarden nedafor.
 3. Ola d.y., f. 1758, g.m. Goro Olsdt. Rolset, se Ustigarden Kleset.
 4. Anne, f. 1761, d. 1762.
  1. Agnete, f. i 3. ekteskap 1790, g.m. Anders Tomassen Uthus, Usti­garden.

2. ekteskap var barnlaust.

MOGÅRDEN VESTRE GNR 127/1 (FRAMISTOGGO)

Da det i 1792 ble holdt skifte etter Jon Jonsen Mogård, er det oppgitt at eld­ste sønnen, Jon, satt som husmann under Stokkan, men et par år senere har han og Gollaug Persdt. tatt over halvparten av Nordigarden. Broren Stor-Ola skulle ha den andre. Faren hadde vært velstandsmann, men var gift tre ganger og da andre kona døde, gikk halvparten av arven ut fra Mogarden og da han sjøl døde, ble på nytt boet halvert og enka Mali Nilsdt. tok med seg det halve. For å løse ut henne, måtte Jon og Gollaug sette seg i gjeld. Knut Knutsen Tuset i Flora fikk en pantobligasjon i eiendommen mot et lån på 200 rdr. Da Jon døde i 1806, fikk Knut utlegg i bruket. Fem år senere døde Gollaug og unge Jon Jonsen måtte gi Tydal kirke en pantobligasjon for 400 rdr. for å kla­re å ta over. Men han og Ingeborg Nilsdt. klarte opp med gjelda og da hun døde stod bare 60 spd. igjen på lånet.

Det enestående på denne parten av Mogarden er at brukerne aldri har hatt annet navn enn Jon Jonsen, mann etter mann. Bruket er nå i åttende genera­sjon fra Jon Jonsen Stokke, som kom her for snart 250 år sia.

I 1866 var det 60 mål dyrkajord og 27 1/2 mål naturlig eng på bruket her og årlig avling er satt til 10 t. bygg, 35 t. havre, 100 t. poteter, 5 t. blandkorn og 31 lass høy på heimjorda og 43 lass fra utslåttene. Det kunne fø 1 hest, 11 kyr og 26 sauer. Det var tre setrer i bruk. I skogen kunne avvirkes 2 tylfter tømmer årlig.

I 1875 hadde Jon Jonsen og Ingeborg Jonsdt. 1 hest, 1 okse, 6 kyr, 3 ungnaut, 13 sauer, 11 geiter og 1 gris, sådde 1/2 t. bygg, 1 åtting blandkorn og 1 t. havre og satte 5 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 hester, 5 kyr, 3 kalver, 5 sauer, 2 geiter og 1 gris på bruket. Det er 126 da dyrkajord og 800 da pro­duktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Elvebakk 127/5 i 1934 til sønnen her, Lars J. Mogård. Bjørkli 127/7 i 1972 til John J. Mogård.

Brukere

1794-1806 Jon Jonsen, f. 1753, d. 1806. G. 1790 m. Gollaug Persdt. Hilmo fra Tydalen, f. 1759, d. 1811, som var g. II m. Ola Olsen.

Jon og Gollaug tok over denne halvparten av heimbruket hans. Hun var sø­ster til Petter Tusetplassen. De hadde ei halvsøster, Siri Persdt., f. 1770, som bodde her på Mogarden som enke sammen med sønnen Ola, f. på Hilmo 1799, og var oppkalt etter far sin Ola Larssen Hilmo, som da var død. Barna til Jon og Gollaug:

 1. Jon, f. 1790, tok over bruket.
 2. Siri, f. 1794, g.m. Esten Bårdsen Kolsetmoen, Ustistoggo.

1807-1811 Gollaug Persdt., enke etter Jon Jonsen Mogård. G.II 1807 m. Ola

Olsen Lille-Evjen fra Seigenget, f. Svinas 1752, »ombragte sig selv« vinteren 1811. Han var g.I m. Brynhild Bersvensdt. Seigenget. Barnlause ekteskap. 1812-1858 Jon Jonsen, f. 1790, d. 1858. G.I 1815 m. Ingeborg Nilsdt. Grøtemstrøen fra Nirstrøa, f. 1788, d. 1828, som kom til Moslett som taus. G.II 1829 m. Ingeborg Jonsdt. Meboståsen, f. 1805, d. 1895, som hadde tjent på Tronset.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Mali, f. 1815, død som barn.
 2. Jon, f. 1817, d. 1846, g. 1846 m. Kari Jonsdt. Kleset, Nordigarden, f. 1821 (som ble g.II m. enkmann Arn Torstensen Lille-Evjen, øver). Barn: Jon, f. 1846.
 3. Gjertrud, f. 1821, g.m. Jørn Persen Krokstad, se Uthusdalen.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Jon, f. 1836, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 1839, g.m. Per Olsen Aftret, Ustistoggo.
 3. Ola, f. 1842, d. 1858.

1859-1896 Jon Jonsen, f. 1836, d. 1905. G. 1865 m. Ingeborg Jonsdt. Mor­set, f. 1844, d. 18.7.1924.

Barn:

 1. John, f. 1865, tok over bruket.
 2. Ola, f. 1870, reiste til Amerika i 1890, g.m. Mette Olsdt. Berge, f. i Amerika 1878, se Framigarden Berge. Barn: Oskar Julius, Selmer Irwin, Irene.
 3. Ole, f. 1872, g.m. Ingeborg Tomasdt. Kallar, Kråkkå, og kom dit.
 4. Ingeborg, f. 1874, g.I m. Haldor Olsen Hårstad, Vølset, II m. Albert Anderssen Uthus, Halla, se Høyby på Selbustranda.
 5. Johan, f. 1877, reiste til Amerika i 1896. Barn: John, krigsflyver, skutt ned i 1942 i Frankrike, Selma, Milrid.

1897-1935 John Jonsen, f. 1865, d. 21.4.1955. G. 1893 m. Guru Larsdt. Rol­set fra Ustigarden, f. 1868, d. 26.5.1941.

Barn:

 1. Lars, f. 1893, død som spedbarn.
 2. Johan, f. 1894, d. 1895.
 3. Ingeborg, f. 1896, g.m. Ole Nilssen Mosleth, se Kyllorønningen 93/6.
 4. Anne, f. 1897, g.m. Haldor Henriksen Sesseng, Grøtem øvre 11/2.
 5. Kristine, f. 1899, g.m. Johan Olsen Stokmo, gnr. 119/3.
 6. Gurina, f. 1901, g.m. Ole Pedersen Mosleth, Nygarden 122/2.
 7. Helga Johanne, f. 1903, g.m. Ole Olsen Fuglem, se Høyby 16/1.
 8. John, f. 1906, tok over bruket.
 9. Oline, f. 1908, g.m. John Eriksen Uthus, Ustigarden 126/4.
 10. Lars, f. 1910, g.m. Margit Eriksdt. Uthus, se Elvebakk 127/5 nedafor.

1936-1975 John Johnsen Mogård, f. 11.1.1906, d. 25.7.1984. G. 1930 m. Petrine Henriksdt. Sesseng fra Grøtem øvre 11/2, f. 11.4.1902.

Barn:

 1. John, f. 1930, tok over bruket.
 2. Gunveig, f. 21.8.1932, g.m. Ivar Walstad fra Skatval, f. 1929, bor i Stjørdal. Barn: John Gunnar, f. 1967, Per Steinar, f. 1969.
 3. Ingeborg Gurine, f. 11.8.1939, g.m. Ola Kløften i Tydal, f. 1937. Barn: Helge Joar, f. 1961, Paula Elise, f. 1964, Bjørn, f. 1965, Olav, f. 1971.
 4. Anne Sigfrid, f. 7.6.1942, g.m. John Megård i Ålen, f. 1936. Barn: Ranveig, f. 1972, Astrid, f. 1975.

1976-        John Johnsen Mogård, f. 27.6.1930. Han tok navnet Jan Håvard Mogård.

ELVEBAKK GNR 127/5 (VONHELLA)

Husmannsplassen Vonhella var sameie til alle tre Mogards-bruka. I 1853 ble plassen bygslet i lag av brødrene Arn og Jon Olssønner, men den yngste døde og Arn holdt fram med hele plassen, som han 1860 fikk bygselbrev på av Jon Bardosen og Nordigards-brukerne. Etter jordskiftet i 1880-åra hørte Vonhella til Framistoggo og fra det bruket ble plassen i 1934 utskilt til sønnen der, Lars Johnsen Mogård, under navnet Elvebakk. Plassen låg da øde. Det håpefulle plassnavnet Vonhella er brukt både i bygselbrev og folketelling, men om det går helt tilbake til bureisertida i 1790-åra, er usikkert. Bureiserkona Ingeborg Andersdt. ble tidlig enke og satt igjen med barna i stor fattigdom.

I 1875 var krøttera her 3 kyr, 6 sauer, 5 geiter og 1 gris og plassen var av de største i grenda. Utsæden var 1 kvarter bygg, 1/2 t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 1 gris på bruket. Det er 26 da dyrkajord og 143 da produktiv skog.

Brukere

1792-1801- Anders Olsen, f. ca. 1755, d. 1800, og Ingeborg Andersdt., f. ca. 1760, bureiserne, var visstnok innflyttere. Som enke flyttet Ingeborg ut igjen sammen med barna: Anders, f. 1792, Kirsti, f. 1795, og Berit, f. 1799.

-1811-1852 Ola Ivarsen fra Såmstadberget, f. 1779, d. 1843, var husmann her så tidlig som i 1811, sammen med sin »Fæstermøe« Agnete Olsdt. fra Nordigarden Mogarden, f. 1786, d. 1852, og giftet seg like etter. Her bodde også enka Gjertrud Iversdt., se Kojplassen under Uthus i Flora, helt til hun døde i 1847, 79 år gl. Hun var søster til Ola. Han tjente på Rønsberg i 1801, men ble gift under navnet Rolset. Barna til Ola og Agnete:

 1. Ivar, f. 1813, død som spedbarn.
 2. Ola, f. 1814, d. 1848.
 3. Berit, f. 1818, død som barn.
 4. Ingeborg, f. 1820, g.m. Ola Sjurdsen Kolset, Bortigarden.
 5. Arn, f. 1823, d. 1826.
 6. Arn, f. 1827, tok over plassen.
 7. Jon, f. 1830, d. 1858. Barn: Johanna, f. 1858, oppkalt etter far sin (mor: Berit Andersdt. Moslett, Storstoggo), g.m. enkmann Per Olsen Rønsbergs-Markåen, Sjurdan.

1853-1897 Arn Olsen, f. 1827, d. 1900. G. 1871 m. Brynhild Sjurdsdt. Kolsetmoen, f. 1821, d. 1890, som tjente i mange år her før de giftet seg. Barnlaust ekteskap, men de fostret opp Sigrid Sefrinsdt., f. 1864, reiste til Amerika i 1890, se Krokstadsvea.

1898-1901 Ole Jonsen fra Framistoggo Mogarden og Ingeborg Tomaasdt. fra Kråkkå kom hit fra heimbruket hennes, men etter tre-fire år flyttet de dit igjen.

1934-19 Lars Jonsen Mogård fra Framistoggo, f. 6.7.1910, d. 14.11.1979. G. 1934 m. Margit Eriksdt. Uthus fra Ustigarden 126/3, f. 7.5.1912.

Barn:

 1. Kristine, f. 16.9.1934, g.m. Bjarne Olafsen Kyllo, se Fossvang 93/18 under Kyllo.
 2. John, f. 1936, tok over bruket.
 3. Anne Gunelie, f. 28.2.1940, g.m. Johan Arnt Johansen Elverum fra Lånke, f. 1938. Barn: Liv Mari, f. 1963, Dina, f. 1964, John, f. 1967, Maren, f. 1982.
 4. Bjørg Else, f. 3.5.1946, g.m. Lars Hanssen Bårdsgård, gnr. 100/2.

19    –        John Larssen Mogård, f. 29.8.1936. G.m. Sigrid Olsdt. Brudal fra Stangdalen 120/7 på Stokkan, f. 17.11.1938.

Barn:

 1. May Ingunn, f. 1962, g.m. Jan Edvin Kulseth, Ustigarden 129/1.
 2. Lars Olav, f. 1964, se Rolset østre 107/3.
 3. Jan Steinar, f. 1966.
 4. Rune, f. 1969.

MOGÅRDEN VESTRE GNR 127/2 (NORDIGARDEN)

Denne halvparten av Nordigarden Mogarden tok Ola Jonsen og Berit Arnsdt. over etter skiftet etter far hans i 1792. De holdt da hus på Berge og flyttet hit noen år senere. Skjøte på 18 marklag er datert 1796. Grunnen til at Nordigarden ble delt, var at eldste sønnen, Jon Jonsen, fikk problemer med å løse ut medarvingene ved skiftet i 1792. Men her hos Ola og Berit var økonomien god og under skiftet etter henne i 1801, var overskottet 600 rdr., mens verdien av bruket utgjorde bare halvparten av denne summen. Ola giftet seg igjen, men nå med en husmannsdatter, den omlag tjue år yn­gre tausa på garden, Agnis Jonsdt. Det er tegn på svakere økonomi i 1820, da Agnis døde. Stesønnen hennes, Arn Olsen, satt med 10 marklag av bruket som pant, men ga avkall på å løse inn parten, til fordel for faren og halvbrødrene. Arn døde forresten et par år senere, slik at oppgjøret med ham falt bort automatisk.

Neste generasjon, Jon Olsen og Berit Johannesdt., også plassjente, begynte brukertida med å låne 100 spd. i Norges Bank. Da hun i 1842 døde, ble Nor­digarden verdsatt til 300 spd. og halve verdien var pantegjeld til banken. Men det kan ikke ha vært gjelda som var årsaken til at Jon Olsen gav seg. Han var ennå i femtiårsalderen og hadde ei datter på tjue. Likevel solgte han bru­ket og tok kår. Svakhelsig er det ikke grunn til å tru han var. Han gikk som kårmann i 37 år og døde ikke langt fra de nitti.

Ingebrikt Bersvensen Heksem kjøpte bruket av Jon Olsen for skiftetaksten og finansierte handelen med penger fra Norges Bank. Gardprisen fra skiftet i 1842 er nyttet ennå i skiftet etter Anne Johannesdt. i 1889, men nå som 1 200 kroner. Når det gjaldt verdi, kunne tida stå stille i årtier. I dag er bruket i fjerde generasjon fra haltdalingene Ingebrikt og Anne.

11866 ble både bruket her og tvillingbruket Framistoggo vurdert som »daarlig« når det gjaldt beitemark og fikk avslag »for Frost«. På Nordigarden var det 43 mål dyrkajord og 26 1/2 mål naturlig eng. Årlig avling er satt til 8 t. bygg, 18 t. havre, 32 t. poteter, 28 lass høy og 35 lass markahøy. Bruket kun­ne fø 1 hest, 8 kyr og 20 småfe og hadde setrer sammen med andre Mogards-bruk.

I 1875 er buskapen delt mellom Johannes Ingebriktsen – 2 okser, 5 kyr, 2 ungnaut, 12 sauer, 8 geiter og 1 gris – og broren Jon, som losjerte her med familien sin, men sjøl hadde arbeid på Rørosbanen – 1 ku og 2 sauer, og kår­mannen Jon Olsen, 2 okser, 2 kyr, 2 sauer og 3 geiter. Her var det nok oksene som var trekkraft. Utsæden var 1/2 t. bygg, 3 kvarter havre og 6 t. poteter.

Omkring 1955 var det 1 hest, 4 kyr, 3 ungnaut, 7 sauer, 6 geiter og 1 gris på bruket. Det var 54 da dyrket som senere er utvidet til 70 da. Det er 1 000 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Sørmo 127/3 i 1922 til Gurina A. Mogård. Moen 127/4 i 1930 til Mikal O. Kallar.

Brukere

 1795-1822 Ola Jonsen d.e., f.ca. 1756, d. 1839. G.I 1784 m. Berit Arnsdt. Velve fra Nigarden, f. 1757, d. 1801. De tok over denne halvparten av heim-bruket hans. De bodde i flere år på Ustigarden Berge, men ble ute for odels­søksmål og flyttet hit til Mogarden igjen. G.II 1802 m. Agnis Jonsdt. Kleset-plassen, f. 1774, d. 1820, som kom til gards som taus. Barn i 1. ekteskap (de fem eldste født på Berge):

 1. Agnete, f. 1786, g.m. Ola Ivarsen Rolset, se Vonhella nedafor.
 2. Gjertrud, f. 1789, g.I m. Hans Jonsen Tronset, II m. Ola Anderssen Uthus.
 3. Jon d.e., f. 1791, tok over bruket.
 4. Anne, f. 1793, død som spedbarn.
 5. Arn, f, 1794, d. 1822.
 6. Fredrik, f. 1797, g.m. Goro Estensdt. Slindmoen, se Fredrikmoen nedafor.
 7. Anne, f. 1799, d. 1801.

Barn i 2. ekteskap:

 1. og
 2. Jon, f. 1802, og Berit, f. 1803, døde som spedbarn
 3. Jon d.m., f. 1804, g.m. enke Gjertrud Persdt. Nøvelbakken på Stor-Evja og kom dit.
 4. Jon, d.y., f. 1808, g.m. Dordi Bjørnsdt. Krokstadækren og kom dit.

1823-1842 Jon Olsen d.e., f. 1791, d. 1879. G. 1820 m. Berit Johannesdt.

Moslettkammen, f. 1790, d. 1842. Etter at Jon ble enkmann og solgte bruket, bodde han her som kårmann. Barn: Berit, f. 1821, død som spedbarn, Berit, f. 1823, g.m. Esten Estensen Slindmoen, se Raudmyra under Nervik.

1843-1873 Ingebrikt Bersvensen fra Heksem, f. 1811, d. 1860, og kona Anne Johannesdt. fra Ramlorønningen, f. 1812, d. 1888, var begge haltdalinger. Han var søstersønnen til Ola Bolingmoen som kom til Krokstad og av samme slekta var også Kirsti Eliasdt. Uthus.

Barn:

 1. Johannes, f.i Haltdalen 1841, tok over bruket.
 2. Bersven, f. 1843, d. 1924, reiste til Amerika i 1866, g. 1874 m. Jo­hanne Quernemoen, f. i Rendalen’1856, d. 1944. Barn: Martin, f. 1874, g.m. Karen Jonsdt. Overvik, Albert, f. 1884, Ingebrigt, f. 1887, Rhoda, f. 1888, John Bennie, f. 1894.
 3. Berit, f. 1846, g.m. Jon Jonsen Moslett, se Nordigarden Uthus.
 4. Jon, f. 1849, g. 1871 m. Kirsti Bersvensdt. Krokstad, f. 1849 (datter til Sofia Olsdt. Bollingmo, Krokstad), reiste til Amerika i 1880, bod­de i Minnesota. Barn: Berit, f. 1871, Ingebrigt, f. 1873, Sofie, f.1875, Ole, f. 1877, Bersvend, f. 1882, Anne, f. 1888.
 5. Anne, f. 1852.

1874-1917 Johannes Ingebriktsen, f. 1841, d. 25.6.1907. G. 1874 m. Gjertrud Persdt. Stokke fra Yster-Stokkan, f. 1853, d. 23.3.1934.

Barn:

 1. Kirsti, f. 1867 (mor: Mali Haldorsdt. Mogård, Skollvollen), g.m. Tomas Bardosen Mogård, Bardogarden.
 2. Ingebrigt, f. 1876, d. 1894.
 3. Peder, f. 1877, reiste til Amerika i 1898, død ugift 1967.
 4. Bersvend, f. 1879, d. 6.5.1902.
 5. John, f. 1882, reiste til Amerika i 1903.
 6. Johan, f. 1884, d. 25.1.1909.
 7. Anne, f. 1886, se Åsbakk 122/11 under Moslett.
 8. Ingeborg, f. 1890, d. 17.2.1911.
 9. Ingebrigt, f. 1894, bodde på Åsbakk 122/11 under Moslett.
 10. Haldo, f. 1896, tok over bruket.

1918-1957 Haldo Johannessen Mogård, f. 1896, d. 18.1.1977. G. 1927 m. Ragnhild Hansdt. Uthus, se Moslett 122/1, f. 1891, d. 1.12.1946.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1927, g.m. Gilbert Nilssen Aune, Pistoggo 139/1.
 2. Johan, f. 1928, tok over bruket.
 3. Brynhild, f. 1932, g.m. John Olsen Nervik, Aunmoen 140/3.

1958-         Johan Haldosen Mogård, f. 28.10.1928. G.m. Nanny Dorthea

Henningsdt. Kløften fra Tydalen, f. 12.12.1933.

Barn:

 1. Randi Elin, f. 1963.
 2. Nelly Janne, f. 1971.
 3. Grete Helen, f. 1978.

SØRMO GNR 127/3 (FREDRIKMOEN)

Brukerne her på Moen satt på arvefestebrev. Når en ny generasjon tok over plassen, trengte han ikke å spørre grunneieren om det, og husmannsfolket kunne heller ikke bli vist ut, så sant de holdt seg til avtalen ellers. I arvefestebrevet til Fredrik Olsen, som han i 1823 fikk fra broren Jon på Nordigarden, er det understreket at plassen kunne gå over fra ham til barn og barnebarn. Og slik ble det også. I 1922 fikk fjerde generasjonen, Gurina Arnsdt., plas­sen utskilt fra Nordigarden under navnet Sørmo.

I 1875 var krøttera på Fredrikmoen, som den ble kalt etter bureiseren, 1 kjøreokse, 1 ku, 4 sauer og 4 geiter og utsæden var 3 åttinger bygg, 1 kvar­ter havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 2 geiter på bruket. Det er 23 da dyrkajord og 146 da produktiv skog. Fra bruket er utskilt Mobakken 127/6 i 1958 til Johan Evjen.

Brukere

1823-1857 Fredrik Olsen fra Nordigarden Mogarden, f. 1797, d. 1858, var

bureiser her under heimbruket før han i 1828 ble g.m. Goro Estensdt. Slindmoen fra Nordmoen, f. 1807, d. 1887, som i flere år hadde tjent på Nygarden Mebost.

Barn:

 1. Ola, f. 1829, se nedafor.
 2. Esten, f. 1831, g.m. Brynhild Andersdt. Uglemstrøen, se Kolsetåsen (Brynhildåsrommet).
 3. Arn, f. 1834, tok over plassen.
 4. Berit, f. 1842, sinnssjuk, d. 9.11.1918.
 5. Mali, f. 1843, g.m. Esten Persen Aftretsmoen, se Gluggen under Dragsten, reiste til Amerika i 1882.
 6. Gjertrud, f. 1846, reiste til Amerika i 1866, g.I m. enkmann Johan Olsen Hårstad, Jehanplassen, II m. Jon Persen Hoemsbergan.

1858-1885 Ola Fredriksen, f. 1829, d. 1905. G. 1857 m. Mali Bersvensdt. Krokstadsveen, f. 1830, d. 1923. Ola var eldst av barna på Fredrikmoen, men han og Mali er alltid nevnt som losjerende. Den yngre broren Arn fikk så tidlig som i 1858 brev på plassen fra faren. Familien reiste til Amerika i 1886 og bosatte seg i Minnesota.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1857, reiste til Amerika i 1882, g.m. Henrik Hanssen Velve, Velvansmoen.
 2. Fredrik, f. 1859, reiste til Amerika i 1880, g. 1893 m. Ingeborg Tomasdt. Moen fra Selbustrand, f. 1865, som kom til Amerika sam­men med mor sin i 1878, bodde i Wisconsin. Barn: Oren, f. 1896, Elenore, f. 1900, Bessie, f. 1903, Florence, f. 1905, Margareth, f. 1908.
 3. Bersven, f. 1861, d. 1862.
 4. Ingeborg, tvilling, f. 1861, fulgte foreldra til Amerika, g.m. Peder Tomassen Kolset, Nordigarden.
 5. Bersvend, f. 1866, g. 1886 m. Brynhild Bardosdt. Uthushaugen fra Flora, f. 1862, fulgte foreldra hans til Amerika, bodde i Minneapo­lis. Barn: Oscar Bernhard, f. 1886.
 6. Gurina, f. 1869, fulgte foreldra til Amerika.
 7. Brynhild, tvilling, f. 1869, død som barn.
 8. Ole, f. 1871, g. 1905 m. Petrine Tomasdt. Moen fra Selbustranda, f. 1870, som kom til Amerika i 1878 sammen med mor sin, bodde i Seattle. Barn: Ida Marie, f. 1907, Thelma Oliv, f. 1909.

1858-1918 Arn Fredriksen, f. 1834, d. 23.5.1907, hadde helt fra faren døde tinglyst festebrev på plassen, men det ser ut som det var den eldre broren og kona som drev. Først etter at de var reist til Amerika, ble Arn g. 1889 m. Sofie Kristensdt. Stor-Evjen fra Ustigarden, f. 1855, d. 23.11.1918.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1877 (far: Ola Bjørnsen Berge, Ustpå-Jardet), g.m. enk­mann Arnt Olsen Berge, Gullhaugen.
 2. Gurina, f. 1889, tok over bruket.
 3. Eline, f. 1891, drev bruket sammen med søstera, død ugift 27.1.1953. Barn: Alfred, f. 1918, tok over bruket.

1919 -1939 Gurina Arnsdt., f. 1889, d. ugift 18.7.1942.

1940-1984 Alfred Sørmo, f. 19.12.1918. G. 1940 m. Ingeborg Johansdt. Kulset fra Ustigarden 129/1, f. 14.9.1916.

Barn:

 1. Gunnar, f. 1942, tok over bruket.
 2. Else, f. 25.4.1950, g.m. Bjarne Alseth, Brobakk 48/5 under Kvelloaunet.

1985-        Gunnar Sørmo, f. 17.11.1942. G.m. Grethe Storbæk fra Rendalen, f. 7.8.1947. Barn: May-Britt, f. 1969, Arve, f. 1972.

MOEN GNR 127/4 (SKREDDARMOEN)

Moen var eldste husmannsplassen på Mogarden. Det er over to og et halvt hundreår sia bureiserne flyttet inn og ni generasjoner av samme slekta har hatt tilhold på Skreddarmoen. Opphavlig var plassen sameie. Renald Olsen fikk i 1827-28 bygselbrev både fra Bardo Jonsen (Bardogarden) og Jon Jonsen (Nordigarden) på plassen Moen. Både den gangen og i bygselbrevet fra 1854, til Jon Renaldsen, er plassen kalt Moen, men i folketellinga 1875 er det Skreddarmoen. Jon Renaldsen var skredder, og kanskje faren og. Fra midten av 1800-åra hørte plassen Nordigardsbruka til og etter jordskiftet i midten av 1880-åra til Nordigarden 127/2. Fra den ble plassen i 1930 utskilt og Mikal, Olsen Kallar fikk skjøte fra Haldo Johannessen for 2 800 kroner.

Jon Renaldsen bygslet i 1856 jord på Kallarsnesset, som hørte Ustigarden Ner-Lia til. Sønnen Peder fikk i 1899 kjøpe denne jorda av Th. Angells Stif­telse, og den ble utskilt fra Ner-Lia under navnet Lianesset 86/4. Eiendom­men er 10 da dyrkajord.

I 1875 var det 2 okser, 2 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer og 6 geiter på Skreddarmo­en og utsæden var 1 kvarter bygg, 1/2 t. blandkorn, 1 t. havre og 4 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 3 sauer, 4 geiter og 1 gris på bruket. Det er 29 da dyrkajord og 162 da produktiv skog.

Brukere

-1725-1752 Sven Olsen, f. ca. 1685, tjente på Dyrdalen i 1701, men var visst­nok fra Kallar og bror til Anne Tronset. G. 1716 m. Brynhild Gunnarsdt., f. ca. 1693, d. 1769.

Barn:

 1. Berit, f. ca. 1715.
 2. Marit, f. på Mogarden 1717, g.m. Sjurd Helgesen Heggsetbrautan.
 3. Dødfødt barn på Tronset i 1720.
 4. Gunnar, f. på Tronset 1721, død som spedbarn.
 5. Gunnar, f. på Tronset 1722, tok over plassen.
 6. Ola, f. 1725, tok over plassen.
 7. Dordi, f. 1729, død som spedbarn.

1753-1770 Gunnar Svensen, f. 1722, d. 1770. G. 1751 m. Berit Nilsdt. Aunet fra Negarden, f. ca. 1720, d. 1779.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1752, død som barn.
 2. Nils, f. ca. 1754, d. 1766.
 3. Brynhild, f. 1757, tjente på Aunet hos morfolket sitt, død ugift 1802.
 4. Kari, f. 1760, d. 1781.
 5. Anne, f. 1765, levde i 1780.

-1762-1792 Ola Svensen, f. 1725, d. 18 . G.m. Anne Jonsdt. Uglem fra Nordpå-Jardet, f. 1718, d. 1797 (se Litjstoggo Moslett). De drev fra først plas­sen sammen med bror hans og kona og senere sammen med dattera og man­nen. Barn: Berit, f. på Uglan 1757, tok over plassen.

1778-1814 Berit Olsdt., f. 1757, d. 1814. G. 1778 m. Ola Renaldsen Kolsetmoen d.e., f. ca. 1755, d. 1825.

Barn:

 1. Renald, f. 1779, død som spedbarn.
 2. Renald, f. 1780, tok over plassen.
 3. Anne, f. 1783, død som spedbarn.
 4. Anne, f. 1784.
 5. Anne, f. 1786, g.m. Esten Jonsen Stokke, se Stokkjardet.
 6. Ola, f. 1789, død som spedbarn.
 7. Ola, f. 1792, blind helt fra han var barn, bodde heime, død ugift 1867.
 8. Kari, f. 1795, d. 1807.
 9. Dødfødt gutt i 1801.

1815-1848 Renald Olsen, f. 1780, d. 1853. G.I 1804 m. Siri Olsdt. Tuset fra Ustigarden i Flora, f. 1778, d. 1815. G.II 1816 m. Mali Jonsdt. Øver-Lien, f. 1782, d. 1851, taus på Hove.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Berit, f. 1805, tjente i grenda, losjerte til sist hos søstera på Krok­stad, død ugift 18    .
 2. Ola, f. 1808, g.m. enke Sessil Persdt. Tronset og kom dit.
 3. Ingeborg, f. 1811, sinnssjuk, d. 1892.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Jon, f. 1817, tok over plassen.
 2. Siri, f. 1820, g.m. Per Persen Mølnhus, se Krokstad.
 3. Brynhild, f. 1824, bodde heime, død ugift 1877.
 4. Kari, tvilling, f. 1824, bodde heime, død ugift 1899.

1849-1882 Jon Renaldsen, f.  1817, d.  1892. G.  1849 m. Goro Grimsdt. Rønsbergs-Markåen fra Ustpå, f. 1824, d. 1900.

Barn:

 1. Renald, f. 1851, tok over plassen.
 2. Peder, f. 1854, snekker, bodde heime, død ugift 15.7.1921.
 3. Mali, f. 1858, bodde heime, død ugift 20.10.1938.
 4. Grim, f. 1861, snekker, død ugift ca. 1902.

1883-1927 Renald Jonsen, f. 1851, d. 9.4.1927. G. 1883 m. Marit Mikkelsdt. Velve fra Nordigarden, f. 1861, d. 15.9.1919.

Barn:

 1. Mikal, f. 1883, g.I m. Petrine Kristensdt. Evjen, II m. Karen Jonsdt. Brattlien, se Nordigarden Velve.
 2. John, f. 1887, død ugift 7.2.1938.
 3. Gurine, f. 1892, tok over bruket.
 4. Ingeborg, f. 1897, drev plassen sammen med søskena, død ugift 8.2.1987. Barn: Marit, f. 1925, tok over bruket. (Far: Trygve Mogård).

1928-1958 Gurine Renaldsdt. Mogård, f. 1892, d. 22.2.1978. G. 1929 m. Mi­kal Olsen Kallar fra Nordigarden, f. 1893, d. 18.2.1942. Barnlaust ekteskap.

1959-1990 Marit Trygvesdt. Mogård, f. 5.1.1925. g. 1945 m. Martin Ingvald Olsen Kulseth fra Kolstad 129/17, f. 9.4.1919.

Barn:

 1. Inger Margrethe, f. 15.9.1944, g.m. Karstein Breivold fra Husbysjøen i Rissa, f. 1946. Barn: Olaug Irene, f. 1966, Kjell Inge, f. 1973.
 2. Ole Magnar, f. 8.6.1947, g.m. Aslaug Kristiansen, Slindmoen (Østermoen) 143/15, f. 6.5.1949, tok over bruket i 1991. Barn: Hans Mor­ten, f. 1974, Odd Arne, f. 1978, John Inge, f. 1981.

MOGARDSPLASSEN

Dette var en husmannsplass på Mogarden som eksisterte bare få år, fra de siste 1700-åra og et tiår opp i 1800-tallet. Per Olsen fra Bortigarden Kolset, f. 1742, d. 18 , og Eli Andersdt. fra Havernesset, f. 1747, d. 1810, hadde drevet Nordigarden for Ola Jonsen og Berit Arnsdt. mens de bodde på Berge. Da de kom igjen til Mogarden, fikk Per og Eli et plassrom. De var g. 1770 og barna var:

 1. Eva, f. 1771, g.m. Ola Jonsen Marstad, se Marstadtrøa.
 2. Anders, f. 1773, g.m. Randi Olsdt. Uglem, Skogan, og kom dit.
 3. Ola, f. 1775, g.l m. Mali Torstensdt. Berge, II m. Siri Torstensdt. Renå, se Slindtrøa.
 4. Ingebrigt, f. 1777,
 5. Ingeborg, f. 1779, d. 1785.
 6. Berit, f. 1781, g.m. Jon Olsen Dyrdal, Åsbaret.
 7. Halvard, f. 1783, losjerte på Mogarden i 1811.
 8. Bardo, f. 1786, d. 1787.
 9. Ingeborg, f. 1788, tjente på Litj-Evja, død ugift i legd på Bårdsgarden 1868.