SESSENG

Print Friendly, PDF & Email

Sesseng ligger mellom Sæter og Såmstad og er lik begge i topografi og boni­tet. Kanskje har de tre gårdene en gang vært én gård. Trolig er alle tre skilt ut fra Viks opprinnelige gårdsvald, enkeltvis eller som én operasjon.

Sesseng har også mye av navnet felles med Sæter, idet førsteleddet i gårds­navnet er gammelnorsk »setr« som betyr sete eller bosted. Dette har fått til­legget eng eller grasmark, altså seters eng, noe som kan bety at Sesseng er yngre enn Sæter og direkte utskilt derfra. Begge gårdene er vel navngitt fra Vik. Genitiv -s’en har gitt dialektuttalen »sæs«eng.

Første gang Sesseng skriftfestes, i 1520, skrives navnet »Sedzengh«. Navnet innbyr ellers til mange varianter blant ukyndige skrivere: »Sessing« og »Ses-syng« (1548), »Settseng« (1559), »Sessuig« og »Sessenngh« (1590), »Seseigh« (1620), »Zesinng« (1626), »SedzEng« (1670), »Sedseng« (1723), »Sætseng« (1838).

Gårdsnavnet gir egentlig ingen sikre holdepunkter om gårdens alder, men gårdstørrelsen (1 1/2 spann) og beliggenheten tilsier at Sesseng neppe er mye yngre enn Sæter, som i sin tur trolig ikke er særlig yngre enn Såmstad. En kan derfor gjette på at gården ble bosatt omkring år 1000, og ihvertfall ikke senere enn i høymiddelalderen, ettersom gården har vært klostergods (tilhø­rende Holm kloster, grunnlagt av lendmann Sigurd Ullstreng på 1100-tallet). Arkeologiske funn som kunne ha hjulpet til å tidfeste gården, er ikke gjort her.

Om Sesseng lå øde etter Svartedøden, vet en ikke, men da gården hadde to brukere så tidlig som i 1520, må ødetiden i alle fall ha vært kort.

Prøvematrikkelen fra 1723 har dette å si om Sesseng: »I Bag og Sollie, mis­lig til Korn, temmelig til eng, lætvunden. Taaler ingen forhøielse for sin uvis-hed til Korn. (Skog) til husfornødenhed og Setter«. Når korndyrkningen her var »uviss«, må det bety at jorda i stor utstrekning var våtlendt, og det maktet de ikke å gjøre noe med i gammel tid. Vi merker oss også at beskrivelsen ikke nevner »Hustømmer«, noe som nok betyr at skogen var mindre enn på de fleste selbugårder.

Vår- og høstvoll hadde Sesseng på Nåldalen på østsida av og like ved Slind-vatnet. Nåldalen var en gammel ødegård og fra 1600-tallet, senest, eid av Ner-Lia i Øverbygda, men i tidenes løp hadde vikvarvgårder tilegnet seg det meste av eiendommen her. Eieren var jo bosatt langt unna og på andre siden av sjø og elv.

Av sommervoller hadde Sesseng to: Storlivollen ved Svarttjenna i Kringles-lia og Haftorslia lenger sør, litt vest for store Ristjenna nesten i merket med Haltdalen. De vekslet vel mellom å bruke de to setrene til seter og til slått. Vollene var i bruk like til under siste krig.

Sesseng hadde fra gammelt av matrikkelnummer 688 og stod i 1 1/2 spann landskyld, men Vi spann ble avfelt noe før 1690. Landskylda ble da redusert med dette halvspannet, antagelig på grunn av elvebrudd på Vikaengene. I 1838 fikk gården løbenummer 175 og 176 og 4-1-4 skylddaler tilsammen på bruka. I 1888 ble dette omgjort til gnr.  137 med 11,09 skyldmark.

Leidangen var i alle år 13Vi mark smør og 20 mark mel.

Husdyrbestanden

 

 

hest

storfe

småfe

gris

1657

3

19

25

0

1723

     2

9

13

1802

3

16

30

1866

4

20

70

2

Korntienden er oppgitt til 2 Vi tønne i 1666. I 1723 var utsæden satt til 6 tøn­ner, i 1802 til 8 tønner og i 1866 til 11 tønner.

Høyavlinga var på 60 lass i 1723, 198 lass i 1866. Folketallet var 27 i 1801, 46 i 1855.

Eiere

Holm eller Nidarholm kloster på Munkholmen eide Sesseng like til Kronen konfiskerte alt klostergods og mye kirkelig gods ellers ved reformasjonen. Gården ble kanskje gitt til klosteret av lendmannen Sigurd Ullstreng som grunnla klosteret i begynnelsen av 1100-tallet, kanskje av en annen stormann, men i alle fall må gården ha kommet i klosterets eie innen utgangen av høy­middelalderen (1350).

Kronen satt etter 1537 som eier av Sesseng til den i 1660-åra ble nødt til å avhende det meste av jordegodset sitt på grunn av tyngende statsgjeld. Eier av Sesseng ble Birgitte, enke etter borgermester Anders Olufsen i Fredrik­stad, som var en av Kronens stor kreditorer. Gården ble skjøtet over fra Kro­nen i 1669, men Birgitte lot den umiddelbart skjøte over til sin svigersønn, den trønderske proprietæren Christian Schøller. I schøllerslektens eie ble gården værende til etterkommeren general von Krogh solgte gården i 1789.

Brukere

Åsmund brukte Sesseng i 1520 og betalte 1 qvintin sølv og 2 skilling i skatt, mens Gunder »ibidem« betalte 6 skilling. Begge beløp er små; de maktet vel ikke å betale mere. Åsmund-navnet var uhyre sjeldent i Selbu.

I 1548 var det én bruker i Sesseng: Erik. Han betalte 12 mark smør og 19 mark mel i leidang til Kronen, og 1 vett og 2 våger mel, bokført på Holm kloster, men som da i realiteten også gikk til staten eller Kronen. Ennå i 1559 satt Erik som bruker her, og svarte sin ene daler i skipsskatt.

I 1590 betalte Jon både leidang og landbohold av Sesseng. Det siste viser at han hadde vært bruker i minst 3 år.

I 1609 finner vi en ny bruker: Bjørn. I 1628 betalte han feskatt for 6 kyr og 1 ungnaut. Året etter svarte han 6 skjepper havre i tiende. 6 år tidligere var tienden 9 skjepper, noe som vel forteller mer om svingninger i årsveksten enn om driften av gården. Bjørn ble i 1645 skattlagt for kone, en sønn, en datter og en taus.

En annen Bjørn Sesseng ble i 1630 bøtelagt for leiermål med Marit Sjurs-datter »i Wigen« Han lovet å gifte seg med henne når han »bekomb nogen plads Att paaboe«. Han fikk sin plass, for fra 1647 og et tiår framover finner vi Bjørn Sesseng som husmann. Trolig var det noe slektskap mellom gard­mannen Bjørn og husmannen Bjørn. Kanskje var de brødre.

 

Bind7-korrektur--1

PEDER SETZENG 1683

I 1635 ble Bersvend »Sexeng i Selbou« bøtelagt med en daler fordi han slo Jon Slind med en børse. Vi vet ikke mer om denne Bersvend.

Ola Bjørnsen bygslet i 1651 1 spann i Sesseng som hans gamle far hadde opplatt for ham – dette var leilendingsbøndenes vanlige praksis for å beholde bruket i slekta. Ola var født i 1605 og hadde sønnene Peder, født ca. 1650 og Ola, født 1655. Ved manntallet i 1665 arbeidet også tjeneren Rolf på går­den, født ca. 1610, samt knekten eller soldaten Peder, født 1610, og husman­nen »Svend stoderkong«, født 1605. Stodderkongen var en slags lensmann med myndighet til å jage vekk tiggere, tatere og andre omstreifere som snyltet på bygda.

Ola satt som oppsitter i Sesseng ennå i 1679. Året etter var sønnen Peder Olsen oppsitter, og han satt der til etter århundreskiftet. Han hadde sønnen Bersvend Pedersen, født 1697.

Det er visstnok slik at ei ny slekt startet opp på Sesseng i 1712, med det ny­gifte paret Sjurd Jonsen Størset og Kari Jonsdt. Hammer. De kom sjøen fra Stamnes da de slo seg ned i Vikvarvet. De hadde med en årsgammel gutt, men etter bortimot tjue år på Sesseng, hadde Kari født ti, men to døde små.

Sjurd og Kari ble sittende med garden opp i høg alder og da de endelig ga opp bygselen, ble Sesseng delt mellom sønnene Stor-Jo og Litj-Jo, som hver tok over Vi spann. Dette hendte i den tid Stie Tonsberg Schøller var eier av garden. Noen offisiell deling av inn- og utmark ble ikke gjort før i 1826, i henhold til lov fra 1821, slik som på nabogarden Såmstad.

Brukere

1680-1711 Per Olsen, f.ca. 1655, d. 1707, og Berit, tok over garden etter for­eldra hans.

Barn:

 1. og
 2. ukjent.
 3. Bersven, f. ca. 1698, d. 1718.
 4. og
 5. Ola, f. 1700, og Ola, f. 1701, døde som spedbarn.
 6. Marit, f. 1703.
 7. Ingeborg, f. 1706, g.m. Jon Bjørnsen Rena, se Ustigarden Kleset. 1712-1754 Sjurd Jonsen fra Størset, f.ca. 1677, d. 1758, tjente på Stamnes i

1701. G. 1711 m. Kari Jonsdt. fra Hammer, f.ca. 1685, d. 1768.

Barn:

 1. Jon d.e., f. på Stamnes 1711, g.I m. Gjertrud Arnsdt. Moslett, II m. enke Berit Olsdt. Morset, tok over halve garden, se Ustigarden nedafor.
 2. Marit, f. 1713, g.m. enkmann Halvard Svensen Lille-Evjen, nedre.
 3. Jon, f. 1714, d. 1719.
 4. Ingeborg, f. 1716, g.m. Nils Jonsen Uglem, se Ugldalen.
 5. Kari, f. 1719, g.m. enkmann Jon Bjørnsen Kleset, Ustigarden.
 6. Jon d.y., f. 1721, g.I m. Mali Bjørnsdt. Hårstad, II m. enke Ingeborg Persdt. Flønes, tok over halve garden, se Nordigarden nedafor.
 7. Sessil, tvilling, f. 1721, død som spedbarn.
 8. Ola, f. 1723, g.m. Anne Persdt. Eidem, se Ustigarden Kleset.
 9. Sjurd, f. 1725 g.I m. Brynhild Olsdt. Fuglem, II m. enke Berit Jonsdt. Hovsmoen og kom dit.
 10. Gunnar, f. 1729, g.m. Helke Bjørnsdt. Hårstad, se Framigarden Ner-Hårstad.

SESSENG GNR 137/1 (NORDIGARDEN)

Denne halvparten av garden var det Litj-Jo og Mali Bjørnsdt. som tok over i 1755. Hun døde etter fem år og Jon ble gift på nytt. Det var med enka Inge­borg Persdt. Flønes som kom flyttende hit med tre barn fra første ekteskapet sitt. Både Jon og Ingeborg døde i 1788, men da var bruket på fremmede hen­der. Av en eller annen grunn hadde Kari, eldste datter til Jon, og mannen Jon Jonsen Øver-Hårstad gitt opp bruket og flyttet ut. De gamle hadde fått kår av det nye bygselparet, Sjurd Torstensen og Marit Olsdt. I 1778 står Ola Ol­sen Aunet som bygselmann, men han døde et par år senere.

I 1789 ble eieren Georg Fredrich von Krogh på Leira på Strinda rådd til å selge Sesseng. For å være sikre på å få fortsette her, måtte bygselfolket kjøpe. Sjurd Torstensen fikk skjøte på Nordigarden, »samt halve pladsen Setseng Sveet kaldet«, for 650 rdr. Men den økonomiske bakgrunnen til Sjurd og Ma­rit var altfor svak til å klare opp med gjelda de drog på seg. De såg ingen annen utveg enn å la bruket gå fra seg. I 1796 fikk klokker Ingebrikt Bruråk skjøte fra Sjurd Torstensen for 700 rdr. og plassen Svea som kårjord. Klokke­ren lånte omlag halve kjøpesummen av Ola Anderssen Uthus på Mosletta.

I 1811 fikk Ingebrikt d.y. skjøte fra faren. Han var gift tre ganger, men døde heller ung. Da andre kona, Ingeborg Tomasdt. døde i 1820, ble bruket under registreringsforretninga verdsatt til 300 spd. Fru majorinne Coldevin fikk ut­legg i bruket for et lån på 100 spd. som var tatt opp ved eierskiftet i 1811.

Den tredje Ingebrikt ble eier i 1825, bare seks år gammel, samme år som stemora Mali Haldorsdt. tok ham med til Kvello, der han vokste opp. Nordi­garden Sesseng ble nå liggende øde for fastboende, og Norbye på Kvello fant det best å selge eiendommen for stesønnen Ingebrikt. Ola Haldorsen Ham­mer kom her i 1839, men fikk skjøte først et år senere. Kjøpesummen var 500 spd’. og Ola tok opp et pantelån i Trondhjems Sparebank på 300 spd. Under bo-oppgjøret etter ham i 1851 ble bruket lagt ut til sparebanken for denne summen, men skiftetaksten var 500 spd.

Den nye slekta satt her til i 1874. Noen år før hadde Kristen Mikkelsen Sets­ås tatt over halve bruket, som han i 1867 solgte til meldalingen Arnt Jonsen Ofstad (Re) for 350 spd. Han og kona Marta Kristoffersdt. var her i tre år, men flyttet til Meldalen igjen. Dattera Anna er født på Sesseng i 1870. I 1875 kjøpte sersjant Mikkel Kristensen Setsås hele Nordigarden for 900 spd. Ene halvparten solgte han straks til Ola Olsen Sæter for 700 spd. I 1882 fikk han også skjøte på andre halvparten. Kjøpesum var 1 200 kroner (300 spd.) Der­med var Nordigarden Sesseng slått sammen med Ustigarden Sæter.

I 1866 var Nordigarden på 66 1/2mål dyrkajord og 21 1/2 mål naturlig eng og årlig avling er gitt opp til 12 t. bygg, 46 t. havre, 114 t. poteter, 50 lass høy og 52 lass fra markaslåtten. Krøttera var 2 hester, 10 kyr, 35 småfe og 1 gris. Årlig avvirking i skogen er satt til 4 1/2 tylft tømmer. Bruket hadde tre setrer sammen med Ustigarden.

Fra Nordigarden Sesseng er utskilt: Eggen 137/2 i 1885 til John O. Eggen. Eggen østre 137/5 i 1901 til d.s. Solberg søndre 137/8 i 1922 til Arnt J. Over-viksveen. Granli 137/10 (også fra Ustigarden i 1929 til Ole P. Aune. Dahl-berg 137/15 (også fra Ustigarden) i 1933 til Paul Olaf J. Sesseng. Granlidalen 137/16. Bakkli 137/18 i 1946 til Gunnar R Aunebakken og slått sammen med gnr. 139/3. Nea 137/20 i 1947 til Trondheim e.verk. Sessengsveen 137/22 i 1953 til Ingebrigt T. Sesseng.

Brukere

1755-1783 Jon Sjurdsen d.y., f. 1721, d. 1788. G.I ca. 1754 m. Mali Bjørnsdt. Ner-Hårstad, f. 1724, d. 1760. G.II 1760 m. Ingeborg Persdt. Flønes, f. 1709, d. 1788, som var g.I m. Ola Nilssen Bellaunet på Selbustranda: Jon og Mali tok over denne halvparten av heimgarden hans.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Kari, f. ca. 1754, se nedafor.
 2. Gunhild, f. ca.1756, d. 1758.
 3. Gunhild, f. ca. 1759, g.m. enkmann Jon Arnsen Uglemstrøen, Nytrøa.

2. ekteskap var barnlaust, men Ingeborg hadde i 1. ekteskap m.a. Mali Ølløvrommet, Nils Åsan og Barbro Sessengsveen.

1775-1783 Kari Jonsdt, f. ca. 1754. G. 1775 m. Jon Jonsen Øver-Hårstad d.e., f. 1741. De drev bruket sammen med far og stemor hennes. Etter å ha gått fra bruket, flyttet de ut, kanskje til Verdalen. Barn:

 1. Mali, f. 1777.
 2. Kirsti, f. 1778, g.m. Bersven Haldorsen Aftretsbrauten.
 3. Jon, f. 1780.
 4. Ola, f. 1782.
 5. Sjurd, f. 1784.
 6. Tomas, f. 1786.
 7. Kristen, f. 1788, d. 1789.
 8. Kristen, f. på Såmstad 1790.

1784-1795 Sjurd Torstensen og Marit Olsdt. fikk Sessengsvea som kårbruk og arvefeste da de solgte bruket, se der.

1796-1829 Ingebrigt Ingebrigtsen Bruråk fra Brøttem i Klæbu, f. 1750, d. 1830, var klokker, se Selbu i fortid og nåtid, bind 1, side 346. G. i Klæbu 1779 m. Goro Olsdt. Nordset, f. 1751, d. 1829. De .var altså klæbygger, men kom nå fra Bruråk i Bratsberg og nyttet Bruråk som familienavn hele sin tid. Se også I. Flønæs: »Slægtshistorie over Bruraakfamiljen« (1915). Barn (alle født på Bruråk):

 1. Gunhild, f. 1780, g.m. Arn Gunnarsen Nervik, Framigarden.
 2. Katrina, f. 1784, g.m. Tomas Mikkelsen Samstad, se Sessengsvea.
 3. Ingeborg, f. 1786, g.m. Bardo Olsen Uthus, se Uthusmyra i Flora.
 4. Ingebrikt, f. 1789, se nedafor.
 5. Ola, f. 1791, g.m. Brynhild Jonsdt. Moen, se Øver-Hårstad.
 6. Randi, f. 1794, død som spedbarn.

1814-1824 Ingebrikt Ingebriktsen, f. 1789, d. 1824, var skolemester og klok­ker, slik som faren og broren. G.I 1810 m. Kari Jørnsdt. Slind fra Jørngarden, f. 1789, død i barselsseng 1812 og gravlagt sammen med det nyfødte barnet. G.II 1814 m. Ingeborg Tomasdt. Uthus fra Mosletta, f. 1794, d. 1820. G. III 1821 m. Mali Haldorsdt. Kvello, f. 1801, som ble g. II 1825 m. Peder Christo-fer Norbye på Kvello, og flyttet dit.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Ingebrikt, f. 1811, d. 1817.
 2. Jørn, f. 1812, død som spedbarn.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Karen, f. 1816, g.m. Jon Mikkelsen Sandvik, Nordigarden.
 2. Ingebrigt, f. 1819, g.m. Brynhild Larsdt. Krokstad, se Negarden Flønes.

Barn i 3. ekteskap:

 1. Ingeborg, f.  1822, død som spedbarn.
 2. Haldor, f. 1823, g.m. Kari Persdt. Aunet, se Baknesset under Eidem.

1830-1838 avlsbruk under Kvello.

1839-1850 Ola Haldorsen fra Hammer, f. 1790, d. 1850. G. 1822 m. Siri Olsdt. fra Framigarden Rena, f. 1799, død som husmannskone på Gullset 1839.

Barn (alle født på Hammer, så nær som de to yngste som er født på Gullset):

 1. Gutt død som spedbarn i 1822.
 2. Dødfødt gutt i 1823.
 3. Haldor, f. 1826, g.m. Kari Persdt. Ner-Lien, se Negarden Grøtem.
 4. Siri, f. 1828, g.m. Jon Eriksen Sesseng, Ustigarden.
 5. Ola, f. 1831, se Ustigarden Sæter.
 6. Henrik, f. 1833, g.m. Brynhild Olsdt. Slindtrøen, se Morset.
 7. Gunnar, f. 1835, se Ustigarden Sæter.
 8. Nils, f. 1837, død som spedbarn.
 9. Nils, f. 1838, d. 1840.

1851-1874 Haldor Olsen og Kari Persdt. flyttet til Grøtem på Selbustranda, men barna, så nær som de yngste, er født her på Sesseng.

EGGEN GNR 137/2

Dette bruket ble grunnlagt i 1884, da handelsbestyrer John Olsen Eggen fikk bygselbrev fra Ola Olsen Sæter, som eide Nordigarden Sesseng, på et jordstykke her, og rett til senere å kjøpe det. Alt året etter fikk John skjøte på eiendommen for 500 kroner og ga den navn etter heimstedet sitt i Sjøbyg­da. I 1901 ble Eggen østre 137/5 kjøpt og lagt til. Også denne parten var ut­skilt fra Nordigarden Sesseng, og utgjør storparten av eiendommen Eggen og kjøpesummen var 2 600 kroner.

Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord på bruket, 3 kyr, 6 sauer og 1 gris. Fra Eggen er utskilt: Løkmyr 137/9 i 1924 til dattera her, Sigrid Johnsdt. Heimly 137/13 i 1932, men eiendommen ble i 1948 igjenkjøpt av Olga og Ola Eggen Sæther.

Brukere

1884-1930 John Olsen Eggen fra Eggaodden i Sjøbygda, f. 1852, d. 25.5.1926. G. 1882 m. Berit Nilsdt. fra Pigarden Aunet, f. 1855, d. 25.9.1930.

Barn:

 1. Brynhild, f.  1882, reiste til Amerika i 1924.
 2. Ragnhild, f. på Overvik 1884, d. 1894.
 3. Ole, f. 1887, d. 16.3.1907. Barn: Paul, f. 3.12.1906 (mor: Ane Jonsdt. Sesseng, Ryen 137/14), se Molund 50/34 under Uglan.
 4. Sigrid, f. 1888, g.m. Ole Halvardsen Nervik, se Sessenghaugen 140/3 under Aunet.
 5. Nils, f. 1891, død som lærer i Asker 2.11.1922, gift.
 6. Ragnhild, f. 1894, d. 6.7.1907.
 7. Ingvard Bernhard, f. 1896, d. 24.9.1906.
 8. Olga Bergljot, f. 1898, tok over bruket.

1931-1971 Olga Johnsdt. Eggen, f. 2.12.1898, d. 29.5.1979. G. 1931 m. Ole Johnsen Sæther fra Ustigarden 136/2, f. 28.7.1904, d. 18.5.1979. Barn: John, f. 1935, tok over bruket.

1972-        John Eggen Sæther, f. 11.9.1935, og kona Birgit Rønne fra Trond­heim, f. 4.6.1935, bor i Trondheim.

SESSENGSVEA GNR 137/22 (NORD-SVEA)

Denne husmannsplassen var opphavlig et kårbruk som Sjurd og Marit fikk da de solgte Nordigarden Sesseng. Samtidig ble det ordnet arvefeste på det, slik at etterkommere kunne få fortsette her når de gamle var ute av stand til å drive. Og slik ble det og på arvefeste satt de helt til i 1953, da Ingebrigt T. Sesseng fikk eiendommen utskilt fra Nordigarden, som nå var slått sam­men med Sæter. Han fikk skjøte fra Hilmar Sæther.

Fra 1846, da Sjurd Torstensen ble gift, og til i 1887, da broren Bersven Tor-stensen døde, var plassen halvert mellom familiene til disse. I 1875 hadde Bersven 3 kyr, 5 sauer, 2 geiter og 1 gris, mens Marit Halvardsdt., enka etter Sjurd, hadde 1 ku og 5 sauer. Utsæden var 1 åtting bygg, 1 t. havre og snaue 2 t. poteter.

Omkring 1955 var det 13 da dyrkajord på bruket, 2 naut, 3 sauer og 1 gris. Fra eiendommen er utskilt: Sveli 137/23 i 1954 til sønnen her, Ingvald Ses­seng. Sveheim 137/26 i 1975 til dattera i neste generasjonen, Rigmor Warmdal.

Brukere

1796-1827 Sjurd Torstensen fra Bergshaugen, f. 1758, d. 1829. G. 1782 m. Marit Olsdt. fra Smedtrøa på Hove, f. 1757, d. 1831. De hadde hatt Nordigar­den Sesseng noen år før de ble bureisere her, og der er barna født, så nær som det første og det yngste.

Barn:

 1. Kari, f. på Berge 1783, død som spedbarn.
 2. Kari d.e., f. 1784, g.m. Jon Guttormsen Fuglemsodden.
 3. Ola, f. 1785, død som spedbarn.
 4. Torsten, f. 1786, tok over plassen.
 5. Kari, d.y., f. 1788, g.m. Anders Anderssen Havernesset.
 6. Siri, f. 1790, g.m. Ola Bersvensen Kjøsnesnesset, Nordinesset.
 7. Marit, f. 1793, g.m. Halvard Olsen Solemstrøen.
 8. Ola, f. 1795, g.m. Mali Jonsdt. Svinas, se plassen Luggen under Overvik.
 9. Hans, f. 1797, g.m. Marit Torkjelsdt. Flønestrøen og kom dit.

1828-1860 Torsten Sjurdsen, f. 1786, d. 1872. G. 1822 m. Brynhild Bersvensdt. Hårstadhaugen, f. 1801, d. 1885. De kom fra Øver-Lia da de tok over plassen her.

Barn:

 1. Sjurd, f. 1822, tok over halve plassen.
 2. Brynhild, f. 1825.
 3. Bersven, f. på Lia 1827, tok over halve plassen.
 4. Marit, f. 1831, g.m. Ola Bersvensen Overvik, Vikaåsen.

1846-1877 Sjurd Torstensen, f. 1822, d. 1859. G. 1846 m. Marit Halvardsdt.

Bergsnesset, f. 1821, d. 17.12.1904. De drev plassen sammen med foreldra hans og senere sammen med bror hans og kona.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1848, g.m. Jon Jonsen Tangåsen, se Dyrdalsplassen.
 2. Marit, f. 1851, g.m. Per Renaldsen Slind, Tellhaugen.
 3. Kari, tvilling, f. 1851, tok over plassen.
 4. Torsten, f. 1853, tjente i Bratsberg og der g. 1875 m. Eline Josefine Sivertsdt. Bratsberg, f. i Bindalen 1850. Barn: Haldor, f. 1875, Ma­rit, f. 1878.
 5. Ingeborg, f. 1855, d. 1912, g. 1883 m. Anders Persen Langletet, Al-mås i Singsås, f. 1862. Barn: John, f. 1878 (far: Jon Persen Hårstad, Jardet, som døde i 1878), Per, f. 1885, Ingebrigt, Sivert, Iver, Marie, Marit.

1861-1887 Bersven Torstensen, f. 1827, d. 1887. G.m. Anne Serine Danielsdt. fra Klæbu, f. 1826, d. 1884. De drev plassen sammen med enka etter bror hans.

Barn:

 1. Brynhild Lovise, f. 1861, g.m. Torkil Olsen Eidem, Torkjilnesset.
 2. Gurina, f. 1865, g.m. John Arnsen Rønsberg, Arndalen, reiste til Amerika, bodde i Minnesota. Barn: Anton Sigvart, f. 1884, d. 1885. (Far: John Endresen Stormyråsen, se Oppigarden Eidem).

1878-1919 Kari Sjurdsdt., f. 1851, d. 3.5.1918. G. 1878 m. Torsten Renaldsen Slind fra Tellhaugen, f. 1854, d. 1943. De tok over halve plassen etter mor hennes og andre halvparten etter Bersven.

Barn:

 1. Marit, f. 1878, død som spedbarn.
 2. Ole, f. 1879, g. 1903 m. Ragnhild Jonsdt. Sesseng, Ryen, se Røsmo 40/2 under Røset.
 3. Mikal, f. 1881, g.m. Anne Gunnarsdt. Berge, Løkvang 75/7, og kom dit..
 4. Ragnhild, f. 1883. Barn: Trygve Konrad, f. 6.6.1911 (far: Eskil Olsen Høiås, Moflata i Klæbu).
 5. Sivert, f. 1886, g.m. Helga Arntsdt. Aune, se Espbakken 30/25 un­der Setsås.
 6. Helene, f. 1888, d. 1960, g.I m. Emil Pareli Jørgensen fra Nordland, f. 1887, II m. Kristian Heggebø, f. 1870, d. 1917, III m. Sigvart An­ton Bugge Johansen, f. 1892, d. 1978. Barn: Jarle Torbjørn, f. i 1. ekt. 1910, Harald, f. i 2.ekt. 1913, Harald Johan, f. 1919, død som spedbarn, Klara Oline, f. 1921, d. 1926, Klara Oline, f. 1927, Karl Johan Simon, f. 1932.
 7. Torstein, f. 1890, g. 1911 m. Anna Ingebrigtsdt. Grøtte, Nordigarden 8/1, f. 1888, reiste til Amerika. Barn: Theodor, f. 6.6.1911, Ingebrigt, Kristine, Tofen Argot.
 8. Ingebrigt, f. 1893, tok over bruket.
 9. Karl, f. 1898, død som spedbarn.

1920-1958 Ingebrigt Torstensen Sesseng, f. 1893, d. 29.10.1975. G. 1917 m. Kristine Berntine Arntsdt. Overvik fra Solberg 135/10, f. 1898, d. 25.12.1979.

Barn:

 1. Torstein, f. 14.9.1917, g. 1944 m. Tora Eidem, Heimro 63/63 under Bell, f. 11.5.1916, bor i Stange i Hedmark. Barn: Ingvild Kristine, f. 1944, Gerd, f. 1947, Liv, f. 1957.
 2. Arne, f. 1920, g.m. Kristine Sofie Guttormsen, se Haugtussa 134/59 under Overvik.
 3. Ingvald Kristian, f. 27.5.1922, g.m. Borghild Dragsten Rena, se Ing­stad 65/50 under Ner-Hårstad.
 4. Kari, f. 1930, tok over bruket.

1959-        Kari Ingebrigtsdt. Sesseng, f. 5.8.1930. G. 1949 m. John Olsen Stokke fra Grøndal 119/5, f. 9.4.1931.

Barn:

 1. Inge Steinar, f. 15.1.1950, g.m. Johanna Othelie Sveen, Oppigarden Stor-Evja 83/1, f. 25.7.1953, bor i Rissa. Barn: Jan Arve, f. 1979, Kristin, f. 1982, Ingvild, f. 1991.
 2. Kjell Jostein, f. 1951, g.m. Kirsten Jorunn Hårstad, se Bettebo 143/91 under Slindan.
 3. Rigmor, f. 1954, g.m. Magne Johan Warmdal, se Sveheim 137/26 nedafor.
 4. Torild, f. 16.12.1958, g.m. Arild Petter Rødfjell i Mo i Rana, f. 1954. Barn: Anja, f. 1977, Allan, f. 1981.
 5. Inger, f. 1963, g.m. Tore Morten Overvik, se Torotun 134/60 under Overvik.
 6. Bjørn, f. 1965, sb.m. Heidi Guldseth, f. 1965. Barn: Bjørnar, f. 1984, Ronny, f. 1985, Joar, f. 1992.
 7.  Rune, tvilling, f. 5.9.1965, sb.m. Marit Setseng, f. 1971. Barn: Jo Ketil, f. 1991.

SVELI 137/23 Ingvald Ingebrigtsen Sesseng fikk tomt utskilt fra heimbruket Sessengsvea og bygde her i 1954. Men han og kona Borghild Johnsdt. Dragsten flyttet se­nere ut og i 1957 kjøpte John O. Stokke eiendommen, men solgte et års tid senere til Erling Estensen Viken fra Nervik 133/2, f. 20.4.1923, og kona Inga Nilsdt. Overvik fra Heggbakken 134/2, f. 27.10.1918.

SVEHEIM GNR 137/26

Tomta er utskilt fra Sessengsvea 137/22 til dattera der, Rigmor Stokke, f. 8.4.1954, og mannen Magne Johan Warmdal fra Solbakken 12/15 på Selbu-stranda, f. 28.5.1950, og de bygde her. Barn: Roger, f. 1972, Frode, f. 1974.

SVETUN

Emma Arntsdt. Aune, se Nygarden Sæter 136/19, f. 29.5.1912, bygde her på bygslet tomt fra Sessengsvea 137/22 i 1964.

BAKKAN (NILS-PERSBAKKEN)

På denne plassen, som hørte Nordigarden Sesseng til, var Nils Persen fra Ustigarden Sæter, f. 1825, d. 11.3.1902, og Kari Jonasdt. fra Jonashåggån på Øver-Solem, f. 1831, d. 25.1.1885, bureisere. De flyttet hit like etter at de gif­tet seg i 1854 og hadde i 1875 4 geiter, sådde en byggklip og ei halvtynne hav­re og satte noen poteter. Noen jordveg å snakke om, var det ikke, og det kom heller ingen og tok over etter dem. Etter at yngste barnet drog til Amerika, tok enkmannen Nils inn på Ustigarden Sæter, der han engang ble født, og der døde han som ensom »fattiglem«.

Barn:

 1. Per, f. 1856, g.m. Ragnhild Olsdt. Samstad, se Nersvea under Sæter.
 2. Kari, f. 1859, d. 1888, g. i Lade 1885 m. Andreas Andreassen Fleskhus fra Verdalen, f. 1845. Barn: Jonas, f.  1883, død som sped­barn (far: Helmer Antonsen fra Hemne), Kristine, f. 1885.
 3. Marit, f. 1862.
 4. Jonas, f. 1865, d. 1881.
 5. Anne, f. 1869.
 6. Sigrid, f. 1873.
 7. Ingeborg, f. 1877, reiste til Amerika i 1896.

SESSENGSVEA (HAFELLA)

Denne husmannsplassen på Svea hørte også Nordigarden til, og var kanskje bosatt så tidlig som i siste halvparten av 1700-åra. Dersom så er tilfelle, ble den igjen lagt øde, men bosatt på nytt av Tomas Jonsen Såmstad og Anne To-masdt. Han døde som husmann under Sesseng i 1805. Etter den tid bodde etterkommere til Brurok på Sesseng her, helt til plassen ble lagt øde. I 1875 hadde plassfolket 1 hest, 1 ku, 2 ungnaut, 8 sauer og 6 geiter. Utsæden var 3 åttinger bygg, 1 kvarter blandkorn, 3 kvarter havre og 3 t. poteter. Det var altså ingen liten plass. Da Jon Nilssen i 1833 fikk tinglyst bygselbrev, lydde det på »plassen Nytrøen og Sveen«.

Brukere

Det er mulig at Barbro Olsdt., f. ca. 1739, død før 1792, datter til Ingeborg Persdt. Sesseng, Nordigarden, og Per Nilssen, f. ca. 1722, død på Sesseng 1804, var husmannsfolk her. Per var visstnok innflytter og kanskje bror til Ingeborg Gullsetglennen. De var g. 1769 og hadde hatt to barn: Nils, f. 1770, d. 1771, og Ola, f. 1772, d. 1773.

I 1802 kom Tomas Jonsen d.e. fra Nordigarden Såmstad, f. 1770, og kona Anne Tomasdt. fra Åsbakken på Ner-Hårstad, f. 1775, hit som husmannsfolk. 21.4.1805 druknet han på Selbusjøen og Anne flyttet tilbake til Hårstad og ble senere gift til Meråker. Hun og Tomas hadde begge tjent på Prestgarden og losjerte et par år på Åsbakken før de flyttet hit til Sesseng. Om familien se Åsbakken.

1808-1825 Katrina Ingebriktsdt. fra Nordigarden Sesseng, f. 1784, d. 1821. G. 1807 m. Tomas Mikkelsen fra Ustigarden Såmstad, f. 1774, d. 1835.

Barn:

 1. Goro, f. 1808, tok over plassen.
 2. Hans (fostersønn), f. på Hovsbrenna 1817 (foreldre: festefolk, hattma-ker Ola Hanssen Saberg og Ingeborg Bardosdt. Liatrøen, Nirstrøa).

1826-1870 Goro Tomasdt., f. 1808, d. 1887. G. 1825 m. Jon Nilssen Mean, f. 1804, d.  1877.

Barn:

 1. Katrina, f. 1825, g.m. Jon Nilssen Overvik, se plassen Luggen under Overvik.
 2. Kari d.e., f. 1829, g.m. Pål Olsen Samstadhaugen.
 3. Kari d.y., f. 1832, g.m. Kristen Bardosen Sessengsveen (Berg).
 4. Nils, f. 1835, d. 1836.
 5. Soffi, f. 1837, g.m. Jon Jonsen Garbergstrøen (Garli).
 6. Nils, f. 1840, tok over plassen.
 7. Goro, f. 1844, g.m. Anders Gunnarsen Overviksveen.
 8. Johanna, f.  1847, g.m. Tomas Haldorsen Stubbtrøen.
 9. Marit, f. 1853, g.m. Jon Jonsen Uglem, se Vinster Vølset.

1871-1900 Nils Jonsen, f. 1840, d. 1896. G.I 1864 m. Brynhild Jonsdt. Me-

boståsen, f. 1835, d. 1883. G.I1 1887 m. Ingeborg Jensdt. Overviksveen, f. 1858, d. 17.1.1901, som hadde tjent på Såmstad.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Guri, f. 1865, husholder på Ustigarden Såmstad, død ugift 1944.
 2. Jon d.e., f.  1866, reiste til Amerika.
 3. Jon d.y., f. 1869, reiste til Amerika.
 4. Tomas, f. 1874, reiste til Amerika.
 5. Brynhild, f. 1877, g.m. Jon Olsen Røssetsveen.
 6. Nils, f. 1879, reiste til Amerika i 1900.

SVEA

Denne husmannsplassen hørte Nordigarden Sesseng til, men det var fra Ustigarden at Jon Sjurdsen og Ingeborg Bardosdt. kom da de slo seg ned her. Jon er i 1801 kalt »nye rydder«, men det er trulig de satte seg ned på plassen som Lisbet Nilsdt. flyttet fra. De siste her, Per Ellevsen og Marit Persdt., ble til slutt så elendige at de måtte få hjelp av fattigvesenet og plassen ble lagt øde.

Brukere

-1722 Per Persen, f.ca. 1677, d. ca. 1722, tjente på Aunet i 1701, men ble gift under navnet Sæter, og det er mulig at det var Siri og andre mannen som først ble husmannsfolk her på Sesseng. G. 1715 m. Siri Fredriksdt. fra Borti-garden Uglan, f. ca. 1689, d. 1768, som var g. II m. Anders Jonsen.

Barn:

 1. Per, f. 1720, død som spedbarn.
 2. Per, f. 1721.

1723-17     Siri Fredriksdt., enke etter Per Persen. G.II m. Anders Jonsen, visstnok innflytter, f. ca. 1686, d. 1762. De flyttet med sønnen til Nersvea, plass under Sæter.

Barn:

 1. Berit, f. 1723, g.m. Ola Torkjelsen Kjøsnes, Nordpå.
 2. Kari, f. 1724, d. 1764.
 3. Marit, f. 1726, g.I m. Gunnar Olsen Aunet, se Åsan, II m. Even Nilssen Knektaunet.
 4. Kari d.y., f. 1727, g.m. Torsten Sjurdsen Bergshaugan. Sønnen Sjurd kom til Nordigarden Sesseng.
 5. Mali, f. 1729, g.m. Bardo Arnsen Aunmoen.
 6. Fredrik, f. 1730, død på Kleset 1742.
 7. Per, f. 1734, g.m. Berit Olsdt. Kjøsnes, se Nersvea under Sæter.

-1747-1765 Jon Jonsen fra Nygarden Langli, f. 1710, d. 1774. G. 1736 m. Be­rit Andersdt. fra Ustistuggo Overvik, f. 1707, d. 1764. Jon kom til Vikvarvet som dreng på Nervik.

Barn (de tre eldste født på Overvik):

 1. Jon, f. 1736, død som spedbarn.
 2. Anders, f. 1737, d. ca. 1739.
 3. Anders, f. 1743, tok over plassen.
 4. Gunnar, f. 1747, d. 1748.
 5. Kirsti, f. 1750, g.m. Bardo Halvardsen Lille-Evjen, nedre.

1766-1786 Anders Jonsen, f. 1743, d. 1786. G. 1767 m. Lisbet Nilsdt. Hår-

stadplassen fra Nirsplassen på Ner-Hårstad, f. 1744, som ble g.II m. Tomas

Tomassen.

Barn:

Berit, f. 1767, g.m. Per Persen Mogårdsmoen.

 1. Ingeborg, f. 1770, g.I m. Jon Jonsen Øver-Lien, se Aunbakken, II m. Esten Tomassen Hårstad, se Ystinnplassen på Hoemsengan.
 2. Jon, f. 1772, d. 1773.
 3. Jon, f. 1774.
 4. Nils, f. 1776, g.m. Kirsti Sjurdsdt. Eidem, se Eidemsnesset.
 5. Per, f. 1778.
 6. Helke, f. 1781, g.I m. Gunnar Bårdsen Røssethaugen, tok over Stormyråsen etter mor hennes, II m. Ola Olsen Berg.
 7. Anne, f. 1784, g.m. Per Olsen Aftretsmoen, Masmoen.

1787-        Lisbet Nilsdt., enke etter Anders Jonsen Sveen. G.II 1787 m. Tomas Tomassen Kvello, f. 1743, dreng på Prestgarden. De flyttet snart til Stormyråsen, plass under Øver-Hårstad. Barn: Kirsti, f. 1788, oppfostret på Velve, tjente senere på Sesseng, død ugift 18 . Barn I. Ingeborg, f. 1816 (far: Jon Olsen Skogan i Flora og oppfostret hos ham), se Toppen under Sæter. II. Tomas, f. 1826 (far: Ola Persen Sessengsveen, Bårdgarden Kjøsnes), d. 1891, g.I 1851 m. Siri Larsdt. Ås fra Tydalen, f. 1825, d. 1871, II 1872 m. Ragnhild Hansdt. Østby fra Tydalen, f. 1829, d. 1914, bodde i Hommelvik, senere i Lånke. Barn: Kristine, f. 1851, Ingeborg-Anna, f. 1853, Edrikke, f. 1856, Lina, f.  1860, Ola, f.  1862.

-1792-1812 Sjurd Jonsen, f. 1748, d. 1812, 64 år, og Gunhild Reiersdt., d. 1794, 57 år, hadde hatt Ustigarden Sesseng, se der. Han ble g. II m. Ingeborg Bardosdt. Aunmoen, f. ca. 1756, d. 1825, som ble g. II m. Per Ellevsen. Barnlause ekteskap.

1813-1825 Ingeborg Bardosdt., enke etter Sjurd Jonsen Sveen. G. II 1817 m. Per Ellevsen Aunmoen Ølløvrommet, f. 1777, d. 1871. Han var g.I m. Ragn­hild Olsdt. og III m. Marit Persdt.

1826-1865- Per Ellevsen, enkmann etter Ingeborg Bardosdt. Sessengsveen, var g.I 1805 m. Ragnhild Olsdt. Aftret fra Ustigarden, f. 1783, død på Sjurds-øya 1815, der de var husmannsfolk og hadde med henne tre barn, derav søn­nen Ola, se Bårdgarden Kjøsnes. Per Ellevsen var g.III 1827 m. Marit Persdt. Moslett fra Storstoggo, f. 1796, d. 1877, som hadde tjent på Prestgarden. Barnlaust ekteskap.

SESSENG GNR 137/3 (USTIGARDEN)

Det gamle Sesseng-folket kom bort på begge bruka i 1780-åra. Her på Usti­garden flyttet Sjurd Jonsen og Gunhild Reiersdt. til en husmannsplass på Svea. Ungkaren Jon Eriksen Aunet kjøpte Ustigarden av G. Fr. Krogh i 1789. Kjøpesummen var 700 rdr. og Jon ga selgeren en pantobligasjon på denne summen. Noen år senere ble han gift med Ragnhild Gullhaugen fra Berge og de to klarte å holde på bruket. Men de slet hardt med gjeld, først til gene­ralen, senere til kammerråd Erik Must og til sist til Norges Bank.

I navnet satt enka Ragnhild Andersdt. med Ustigarden helt til 1839. Dette året ble det ordnet opp, slik at eldste sønnen, Erik, fikk tinglyst skjøte på bru­ket, mens to av de yngre fikk arvefestebrev – Tomas på plassen Svea og Jens på jordstykket Ysteregga, det senere Sessengjardet. Mora tok kår i alle tre bruka.

Først med generasjonen Jon Eriksen og Siri Olsdt. ble de kvitt gjelda som skrev seg fra gardhandelen i 1789. Nå var den økonomiske situasjonen en helt annen. De drev bruket mye fram og det er i dag i den sjette generasjon fra Jon Eriksen, som tok vågnaden med å kjøpe av »Krogh’n« uten å eie en daler å vise fram!

I 1866 var Ustigarden 73 mål dyrkajord og 17 1/2 mål naturlig eng. Årlig av­ling er gitt opptil 12 t. bygg, 10 t. blandkorn, 38 t. havre, 114 t. poteter, 50 lass høy og 48 lass fra utslåttene og krøtterhold til 2 hester, 10 kyr, 35 småfe og 1 gris. Det var tre setrer. I skogen kunne tas ut 4 tylfter tømmer årlig. I 1875 hadde Jon Eriksen og Siri Olsdt. 1 hest, 6 kyr, 6 ungnaut, 18 sauer, 12 geiter og 1 gris, sådde 1 t. bygg, 1 kvarter blandkorn og 2 t. havre og satte 7 t. poteter.

De tre setervollene var vårvollen Nåldalen, sommervollen Haftordslia og naustvollen Storlia, de to sistnevnte sør for Sørungen.

Omkring 1955 var det 1 hest, 6 kyr, 4 ungnaut, 11 sauer og 1 gris på bruket, her det var 60 da dyrket. Dyrket areal er utvidet til 77 da og det er 1327 da produktiv skog.

Fra Ustigarden Sesseng er utskilt: Sessenghaugen 137/4 i 1891 til Peder E. Aune. Sessenghaugen østre 137/6 i 1902 til d.s. Berg 137/7 i 1911 til Sivert H. Berg. Granli 137/10 (også fra Nordigarden) i 1929 til Ole P. Aune. Opheim 137/11 i 1931 til Ole H. Mogård. Sessengjardet 137/12 s.å. til Jens J. Sesseng. Ryen 137/14 i 1933 til Gunder J. Sesseng. Dahlberg 137/15 (også fra Nordigar­den) i 1933 til Paul Olaf J. Sesseng. Kariodden 137/17 i 1944 til Halfdan Kvam. Midtli 137/19 i 1947 til Gunnar P. Aunebakken og slått sammen med gnr. 139/3. Nea 137/21 s.å. til Trondheim e.verk. Soleng 137/24 i 1959 til dat­tera her, Emilie Sesseng Stokke.

Brukere

1755-1778 Jon Sjurdsen d.e., f. 1711, d. 1765. G.I 1742 m. Gjertrud Arnsdt. Moslett fra Storstoggo, f. 1707, d. 1762. G.II 1764 m. Berit Olsdt. Morset, f. på Midti-Stokkan 1716, død som kårenke 1796, som var g.I m. Ola Torger­sen Morset. Jon og Gjertrud drev først hele Sesseng, og fra 1755 denne halv­parten.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Sessil, f. ca. 1738, bodde på Sessengsvea, død ugift 1795.
 2. Arn, f. 1742, g.m. Mali Gunnarsdt. Høgåsen, se Blesset under Ner-Hårstad.
 3. Kari, f. 1745, levde i 1766.
 4. Sjurd, f. 1748, tok over bruket.

1779-1788 Sjurd Jonsen, f. 1748, d. 1812. G.I 1779 m. Gunhild Reiersdt. Høgåsen, f. 1737, d. 1794. G.II 1794 m. Ingeborg Bardosdt. Aunmoen, f. ca. 1756, d. 1825. Sjurd og Gunhild måtte gå fra bruket og ble bureisere på en plass på Nordigarden Sesseng, visstnok på Nytrøa, senere slått sammen med Svea (Hafella). Barnlause ekteskap.

1789-1830 Jon Eriksen fra Negarden Aunet, f. 1764, d.  1835. G. 1793 m. Ragnhild Andersdt. Berge fra Gullhaugen, f. 1768, d. 1846.

Barn:

 1. Erik, f. 1794, tok over bruket.Anders, f. 1795, g.m. enke Siri Bersvensdt. Aunmoen, Ølløvrommet, og kom dit.
 2. Tomas, f. 1798, g.m. Helke Gunnarsdt. Hoemsengan, se Sessengsvea (Ryen).
 3. Jens, f. 1800, druknet 19.4.1803.
 4. Anne, f. 1802, g.m. Ola Hanssen Øver-Solem d.e.
 5. Jens, f. 1804, se Sessengjardet.
 6. Gjertrud, f. 1813, død som spedbarn.

1816-1848 Erik Jonsen, f. 1794, d. 1845. G. 1816 m. Siri Nilsdt. Aunmoen fra Ølløvrommet, f. 1793, d. 1865.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1816, bodde heime, senere hos brødrene på Såmstad, død ugift 1879.
 2. Jon, f. 1818, tok over bruket.
 3. Mali, f. 1820, g.m. Johannes Persen Aunet, se Kongdalen under Aunet.
 4. Nils, f. 1822, d. 1857, g. 1853 m. Siri Tomasdt. Renåøyan, f. 1828 (som var g.II m. Lars Olsen Rønsberg), se Velvansmoen. Barn: Erik, f. 1853, Sigrid, f. 1855.
 5. Erik, f. 1824, g.m. enke Anne Persdt. Aftret, se Ustigarden Såmstad.
 6. Ellev, tvilling, f. 1824, bodde sammen med tvillingbroren på Såm­stad, død ugift 1904.
 7. Ragnhild, f. 1827, bodde sammen med søskena på Såmstad, død ugift 23.3.1911.
 8. Anders, f. 1830, g.m. Gjertrud Andersdt. Eidem, se Sæterstrøa.
 9. Johannes, f. 1832, d. 1853.
 10. Jens, f. 1835, g.m. Ingeborg Bersvensdt. Høyby, se Sessengjardet. 1849-1881 Jon Eriksen, f. 1818, d. 1892. G. 1849 m. Siri Olsdt. Sesseng fra Nordigarden, f. på Hammer 1828, d. 1879.

Barn:

 1. Ola, f.  1849, reiste til Amerika i 1873, g.  1881 m. Kari Jonsdt. Mebuståsen, f.  1856, bodde i Minneapolis. Barn: Serine, f. 1882, John Oliwer, f. 1884, Mattie Caroline, tvilling, f. 1884, John Martin, f. 1886, d. 1888, John Martin, f. 1888, Julius Edwin, f. 1892, Arthur, f. 1895, Clara, f. 1898, William Theodore, f. 1900.
 2. og
 3. Erik, f. 1854, og Erik, f. 1855, døde som spedbarn.
 4. Erik, f. 1855, se nedafor.
 5. Nils, f.  1858, tok over bruket.
 6. Sigrid, f. 1861, bodde på Havcrnesset, død ugift 8.11.1948.
 7. Serina, f. 1864, d. 1875.
 8. Johannes, f. 1867, d. 1876.
 9. Ingeborg, f. 1869, bodde heime, d. 1.12.1923.

1882-1890 Erik Jonsen, f. 1855, d. 1890. G. 1882 m. Guru Evensdt. Aunet fra Nistuggo, f. 1855, som ble g. II m. Ola Jørnsen Marstad, gnr. 83/3, se der. Barn: John, f. 1881, Sigrid, f. 1883, Emil, f. 1887, Erik, f. 1890, d. 1891.

1891-1927 Nils Jonsen, f. 1858, d. 12.12.1934. G. 1887 m. Ingeborg Olsdt. Samstad fra Nordigarden, f. 1864, d. 21.1.1947.

Barn:

 1. John, f. 1887, tok over bruket.
 2. Sigrid, f.  1890, d. 16.3.1909.
 3. Gurina, f. 1893, d. 8.10.1908.
 4. Ole, f. 1895, g.m. Karen Nilsdt. Kjøsnes, se Setereng 136/13 under Sæter.
 5. Erik, f. 1899, d. 22.9.1923.
 6. Berntine Serine, f. 1902, g.m. Ingvald Anderssen Uglem, se Myrheim 50/33.
 7. Serine, f. 1906, g.m. Anders Olsen Svendgård, Uglan 49/1.
 8. Sigrid Gurina, f. 1909, g.m. Olai Paulsen Almås, se Rui 50/38 un­der Uglan.

1928-1959 John Nilssen Sesseng, f.  1887, d. 28.4.1970. G.  1917 m. Ane Johnsdt. Slind fra Svennbrauta 143/10, f. 1895, d. 17.11.1975.

Barn:

 1. Nils, f. 10.8.1917, d. 23.12.1950.
 2. Johan Alfred, f. 1919, tok over bruket.
 3. Inga, f. 22.1.1920, d. 31.8.1928.
 4. Anna, f. 1921, g.m. Olav Olsen Kjøsnes, se Lunheim 143/52 under Slindan.
 5. Jenny Annie, f. 1923, g.m. Johan Johnsen Hoem, se Berglund 138/13 under Såmstad.
 6. Emilie, f. 1925, g.m. Jon Alfred Sivertsen Stokke, se Soleng 137/24 nedafor.
 7. Solveig Gurina, f. 1927, g.m. Nils Haldorsen Aunemo, gnr. 140/4.
 8. Inge, f. 1929, tok over bruket.
 9. Sigmunn, f. 11.3.1932, d. 15.7.1988, bodde i Verdal.

1960-1979 Johan Johnsen Sesseng, f.  14.1.1919, d. 14.2.1980.
1980-         Inge Johnsen Sesseng, f. 31.8.1929.

SOLENG GNR 137/24

Tomta er utskilt fra Ustigarden Sesseng i 1959 til dattera der, Emilie Johnsdt. Sesseng, f. 21.3.1925, og mannen John Sivertsen Stokke fra Såmstadtrøa 138/4, f. 26.8.1921, som bygde her s.å. De var g. 1947 og barna er:

 1. Steinar Jarle, f. 3.5.1947, har bygd i Slind boligfelt – Slindbo 143/95.
 2. Asbjørg, f. 12.3.1951, g.m. Odd Trygve Wassæther, Barmannfjorden i Hitra, f. 1950. Barn: Odd Arild, f. 1973, Jan Terje, f. 1974.

RYEN GNR 137/14 (JO-TÅMMASSVEA)

Sønnen på Ustigarden Sesseng, Tomas Jonsen, fikk i 1839 arvefeste fra mora Ragnhild Andersdt. på plassen Svea med 6 lasseng myrslått og rett til beite, gjerdefang og brensel. For dette skulle han gi 75 spd. og årlig festeav­gift på 3 spd. Ti år senere delte Tomas arvefestet Svea med Kristen Bardosen, slik at det ble to plasser. På den ene fortsatte etterkommere til Tomas og kona Helke Gunnarsdt., som i tjue år drev plassen som enke. I 1932 ble den utskilt fra Ustigarden og tre år senere fikk Gunnar Jonsen Sesseng skjøte fra Selbu kommune for 1 500 kroner.

I 1875 hadde plassfolket 2 kyr, 1 ungnaut og 3 sauer, sådde 1 kvarter bygg, 1 åtting blandkorn og  1/2 t. havre og satte 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 3 kyr, 3 sauer, 1 gris og 14 dekar dyrkajord på bruket.

Brukere

 1839-1871 Tomas Jonsen fra Ustigarden Sesseng, f. 1798, d. 1852. G. 1834 m. Helke Gunnarsdt. fra Hoemsengan, f. 1811, d. 1888. Før de begynte som bureisere her, losjerte de på Ustigarden.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1834, d. 1848.
 2. Marit, f. 1836, tjente på Aunet og Sessengjardet, reiste til Amerika i 1886, død ugift 1912.
 3. Jon, f. 1839, d. 1840.
 4. Jon, f. 1841, tok over plassen.
 5. Gunnar, f. 1847, reiste til Amerika i 1881, død 1913. Barn: Sivert, f. 1874 (mor: Marit Sjurdsdt. Sessengsveen), se Tellhaugen nordre un­der Slindan.

1872-1922 Jon Tomassen, f.  1841, d.  11.1.1916. G.  1872 m. Anne Persdt. Bergnesset fra Nordinesset, f. 1843, d. 23.3.1923.

Barn:

 1. Henrik, f. 1869, reiste til Amerika i 1886, død ugift 1957.
 2. Tomas, f. 1873, d. 1961, var i mange år i Amerika, dit han reiste i 1894, kom igjen og g.m. Else Pedersdt. Aunmo i Singsås, f. 1887, d. 1967, og bodde der. Barn: John Arnfinn, f. 1914, Sigrid, f. 1918, Petra, f. 1922, Anbjørg, f. 1924, se Myrtun 31/17 under Siran, Liv, f. 1930.
 3. Peder, f. 1875, død ugift 1967, bodde i Haltdalen, senere heime.
 4. John, f. 1877, d. 1878.
 5. John, f. 1878, død ugift 1.11.1913. Barn: Nikolai, f. 1895 (mor: Kari Gunnarsdt. Overvik), se Bakkeli 134/21 under Overvik.
 6. Paul, f. 1881, d. 1896, druknet i Låen.
 7. Ragnhild, tvilling, f. 1881, g.m. Ole Torstensen Sesseng, se Røsmo 40/2 under Røet.
 8. Gunnar, f. 1884, tok over bruket.
 9. Anne, f. 1888, død ugift 1986, drev bruket sammen med broren og brorsønnen. Barn: Paul, f. 3.12.1906 (far: Ole Johnsen Eggen, Ses­seng 137/2), se Molund 50/34 under Uglan.

1923-1960 Gunnar Jonsen Sesseng, f. 1884, d. 12.10.1960. G. 1923 m. Berntine Estensdt. Overvik fra Svea 135/5, f. 1899, d. 8.3.1926. Barn: John, f. 1923, tok over bruket.

1961-1987 John Gundersen Sesseng, f. 15.12.1923, d. 26.1.1987.

1989-         Per Inge Iversen, f. i Løten i Hedmark 15.5.1961, og May-Britt

Skauge, f. i Trondheim 30.5.1962. Barn: Tom Inge, f. 1982, Raymond, f. 1984.

BERG GNR 137/7 (SESSENGSVEA)

I 1849 fikk Kristen Bardosen og kona bygselbrev fra Tomas Jonsen Sessengsveen på plassen som senere ble bruket Berg, imot å svare årlig avgift på 2 spd. til brukerne på Ustigarden Sesseng. Det som egentlig skjedde, var at Tomas delte arvefestet sitt med Kristen.

Denne Sveplassen ble utskilt fra Ustigarden i 1911 og kjøpt av Sivert Halvardsen Berg, som hadde tatt over plassen noen år tidligere. Den fikk under skylddelinga navnet Berg og dette ble også tatt som familienavn. Sivert ga 1 000 kroner for bruket.

I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 8 sauer og 4 geiter hos Kristen og Marit Sveen og utsæden 1 kvarter bygg, 1 åtting blandkorn, 1 t. havre og 3 t. poteter. I 1924 ble Sjurdsøya 135/14 utskilt fra Ustistuggo Overvik og kjøpt for 800 kro­ner og har sia hørt til her. Omkring 1955 var det 3 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 25 da dyrkajord på bruket. Fra bruket er utskilt Bergheim 137/27 i 1964 til sønnen her, John Ingvald Berg.

I tida til Kristen Bardosen var det bygslet et markaslætte fra Ustigarden Nervik som ble haustet av plassfolket.

Brukere

 1849-1888 Kristen Bardosen fra plassen Huset på Stor-Evja, f. 1820, d. 1889. G.11851 m. Kari Jonsdt. d.y. fra plassen Svea på Nordigarden Sesseng, f. 1832, d. 1866. De var bureisere her. G.II 1871 m. Marit Jonsdt. Gullset-gjerdet d.y. fra Børjajardet, f. 1824, tjente som enke på Slindan, død der 27.7.1912.

Barn:

 1. Kari, f. 1843, d. 1852 (mor: Marit Nilsdt. Hårstadåsen).
 2. Guru, f. 1854, d. 1866.
 3. Kari, f.  1857, tok over plassen.
 4. Johanna, f. 1859, reiste til Amerika i 1881.
 5. Ingeborg, f. 1862, g.m. Halvard Eriksen Avelsgård, reiste til Ameri­ka, bodde i staten Washington.
 6. Bardo, f. 1865, g. i Klæbu 1886 m. Karen Marta Jensdt. Brøttem, f. 1866.

1889-1905 Karen (Kari) Kristensdt., f. 1857. G. i Klæbu 1886 m. Elling Si­vertsen Reitgjerdet fra Geitastranda, f. 1859. Familien flyttet ut.

Barn:

 1. Karen, f. 1886.
 2. Sivert, f. 1887.
 3. Karl, f. 1890, død som barn.
 4. Torvald, f. 1891.
 5. Petrine, f. 1893.
 6. Berntine, f. 1896.
 7. Eline Kristine, f. 1899, druknet i en vassdam 26.10.1901.
 8. Eline Kristine, f. 1902.

1906-1963 Sivert Halvardsen Berg fra Glenntrøa på Kleset, f.   1863, d. 7.12.1939. G.  1905 m. Anne Jonsdt. fra Kolsetmoen (Litjtrøa), f. 1885, d. 15.9.1964.

Barn:

 1. Hilmar Martin, f. 1906, tok over bruket.
 2. John Ingvald, f. 1908, g.m. Beret Pedersdt. Trondsetås, se Bergheim 137/27 nedafor.
 3. Mikal, f. 1909, g.m. Kari Jonasdt. Overvik, se Kveldskvile 135/16 under Overvik.
 4. Gilbert Magne, f. 28.6.1912, g. 1944 m. Olga Ivarsdt. Høve, f. 1915, og bor på Lyngen i Horg.
 5. Signe Alfiva, f. 1.10.1913, d. 15.6.1914.
 6. Signe Alfiva, f. 1920, g.m. Ingebrigt Pedersen Trondsetås, se Såmstadhaugen 138/6.
 7. Inga Petrine, f. 5.2.1922, bor på Lundamo. Barn: Inger Karin, f. 28.7.1950, g.m. Halvor Småøyen i Horg, f. 1952. (Barn: Anders, f. 1970, Geir, f. 1971).

1964-1978 Hilmar Sivertsen Berg, f. 12.10.1906.

1979-1985 Sverre Arvid Trondseth, se Såmstadhaugen 138/6, f. 11.11.1943, d. 4.8.1986, g.m. Anny Målfrid Knutsen fra Hølonda, f. 16.5.1948. Barn: Idar Jarle, f. 1969, tok over bruket.

1986-         Idar Jarle Trondseth, f. 1969.

BERGHEIM GNR 137/27

John Sivertsen Berg fra Berg 137/7, f. 9.2.1908, d. 8.12.1978, og kona Beret Pedersdt. Trondsetås fra Tronsetåsan 128/3, f. 24.11.1922. De ble g. 1946 og barna er:

 1. Målfrid Pauline, f. 21.9.1945, g.m. Nils Vold i Stjørdal, f. 1944. Barn: Ove Gunstein, f. 1966, Bente Jorid, f. 1968, Bjørn Egil, f. 1971.
 2. Anne Synnøve, f. 12.10.1946. Barn: Stein Arild, f. 1970.
 3. Jan Birger, f. 29.7.1951, g.m. Ragnhild Opheim, Heggtun 138/14 un­der Såmstad, se der. Det tok også over Bergheim i 1989.

OPPHEIM GNR 137/11

Bruket ble utskilt fra Ustigarden Sesseng i 1931 til Ole Haldorsen Mogård, som ga 1 800 kroner for det. Han og Kari Olsdt. ble bureisere her. De hadde omkring 1955 1 hest, 6 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer, 2 geiter og noen griser på bruket. Det var 30 da dyrkajord. Det er i dag ca. 50 da dyrket og ca. 60 da. skog.

Brukere

1931-1966 Ole Haldorsen Mogård fra Stigen 138/19 på Såmstad, f. 27.8.1901, d. 9.12.1983. G. 1931 m. Kari Olsdt. Overvik fra Voksmyra 135/9, f. 21.9.1912, d. 14.1.1964.

Barn:

 1. Harald, f. 1931, g.m. Ingebjørg Olsdt. Okstad, gnr. 160/1, og kom dit.
 2. Oddmund, f. 31.10.1932, g.m. Oline Evensdt. Fuglås, se Sjøgløtt 64/86 under Hårstadlia.
 3. Baro Margido, f. 24.9.1936, g.m. Kristine Adolfsdt. Guttelvik, se Espås 30/27.
 4. Bjarne, f. 1941, tok over bruket.
 5. Oddrun Kristine, f. 17.12.1944, g.m. Haldor Johnsen Stokke, Nygar­den Mebost 95/1.

1967-         Bjarne  Olsen Mogård,  f.  25.5.1941.  G.m.  Borghild Serine

Barosdt. Krogstadmo fra gnr. 121/12, f. 1.6.1945.

Barn:

 1. Kari Berit, f. 1965, g.m. Jan S. Korsvold, f. 1962, Heimly 143/61, bor i Trondheim. Barn: Ane, f. 1991.
 2. Sissel, f. 1969.
 3. Ole Bjarne, f. 1975.

SESSENGJARET GNR 137/12 (USTIJARDET)

Dette var husmannsplass under Ustigarden Sesseng til i 1931, da Jens Jens­sen Sesseng fikk eiendommen utskilt og skjøte fra John Nilssen Sesseng for 1 800 kroner. Det var i 1839 at sønnen på Ustigarden, Jens Jonsen, senere kalt Gammel-Jens, fikk »arvefesteskjøte på jordstykket Østigjærdet« for 50 spd. og 2 spd. i årlig grunnleie. Samtidig og på samme måten fikk broren Tomas begynne på Svea og det var mor deres, Ragnhild Andersdt. som ord­net dette da hun ga fra seg Ustigarden til eldste sønnen. Det var 305 spd å dele etter den ugifte skulmesteren da han i 1860 døde.

I 1875 hadde Jens d.y. og Ingeborg Bersvensdt. 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 6 geiter på arveskiftet og utsæden var 5 kvarter bygg og 3 åttinger blandkorn og litt poteter. Omkring 1955 var husdyra 2 kyr, 1 ungnaut og 4 sauer. Dyrkajorda er 12 da. Hjørdis Bergene solgte bruket i 1990. Sverre Overvik, Solberg 135/10, kjøpte hus og innmark og bruker eiendommen som feriested, men utmarka, gnr. 137/30, ble kjøpt av Brit Kjøsnes, Brenna 135/11.

Brukere

1839-1860 Jens Jonsen fra Ustigarden Sesseng, f. 1804, død ugift 1860, var skolemester i femten år, se bind 1, side 352. Han hadde i sin siste levetid Ma­rit Ingebriktsdt. Øråsplassen fra Flora, f. 1821, som husholder og ga henne borett på plassen etter hans dager. Hun ble her til i 1866, da hun ga seg med den store flokken til Amerika.

1861-1866 Erik og Ellev Erikssønner fra Ustigarden Sesseng – tvillingbrødre – flyttet hit sammen med søstera Ragnhild da Jens var død og Erik fikk bygselbrev på plassen fra broren Jon i 1864. Men da folket på Ustigarden Såmstad drog til Amerika, flyttet de tre søskena dit.

1867-1927 Jens Eriksen fra Ustigarden Sesseng, f. 1835, d. 1877, drev som handelsmann, »frihandler«, og flyttet hit da brødrene kjøpte Såmstad. G. 1864 m. Ingeborg Bersvensdt. fra Høyby, f. 1843, d. 23.3.1928. Da Jens døde, flyttet søster hans, Ragnhild, igjen hit og drev plassen sammen med In­geborg.

Barn:

 1. Sigrid, f. 1865, reiste til Amerika i 1885, g.m. Ole Mikkelsen.
 2. Erik, f. 1866, reiste til Amerika i 1885.
 3. Bersvend, f. 1869, d. 1885.
 4. Jens, f. 1870, død som spedbarn.
 5. Johan, f. 1872, reiste til Amerika i 1892, død ugift. Barn: Gunnar Sesseng, f. 1891, oppfostret her, underoffiser, reiste til Amerika i 1914, g.m. Marie Olsdt. Dyrdal, Åsbardet, f. 1891, bodde i Minnea­polis, senere i Los Angeles. Barn: Fritjof Rolf, f. 1918, falt i krigen 4.7.1944, Ruth Sylvia, f. 1920, Eva Lillian, f. 1922, Russel Charles f. 1927. (Mor til Gunnar var Marit Ingebriktsdt. Nervik, Ninesset).
 6. Jens, f. 1875, d. 1876.
 7. Jens, f. 1876, tok over bruket.

1928-19 Jens Jenssen Sesseng, f. 1876, d. 25.8.1962, var lærer, først 18 år i Faset i Tynset og senere i heimbygda. G. 1921 m. Gurina Pedersdt. Overvik fra Brenna 135/11, f. 1888, d. 1983. Barn: Hjørdis, f. 9.6.1927, g.m. Håkon Bergene, f. 20.11.1929, d. 28.11.1971, tok over bruket, men bodde i Oslo.

SESSENGHAUGEN GNR 137/4

I 1891 fikk Per Evensen Aunet fra Nistoggo, f. 1841, død ugift 19 , utskilt et jordstykke fra Ustigarden Sesseng som han betalte 195 kroner for. Han bygde og bosatte seg her og fikk Kari Olsdt. Vallinesset, f. 1843, som hus­hjelp. I tillegg drev hun skreddering. Begge disse døde ugifte. I 1902 fikk Per utskilt et tillegg fra samme bruket, Sessenghaugen østre 137/6, der han hadde bygd husa. Eiendommene ble senere solgt til Ole Halvorsen Nervik og slått sammen med Øvermoen på Aunet.

Per Evensen var opphavelig jorddreng på Nistuggo Aunet, men flyttet til byen og tok seg arbeid i Lysholms brenneri. Etter han kom heim og bosatte seg her, begynte han med fiskeoppdrett i Låen, og bygslet et jordstykke her fra Ustigarden Sæter.

GRÅNLI GNR 137/10

Denne eiendommen er utskilt fra sameiet til de to hovedbruka på Sesseng. Det var i 1929 og Ole Pedersen Aune fikk to år senere skjøte for ca. 1 000 kroner. Han hadde så tidlig som i 1926 bygd her. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 8 sauer og 1 gris på bruket og 30 da dyrkajord.

Brukere

1926-1962 Ole Pedersen Aune fra Aunbakken 139/3, f. 20.5.1895, ryddet og drev bruket sammen med broren Peder Pedersen Aune, f. 4.2.1906, d. 12.10.1990.

Peder var g. 1938 m. Helga Haldorsdt. Mogård fra Stigen 138/19 på Såmstad, f. 4.3.1914, og har barna:

 1. Per Alfred, f. 17.4.1940, g.m. Brit Johanne Hoem, se Espet nordre 30/24.
 2. Harald Bjarne, f. 27.8.1945, g.m. Inger Uglem, se Sjøblikk 64/124 under Øver-Hårstad.

1963-         Per Alfred Pedersen Aune.

DALBERG GNR 137/15 (NYLANDET)

Jon Pålsen og Anne Kristensdt. satte seg ned som bureisere og husmanns­folk her i midten av 1890-åra. Først i 1933 ble plassjorda på Nylandet utskilt fra Sesseng-bruka, og nå under navnet Dalberg. Paul Jonsen fikk skjøte fra John Halvardsen Sæther og John Nilssen Sesseng for 1 000 kroner. Omkring 1955 var det 3 kyr på bruket og 18 da dyrkajord.

Brukere

1894-1931 Jon Pålsen fra Kjøsnesodden, f. på Såmstadhaugen 1856, d. 5.4.1932, var g.I m. Mali Tomasdt. Slind, Grubba, se der, og flyttet hit deri­fra. G.II 1877 m. Anne Kristensdt. fra Aunjardet, f. 1853, d. 22.5.1922, som først hadde sønnen Kristian Eriksen, se Aunjardet.

Barn (alle så nær som det yngste født på Slindan):

 1. Martin, f. 1888, d. 8.11.1911.
 2. Karen, f. 1890, d. 26.2.1911, g. 1910 m. John Olsen Dyrdal, Åsbardet 62/7.
 3. Paul, f. 1891, d. 1892.
 4. Kristine, f. 1893
 5. Paul Olaf, f. 1896, tok over bruket.

1932-1966 Paul Jonsen Sesseng, f. 31.12.1896, d. 16.1.1967. G. m. Ingeborg Jonsdt. Lillestokke fra Nordigarden 120/1, f. 3.2.1903, d. 31.12.1965.

Barn:

 1. Ada, f. 1.3.1923, g.m. Johannes Rotvold i Tydal, f. 1921.
 2. John, f. 3.8.1924, d. 10.7.1983, g.m. Solveig Valset, Fossvollen i Tydalen, f. 1933. Barn: Paul Ingmar, f. 1955, Ann Bente, f. 1960.
 3. Irene Paluda, f. 23.12.1925, g.m. Martin Græsli i Tydal, f. 1921. Barn: Kjell, f. 1952, Odd, f. 1957.
 4. Ola, f. 16.9.1927, tok over bruket.
 5. Øystein, f. 25.12.1930, g.m. Asbjørn Valset i Tydalen, f. 1935, og bor der. Barn: Per Bjarne, f. 1955.
 6. Oddbjørn, f. 11.2.1937, g.m. Mari Garberg, Kvelloaunet 48/13, se Haugtun 50/45 under Uglan.

1967-         Ola Paulsen Sesseng.